Hiệu ứng tuyết rơi ! VB.NET

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 492
Ngày tham gia: Thứ 4 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Hiệu ứng tuyết rơi ! VB.NET

Gửi bài by NTN »

Thủ thuật: Hiệu ứng tuyết rơi ! VB.NET
Tác giả: Sưu tầm : NTN
Mô tả:
Vì sắp về của mùa đông tôi đã tạo ra một số hiệu ứng tuyết đồ họa đẹp,

Tạo ra một hình thức cửa sổ mới, đặt một hộp hình ảnh trên đó, có hộp hình ảnh 'bến' trong biểu mẫu. Và làm cho nền của hình ảnh hộp đen. Thêm một bộ đếm thời gian cho dự án!Sau đó dán này tại:

Code:

Mã: Chọn tất cả

Public Class Form1


  Dim SnowFlakes As SnowCloud
  Dim LastRun As TimeSpan
  Public RandomClass As New Random
  Public Class SnowCloud
    Inherits List(Of SnowFlake)
    Private CloudWidth As Integer
    Private CloudHeight As Integer
    Public StackFor(4000) As Integer


    Sub New(ByVal Width As Integer, ByVal Height As Integer)
      CloudWidth = Width
      For Counter As Integer = 0 To StackFor.Length - 1
        StackFor(Counter) = Height
      Next
    End Sub


    Public Sub NewFlake(Optional ByVal NumberOfFlakes As Integer = 1)

      For a As Integer = 1 To NumberOfFlakes
        Me.Add(New SnowFlake(CloudWidth))
      Next


    End Sub


    Public Sub Move()
      ' you cannot remove items from a list while looping true it, thats why we made a deathrow
      Dim DeathRow As New List(Of SnowFlake)
      For Each MyFlake As SnowFlake In Me
        MyFlake.x = MyFlake.x + MyFlake.DeltaX
        MyFlake.y = MyFlake.y + MyFlake.DeltaY
        MyFlake.XX = MyFlake.x
        MyFlake.YY = MyFlake.y
        If MyFlake.x < 0 Or MyFlake.x > CloudWidth Then
          DeathRow.Add(MyFlake)
        Else
          If MyFlake.DeltaX <> 0 Then
            If MyFlake.YY >= StackFor(MyFlake.XX) Then
              StackFor(MyFlake.XX) -= 1
              DeathRow.Add(MyFlake)
            End If
          End If
        End If
      Next
      For Each MyFlake As SnowFlake In DeathRow
        Me.Remove(MyFlake)
      Next
      ' mof filer over de Y stack
      For Counter As Integer = 1 To Me.StackFor.Length - 2
        ' make snow tumble of height diferences
        If StackFor(Counter) - StackFor(Counter - 1) > 2 Then
          StackFor(Counter) -= 1
          StackFor(Counter - 1) += 1
        End If
        If StackFor(Counter) - StackFor(Counter + 1) > 2 Then
          StackFor(Counter) -= 1
          StackFor(Counter + 1) += 1
        End If
      Next
    End Sub


  End Class


  Public Class SnowFlake
    Public sPen As Pen
    Public x, y, DeltaX, DeltaY As Double
    Public XX, YY As Integer
    Sub New(ByVal MaxSpawWidth As Integer)
      Dim MyRc As New Random
      Dim RandomNumber As Integer = (((MyRc.Next And &HFF) / 2) + 128) And &HFF
      Dim CustomColor As Drawing.Color = Drawing.Color.FromArgb(RandomNumber, RandomNumber, RandomNumber, RandomNumber)
      sPen = New Pen(CustomColor) ' color is a random shade of gray
      x = Int(Rnd(1) * MaxSpawWidth)
      y = 0
      DeltaX = (MyRc.NextDouble * 2) - 1 'between -1 and 1
      DeltaY = MyRc.NextDouble * 6  ' between 0 and 6
      'DeltaY = ((RandomNumber / 128) - 1) * 3


      If DeltaY < 0.01 Then DeltaY = 0.01 ' at least 0.01 y speed
    End Sub
  End Class


  Private Sub PictureBox1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles PictureBox1.Paint
    With e.Graphics
      For Each SnowFlake As SnowFlake In SnowFlakes
        .DrawLine(SnowFlake.sPen, SnowFlake.XX, SnowFlake.YY, SnowFlake.XX + 1, SnowFlake.YY)
      Next
      For Counter As Integer = 0 To Me.PictureBox1.Size.Width
        .DrawLine(Pens.White, Counter, SnowFlakes.StackFor(Counter), Counter, Me.PictureBox1.Height)
      Next
    End With
  End Sub


  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    'change every 10th second
    ''If (Now.TimeOfDay - LastRun).Milliseconds > 10 Then
    LastRun = Now.TimeOfDay
    SnowFlakes.NewFlake(15)

    SnowFlakes.Move()
    Me.Text = SnowFlakes.Count
    Me.PictureBox1.Refresh()
    ''End If
  End Sub


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load


    LastRun = Now.TimeOfDay
    SnowFlakes = New SnowCloud(Me.PictureBox1.Size.Width, Me.PictureBox1.Size.Height)
    Timer1.Enabled = True
  End Sub
End Class
Có phun!

Hình ảnh

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Đăng trả lời

Quay về