Hiệu ứng sóng nước

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội quy chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
akira
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 354
Ngày tham gia: Thứ 7 25/10/2008 11:11 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 69 times

Hiệu ứng sóng nước

Gửi bài by akira »

Tên: Hiệu ứng sóng nước
Loại: UserControl
Ngôn ngữ lập trình: VB.Net
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Tạo hiệu ứng sóng nước trên PictureBox
Hình ảnh

Các bác có thể tùy chỉnh lại để hiệu ứng được mượt hơn nhé :)

 1. Imports System
 2. Imports System.Collections
 3. Imports System.Drawing
 4. Imports System.Drawing.Imaging
 5. Imports System.Runtime.InteropServices
 6. Imports System.Windows.Forms
 7.  
 8. Public Class WaterFX
 9.  
 10.     Inherits System.Windows.Forms.Panel
 11.  
 12.     Private effectTimer As System.Windows.Forms.Timer
 13.     Private tmrBalance As System.Windows.Forms.Timer
 14.     Private components As System.ComponentModel.IContainer
 15.  
 16.     Private _bmp As Bitmap
 17.     Private _waves As Short(,,)
 18.     Private _waveWidth As Integer
 19.     Private _waveHeight As Integer
 20.     Private _activeBuffer As Integer = 0
 21.     Private _weHaveWaves As Boolean
 22.     Private _bmpHeight As Integer, _bmpWidth As Integer
 23.     Private _bmpBytes As Byte()
 24.     Private _bmpBitmapData As BitmapData
 25.     Private _scale As Integer
 26.  
 27.     Private __IsBusy As Boolean
 28.  
 29.     Private Sub InitializeComponent()
 30.         Me.components = New System.ComponentModel.Container()
 31.         Me.effectTimer = New System.Windows.Forms.Timer(Me.components)
 32.         Me.tmrBalance = New System.Windows.Forms.Timer(Me.components)
 33.  
 34.         AddHandler Me.effectTimer.Tick, AddressOf Me.effectTimer_Tick
 35.         AddHandler Me.tmrBalance.Tick, AddressOf Me.tmrBalance_Tick
 36.  
 37.         AddHandler Me.Paint, AddressOf Me.WaterEffectControl_Paint
 38.         AddHandler Me.MouseMove, AddressOf Me.WaterEffectControl_MouseMove
 39.     End Sub
 40.  
 41.     Public Sub New()
 42.         InitializeComponent()
 43.         effectTimer.Enabled = True
 44.         effectTimer.Interval = 50
 45.         tmrBalance.Interval = 100
 46.         SetStyle(ControlStyles.UserPaint, True)
 47.         SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, True)
 48.         SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, True)
 49.         Me.BackColor = Color.Transparent
 50.         _weHaveWaves = False
 51.         _scale = 1
 52.     End Sub
 53.  
 54.     Public Sub New(ByVal bmp As Bitmap)
 55.         Me.New()
 56.         Me.ImageBitmap = bmp
 57.     End Sub
 58.  
 59.     Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
 60.         If disposing Then If components IsNot Nothing Then components.Dispose()
 61.         MyBase.Dispose(disposing)
 62.     End Sub
 63.  
 64.     Private Sub effectTimer_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
 65.         If _weHaveWaves Then
 66.             Invalidate()
 67.             ProcessWaves()
 68.         End If
 69.     End Sub
 70.  
 71.     Private Sub tmrBalance_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
 72.         __IsBusy = Not __IsBusy
 73.     End Sub
 74.  
 75.     Public Sub WaterEffectControl_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
 76.         If IsNothing(_bmp) Then Return
 77.         Dim tmp As Bitmap = Nothing
 78.  
 79.         On Error Resume Next
 80.  
 81.         tmp = DirectCast(_bmp.Clone(), Bitmap)
 82.         Dim xOffset As Integer, yOffset As Integer
 83.         Dim alpha As Byte
 84.  
 85.         If _weHaveWaves Then
