Nhờ các bạn giúp vê Tăng thứ tự hình trong bài giảng

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
socsuna
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 10/04/2019 11:09 am

Nhờ các bạn giúp vê Tăng thứ tự hình trong bài giảng

Gửi bài by socsuna »

Chào các bạn, mình là giáo viên hay phải soạn bài giảng. Trong đó thì có các hình copy từ nhiều nguồn. Do đó phải đánh số thứ tự lại, hình thì nhiều nên mình muốn làm một macro để tự đánh số. Qua google thì mình đã cóp nhặt được một chương trình như sau. Nhưng mà khi chạy thì nó không dừng được vòng lặp, nhờ mọi người xem hộ và sửa giúp mình được không ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Sub Tangsothutuhinh()

Dim xFindStr As String
Dim xReplaceStr As String
Dim m As Integer
m = 0

xFindStr = InputBox("Find what:", "Tim", xFindStr)
xReplaceStr = InputBox("Replace with:", "Thay the", xReplaceStr)
CommandBars("Navigation").Visible = False
Do
m = m + 1
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = xFindStr 'Find What
.Replacement.Text = xReplaceStr & "m. " 'Replace With
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchByte = True
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

Loop Until Selection.Range.Bookmarks.Exists("\EndOfDoc") = True ' cho Ðê'n cuô'i document
MsgBox "Operation end, please view", vbInformation
End Sub
Đăng trả lời

Quay về