In ấn trong VB6

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Hình đại diện của thành viên
phongvanvu
Guru
Guru
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ 4 24/01/2007 2:20 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Tiếp xúc:

In ấn trong VB6

Gửi bài by phongvanvu »

Tên bài viết: In ấn trong VB6
Tác giả: phongvanvu
Cấp độ bài viết: Mới bắt đầu
Tóm tắt: Mặc dù máy tính là một thế giới không dùng giấy, nhưng việc in ấn vẫn là một trong những chức năng quan trọng của ứng dụng và thông dụng nhất trong các chương trình. Mặc dù VB cho phép in ấn dễ dàng nhưng thực sự đây không phải là thế mạnh của VB, bài này giới thiệu cách dùng các chức năng cần thiết cho việc in ấn.
Các khái niệm
VB cung cấp đối tượng Printer và Printers cho cho tất cả các ứng dụng VB khi chạy. Đối tượng Printers cung cấp thông tin về toàn bộ các máy in đã cài trên máy tính. Đối tượng Printer điều khiển việc xuất ra máy và nhận thông tin như tên máy in.
Trước hết, hãy xem các bước cơ bản để in trong VB. Đầu tiên, chúng ta sẽ gửi một thông tin đơn giản ra máy in, chúng ta chỉ cần gọi:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Print "Hello"
Mỗi lần bạn gọi hàm Print, kết quả xuất sẽ chuyển xuống dòng kế tiếp. Vậy:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Print “Hello”Printer.Print “Goodbye”
Sẽ hiển thị
Hello
Goodbye
Trên giấy.
Nếu bạn muốn in trên một trang mới, bạn chỉ cần gọi hàm NewPage:

Mã: Chọn tất cả

Printer.NewPage
Khi bạn muốn kết thúc xuất dữ liệu ra máy in, bạn chỉ cần gọi hàm EndDoc;

Mã: Chọn tất cả

Printer.EndDoc
Windows sẽ đẩy văn bản của bạn ra máy in.
In văn bản
Khi dùng đối tượng Printer, bạn cũng có thể định dạng cho văn bản như dùng đối tượng Font với các thuộc tính kèm theo như FontSize, FontBold, FontItalic,FontStrikeThru và FontUnderline. Để đổi font, chỉ cần chọn thuộc tính FontName. Ví dụ:

Mã: Chọn tất cả

Printer.FontName=”Tahoma”
Thay đổi font thành Tahoma. Thay đổi cỡ font, gọi Printer.FontSize. Phần lớn các tùy chọn định dạng khác thuộc dạng True False rất dễ để áp dụng. Mã sau là một minh họa đơn giản:

Mã: Chọn tất cả

With Printer    Printer.Print "Normal Line"    .FontBold = True    Printer.Print "Bold Line"    .FontItalic = True    Printer.Print "Bold and Italic Line"    .FontBold = False    .FontItalic = False    Printer.Print "Second Normal Line"    .EndDocEnd With
Lưu ý:
Dù tôi dùng phát biểu With, tôi vẫn phải dùng Printer.Print. Đây là một khác biệt trong VB vì hàm Print không gắn với bất kỳ đối tượng nào. Nếu bạn tìm trong Object Browser ( nhấn F2), bạn sẽ không tìm thấy nó. Print là hàm mà VB gắn với đối tượng đứng trước nó. Ví dụ PictureBox1.Print sẽ xuất văn bản vào PictureBox. Như vậy, hành vi của Print phụ thuộc vào đối tượng đứng trước nó. Tuy nhiên, cha đẻ của VB đã không thiết kế để kèm theo nó với phát biểu With.
Xem tất cả các lựa chọn của font nhấn F2 gọi Object Browser chọn Printer từ Classes.
Canh lề trong VB là khá đơn giản. VB không cho phép canh lề. Nhưng chúng ta có thể tính điểm giữa của trang trừ đi độ dài văn bản sẽ là canh giữa. Ví dụ, mã sau in số trang vào giữa của trang.

