* Làm trong suốt thanh TaskBar

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: Thứ 4 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Tiếp xúc:

* Làm trong suốt thanh TaskBar

Gửi bài by clarkkent »

Thủ thuật: Làm trong suốt thanh TaskBar
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Làm trong suốt thanh TaskBar

Class TrongSuot

Mã: Chọn tất cả

Public Class TrongSuot    Declare Auto Function GET_WINDOW_HANDLE Lib "user32" Alias "FindWindow" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer    Public Declare Auto Function GetWindowlong Lib "user32" Alias "GetWindowLong" (ByVal hWnd As Integer, ByVal nindex As GWL) As Integer    Public Declare Auto Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLong" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal nIndex As GWL, ByVal dsNewLong As WS_EX) As Integer    Public Declare Auto Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" Alias "SetLayeredWindowAttributes" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal crKey As Integer, ByVal alpha As Byte, ByVal dwFlags As LWA) As Boolean    Public Enum GWL As Integer        ExStyle = -20    End Enum    Public Enum WS_EX As Integer        Transparent = &H20        Layered = &H80000    End Enum    Public Enum LWA As Integer        ColorKey = &H1        Alpha = &H2    End EnumEnd Class
Form với 1 TrackBar

Mã: Chọn tất cả

    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll        Dim ptr As Integer = TrongSuot.GET_WINDOW_HANDLE("Shell_Traywnd", "")        Dim m_InitialStyle As Integer = TrongSuot.GetWindowlong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle)        TrongSuot.SetWindowLong(ptr, TrongSuot.GWL.ExStyle, m_InitialStyle Or TrongSuot.WS_EX.Layered)        TrongSuot.SetLayeredWindowAttributes(ptr, 0, 255 * (TrackBar1.Value / 100), TrongSuot.LWA.Alpha)    End Sub
Tập tin đính kèm
TaskBarTransparent.rar
* Làm trong suốt thanh TaskBar
(42.82 KiB) Đã tải về 1361 lần
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
Đăng trả lời

Quay về