Một số câu lệnh và hàm trong VB

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
vinhphuoc91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 146
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 5:52 pm
Đến từ: Phú Yên
Been thanked: 15 times
Tiếp xúc:

Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by vinhphuoc91 »

Tên bài viết: Một số câu lệnh và hàm trong VB
Tác giả: Trương Vĩnh Phước
Cấp độ bài viết: Căn bản
Tóm tắt: Mô tả Một số câu lệnh và hàm có sẵn trong VB
Các Phát biểu và hàm chuẩn trong Visual Basic
I. CÁC PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN
a. Cấu trúc chọn lựa IF :

IF
< Biểu thức Logic điều kiện> THEN
‘Khi điều kiện đúng
‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện
ELSE
‘Khi điều kiện sai
‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện
END IF
- Trong câu lệnh không nhất thiết phải sử dụng ELSE, có thể bỏ qua nó tùy vào mục đích

b. Cấu trúc SELECT CASE :
SELECT CASE <Biến hay một biểu thức>
CASE <giá trị nhất của biến hay của 1 biểu thức>
CASE <giá trị hai của biến hay của 1 biểu thức>

CASE <giá trị n của biến hay của 1 biểu thức>
CASE ELSE
‘Khi tất cả các giá trị ở trên đều không đúng
‘Nội dung các lệnh cần thực hiện
END SELECT
- Tương tự như IF trong câu lệnh không nhất thiết phải sử dụng CASE ELSE, có thể bỏ qua nó tùy vào mục đích

II. CÁC CẤU TRÚC LẶP :
a. Cấu trúc DO WHILE ... LOOP :
DO WHILE <Biểu thức điều kiện>
‘Các câu lệnh muốn thực thi biểu thức điều kiện còn đúng
LOOP ‘Quay về DO WHILE để kiểm tra biểu thức điều kiện
- Khi VB thực hiện vòng lặp này, đầu tiên sẽ kiểm tra biểu thức điều kiện. Nếu Sai, nó sẽ dừng lại vòng lặp ngay và thực hiện câu lệnh kế tiếp còn nếu đúng thì thực hiện các lệnh bên trong. Vậy cấu trúc DO WHILE… LOOP thực hiện các câu lệnh bên trong nó khi điều kiện đúng.

b. Cấu trúc DO … LOOP WHILE :
DO
‘Các câu lệnh thực thi
LOOP WHILE <Biểu thức điều kiện> ‘Quay về DO nếu điều kiện đúng
- Khi VB thực hiện vòng lặp này, đầu tiên sẽ thực hiện khối lệnh bên trong nó ngai. Sau khi thực hiện nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu đúng sẽ quay lại còn sai thì dừng vòng lặp.

c. Cấu trúc DO … LOOP UNTIL :
DO
‘Các câu lệnh thực thi
LOOP UNTIL <Biểu thức điều kiện> ‘Quay về DO nếu điều kiện sai
- Giống như DO … LOOP WHILE nhưng nó sẽ thoát khỏi vòng lặp khi điều kiện Đúng

d. Cấu trúc FOR … NEXT
FOR <Biến = Giá trị đầu> TO <Giá trị cuối> [STEP khoảng tăng]
‘ Phần các lệnh thực thi khi biến chưa đạt giá trị cuối
NEXT Biến

(Phần Step có thể có hoặc không, VB ngầm hiểu là +1)
- Cấu trúc này lặp với số lần biết trước, lặp từ Giá trị đầu đến giá trị cuối (giá trị đầu có thể lớn hơn giá trị cuối nếu step <0)

III. MỘT SỐ LỆNH :
1 .EXIT FOR
Câu lệnh : EXIT FOR
Lồng vào trong vòng lặp For khi muốn dừng lại vòng lặp bất cứ lúc nào.

2 .EXIT DO
Câu lệnh : EXIT DO
Lồng vào trong vòng lặp có cấu trúc DO khi muốn dừng lại vòng lặp bất cứ lúc nào.

3 .EXIT FOR
Câu lệnh : EXIT SUB
Thoát khỏi thủ tục mà bất cứ lúc nào mà không cần thực hiện các lệnh bệnh trong nó.

4 .END
- Chấm dứt chương trình ngay, tất cả các cửa sổ chương trình đều đóng lại khi bạn thực hiện thao tác này.