 86.             Dim tmpData As BitmapData = tmp.LockBits(New Rectangle(0, 0, _bmpWidth, _bmpHeight), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format32bppArgb)
 87.             Dim tmpBytes As Byte() = New Byte(_bmpWidth * _bmpHeight * 4 - 1) {}
 88.             Marshal.Copy(tmpData.Scan0, tmpBytes, 0, _bmpWidth * _bmpHeight * 4)
 89.  
 90.             For x As Integer = 1 To _bmpWidth - 2
 91.                 For y As Integer = 1 To _bmpHeight - 2
 92.                     Dim waveX As Integer = CInt(x) >> _scale
 93.                     Dim waveY As Integer = CInt(y) >> _scale
 94.  
 95.                     If waveX <= 0 Then waveX = 1
 96.                     If waveY <= 0 Then waveY = 1
 97.                     If waveX >= _waveWidth - 1 Then waveX = _waveWidth - 2
 98.                     If waveY >= _waveHeight - 1 Then waveY = _waveHeight - 2
 99.  
 100.                     xOffset = (_waves(waveX - 1, waveY, _activeBuffer) - _waves(waveX + 1, waveY, _activeBuffer)) >> 3
 101.                     yOffset = (_waves(waveX, waveY - 1, _activeBuffer) - _waves(waveX, waveY + 1, _activeBuffer)) >> 3
 102.  
 103.                     If (xOffset <> 0) OrElse (yOffset <> 0) Then
 104.                         If x + xOffset >= _bmpWidth - 1 Then xOffset = _bmpWidth - x - 1
 105.                         If y + yOffset >= _bmpHeight - 1 Then yOffset = _bmpHeight - y - 1
 106.                         If x + xOffset < 0 Then xOffset = -x
 107.                         If y + yOffset < 0 Then yOffset = -y
 108.                         If xOffset <= 0 Then xOffset = 0
 109.  
 110.                         alpha = CByte(200 - xOffset)
 111.                         If alpha < 0 Then alpha = 0
 112.                         If alpha > 255 Then alpha = 254
 113.  
 114.                         tmpBytes(4 * (x + y * _bmpWidth)) = _bmpBytes(4 * (x + xOffset + (y + yOffset) * _bmpWidth))
 115.                         tmpBytes(4 * (x + y * _bmpWidth) + 1) = _bmpBytes(4 * (x + xOffset + (y + yOffset) * _bmpWidth) + 1)
 116.                         tmpBytes(4 * (x + y * _bmpWidth) + 2) = _bmpBytes(4 * (x + xOffset + (y + yOffset) * _bmpWidth) + 2)
 117.                         tmpBytes(4 * (x + y * _bmpWidth) + 3) = alpha
 118.  
 119.                     End If
 120.                 Next
 121.                 If Not Err.Number = 0 Then Exit For
 122.             Next
 123.  
 124.             Marshal.Copy(tmpBytes, 0, tmpData.Scan0, _bmpWidth * _bmpHeight * 4)
 125.             tmp.UnlockBits(tmpData)
 126.         End If
 127.         e.Graphics.DrawImage(tmp, 0, 0, Me.ClientRectangle.Width, Me.ClientRectangle.Height)
 128.         If Not Err.Number = 0 Then Debug.WriteLine("WaterEffectControl_Paint " & Err.Description)
 129.         If Not IsNothing(tmp) Then tmp.Dispose()
 130.     End Sub
 131.  
 132.     Private Sub ProcessWaves()
 133.         Dim newBuffer As Integer = If((_activeBuffer = 0), 1, 0)
 134.         Dim wavesFound As Boolean = False
 135.         If newBuffer < 0 Then newBuffer = 1
 136.  
 137.         On Error Resume Next
 138.         For x As Integer = 1 To _waveWidth - 2
 139.             For y As Integer = 1 To _waveHeight - 2
 140.                 _waves(x, y, newBuffer) = CShort((((_waves(x - 1, y - 1, _activeBuffer) + _waves(x, y - 1, _activeBuffer) +
 141.                                                     _waves(x + 1, y - 1, _activeBuffer) + _waves(x - 1, y, _activeBuffer) +
 142.                                                     _waves(x + 1, y, _activeBuffer) + _waves(x - 1, y + 1, _activeBuffer) +
 143.                                                     _waves(x, y + 1, _activeBuffer) + _waves(x + 1, y + 1, _activeBuffer)) >> 2) - _waves(x, y, newBuffer)))
