Tổng hợp Unicode trong VB6

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by baohiep »

Tên bài viết: Tổng hợp Unicode trong VB6
Tác giả: Lê Bảo Hiệp
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về Unicode trong 4rum
Clipboard Unicode:
Bài cUniClipboard:
viewtopic.php?f=36&t=15436
Tác giả: doicanhden

Tạo một Module Class tên cClipboard:
 1. Public Enum Clipboard_Format
 2.      CF_TEXT = 1
 3.      CF_BITMAP = 2
 4.      CF_METAFILEPICT = 3
 5.      CF_SYLK = 4
 6.      CF_DIF = 5
 7.      CF_TIFF = 6
 8.      CF_OEMTEXT = 7
 9.      CF_DIB = 8
 10.      CF_PALETTE = 9
 11.      CF_PENDATA = 10
 12.      CF_RIFF = 11
 13.      CF_WAVE = 12
 14.      CF_UNICODETEXT = 13
 15.      CF_ENHMETAFILE = 14
 16.      CF_HDROP = 15
 17.      CF_LOCALE = 16
 18.      CF_MAX = 17
 19.      CF_OWNERDISPLAY = 128
 20.      CF_DSPTEXT = 129
 21.      CF_DSPBITMAP = 130
 22.      CF_DSPMETAFILEPICT = 131
 23.      CF_DSPENHMETAFILE = 142
 24.      CF_PRIVATEFIRST = 512
 25.      CF_PRIVATELAST = 767
 26.      CF_GDIOBJFIRST = 768
 27.      CF_GDIOBJLAST = 1023
 28. End Enum
 29. Private Enum GlobalMemory
 30.     GMEM_DDESHARE = &H2000
 31.     GMEM_DISCARDABLE = &H100
 32.     GMEM_DISCARDED = &H4000
 33.     GMEM_FIXED = &H0
 34.     GMEM_INVALID_HANDLE = &H8000
 35.     GMEM_LOCKCOUNT = &HFF
 36.     GMEM_MODIFY = &H80
 37.     GMEM_MOVEABLE = &H2
 38.     GMEM_NOCOMPACT = &H10
 39.     GMEM_NODISCARD = &H20
 40.     GMEM_NOT_BANKED = &H1000
 41.     GMEM_NOTIFY = &H4000
 42.     GMEM_SHARE = &H2000
 43.     GMEM_VALID_FLAGS = &H7F72
 44.     GMEM_ZEROINIT = &H40
 45.     GMEM_LOWER = GMEM_NOT_BANKED
 46.     GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT)
 47.     GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)
 48. End Enum
 49. Public Enum FileEffectConstants
 50.   EffectCopy = 1
 51.   EffectMove = 2
 52. End Enum
 53. Private Type POINTAPI
 54.    X As Long
 55.    y As Long
 56. End Type
 57. Private Type DROPFILES
 58.    pFiles As Long
 59.    pt As POINTAPI
 60.    fNC As Long
 61.    fWide As Long
 62. End Type
 63.  