Mã: Chọn tất cả

sMsg = "Page " & Printer.Page ' In số trangHWidth = Printer.TextWidth(sMsg) / 2 ' Lấy nửa trang rộng.HHeight = Printer.TextHeight(sMsg) /2 ' Lấy nửa trang cao.Printer.CurrentX = Printer.ScaleWidth / 2 - HWidth Printer.CurrentY = Printer.ScaleHeight / 2 - HHeight Printer.Print sMsg
Mã trên dùng CurrentX và CurrentY để đặt vị trí xuất ra của văn bản. Nếu bạn muốn văn bản được in ở giữa ngay đầu, đơn giản không đặt CurrentY nữa.
In hình ảnh
Xuất hình ảnh ra máy in cũng như xuất hình ảnh ra PictureBox. Chúng ta sẽ tìm hiểu một vài lệnh cơ bản ở đây nhưng trước hết hãy lưu ý tới 2 lệnh CurrentX và CurrentY. Nó cho biết tọa độ xuất ra máy in. VB tự động thay đổi hai giá trị này sau khi xuất. Cho ví dụ, nếu bạn vẽ một đường thẳng trên giấy khi bạn ngừng vẽ ngòi bút sẽ ở cuối đường thẳng nơi bạn dừng vẽ chứ không phải ở đầu. Cũng vậy với CurrentX và CurrentY. Nếu bạn gọi hàm Line, đường thẳng sẽ được vẽ và CurrentX với CurrentY chỉ tới cuối đường thẳng. Bạn có thể thay đổi tọa độ cho văn bản hoặc đường thẳng tiếp theo.
Lưu ý:
VB in ra giấy và vẽ vào form như nhau. Nên nếu bạn thực hành và muốn tiết kiệm giấy hoặc bạn không có máy in, hãy chuyển Printer.Function thành Function. Ngoài ra, bỏ dòng Printer.EndDoc đi. Đặt backcolor của form là màu trắng cho dễ nhìn1 và autoredraw là true. Dữ liệu in ra giấy và in ra form là như nhau. Bạn cũng có thể dùng cách này để tạo PrintScreen.
Lệnh Line
Lệnh này vẽ đường thẳng, dùng cú pháp:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line [Step] (x1, y1) [Step] - (x2, y2), [color], [B][F]
Trong đó:
(x1,y1) – điểm bắt đầu đoạn thẳng.
(x2,y2) – điểm kết thúc đoạn thẳng.
Step – tùy chọn – nếu có nó thì nó sẽ vẽ thêm x pixel từ bên phải CurrentX và y pixel dưới CurrentY. Bạn cứ thử sẽ dễ hiểu hơn. Đây là minh họa

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line Step (x1, y1)
Tương tự như

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line (x1 + Printer.CurrentX, y1 + Printer.CurrentY)
Color – màu đoạn thẳng
B – tùy chọn vẽ hình hộp.
F – tùy chọn tô màu hộp. Nói rõ sau.
Xem một số ví dụ:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 3000), vbRed Printer.EndDoc
Vẽ một đoạn chéo từ trên xuống dưới.
Dùng kết hợp Line và Step để vẽ hình chữ nhật:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 2000), vbRed 'Draw down from end of first line'don't change X pos'change Y pos by 4000Printer.Line Step(0, 0)-Step(0, 2000), vbRed 'draw across 'change X pos by -4000 'don't change Y posPrinter.Line Step(0, 0)-Step(-4000, 0), vbRed 'draw up'don't change X pos'change Y pos by -4000 Printer.Line Step(0, 0)-Step(0, -2000), vbRed Printer.EndDoc
Dĩ nhiên, dùng tùy chọn B, vẽ hình chữ nhật dễ hơn nhiều:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 4000), vbRed, BPrinter.EndDoc
Lệnh Circle
Lệnh tiếp sau là Circle sẽ giúp bạn vẽ hình tròn, hình elip hay cung tròn.
Cú pháp:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Circle [Step] (x, y), radius, [color, start, end, aspect]
Trong đó:
Step – tương tự như lệnh Line.
(x,y) – tâm hình tròn.
Radius – bán kính hình tròn
Color – màu hình tròn. RGB()
Start – vị trí bắt đầu cung tròn theo radian
End – vị trí kết thúc cung tròn theo radian
Aspect – độ biến dạng của hình tròn. 1 vẽ hình tròn, 1.5 vẽ hình elip
Chú ý: Radian là đơn vị đo góc. 1 Radian =180 độ/ pi. Pi=3.14….
Xem ví dụ:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Circle (3000, 3000), 1000, RBG(100, 30, 30)
Vẽ hình tròn.
Để tô màu hình tròn, cần dùng lựa chọn FillStyle sẽ nói sau.
Dùng end và start, bạn có thể vẽ cung tròn.
Lưu ý:
Radian có quan hệ với pi, hằng số pi liên quan tới tham số end và start. Vậy hãy thêm miêu tả sau vào dự án của bạn:

Mã: Chọn tất cả

Const pi = 3.141592654
Mã này

Mã: Chọn tất cả

Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, 0, pi
Vẽ nửa hình tròn.
Nếu bạn vẽ giá trị âm, VB vẽ thêm các đoạn thẳng tới tâm hình tròn. Ví dụ:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, -1, -pi
Cuối cùng, dùng lựa chọn aspect để vẽ hình elip:

Mã: Chọn tất cả

Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, , , 0.5
Hình ảnh
Hàm khác là PaintPicture cho bạn vẽ file hình ảnh tới đối tượng printer.
Cú pháp:

Mã: Chọn tất cả

Printer.PaintPicture picture, x1, y1, [width1], [height1], [x2], [y2], [width2], [height2], [opcode]
Trong đó:
picture là lấy từ Form.Picture hoặc PictureBox.Picture hoặc LoadPicture.
X1,y1 là tọa độ để vẽ hình ảnh.
Width1, Height1: chiều cao, độ rộng hình ảnh xuất ra.
X2, y2, width2, height2: lấy một phần của hình ảnh.
Mã sau vẽ hình ảnh ra máy in lề là 1000 twip:
Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 1000, 1000
Mã này:

Mã: Chọn tất cả

PaintPicture LoadPicture("C:sample.jpg"), 1000, 1000
Nạp hình ảnh rồi vẽ nó.
Cuối cùng:

Mã: Chọn tất cả

Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 1000, 1000, 2000, 2000
Vẽ hình với kích thước định sẵn.
Các lựa chọn đồ họa
Lệnh Line và Circle cho bạn vẽ hình và đặt màu đường vẽ nhưng không cho bạn đặt độ rộng nét vẽ và tô màu bên trong.
Dùng chúng khá đơn giản. Xem dưới đây:
FillColor – Màu tô tô (RGB). Dùng hàm RGB hoặc hằng số màu để tạo nó.
FillMode – chế độ mẫu tô. Nhấn F2 chọn FillStyleConstants trong Classes.
DrawMode – chế độ vẽ. Trừ khi bạn hiểu rõ, nếu không hãy để chúng là 13-CopyPen. Các giá trị khác có thể dẫn tới kết quả không mong muốn. Xem các giá trị tại DrawModeConstants trong Object Browser.
DrawWidth – độ rộng của đường vẽ.
DrawStyle – kiểu đường vẽ như liền nét, dấu chấm… Xem DrawStyleConstants trong Object Browser.
Scale Mode – đặt đơn vị đo lường ngầm định là twip. 1444 twip=1 inch=2.54 cm.
Các lựa chọn in
Ngoài các chọn lựa đồ họa, cũng có một số thuộc tính ảnh hưởng trực tiếp tới in ấn. Đây là một số:
Copies – Số bản in.
DeviceName – Tên máy in.
DriverName – tên driver máy in.
Duplex – máy in ở chế độ Duplex hay không?
hDC – giá trị duy nhất gọi là A handle to the printers device context ( chưa biết từ tương đương trong tiếng Việt).
Orientation – hướng giấy. vbProrLandscape hay vbProrPortrait được dùng.
Page – Số của trang hiện tại. ( chỉ đọc)
PaperBin – hộc giấy dùng khi in. Xem PrinterObjectConstants xem các giá trị bắt đầu bằng vbPRBN.
PaperSize – cỡ giấy để in. Xem vbPRPS như trên.
Port – Tên cổng máy in ( chỉ đọc).
PrintQuality – Chất lượng bản in ( độ phân giải máy in). Xem vbPRPQ như trên.
TrackDefault – sẽ tự in ra máy in ngầm định khi thay đổi trong ControlPanel.
Zoom – Tỷ lệ phóng to thu nhỏ chỉ thực hiện khi máy in hỗ trợ.
Gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.
@vietteiv,anhtuyenbk: Xin lỗi nhé, tại soạn trước bằng MSWord nên không để ý.:)
Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày phongvanvu với 0 lần sửa trong tổng số.
Live to fight!
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Kỹ thuật In trong Vb6

Gửi bài by truongphu »

Tên bài viết: Kỹ thuật In trong Vb6
Tác giả: truongphu
Cấp độ bài viết: căn bản và nâng cao
Tóm tắt: Kỹ thuật In trong Vb6
Muốn in trong VB6, bạn cần gọi máy in, đó là Printer

1- Lệnh in kết thúc:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.EndDoc
2- In Giao diện Form: Quá đơn giản:

Mã: Chọn tất cả

  Me.PrintForm
  Printer.EndDoc
3- In Text
* Printer.Print là lệnh in từng dòng, vd in 2 dòng sau"

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Print "Chào các ban"
  Printer.Print "Câu Lac bô VB"
  Printer.EndDoc
Ta cũng có thể dùng vbCrLf xen vào chuỗi như sau:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Print "Chào các ban" & vbCrLf & "Câu Lac bô VB"
  Printer.EndDoc
* Dùng vbTab để nhảy khoảng cách và vbCrLf để xuống dòng trong chuỗi

* Bỏ dòng:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Print ""
hoặc vbCrLf & vbCrLf

* Sang trang mới:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.NewPage
* Như các bạn thấy, lệnh in trực tiếp không hổ trợ tiếng Việt Unicode