 144.                 If _waves(x, y, newBuffer) <> 0 Then
 145.                     _waves(x, y, newBuffer) -= CShort((_waves(x, y, newBuffer) >> 4))
 146.                     wavesFound = True
 147.                 End If
 148.                 If Not Err.Number = 0 Then Exit For
 149.             Next
 150.             If Not Err.Number = 0 Then Exit For
 151.         Next
 152.         _weHaveWaves = wavesFound
 153.         _activeBuffer = newBuffer
 154.     End Sub
 155.  
 156.     Private Sub PutDrop(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal height As Short)
 157.         _weHaveWaves = True
 158.         Dim radius As Integer = 20
 159.         Dim dist As Double
 160.         On Error Resume Next
 161.         For i As Integer = -radius To radius
 162.             For j As Integer = -radius To radius
 163.                 If ((x + i >= 0) AndAlso (x + i < _waveWidth - 1)) AndAlso ((y + j >= 0) AndAlso (y + j < _waveHeight - 1)) Then
 164.                     dist = Math.Sqrt(i * i + j * j)
 165.                     If dist < radius Then
 166.                         _waves(x + i, y + j, _activeBuffer) = CShort((Math.Cos(dist * Math.PI / radius) * height))
 167.                     End If
 168.                 End If
 169.                 If Not Err.Number = 0 Then Return
 170.             Next
 171.             If Not Err.Number = 0 Then Return
 172.         Next
 173.     End Sub
 174.  
 175.     Private Sub WaterEffectControl_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
 176.         On Error Resume Next
 177.         If Not __IsBusy Then
 178.             Dim realX As Integer = CInt(((e.X / CDbl(Me.ClientRectangle.Width)) * _waveWidth))
 179.             Dim realY As Integer = CInt(((e.Y / CDbl(Me.ClientRectangle.Height)) * _waveHeight))
 180.             If Not Err.Number = 0 Then Return
 181.             PutDrop(realX, realY, 200)
 182.         End If
 183.         If Not tmrBalance.Enabled Then tmrBalance.Start()
 184.     End Sub
 185.  
 186. #Region "Properties"
 187.  
 188.     Public Property ImageBitmap() As Bitmap
 189.         Get
 190.             Return _bmp
 191.         End Get
 192.         Set(ByVal value As Bitmap)
 193.             _bmp = value
 194.             If IsNothing(_bmp) Then
 195.                 effectTimer.Stop()
 196.                 tmrBalance.Stop()
 197.                 Return
 198.             Else
 199.                 effectTimer.Start()
 200.                 __IsBusy = False
 201.             End If
 202.             _bmpHeight = _bmp.Height
 203.             _bmpWidth = _bmp.Width
 204.  
 205.             _waveWidth = _bmpWidth >> _scale
 206.             _waveHeight = _bmpHeight >> _scale
 207.             _waves = New Int16(_waveWidth - 1, _waveHeight - 1, 1) {}
 208.  
 209.             _bmpBytes = New Byte(_bmpWidth * _bmpHeight * 4 - 1) {}
 210.             _bmpBitmapData = _bmp.LockBits(New Rectangle(0, 0, _bmpWidth, _bmpHeight), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format32bppArgb)
 211.             Marshal.Copy(_bmpBitmapData.Scan0, _bmpBytes, 0, _bmpWidth * _bmpHeight * 4)
 212.         End Set
 213.     End Property
 214.  
 215.     Public Shadows Property Scale() As Integer
 216.         Get
 217.             Return _scale
 218.         End Get
 219.         Set(ByVal value As Integer)
 220.             _scale = value
 221.         End Set
 222.     End Property
 223.  
 224. #End Region
 225.  
 226. End Class
Hình đại diện của thành viên
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 3 19/06/2012 6:30 pm
Đến từ: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Re: Hiệu ứng sóng nước

Gửi bài by khoaakt »

Ế! không chỉ cách dùng sao làm
Đăng trả lời

Quay về