5. Beep
- Phát ra tiếng kêu Beep

6. Lệnh Date :
Cho phép bạn đặt lại ngày hệ thống, hay lấy ngày hệ thống
Cú pháp : DATE = <ngày bạn đặt>
VD: Date = #June 12, 2000#

7. TIME
- Cho phép đặt lại giờ hệ thống, hay lấy giờ hệ thống
Cú pháp : TIME = <Giờ bạn đặt>
VD: Time = # 5 : 12 : 45 PM #

8.LOAD
- Nạp 1 form (dùng nó để mở 1 Form)
Cú pháp : LOAD <Tên Form>
Để làm xuất hiện hoặc ẩn đi sử dụng phương thức SHOW, ví dụ form1.Show hay form.Hide

9. Lệnh ChDrive
Dùng để đổi ổ đĩa làm việc
Cú pháp : ChDrive <”Tên ổ đĩa :”>

10. MkDir
Dùng để tạo một thư mục mới trên đĩa
Cú Pháp : MkDir <Đường dẫn>
Ví dụ : MkDir “D:\Caulacbovb”

11. Lệnh ChDir

Lệnh này dùng để thay đổi thư mục làm việc tại ổ đỉa đang làm việc
Cú pháp : ChDir <”Đường dẫn thư mục”>

12. Lệnh RmDir :
Dùng để xóa 1 thư mục rỗng.
Cú pháp : RmDir <”Đường dẫn thư mục”>

13. Lệnh KILL
- Xóa 1 hay nhiều tập tin trên đĩa
Cú pháp : KILL <”Đường dẫn đền tập tin”>
Ví dụ : Kill “D:\vinhphuoc.txt”
Kill “D:\*.txt”

14. Lệnh NAME :
Dùng để đổi tên tập tin
Cú pháp : NAME <”Đường dẫn tập tin cần đổi tên”> AS <”Đường dẫn và tên tệp mới”>
Ví dụ : NAME “C:\Phuoc.txt” AS “C:\VINHPHUOC91.txt”

15. Lệnh AppActive
Dùng để kích hoạt một cửa sổ của một chương trinhg đang chạy trên Windows
Cú pháp : AppActive title [Wait]
Wait : Nếu là False thì chương trình sẽ kích hoạt ngay khi thực hiện lệnh gọi này (VB ngầm hiểu là False).
Ví dụ : AppActive “Microsoft Word”

IV. MỘT SỐ HÀM :
Tất cả các hàm đều có dạng : Tên hàm (các đối số)

1. Hàm Abs (Number)
Trả về một giá trị là giá trị tuyệt đối của Number

2. Hàm Sin (Number as Double)
Trả về một số thực là Sin của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

3. Hàm Cos (Number as Double)
Trả về một số thực là Cos của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

4. Hàm Tan (Number as Double)
Trả về một số thực là Tan của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

5. Hàm Atn (Number as Double)
Trả về một số thực là ArcTan của một góc (tình bằng đơn vị Radian)

6. Hàm Int (Number) :
Trả về phần nguyên của Number nếu nó là số dương, còn nếu số âm thì có giá trị nhỏ hơn phần nguyên 1 đơn vị

7. Hàm Fix (Number)
Trả về phần nguyên của Number nếu nó là số dương, còn nếu số âm thì có giá trị lớn hơn phần nguyên 1 đơn vị

8. Hàm Sgn (Number)
Trả về một số nguyên
Nếu Number > 0 sẽ trả về 1
Nếu Number < 0 sẽ trả về -1
Nếu Number = 0 sẽ trả về 0

9. Hàm Sqr (Number)
Trả về căn bậc hai của Number

10. Hàm Exp (x)
Đưa ra e lũy thừa x, e là cơ số Logarit tự nhiên. Hàm trả về một số thực

11. Hàm Log (x)
Đưa ra Logarit tự nhiên của x

12. Hàm Round (Expression [số])
Hàm này sẽ làm tròn số

[,số] : số làm tròn qua chấm thập phân.
VD : Round(9.7) = 10
Round (9.785 , 2) = 9.79

