Lấy địa chỉ hàm thuộc ClassModule, Form, ... (In Object)

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
Đăng trả lời
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Tiếp xúc:

Lấy địa chỉ hàm thuộc ClassModule, Form, ... (In Object)

Gửi bài by Dark.Cosmos »

Tên chương trình: Function Pointer Maker (ActiveX Dll)
Phiên bản: 1.0.0
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Lấy địa chỉ hàm nằm trong Object (ClassModule, Form, ...).

VB6 cung cấp hàm AddressOf để lấy địa chỉ hàm, nhưng chỉ lấy được địa chỉ của những hàm toàn cục thuộc standard module. Còn trong module class, form, ... thì không thể.
Thường thì ta sẽ dùng tới Virtual Function Table (VFT). Nhưng ở đây mình sử dụng phương pháp nhúng mã assembly để gọi gián tiếp hàm rtcCallByName trong Msvbvm60.
Zip đính kèm dưới đây gồm ActiveX DLL và project mẫu sử dụng Dll đó để tạo các callback function nằm ngay trong class module khi sử dụng hàm SetTimer (TimerProc), EnumWindows (EnumWindowsProc), SetWindowLong (WindowProc)

 1. Dim FPM As DCS_FuncPtrMaker.cD_FuncPointer
 2. Set FPM = New DCS_FuncPtrMaker.cD_FuncPointer
 3. Dim lpFuncPtr& lpFuncPtr = FPM.Make(Object, "Function_Name", 0)'Object / Function Name / Paramter Count / ...


Class Timer:
 1. '=================================================================================================================================
 2. '========== COM Function Pointer Maker ===========================================================================================
 3. '========== Author Dark.Cosmos (DCS)  ===========================================================================================
 4. '========== wwww.facebook.com/dark.cosmos.3102/ ==================================================================================
 5. '=================================================================================================================================
 6. '=================================================================================================================================
 7. '==========[ TimerProc Example ]==================================================================================================
 8. '=================================================================================================================================
 9.  
 10.  
 11. Option Explicit
 12. Private Const WM_TIMER = &H113&
 13. Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 14. Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
 15.  
 16. Event TimerProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)
 17. Private FP As cD_FuncPointer
 18. Private lpTimerProc As Long
 19. Private hTmr As Long, mHwnd As Long
 20. Private bRaiseEvt As Boolean
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25. '############################################################################################################################
 26. Private Sub Class_Initialize()
 27.     Set FP = New cD_FuncPointer
 28. End Sub
 29.  
 30. Private Sub Class_Terminate()
 31.     Call Delete
 32.     Set FP = Nothing
 33. End Sub
 34.  
 35. Function Create(Optional ByVal Interval& = 1000, Optional ByVal hWnd&, Optional ByVal idEvent&, Optional bRaiseEvent As Boolean) As Boolean
 36.     If (hTmr <> 0 Or Interval < 0) Then Exit Function Else bRaiseEvt = bRaiseEvent
 37.     If (lpTimerProc = 0) Then lpTimerProc = FP.Make(Me, "TimerProc", 4) If (lpTimerProc = 0) Then Exit Function
 38.     hTmr = SetTimer(hWnd, idEvent, Interval, lpTimerProc) mHwnd = hWnd Create = (hTmr <> 0)
 39. End Function
 40.  
 41. Function Delete() As Boolean
 42.     If (hTmr <> 0) Then Delete = (KillTimer(mHwnd, hTmr) <> 0) hTmr = 0 mHwnd = 0
 43.     If (lpTimerProc <> 0) Then Call FP.DeletePointer(lpTimerProc) lpTimerProc = 0
 44. End Function
 45.  
 46. Function TimerProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long) As Long
 47. On Error Resume Next If (uMsg <> WM_TIMER) Then Exit Function
 48.     If (bRaiseEvt) Then RaiseEvent TimerProc(hWnd, uMsg, idEvent, dwTime)
 49.     Call dBeepXP
 50.     Debug.Print "In TimerProc " & CStr(timeGetTime)
 51. End Function
 52.  
 53. Property Get IsRunning() As Boolean
 54.     IsRunning = (lpTimerProc <> 0 And hTmr <> 0)
 55. End Property