 64. Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "User32" Alias "RegisterClipboardFormatW" (ByVal lpString As Long) As Long
 65. Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 66. Private Declare Function EnumClipboardFormats Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 67. Private Declare Function CountClipboardFormats Lib "User32" () As Long
 68. Private Declare Function GetClipboardFormatName Lib "User32" Alias "GetClipboardFormatNameW" (ByVal wFormat As Long, ByVal lpString As Long, ByVal nMaxCount As Long) As Long
 69. Private Declare Function OpenClipboard Lib "User32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 70. Private Declare Function EmptyClipboard Lib "User32" () As Long
 71. Private Declare Function SetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
 72. Private Declare Function GetClipboardData Lib "User32" (ByVal wFormat As Long) As Long
 73. Private Declare Function CloseClipboard Lib "User32" () As Long
 74. Private Declare Function GlobalAlloc Lib "Kernel32" (ByVal wFlags As GlobalMemory, ByVal dwBytes As Long) As Long
 75. Private Declare Function GlobalFree Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 76. Private Declare Function GlobalLock Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 77. 'Private Declare Function GlobalReAlloc Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long, ByVal dwBytes As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
 78. Private Declare Function GlobalSize Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 79. Private Declare Function GlobalUnlock Lib "Kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 80. Private Declare Sub CopyMemory Lib "Kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (lpvDest As Any, lpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
 81. Private Declare Function LongStringCopy Lib "Kernel32" Alias "lstrcpyW" (ByVal lpString1 As Long, ByVal lpString2 As Long) As Long
 82. Private Declare Function StrLen Lib "Kernel32" Alias "lstrlenW" (ByVal Ptr As Long) As Long
 83. Private Declare Function DragQueryFile Lib "Shell32" Alias "DragQueryFileW" (ByVal hDrop As Long, ByVal UINT As Long, ByVal lpStr As Long, ByVal ch As Long) As Long
 84. Public Function SetText(ByVal sText$) As Boolean
 85.     Dim sPtr&, iLen&, iLock&
 86.     On Error GoTo LabExit
 87.     iLen = LenB(sText) + 2
 88.     sPtr = GlobalAlloc(GHND, iLen)
 89.     iLock = GlobalLock(sPtr)
 90.     Call LongStringCopy(iLock, StrPtr(sText))
 91.     Call GlobalUnlock(sPtr)
 92.     If OpenClipboard(0&) Then
 93.         Call EmptyClipboard
 94.         Call SetClipboardData(CF_UNICODETEXT, sPtr)
 95.         Call CloseClipboard
 96.         SetText = True
 97.     End If
 98. LabExit
 99. End Function
 100. Public Function GetText() As String
 101.     Dim lPtr&, lLenght&, lMemH&, sData$
 102.     If OpenClipboard(0&) Then
 103.         lPtr = GetClipboardData(CF_UNICODETEXT)
 104.         lMemH = GlobalLock(lPtr)
 105.         lLenght = GlobalSize(lPtr)
 106.         sData = String$(lLenght \ 2 - 1, Chr(0))
 107.         Call LongStringCopy(StrPtr(sData), lMemH)
 108.         Call GlobalUnlock(lPtr)
 109.         Call CloseClipboard
 110.         GetText = sData
 111.     End If
 112. End Function
 113. Public Function Clear() As Boolean
 114.     If OpenClipboard(0&) Then
 115.         Call EmptyClipboard
 116.         Call CloseClipboard
 117.         Clear = True
 118.     End If
 119. End Function
 120. Public Function GetFiles(Optional ByRef iFileCount As Long, Optional ByRef lEffect As FileEffectConstants) As String() 'Tra ve 1 mang chua danh sach cac tap tin
 121.   Dim hDrop&, lFormat&, hGlobal&, iFile&, sFileName$, iPos&, sFiles$()
 122.     On Error GoTo LabExit
 123.     If OpenClipboard(0&) Then
 124.         lFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr("Preferred DropEffect")) 'Get ID