4- In file
Để in tiếng Việt Unicode, có dấu hoàn chỉnh, buộc ta phải soạn qua file có hổ trợ Unicode, vd MSWord...sau đó gọi lệnh in các file nầy

Tôi cung cấp đến các bạn Hàm in file như sau:

 1. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByValhwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
 2.  
 3.  
 4. Private Sub Command1_Click()
 5. Dim aaa As String
 6. aaa = vbTab & vbTab & "Báo cáo Tình Hình Ðiên" & _
 7. vbCrLf & vbCrLf & "Tram Biê'n áp Sô' 28; 50KVA" & _
 8. vbCrLf & vbTab & "Dòng A 214V" & _
 9. vbCrLf & vbTab & "Dòng B 207V" & _
 10. vbCrLf & vbTab & "Dòng A 200V" & _
 11. vbCrLf & "Ti lê tiêu thu 97%" & _
 12. vbCrLf & vbCrLf & vbTab & vbTab & vbTab & "Nguoi lâp báo cáo" & _
 13. vbCrLf & vbCrLf & vbTab & vbTab & vbTab & "Nguyen Ngoc Chau"
 14.  
 15. Dim obj Set obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateTextFile(App.Path & "\Print.txt", True, True)
 16. obj.Write aaa
 17. PrintThisFile App.Path & "\Print.txt"
 18. Set obj = Nothing
 19. End Sub
 20.  
 21.  
 22. ' goi ShellExecute in file
 23. Public Sub PrintThisFile(FileName As String)
 24. Dim x As Long
 25. x = ShellExecute(Me.hWnd, "Print", FileName, vbNullString, 0&, SW_SHOWHIDE)
 26. End Sub


* Phần đầu là hàm API phục vụ cho hàm in file bên dưới cùng
* Phần tiếp là tạo String để In
* Phần tiếp là Gởi ra file TXT có hổ trợ Unicode, sau đó yêu cầu in

Project đính kèm:
download/file.php?id=8087

5- Dùng DataReport
Ta cũng có thể thêm vào Form một DataReport để in cho "hoành tráng"
Code như sau:

 1. Dim rsItems
 2. 'Developer Brian M. Matumbura
 3. 'truongphu editor
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6. With DataReport1
 7.     Set .DataSource = rsItems
 8.     .DataMember = rsItems.DataMember
 9.     .Show
 10. End With
 11. End Sub
 12.  
 13. Private Sub Form_Load()
 14. Set rsItems = CreateObject("Adodb.Recordset")
 15. Set rsItems = CreateRecords
 16. End Sub
 17.  
 18. Private Function CreateRecords() As Variant
 19.  
 20.   Dim rsTemp, i As Integer
 21.   Set rsTemp = CreateObject("Adodb.Recordset")
 22.   With rsTemp
 23.  
 24.     .Fields.Append "Pha", 200, 4 ' 200=adVarChar
 25.   .Fields.Append "Dòng", 3 'adInteger
 26.   .Fields.Append "Ðiên Áp", 3 'adInteger
 27.  
 28.     .CursorType = 1 'adOpenKeyset
 29.   .LockType = 3 'adLockOptimistic
 30.   .Open
 31.     For i = 0 To 2
 32.  
 33.       .AddNew
 34.       u = 65 + i
 35.       ![Pha] = Chr(u) ' Thêm du liêu o' Ðây
 36.     ![Dòng] = 25 - i ' Thêm du liêu o' Ðây
 37.     ![Ðiên Áp] = 219 + i ' Thêm du liêu o' Ðây
 38.     .Update
 39.     Next
 40.   End With
 41.  
 42.   Set CreateRecords = rsTemp
 43. End Function


Project đính kèm:
download/file.php?id=8091

6- Set Font cho máy in: chọn và thay đổi các thuộc tính sau cho phù hợp

Mã: Chọn tất cả

  Printer.FontName = "Tahoma"
  Printer.FontBold = True
  Printer.FontBold = False
  Printer.FontItalic = True
  Printer.FontUnderline = True
  Printer.FontSize = 12
  Printer.FontStrikethru = False
7- Nếu máy in màu thì:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.ForeColor = vbRed
8- Số trang: Printer.Page

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Print vbTab & vbTab & vbTab & "Page: " & Printer.Page
9- Trình bày một chuỗi ngay dòng đầu, giữa trang:

Mã: Chọn tất cả

  Dim S$: S = "Câu Lac Bô VB"
  Dim SWidth: SWidth = Printer.TextWidth(S)
  Printer.CurrentX = Printer.ScaleWidth / 2 - SWidth
  Printer.Print S
  Printer.EndDoc
10- Trình bày một chuỗi ngay giữa trang:

Mã: Chọn tất cả

  Dim S$: S = "Câu Lac Bô VB"
  Dim SWidth: SWidth = Printer.TextWidth(S)
  Dim SHeight: SHeight = Printer.TextHeight(S) / 2
  Printer.CurrentX = Printer.ScaleWidth / 2 - SWidth
  Printer.CurrentY = Printer.ScaleHeight / 2 - HHeight
  Printer.Print S
  Printer.EndDoc
11- In một line: Printer.Line

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 2000), vbRed
  Printer.EndDoc
12- In một khung:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 2000), vbRed 'Ðuong ngang (Y1=Y2)
  Printer.Line Step(0, 0)-Step(0, 2000), vbRed   'Ke'o xuô'ng (Y) thêm 2000
  Printer.Line Step(0, 0)-Step(-4000, 0), vbRed  'Lùi (X) -4000
  Printer.Line Step(0, 0)-Step(0, -2000), vbRed  'Kéo lên (Y) -2000

  Printer.EndDoc
gọn nhất là dùng tham số B (statement):

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Line (1000, 2000)-(5000, 4000), vbRed, B
  Printer.EndDoc
(1000, 2000) là tọa độ điểm xuất phát với X1 và Y1, số 5000 tiếp theo là vẽ line với Y1 giữ nguyên (Y2=Y1) và X2 =5000; số 4000 là vẽ tiếp cạnh đứng với X2 giữ nguyên (X3=X2) và Y3=4000. Tham số B sẽ phụ trách vẽ 2 cạnh còn lại của hình chữ nhật.

13- In một vòng tròn: Printer.Circle với các tham số: Tâm (X,Y), bán kính, màu

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Circle (3000, 3000), 2000, RGB(200, 30, 255)
  Printer.EndDoc
14- In một cung: Printer.Circle với các tham số: Tâm (X,Y), bán kính, màu, điểm cung phát xuất theo chiều lượng giác, điểm cung kết thúc. Khai báo số Pi.

Mã: Chọn tất cả

  Const pi = 3.141592654
  Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, 0, pi
  Printer.EndDoc
15- In hình quạt: như in một cung, nhưng 2 tham số cuối là âm, sẽ có 2 line từ tâm ra mép cung

Mã: Chọn tất cả

  Const pi = 3.141592654
  Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, -1, -pi
  Printer.EndDoc
16- In hình ellipse: như in một cung, nhưng 2 tham số của cung để trống, thêm tham số cuối là chiều cao của hình ellipse so với hình tròn

Mã: Chọn tất cả

  Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, , , 0.5
  Printer.EndDoc
17- In từ Picture Box: Lệnh Printer.PaintPicture với tọa độ trên giấy:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 1000, 1000
  Printer.EndDoc
Ta có thể điều chỉnh độ rộng, cao của hình in với 2 tham số bổ sung phía sau:

Mã: Chọn tất cả

  Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 1000, 1000, 8000, 5000
  Printer.EndDoc
Còn một đoạn nữa, giờ buồn ngủ...Hẹn tiếp
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: Kỹ thuật In trong Vb6

Gửi bài by truongphu »

18- Đổ màu trong hình: FillStyle = 0 = Đổ màu; 1= không đổ màu; FillColor: màu đổ. Các lệnh nầy chỉ thị trước lệnh vẽ hình

Mã: Chọn tất cả

  FillStyle = 0
  FillColor = vbRed
  Printer.Circle (3000, 3000), 1000, vbBlue, , , 0.5
  Printer.EndDoc
19- DrawMode, DrawWidth, DrawStyle, ScaleMode... sử dụng như các control có hdc khác

20- Copies: số bản in, khó chính xác hoặc không hoạt động. Ta thử cách khác:

Mã: Chọn tất cả

  a = InputBox("Nhâp sô'")

  Do While a > 0
    'Printer.PaperSize = 11
    Printer.Height = 11905
    Printer.Width = 8390
    Printer.Print "Cafe My~ Dung Kính chào Quý Khách"
    Printer.EndDoc
    a = a - 1
  Loop
21- Orientation: chiều của giấy, đặt là vbPRORLandscape (ngang) hay vbPRORPortrait

22- PaperSize: cỡ giấy in, đặt là vbPRPSA4 (9) hay vbPRPSA3 (8), vbPRPSA5 (11), vbPRPSA4Small (10)

23- PrintQuality: chất lượng in, đặt là vbPRPQHigh (tốt) hay vbPRPQMedium, vbPRPQLow, vbPRPQDraft

=D>
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Hình đại diện của thành viên
xuanquy_th
Guru
Guru
Bài viết: 803
Ngày tham gia: Thứ 3 05/08/2008 9:15 pm
Đến từ: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Tiếp xúc:

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by xuanquy_th »

