Upfile FTP VB6 và VB.NET

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 492
Ngày tham gia: Thứ 4 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Upfile FTP VB6 và VB.NET

Gửi bài by NTN »

Download và Upfile FTP VB6 :
 1. Private m_GettingDir As Boolean
 2. Private Sub AddMessage(ByVal msg As String)
 3.     txtResults.Text = txtResults.Text & vbCrLf & msg
 4.     txtResults.SelStart = Len(txtResults.Text)
 5. End Sub
 6.  
 7. Private Sub cmdDownload_Click()
 8. Dim host_name As String
 9.  
 10.     Enabled = False
 11.     MousePointer = vbHourglass
 12.     txtResults.Text = "Working"
 13.     txtResults.SelStart = Len(txtResults.Text)
 14.     DoEvents
 15.  
 16.     ' You must set the URL before the user name and
 17.    ' password. Otherwise the control cannot verify
 18.    ' the user name and password and you get the error
 19.    '
 20.    '       Unable to connect to remote host
 21.    host_name = txtHost.Text
 22.     If LCase$(Left$(host_name, 6)) <> "ftp//" Then _
 23.         host_name = "ftp//" & host_name
 24.     inetFTP.URL = host_name
 25.  
 26.     inetFTP.UserName = txtUserName.Text
 27.     inetFTP.Password = txtPassword.Text
 28.  
 29.     ' Do not include the host name here. That will make
 30.    ' the control try to use its default user name and
 31.    ' password and you'll get the error again.
 32.    inetFTP.Execute , "Get " & _
 33.         txtRemoteFile.Text & " " & txtLocalFile.Text
 34.  
 35. '    m_GettingDir = True
 36. '    inetFTP.Execute , "Dir"
 37. End Sub
 38.  
 39. Private Sub cmdUpload_Click()
 40. Dim host_name As String
 41.  
 42.     Enabled = False
 43.     MousePointer = vbHourglass
 44.     txtResults.Text = "Working"
 45.     txtResults.SelStart = Len(txtResults.Text)
 46.     DoEvents
 47.  
 48.     ' You must set the URL before the user name and
 49.    ' password. Otherwise the control cannot verify
 50.    ' the user name and password and you get the error
 51.    '
 52.    '       Unable to connect to remote host
 53.    host_name = txtHost.Text
 54.     If LCase$(Left$(host_name, 6)) <> "ftp//" Then _
 55.         host_name = "ftp//" & host_name
 56.     inetFTP.URL = host_name
 57.  
 58.     inetFTP.UserName = txtUserName.Text
 59.     inetFTP.Password = txtPassword.Text
 60.  
 61.     ' Do not include the host name here. That will make
 62.    ' the control try to use its default user name and
 63.    ' password and you'll get the error again.
 64.    inetFTP.Execute , "Put " & _
 65.         txtLocalFile.Text & " " & txtRemoteFile.Text
 66.  
 67. '    m_GettingDir = True
 68. '    inetFTP.Execute , "Dir"
 69. End Sub
 70.  
 71. Private Sub inetFTP_StateChanged(ByVal State As Integer)
 72.     Select Case State
 73.         Case icError
 74.             AddMessage "Error " & _
 75.                 "    " & inetFTP.ResponseCode & vbCrLf & _
 76.                 "    " & inetFTP.ResponseInfo
 77.         Case icNone
 78.             AddMessage "None"
 79.         Case icConnecting
 80.             AddMessage "Connecting"
 81.         Case icConnected
 82.             AddMessage "Connected"
 83.         Case icDisconnecting
 84.             AddMessage "Disconnecting"
 85.         Case icDisconnected
 86.             AddMessage "Disconnected"
 87.         Case icRequestSent
 88.             AddMessage "Request Sent"
 89.         Case icRequesting
 90.             AddMessage "Requesting"
 91.         Case icReceivingResponse
 92.             AddMessage "Receiving Response"
 93.         Case icRequestSent
 94.             AddMessage "Request Sent"
 95.         Case icResponseReceived
 96.             AddMessage "Response Received"
 97.         Case icResolvingHost
 98.             AddMessage "Resolving Host"
 99.         Case icHostResolved
 100.             AddMessage "Host Resolved"
 101.  
 102.         Case icResponseCompleted
 103.             AddMessage inetFTP.ResponseInfo
 104.  
 105.             If m_GettingDir Then
 106.                 Dim txt As String
 107.                 Dim chunk As Variant
 108.  
 109.                 m_GettingDir = False
 110.  
 111.                 ' Get the first chunk.
 112.                chunk = inetFTP.GetChunk(1024, icString)
 113.                 DoEvents
 114.                 Do While Len(chunk) > 0
 115.                     txt = txt & chunk
 116.                     chunk = inetFTP.GetChunk(1024, icString)
 117.                     DoEvents
 118.                 Loop
 119.  
 120.                 AddMessage "----------"
 121.                 AddMessage txt
 122.             End If
 123.  
 124.        Case Else
 125.             AddMessage "State = " & Format$(State)
 126.     End Select
 127.  
 128.     Enabled = True
 129.     MousePointer = vbDefault
 130. End Sub
 131.  

Hoặc tải Form Project tại đây :
howto_ftp.rar
(6.41 KiB) Đã tải về 510 lần
Upfile FTP VB.NET:
 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 4.         Dim request As System.Net.FtpWebRequest = DirectCast(System.Net.WebRequest.Create("ftp//ftp.drivehq.com/file.txt"), System.Net.FtpWebRequest)
 5.         request.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("user", "password")
 6.         request.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.UploadFile
 7.  
 8.         Dim file() As Byte = System.IO.File.ReadAllBytes("c\file.txt")
 9.  
 10.         Dim strz As System.IO.Stream = request.GetRequestStream()
 11.         strz.Write(file, 0, file.Length)
 12.         strz.Close()
 13.         strz.Dispose()
 14.     End Sub
 15.  
 16. End Class


Clip tham khảo xem tại đây :


Hoặc có thể tham khảo clip này để biết cách upfile và download file FTP :


Chúc các bạn thành công ! ;)
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày NTN với 0 lần sửa trong tổng số.
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Upfile FTP VB6 và VB.NET

Gửi bài by tungblt »

love
Đăng trả lời

Quay về