13. Rnd (Number) ;
Tạo 1 số ngẫu nhiên là 1 số thực từ 0 đến Number, với Number là 1 số nguyên.

14. Hàm Now :
Hàm này trả về ngày tháng năm và thơi gian hiện hành.

15. Hàm Day (NgayThangNam)
Trả về ngày trong NgayThangNam mà bạn ghi.
Ta thường sử dụng Day(Now) để lấy ngày hệ thống

16. Hàm Month (NgayThangNam)
Trả về Tháng trong NgayThangNam mà bạn ghi.
Ta thường sử dụng Month(Now) để lấy tháng hệ thống

17. Hàm Year (NgayThangNam)
Trả về Năm trong NgayThangNam mà bạn ghi.
Ta thường sử dụng Year(Now) để lấy năm hệ thống

18. Hàm Weekday (NgayThangNam)
Trả về ngày thứ mấy trong tuần ứng với NgayThangNam mà bạn nhập vào
Ta có thể sử dụng Weekday(Now) để lấy thứ của ngày hiện tại

19. Hàm Hour (ThoiGian)
Trả về giờ ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
Ta có thể sử dụng Hour(Now) để lấy giờ của hệ thống hiện tại
20. Hàm Minute (ThoiGian)
Trả về phút ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
Ta có thể sử dụng Minute(Now) để lấy phút của hệ thống hiện tại
21. Hàm Second (ThoiGian)

Trả về giây ứng với ThoiGian mà bạn nhập vào
Ta có thể sử dụng Second(Now) để lấy giây của hệ thống hiện tại

22. Hàm Replace(chuoi, chuoicantim, chuoithaythe, Vitrithaythe, solanthaythe)
Hàm này sẽ trả về một chuỗi mới theo ý nghĩa như trên. Ví dụ
Replace(“2322” , ”2” , “5” , 1 , 2) = “5352”
Replace(“2322” , ”2” , “5” , 2 , 2) = “355”

23. Hàm Val(String)

Hàm này có tác dụng đổi 1 chuỗi thành 1 số, nếu chuỗi nãy có kí tự đầu là ký tự thì sẽ trả về 0
24. Hàm Str (Number)
Ngược lại Hàm Val.
Hàm này có tác dụng đổi 1 số thành 1 chuỗi.

25 Hàm QBColor (color)
Sẽ cho bạn màu của một đối tượng nào đó, thể hiện từ 0 đến 15.
Ví dụ : QBColor (0) sẽ cho màu đen, QBColor (4) sẽ cho màu đỏ ,…

26. Hàm RGB (Red, Green, Blue)
Chọn một màu theo một tỉ lệ nào đó ngoài các màu từ 0 – 15. Nó sẽ là sự kết hợp của 3 màu.

27. Hàm Asc (String)
Sẽ trả về một con số, con số này là mã ASCII của kí tự String, nếu là một chuỗi gồm nhiều kí tự thì kí tự sẽ lấy kí tự đầu tiên.

28. Hàm Chr(CharCode)

Hàm trả về một kí tự tương ứng với một mã ASCII nào đó.
ChrCode là mã ASCII của kí tự mà bạn cần biết

29. Hàm Len (String)
Trả về dộ dài của chuỗi String, kể cả khoảng trắng

30. Hàm Ltrim (String)
Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên trái chuỗi String

31. Hàm Rtrim (String)
Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên phải chuỗi String

32. Hàm Trim (String)
Hàm trả về chuỗi mới sau khi cắt bỏ các khoảng trắng bên trái và bên phải chuỗi String

33. Hàm Left (String,n)
Trả về một chuỗi kí tự (kể cả khoảng trắng) được cắt từ bên trái của chuỗi String, số kí tự cắt lấy là n.

34. Hàm Right (String,n)

Trả về một chuỗi kí tự (kể cả khoảng trắng) được cắt từ bên phải của chuỗi String, số kí tự cắt lấy là n.

35. Hàm MID (String, Start, [Length])
Trả về một chuỗi, chuỗi này được lấy từ chuỗi String và bắt đầu từ Start và lấy Length ký tự
Nếu Length bỏ trông hoặc lớn hơn độ dài String thì coi như lấy từ vị trí Start cho đến hến.