Thêm một cái không kém phần quan trọng nữa là
 1. Printer.ScaleMode = 6 '6 - Millimeter
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!
voicon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 7 05/09/2009 10:40 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by voicon »

Để in nội dung 1 tờ thông báo , vì muốn định dạng trong word trước cho đẹp nên em đã ghi file doc sang dạng ảnh , rồi dùng lệnh sau:
Printer.PaintPicture LoadPicture("C:\Fonts\TB.bmp"), 15, ToY, 180, 120
Nhưng tốc độ in rất chậm. Vì vậy em đã làm thủ công là in từng dòng trong vb. ví dụ:
SetFont 12, ".VnTimeH", "B"
PutTXT 45, ToY, "th«ng b¸o ch­¬ng tr×nh"
. Việc in như thế này không thể căn chỉnh 2 bên nên văn bản trông rất xấu xí.
---
Vừa được bài in file này của bác thấy mừng mừng, thử nhưng nó báo lỗi biến SW_SHOWHIDE này chưa được định nghĩa, trong
Public Sub PrintThisFile(FileName As String)
Dim x As Long
x = ShellExecute(Me.hWnd, "Print", FileName, vbNullString, 0&, SW_SHOWHIDE)
End Sub
Bác gỡ lỗi giùm và cho lời khuyên nên dùng giải pháp nào là tối ưu nhé. Chân thành cảm ơn.
À quên, hàm PutTXT là tự viết để in 1 xâu tại vị trí x, y
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by truongphu »

Bạn khai báo là xong:

Mã: Chọn tất cả

Private Const SW_SHOWHIDE = 0
(Ở Vb6, nếu không có phát biểu Option Explicit thì hằng hay biến nào không khai báo sẽ tự động nhận giá trị là 0)
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

Xin chào,
Tôi là thành viên mới toanh. Cám ơn bác Truongphu và vài bác khác đã có nhiều bài bổ ích về in ấn trong VB6. Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi nhờ các bác chỉ giúp:
- Làm sao để in text xoay ở một góc bất kỳ ra giấy? (tôi thường in ra file *.pdf bằng máy in ảo)
- Tôi có tham khảo một số code trên mạng về xoay text trên Form hay picture. Tuy nhiên khi áp dụng vào để in ra giấy thì ko có tác dụng.
Mong các cao thủ chỉ giúp =D>
Cám ơn rất nhiều,
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by truongphu »

VB.NET đã viết:Làm sao để in text xoay ở một góc bất kỳ ra giấy?
1- bạn có nick VB.NET, sợ rằng code VB6 thích hôp với bạn chăng?
2- Làm gì in text ở chế độ xoay góc bất kỳ?
* Hoặc là đứng (default = PORTRAIT)
* Hoặc là Ngang: xoay 90 độ (LANDSCAPE)

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Command1_Click()
  Const PORTRAIT = 1
  Const LANDSCAPE = 2
  
  Printer.Orientation = LANDSCAPE
  Printer.Print Text1.Text
  Printer.EndDoc
End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

truongphu đã viết:
VB.NET đã viết:Làm sao để in text xoay ở một góc bất kỳ ra giấy?
1- bạn có nick VB.NET, sợ rằng code VB6 thích hôp với bạn chăng?
2- Làm gì in text ở chế độ xoay góc bất kỳ?
* Hoặc là đứng (default = PORTRAIT)
* Hoặc là Ngang: xoay 90 độ (LANDSCAPE)

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Command1_Click()
  Const PORTRAIT = 1
  Const LANDSCAPE = 2
  
  Printer.Orientation = LANDSCAPE
  Printer.Print Text1.Text
  Printer.EndDoc
End Sub
Cám ơn bác TruongPhu. Tuy nhiên, tôi xin nói rõ câu hỏi hơn như sau:
- Tôi sử dụng VB6 (dù nick của tôi là VB.NET :D )
- Trên giấy (hoặc file *.pdf) của tôi sẽ có những text mà: nằm ngang, text khác thì xoay 90o (hoặc 180o).
td: "Hello world" (nằm ngang) nhưng text: "I am VB.NET" lại xoay 90o (cả 2 đều nằm trên cùng một tờ giấy hoặc file *.pdf). Tôi có thử cách đổi hướng giấy sau mỗi lần printer.print text(i) nhưng VB báo lỗi, ko cho đổi chiều giấy quá 1 lần trên một chương trình.
- Code xoay text trên mạng khá phức tạp, họ xài DLL nhiều nhưng chỉ có tác dụng trên FORM hay PICTURE thui.
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by vietteiv »

viết chữ để in trực pdf tôi chưa làm nên không biết bạn dùng kỹ thuật như thế nào. còn in xong để xuất ra pdf thì đúng là phải viết chữ trên picture hoặc form. bạn nghiên cứu hàm DrawText thử xem sao: trong đó có các tham số để vẽ chữ theo góc độ
ví dụ: DrawText "ola, chạy thử, nghe rõ trả lời ! ", 1, 4, 10, 5, &HC0C0C0, , 2
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

