Format ổ đĩa

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Format ổ đĩa

Gửi bài by baohiep »

Thủ thuật: Format ổ đĩa
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Format ổ đĩa dùng thư viện Management
Trước tiên các bạn Add Reference thư viện System.Management.
Rồi import System.Management

Thêm code:
 1.     Public Function FormatDrive(ByVal driveLetter As String, Optional ByVal fileSystem As String = "NTFS", Optional ByVal quickFormat As Boolean = True, Optional ByVal clusterSize As Integer = 4096, Optional ByVal label As String = "", Optional ByVal enableCompression As Boolean = False) As Boolean
 2.         If driveLetter.Length <> 2 OrElse driveLetter(1) <> ""c OrElse Not Char.IsLetter(driveLetter(0)) Then
 3.             Return False
 4.         End If
 5.  
 6.         'query and format given drive        
 7.         Dim searcher As New ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_Volume WHERE DriveLetter = '" & driveLetter & "'")
 8.         For Each vi As ManagementObject In searcher.[Get]()
 9.             vi.InvokeMethod("Format", New Object() {fileSystem, quickFormat, clusterSize, label, enableCompression})
 10.         Next
 11.  
 12.         Return True
 13.     End Function


Cách sử dụng:
 1. FormatDrive([driveleter], [filesystem], [quickformat], [clusterSize], [label], [enableCompression])

Ví dụ
 1. FormatDrive("I", "NTFS", True, 4096, "BAO HIEP", False)
I'm Hiep.
Đăng trả lời

Quay về