Class EnumWindows:
 1. '=================================================================================================================================
 2. '========== COM Function Pointer Maker ===========================================================================================
 3. '========== Author Dark.Cosmos (DCS)  ===========================================================================================
 4. '========== wwww.facebook.com/dark.cosmos.3102/ ==================================================================================
 5. '=================================================================================================================================
 6. '=================================================================================================================================
 7. '==========[ EnumWindowsProc Example ]==================================================================================================
 8. '=================================================================================================================================
 9.  
 10.  
 11. Option Explicit
 12. Private Declare Function EnumWindows Lib "user32" (ByVal lpEFunc As Long, ByVal lPrm As Long) As Long
 13.  
 14. Event OnNewHwnd(ByVal hWnd As Long)
 15. Private FP As cD_FuncPointer
 16. Private bRaiseEvt As Boolean
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21. '############################################################################################################################
 22. Private Sub Class_Initialize()
 23.     Set FP = New cD_FuncPointer
 24. End Sub
 25.  
 26. Private Sub Class_Terminate()
 27.     Set FP = Nothing
 28. End Sub
 29.  
 30.  
 31. Function dEnum(Optional hWndRetList As Collection, Optional bRaiseEvent As Boolean) As Boolean
 32. On Error Resume Next bRaiseEvt = bRaiseEvent
 33.     If (hWndRetList Is Nothing) Then Set hWndRetList = New Collection
 34.     Dim lpFunc& lpFunc = FP.Make(Me, "EnumWindowsProc", 2, vbLong, vbLong) If (lpFunc = 0) Then Exit Function
 35.     Dim Ret& Ret = EnumWindows(lpFunc, ByVal ObjPtr(hWndRetList))
 36.     dEnum = (Ret = -1) 'Do not code here, because out of obj stream.
 37. End Function
 38.  
 39. Function EnumWindowsProc(ByVal hWnd As Long, ByVal lPrm As Long) As Long
 40. On Error Resume Next
 41.     Dim hList As Collection If (Not FP.ObjFromPtr(hList, lPrm)) Then Exit Function
 42.     Call hList.Add(hWnd) If (bRaiseEvt) Then RaiseEvent OnNewHwnd(hWnd)
 43.     EnumWindowsProc = -1 'return true to continue
 44. End Function


Class SubClass:
 1. '=================================================================================================================================
 2. '========== COM Function Pointer Maker ===========================================================================================
 3. '========== Author Dark.Cosmos (DCS)  ===========================================================================================
 4. '========== wwww.facebook.com/dark.cosmos.3102/ ==================================================================================
 5. '=================================================================================================================================
 6. '=================================================================================================================================
 7. '==========[ WindowsProc Example ]==================================================================================================
 8. '=================================================================================================================================
 9.  
 10.  
 11. Option Explicit
 12. Private Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 13. Private Declare Function CallWindowProcA Lib "user32" (ByVal lpPtr As Long, ByVal P1 As Long, ByVal P2 As Long, ByVal P3 As Long, ByVal P4 As Long) As Long
 14.  
 15. Event WndProcEvent(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long)
 16. Private FP As cD_FuncPointer
 17. Private lpOldFunc As Long, mHwnd As Long
 18. Private bRaiseEvt As Boolean
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23. '############################################################################################################################
 24. Private Sub Class_Initialize()
 25.     Set FP = New cD_FuncPointer
 26. End Sub
 27.  
 28. Private Sub Class_Terminate()
 29.     Set FP = Nothing
 30. End Sub
 31.  
 32. Function Subclass(ByVal hWnd&, Optional bRaiseEvent As Boolean) As Boolean
 33.     If (lpOldFunc <> 0 Or hWnd = 0) Then Exit Function Else mHwnd = hWnd bRaiseEvt = bRaiseEvent
 34.     Dim lpFunc& lpFunc = FP.Make(Me, "WindowProc", 4) If (lpFunc = 0) Then Exit Function
 35.     lpOldFunc = SetWindowLongA(hWnd, -4, lpFunc) Subclass = (lpOldFunc > 0)
 36. End Function
 37.  
 38. Sub UnSubclass()
 39.     If (lpOldFunc <> 0 Or mHwnd <> 0) Then Call SetWindowLongA(mHwnd, -4, lpOldFunc) lpOldFunc = 0 mHwnd = 0
 40. End Sub
 41.  
 42. Function WindowProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 43. On Error Resume Next
 44.     'Your code here
 45.    Select Case uMsg
 46.         Case &H100, &H101 If (bRaiseEvt) Then RaiseEvent WndProcEvent(hWnd, uMsg, wParam, lParam)
 47.         Case &H201, &H202 If (bRaiseEvt) Then RaiseEvent WndProcEvent(hWnd, uMsg, wParam, lParam)
 48.         Case &H204, &H205 If (bRaiseEvt) Then RaiseEvent WndProcEvent(hWnd, uMsg, wParam, lParam)
 49.     End Select
 50.     WindowProc = CallWindowProcA(lpOldFunc, hWnd, uMsg, wParam, lParam)
 51. End Function

FunctionPointerMaker.zip
(64.69 KiB) Đã tải về 439 lần
Pic.png
Đăng trả lời

Quay về