vietteiv đã viết:viết chữ để in trực pdf tôi chưa làm nên không biết bạn dùng kỹ thuật như thế nào. còn in xong để xuất ra pdf thì đúng là phải viết chữ trên picture hoặc form. bạn nghiên cứu hàm DrawText thử xem sao: trong đó có các tham số để vẽ chữ theo góc độ
ví dụ: DrawText "ola, chạy thử, nghe rõ trả lời ! ", 1, 4, 10, 5, &HC0C0C0, , 2
Cám ơn bạn đã chỉ dẫn. Tôi xin nói rõ thêm là tôi viết cho in lên giấy (dùng printer.print.**) nhưng khi in, tôi cho in ra file pdf thay vì in ra giấy (in ra giấy thì kết quả cũng y như vậy thôi, nhưng để tiết kiệm giấy ;-), tôi in ra pdf).
Tôi có kiếm được function Drawtext với nhiều tham số nhưng nó chỉ có tác dụng trên Form, còn trên giấy thì không.
Bạn tham khảo code dùng xoay chữ ở bất kỳ góc độ nào:
 1. Option Explicit
 2. Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal H As Long, ByVal W As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal W As Long, ByVal I As Long, ByVal u As Long, ByVal S As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As Long
 3. Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 4. Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
 5.  
 6. Private Sub DrawRotatedText(ByVal txt As String, _
 7.     ByVal X As Single, ByVal Y As Single, _
 8.     ByVal font_name As String, ByVal size As Long, _
 9.     ByVal weight As Long, ByVal escapement As Long, _
 10.     ByVal use_italic As Boolean, ByVal use_underline As Boolean, _
 11.     ByVal use_strikethrough As Boolean)
 12.  
 13. Const CLIP_LH_ANGLES = 16   ' Needed for tilted fonts.
 14. 'Const PI = 3.14159625
 15. 'Const PI_180 = PI / 180#
 16.  
 17. Dim newfont As Long
 18. Dim oldfont As Long
 19.  
 20.     newfont = CreateFont(size, 0, _
 21.         escapement, escapement, weight, _
 22.         use_italic, use_underline, _
 23.         use_strikethrough, 0, 0, _
 24.         CLIP_LH_ANGLES, 0, 0, font_name)
 25.    
 26.     ' Select the new font.
 27.    oldfont = SelectObject(hdc, newfont)
 28.    
 29.     ' Display the text.
 30.    CurrentX = X
 31.     CurrentY = Y
 32.     Print txt
 33.  
 34.     ' Restore the original font.
 35.    newfont = SelectObject(hdc, oldfont)
 36.    
 37.     ' Free font resources (important!)
 38.    DeleteObject newfont
 39. End Sub
 40.  
 41. Private Sub Command1_Click()
 42. Const FW_NORMAL = 40   ' Normal font weight.
 43.  
 44. Static angle As Long    ' Angle in degrees.
 45.  
 46.     ' Start from scratch.
 47.    Cls
 48.    
 49.     DrawRotatedText "Chris", 100, 100, _
 50.         "Times New Roman", 20, _
 51.         FW_NORMAL, angle * 10, _
 52.         False, False, False
 53.  
 54.     angle = angle + 10
 55. End sub
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by truongphu »

In nghiêng trực tiếp ra giấy:
howto_print_rotated.zip
(5.51 KiB) Đã tải về 836 lần


Còn một vài bài nữa, in xoay đủ góc trên picture, lát nữa lục tìm...
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by vietteiv »

trong code mà chú truongphu gởi lên có đoạn này
 1. ' Create the rotated font.
 2. With log_font
 3.     .lfEscapement = 3150
 4.     'bạn thay = số 900 sẽ in ra góc 90o, các góc vuông tương ứng sẽ là bội số của 900
 5. End With
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

vietteiv đã viết:trong code mà chú truongphu gởi lên có đoạn này
 1. ' Create the rotated font.
 2. With log_font
 3.     .lfEscapement = 3150
 4.     'bạn thay = số 900 sẽ in ra góc 90o, các góc vuông tương ứng sẽ là bội số của 900
 5. End With
Ah, cám ơn bạn (đề nghị Mode thêm vào 4R này nút bấm Cám ơn đi :-/ ). Hèn gì, tôi cứ thay số là 90 thay vì 900 nên góc xoay rất lạ. =D> . Vì sao lại lấy đến 3 chữ số nhỉ?
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by truongphu »

VB.NET đã viết:Vì sao lại lấy đến 3 chữ số nhỉ?
Đơn vị của Prop lfEscapement là 1/10 độ