36. Hàm Space (Number)
Hàm trả về một chuỗi gồm Number khoảng trắng

37. Hàm String (Number, Character)
Trả về một chuỗi gồm Number kí tự giống nhau và giống Character

38. Hàm InStr (Start, String1, String2, Compare)

Hàm này dùng để tìm một chuỗi con có nằm trong chuỗi mẹ hay không, nếu tìm thấy thì sẽ cho biết nằm ở vì trí thứ mấy của chuỗi mẹ.

Start : Tìm bắt đầu từ vị trí Start trong chuỗi mẹ, nếu không ghi thì tìm ở vị trí đầu tiên
String1: Chuỗi mẹ
String2 : Chuỗi con
Compare : có các giá trị 0, 1, 2
+ 0 : so sánh chính xác từng kí tự, đây là giá trị mặc nhiên
+ 1 : So sánh không phân biệt chữ hoa và chữ thường
+ 2 : chỉ dùng trong khi lập trình cho MS Access
* Khi dùng đến đối số Compare thì đối số Start không được bỏ trông

39. Hàm Ucase (String)
Trả về mộy chuỗi kí tự viết hoa của chuỗi String

40. Hàm Lcase (String)
Trả về một chuỗi kí tự viết thường của chuỗi String

41. Hàm Format (Value, format)
Hàm này dùng để định dạng theo ý của bạn
Value : Giá trị cần định dạng
Format : Các kí hiệu định dạng.
0 nếu có giá trị thì thể hiện giá trị đó, nếu không có thì ghi số 0. Nêu số 0 ít hơn thì giá trị vẫn được ghi đầy đủ
# : Thể hiện các giá trị tương ứng, nếu kí tự số ở vị trí đó không có thì bỏ qua, nếu # ít hơn thì giá trị vẫn được ghi đầy đủ.
$ : Dấu $ bạn có thể dùng chung với số 0 hay #
. : Dấu ngăn cách phần thập phân
, : Dấu ngăn cách phần nghìn
% : Khi có kí hiệu phần trăm này trong đối số Format, con số sẽ tự thêm % vào sau
dd/mm/yyyy : Định dạng Ngày Tháng Năm, với đối số Value = Now
hh:mm:ss AM/PM : Định dạng Giờ phút giây theo dạng, với đối số Value = Now
hh:mm:ss AM/PM dd/mm/yyyy : Định dạng Giờ phút giây vừa định dạng ngày tháng năm theo dạng, với đối số Value = Now
hh:mm : Định dạng chỉ có giờ và phút với Value=Now.

Ví dụ :
Format(12345.5 , “0000000.00”) = “012345.50”
Format(12345.5, “######.##”) = “12345.5”
Format(12345.5, “$###.##”) = “$12345.5”
Format(0.34, “###%”) = “34%”

42. Hàm IIF(<Điều kiện>, Truepart, Falsepart)
Hàm này sẽ trả về giá trị truepart nếu điều kiện đúng và cho False khi điều kiện sai
Hàm này là cách viết ngắn họn của IF…END IF

Ví dụ txt1.text = IIF(x<400,”Lương bạn còn thấp”,”Bạn đã có lương cao”)
My website : http://tinthoitrang.net
datn90
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 29/10/2011 8:06 pm
Has thanked: 1 time

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by datn90 »

Ôi 1 kiến thức thật hữu ích cho người mới bắt đầu.
Thank u.
notperfect6009
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 03/11/2011 2:18 pm
Has thanked: 1 time

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by notperfect6009 »

oh, cái này rất hay, nhưng mà mình đọc vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu lắm, bạn có thể cho mình thêm mỗi thứ 1 ví dụ không?
mình cám ơn trước nhé.
lesptin
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 06/03/2013 7:54 am

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by lesptin »

Minh mới học VB. Bạn có thể nói thêm về hàm Replace đc ko. mình đọc vd chưa hỉu lém. đặc biệt là ở chỗ vd t2 ý, sao lại chỉ còn "352"?
hqnhan
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 06/04/2017 7:56 pm

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by hqnhan »

Ở câu lệnh cuối cùng bạn giới thiệu là hàm IIF. Trong khi ví dụ là hàm IFF, vậy chính xác là lệnh nào mới đúng
Hình đại diện của thành viên
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 970
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 66 times
Tiếp xúc:

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Gửi bài by NoBi »

Đúng là IIF, mình đã sửa lại. Cám ơn bạn! :)
:>
Đăng trả lời

Quay về