 125.       hDrop = GetClipboardData(CF_HDROP)
 126.         hGlobal = GetClipboardData(lFormat) 'For Effect
 127.       Call CloseClipboard
 128.     End If
 129.     If (hDrop <> 0) Then
 130.         iFileCount = DragQueryFile(hDrop, -1&, StrPtr(""), 0&)
 131.         If (iFileCount > 0) Then
 132.             ReDim sFiles(1 To iFileCount) As String
 133.             sFileName = String$(260, Chr(0))
 134.             For iFile = 1 To iFileCount
 135.                 Call DragQueryFile(hDrop, iFile - 1, StrPtr(sFileName), Len(sFileName))
 136.                 iPos = InStr(sFileName, vbNullChar)
 137.                 If (iPos <> 0) Then
 138.                     sFiles(iFile) = Left$(sFileName, iPos - 1)
 139.                 Else
 140.                     sFiles(iFile) = sFileName
 141.                 End If
 142.                 GetFiles = sFiles
 143.                 ReDim sFiles(0)
 144.             Next iFile
 145.             If (hGlobal <> 0) Then
 146.                 Call CopyMemory(lEffect, ByVal hGlobal, 4) 'For Effect
 147.           End If
 148.         End If
 149.     End If
 150. LabExit
 151. End Function
 152. Public Function SetFiles(ByRef sFiles() As String, Optional ByVal lEffect As FileEffectConstants = EffectCopy) As Boolean
 153.     Dim i&, sData$, hMemH&, hMemH2&
 154.     Dim DF As DROPFILES
 155.     Dim B() As Byte
 156.     Dim lFormat&
 157.     On Error GoTo LabExit
 158.     For i = LBound(sFiles) To UBound(sFiles)
 159.         sData = sData & sFiles(i) & vbNullChar
 160.     Next i
 161.     sData = sData & vbNullChar
 162.     DF.pFiles = Len(DF) ' Size of Structure 20 bytes
 163.   DF.fWide = 1 ' 0 To ASCII; 1 To Unicode
 164.   lFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr("Preferred DropEffect")) ' Get ID
 165.   hMemH = GlobalAlloc(GHND, Len(DF) + LenB(sData))
 166.     hMemH2 = GlobalAlloc(GHND, 4) ' For Effect
 167.   hMemH = GlobalLock(hMemH)
 168.     hMemH2 = GlobalLock(hMemH2) ' For Effect
 169.   Call CopyMemory(ByVal hMemH, DF, Len(DF))
 170.     Call CopyMemory(ByVal (hMemH + Len(DF)), ByVal StrPtr(sData), LenB(sData))
 171.     Call CopyMemory(ByVal hMemH2, lEffect, 4) ' For Effect
 172.   Call GlobalUnlock(hMemH)
 173.     Call GlobalUnlock(hMemH2) ' For Effect
 174.   If OpenClipboard(0&) Then
 175.         Call EmptyClipboard
 176.         Call SetClipboardData(CF_HDROP, hMemH)
 177.         Call SetClipboardData(lFormat, hMemH2) ' For Effect
 178.       Call CloseClipboard
 179.         SetFiles = True
 180.     End If
 181. LabExit
 182. End Function
 183. Public Function GetFormat(ByVal lFormat As Long) As Boolean
 184.     GetFormat = CBool(IsClipboardFormatAvailable(lFormat))
 185. End Function
 186. Public Function AddFormat(ByVal sName As String) As Long
 187.     Dim wFormat&
 188.     wFormat = RegisterClipboardFormat(StrPtr(sName & Chr$(0)))
 189.     If (wFormat > &HC000&) Then AddFormat = wFormat
 190. End Function
 191. Public Function GetBinaryData(ByVal lFormat As Long) As Byte()
 192.     Dim hMemH&, lSize&, lClipboard&, bTemp() As Byte
 193.     If CBool(IsClipboardFormatAvailable(lFormat)) Then
 194.         If OpenClipboard(0&) Then
 195.             lClipboard = GetClipboardData(lFormat)
 196.             lSize = GlobalSize(lClipboard)
 197.             If lSize > 0 Then
 198.                 hMemH = GlobalLock(lClipboard)
 199.                 ReDim bTemp(0 To lSize - 1)
 200.                 Call CopyMemory(bTemp(0), ByVal hMemH, ByVal lSize)
 201.                 Call GlobalUnlock(lClipboard)
 202.                 GetBinaryData = bTemp
 203.                 ReDim bTemp(0)
 204.             End If
 205.             Call CloseClipboard
 206.         End If
 207.     End If
 208. End Function
 209. Public Function SetBinaryData(ByRef bData() As Byte, ByVal lFormat As Long) As Boolean
 210.     Dim lSize&, lPtr&, hMemH&
 211.     lSize = UBound(bData) - LBound(bData) + 1