Sau đây là vài project tham khảo tiếp:
Tập tin đính kèm
howto_print_rotated_with_paintpicture.zip
(7.09 KiB) Đã tải về 693 lần
rotate.rar
(4.38 KiB) Đã tải về 713 lần
Create an API hFont from a VB StdFont object.rar
(2.52 KiB) Đã tải về 676 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

truongphu đã viết:
VB.NET đã viết:Vì sao lại lấy đến 3 chữ số nhỉ?
Đơn vị của Prop lfEscapement là 1/10 độ

Sau đây là vài project tham khảo tiếp:
Cám ơn Mode truongphu và Vietteive nhiều. Sao trong phần Help của VB ko thấy nói lfEscapement là gì nhỉ. Tôi bấm F1 thì VB báo là Keyword not found. Các từ như hdc, gdi32, lfWeight..v .v...trong code của Mode Truongphu gởi cũng là trong thư viện của VB phải ko ạh? Xin lỗi vì nếu tôi hỏi ngớ ngẩn :(( bởi vì tôi là dân kỹ thuật nghiên cứu VB một cách amateur thui.
Xin cám ơn,
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by vietteiv »

VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

vietteiv đã viết:bạn tìm hiểu thêm ở đây:
http://www.khkt.net/chu-de/18742/st/40/ ... p-Trinh-C/
Xin cám ơn Mod Vietteiv nhiều.
Thân mến,
VB.NET
VB.NET
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 24/04/2010 8:24 am
Has thanked: 11 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by VB.NET »

truongphu đã viết:In nghiêng trực tiếp ra giấy:
howto_print_rotated.zip

Còn một vài bài nữa, in xoay đủ góc trên picture, lát nữa lục tìm...
Cho tôi hỏi tiếp là khi tôi áp dụng code của Mode truongphu vào việc in ra file pdf nhưng có gọi thêm một số thuộc tính của printer thì code này ko còn hiệu quả, nó ko hoạt động nữa. Xin xem code bên dưới:
Mong mọi người chỉ giúp lý do tại sao.

 1. ' Print rotated text.
 2. Private Sub cmdPrint_Click()
 3. '-----Doa.n the^m va`o
 4. Printer.PaperSize = 8
 5. Printer.FillStyle = 0
 6. Printer.DrawWidth = Val(txtlinewidth.Text)  '1
 7. Printer.Orientation = 2 'cdlLandscape '2
 8. cdlprint.ShowPrinter
 9. Printer.ScaleMode = 6
 10. Printer.FontName = Trim(cmbFontname.Text)
 11. Printer.FontBold = Optbold.Value
 12. Printer.FontSize = Trim(txtfonsize.Text)
 13. If OptCoordinates(0).Value = True Then
 14. Printer.Scale (0, 0)-(420, 297)
 15. '-------------Code cua Mode truongphu posted
 16. Const FONT_SIZE = 10
 17. Const FONT_FACE = "Times New Roman"
 18. Const TXT = "Here is some rotated text"
 19.  
 20. Dim printer_hdc As Long
 21. Dim log_font As LOGFONT
 22. Dim new_font As Long
 23. Dim old_font As Long
 24. cdlprint.ShowPrinter
 25.     ' Initialize the printer.
 26.    Printer.Print " "
 27.  
 28.     ' Save the hDC.
 29.    printer_hdc = Printer.hdc
 30.  
 31.     ' Create the rotated font.
 32.    With log_font
 33.         .lfEscapement = 900 '3150
 34.        .lfHeight = (FONT_SIZE * -20) / Printer.TwipsPerPixelY
 35.  
 36.         ' End the font name with a vbNullChar.
 37.        ' Thanks to Tim Rude (timrude@ hotmail.com) for finding this.
 38.        .lfFaceName = FONT_FACE & vbNullChar
 39.     End With
 40.     new_font = CreateFontIndirect(log_font)
 41.  
 42.     ' Select the font.
 43.    old_font = SelectObject(printer_hdc, new_font)
 44.     TextOut printer_hdc, 2000, 4000, TXT, Len(TXT)
 45.        
 46.     ' Restore the original font.
 47.    SelectObject printer_hdc, old_font
 48.     DeleteObject new_font
 49.  
 50.     Printer.EndDoc
 51. End Sub
hutra
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 28/03/2008 11:02 pm
Has thanked: 2 times

Re: In ấn trong VB6

Gửi bài by hutra »

Hi, mình làm theo bác in rất tốt, nhưng có 1 vấn đề là khi in qua máy in kim thì khi hết lệnh in nó cứ load giấy mãi. Có cách nào khi in hết dòng cuối cùng thì máy in tự động ngưng ko load giấy nữa ko bác. Xin cảm ơn
Đăng trả lời

Quay về