Copy file từ máy tính sang FTP

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
Đăng trả lời
wideview
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 2 03/05/2010 3:38 pm

Copy file từ máy tính sang FTP

Gửi bài by wideview »

Các bạn giúp mình vụ này với,

Mình muốn copy 1 file từ thư mục trên máy cá nhân lên FTP server dùng lệnh của VB6.0. (Bản thân máy tính đã kết nối thành công với ftp).
Cụ thể như sau: muốn copy một file: abc.txt từ thư mục D:\abc.txt lên ftp://193.163.248.24/abc/
Mình dùng Visual Basic 6.0.

// Mình có dùng cái này nhưng không được.

Dim f As New FileSystemObject, ff

Set ff = f.GetFile("D:\abc.txt")
ff.Copy ("ftp://193.163.248.24/abc/")

Cảm ơn rất nhiều,
dinhquyvb
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 10/09/2014 7:57 pm

Re: Copy file từ máy tính sang FTP

Gửi bài by dinhquyvb »

Mình sử dụng thư viện để thực hiện đồng bộ
Trước tiên bạn import thư viện
 1. Imports System.Collections.Generic
 2. Imports Utilities.FTP
 3. Imports System.Data.OleDb
 4. Imports System.IO

Sau đó sử dụng thủ tục này để giải quyết

 1.   Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
 2.             labelTientrinh.Text = "Kết nối thành công"
 3.             System.Threading.Thread.Sleep(1000)
 4.             ProgressBarX1.Value = 50
 5.             labelTientrinh.Text = "Đang sao lưu cơ sở dữ liệu lên máy chủ, có thể mất vài phút"
 6.             'download a file (permitting overwrite)
 7.             If ftp.FtpFileExists("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb") Then
 8.                 'rename a file
 9.                 ftp.FtpRename("/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb", "" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & "old.mdb")
 10.             End If
 11.             ftp.Upload("" & Application.StartupPath & "\database.mdb", "/" & Now.Day & "" & Now.Month & "" & Now.Year & ".mdb")
 12.             ProgressBarX1.Value = 100
 13.             labelTientrinh.Text = "Sao lưu thành công!"


Lấy list file trong thư mục
 1. Sub get_ComboBox()
 2.         Try
 3.             Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text & "", "" & txtUserName.Text & "", "" & txtpassword.Text & "")
 4.             Dim result As List(Of String) = ftp.ListDirectory("/")
 5.             cbmaphuchoi.Enabled = True
 6.             cbmaphuchoi.DataSource = result
 7.         Catch ex As Exception
 8.             labelTientrinh.Text = "Hiện không có kết nối !"
 9.         End Try
 10.  
 11.     End Sub
Tập tin đính kèm
FTPclient.zip
(8.98 KiB) Đã tải về 590 lần
Đăng trả lời

Quay về