 212.     hMemH = GlobalAlloc(GHND, lSize)
 213.     If (hMemH <> 0) Then
 214.         lPtr = GlobalLock(hMemH)
 215.         CopyMemory ByVal lPtr, bData(LBound(bData)), lSize
 216.         Call GlobalUnlock(hMemH)
 217.         If OpenClipboard(0&) Then
 218.             Call SetClipboardData(lFormat, hMemH)
 219.             Call CloseClipboard
 220.             SetBinaryData = True
 221.         End If
 222.     End If
 223. End Function
 224. Public Function FormatCount() As Long
 225.     FormatCount = CountClipboardFormats()
 226. End Function
 227. Public Function ListNameFormat(Optional ByRef lListCount As Long) As String()
 228.     'Lay Danh Sach Ten Cac Dinh Dang Ton Tai Tren Clipboard
 229.   Dim lR&, i&, sName$()
 230.     If (OpenClipboard(0&)) Then
 231.         lR = EnumClipboardFormats(0)
 232.         If (lR <> 0) Then
 233.             Do
 234.                 ReDim Preserve sName(i)
 235.                 sName(i) = FormatName(lR)
 236.                 sName(i) = IIf(sName(i) = vbNullString, "[Unknow]", sName(i))
 237.                 lR = EnumClipboardFormats(lR)
 238.                 i = i + 1
 239.             Loop While lR <> 0
 240.         End If
 241.         Call CloseClipboard
 242.         lListCount = i - 1
 243.         ListNameFormat = sName
 244.     End If
 245. End Function
 246. Public Function ListIDFormat(Optional ByRef lListCount As Long) As Long()
 247.     'Lay Danh Sach ID Cac Dinh Dang Ton Tai Tren Clipboard
 248.   Dim lR&, i&, lID&()
 249.     If (OpenClipboard(0&)) Then
 250.         lR = EnumClipboardFormats(0)
 251.         If (lR <> 0) Then
 252.             Do
 253.                 ReDim Preserve lID(i)
 254.                 lID(i) = lR
 255.                 lR = EnumClipboardFormats(lR)
 256.                 i = i + 1
 257.             Loop While lR <> 0
 258.         End If
 259.         Call CloseClipboard
 260.         lListCount = i - 1
 261.         ListIDFormat = lID
 262.     End If
 263. End Function
 264. Public Function FormatName(ByVal lFormatID As Long) As String
 265.     Dim lSize&, lR&, sTmp$
 266.     If (lFormatID >= 1 And lFormatID <= 17) Then
 267.         Select Case lFormatID
 268.         Case CF_TEXT
 269.             sTmp = "Text"
 270.         Case CF_BITMAP
 271.             sTmp = "Bitmap Picture"
 272.         Case CF_METAFILEPICT
 273.             sTmp = "Meta-File Picture"
 274.         Case CF_SYLK
 275.             sTmp = "Microsoft Symbolic Link (SYLK) data."
 276.         Case CF_DIF
 277.            sTmp = "Software Arts"
 278.         Case CF_TIFF
 279.             sTmp = "Tagged Image File Format (TIFF) Picture"
 280.         Case CF_OEMTEXT
 281.             sTmp = "Text (OEM)"
 282.         Case CF_DIB
 283.             sTmp = "DIB Bitmap Picture"
 284.         Case CF_PALETTE
 285.             sTmp = "Colour Palette"
 286.         Case CF_PENDATA
 287.             sTmp = "Pen Data"
 288.         Case CF_RIFF
 289.             sTmp = "RIFF Audio data"
 290.         Case CF_WAVE
 291.             sTmp = "Wave File"
 292.         Case CF_UNICODETEXT
 293.             sTmp = "Text (Unicode)"
 294.         Case CF_ENHMETAFILE
 295.             sTmp = "Enhanced Meta-File Picture"
 296.          Case CF_HDROP
 297.             sTmp = "File List"
 298.         Case CF_LOCALE
 299.             sTmp = "Text Locale Identifier"
 300.         End Select
 301.     Else
 302.         sTmp = String$(255, 0)
 303.         lR = GetClipboardFormatName(lFormatID, StrPtr(sTmp), 255)
 304.         If (lR <> 0) Then
 305.             sTmp = Left$(sTmp, lR)
 306.         End If
 307.     End If
 308.     FormatName = sTmp
 309. End Function


Khai báo trong Form:
 1. Dim Clipboard As New cClipboard


Download:
download/file.php?id=11094

Tạo Form có tiêu đề Tiếng Việt:
Bài Tạo tiêu đề Form Tiếng Việt đơn giản:
viewtopic.php?t=14402
Tác giả: pctester2020

Thêm vào Form:
 1. 'Unicode cho Title cua Form
 2. Private Declare Function DefWindowProcW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 3.  
 4. Public Sub SetUniFormCaption(ByVal hWnd As Long, ByVal sUniText As String)
 5. '---------------------------------------------------------------------------------------
 6. ' Function   SetUniFormCaption (Unicode TitleBar, Frame, Button, CheckBox, Option)
 7. ' Author     thuongall@yahoo.com
 8. ' Address    Dong Khoi
 9. '---------------------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11.     DefWindowProcW hWnd, &HC, &H0&, StrPtr(sUniText)  'WM_SETTEXT=&HC
 12. End Sub
 13.  
 14. Public Function Telex2Uni(ByVal TelexStr As String) As String ' Chuyen chuoi go theo kieu Telex thanh chuoi tieng Viet Unicode
 15. '---------------------------------------------------------------------------------------
 16. ' Function   Telex2Uni
 17. ' Author     phantronghiep07
 18. ' Phone      0915 080 282
 19. '---------------------------------------------------------------------------------------
 20.   Dim i As Integer
 21.     Dim MaAcii, Telex
 22.    
 23.      MaAcii = Array(7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 226, 225, 224, 7843, 227, 7841, 7855, 7857, 7859, _
 24.                                 7861, 7863, 259, 250, 249, 7911, 361, 7909, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 432, _
 25.                                 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 234, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 7889, 7891, 7893, _
 26.                                 7895, 7897, 244, 243, 242, 7887, 245, 7885, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 417, _
 27.                                 237, 236, 7881, 297, 7883, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 7844, 7846, 7848, _
 28.                                 7850, 7852, 194, 193, 192, 7842, 195, 7840, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862, 258, _
 29.                                 218, 217, 7910, 360, 7908, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 431, 7870, 7872, 7874, _
 30.                                 7876, 7878, 202, 201, 200, 7866, 7868, 7864, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 212, _
 31.                                 211, 210, 7886, 213, 7884, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 416, 205, 204, 7880, 296, _
 32.                                 7882, 221, 7922, 7926, 7928, 7924, 272)
 33.                        
 34.      Telex = Array("aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "aa", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aws", "awf", _
 35.                             "awr", "awx", "awj", "aw", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", _
 36.                             "uwj", "uw", "ees", "eef", "eer", "eex", "eej", "ee", "es", "ef", "er", "ex", "ej", _
 37.                             "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "oo", "os", "of", "or", "ox", "oj", "ows", "owf", _
 38.                             "owr", "owx", "owj", "ow", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj", _
 39.                             "dd", "AAS", "AAF", "AAR", "AAX", "AAJ", "AA", "AS", "AF", "AR", "AX", _
 40.                             "AJ", "AWS", "AWF", "AWR", "AWX", "AWJ", "AW", "US", "UF", "UR", "UX", _
 41.                             "UJ", "UWS", "UWF", "UWR", "UWX", "UWJ", "UW", "EES", "EEF", "EER", _
 42.                             "EEX", "EEJ", "EE", "ES", "EF", "ER", "EX", "EJ", "OOS", "OOF", "OOR", _
 43.                             "OOX", "OOJ", "OO", "OS", "OF", "OR", "OX", "OJ", "OWS", "OWF", "OWR", _
 44.                             "OWX", "OWJ", "OW", "IS", "IF", "IR", "IX", "IJ", "YS", "YF", "YR", "YX", _
 45.                             "YJ", "DD")
 46.                            
 47.     Telex2Uni = TelexStr
 48.     For i = 0 To 133
 49.         Telex2Uni = Replace(Telex2Uni, Telex(i), ChrW(MaAcii(i)))
 50.     Next i
 51.     Telex2Uni = Replace(Telex2Uni, "'", "") ' Neu muon hien thi ko dau thi phai go ky tu ' . Vd Vi'sual Ba'sic
 52. End Function


Sử dụng:
 1. Private Sub Form_Load()
 2.     'Go tieng viet kieu Telex
 3.     SetUniFormCaption Me.hWnd, Telex2Uni("Vis duj hieern thij Tieesng Vieejt treen tieeu ddeef Fo'rm")
 4. End Sub


Tạo Menu Tiếng Việt:
Bài 1 dòng code = 1 menu đã việt hóa! OK!:
viewtopic.php?f=36&t=2011
Tác giả: zZ_Shine_Zz

Tạo Module tên modMenu:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. '============================================
 4. ' Ban co the gui bat ki y kien nao ve dia chi
 5. ' gambo_cd3000@yahoo.com
 6. ' thanks
 7. '============================================
 8.  
 9. '============================================
 10. '()   ()  {{___________}}  |Author Tran The Huy
 11. '(^ _ ^) {{  I LOVE AN  }} |Ver 1.00
 12. '_______  {{___________}}  |Mail gambo_cd3000@yahoo.com
 13. '============================================
 14.  
 15. Public Declare Function AppendMenu Lib "user32" Alias "AppendMenuA" (ByVal hMenu As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpNewItem As Any) As Long
 16.  
 17. Public Declare Function GetMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
 18. Public Declare Function GetMenuItemCount Lib "user32" (ByVal hMenu As Long) As Long
 19. Public Declare Function GetMenuString Lib "user32" Alias "GetMenuStringA" (ByVal hMenu As Long, ByVal wIDItem As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long, ByVal wFlag As Long) As Long
 20. Public Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long
 21. Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long
 22.  
 23. Public Declare Function SetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "SetMenuItemInfoW" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal BOOL As Boolean, lpcMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
 24. Public Declare Function GetMenuItemInfo Lib "user32" Alias "GetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal b As Long, lpMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As Long
 25. Public Declare Function SetMenuItemBitmaps Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal hBitmapUnchecked As Long, ByVal hBitmapChecked As Long) As Long
 26.  
 27. Public Type MENUITEMINFO
 28.    cbSize As Long
 29.    fMask As Long
 30.    fType As Long
 31.    fState As Long
 32.    wID As Long
 33.    hSubMenu As Long
 34.    hbmpChecked As Long
 35.    hbmpUnchecked As Long
 36.    dwItemData As Long
 37.    dwTypeData As Long
 38.    cch As Long
 39.    hbmpItem As Long
 40. End Type
 41.  
 42. Public Const MF_BITMAP = &H4&
 43. Public Const MF_STRING = &H0&
 44.  
 45. Public Sub ToUniMenu(ByVal hwnd As Long)
 46.     Dim hMenu As Long, sMenu As Long, ItemID As Long, CountItem As Long
 47.     Dim AdsMenu As New clsArrayVar, AdItemPos As New clsArrayVar
 48.     Dim j As Long, k As String * 100, mInfo As MENUITEMINFO
 49.     Dim fc As Long
 50.    
 51.     With mInfo
 52.         .cbSize = Len(mInfo) .fType = &H200 .fMask = &H10
 53.     End With
 54.    
 55.     hMenu = GetMenu(hwnd)
 56.     CountItem = GetMenuItemCount(hMenu)
 57.    
 58.     For j = 0 To CountItem - 1
 59.         AdsMenu.AddItem hMenu
 60.         AdItemPos.AddItem j
 61.     Next
 62.    
 63.     Do While CountItem > 0
 64.        
 65.         ItemID = GetMenuItemID(AdsMenu.List(0), AdItemPos.List(0))
 66.  
 67.         If ItemID = -1 Then
 68.        
 69.             ItemID = GetSubMenu(AdsMenu.List(0), AdItemPos.List(0))
 70.             fc = GetMenuItemCount(ItemID)
 71.             CountItem = CountItem + fc
 72.            
 73.             For j = 0 To fc - 1
 74.                 AdsMenu.AddItem ItemID
 75.                 AdItemPos.AddItem j
 76.             Next
 77.            
 78.         End If
 79.        
 80.         GetMenuString AdsMenu.List(0), ItemID, k, 50, 0
 81.        
 82.         mInfo.dwTypeData = StrPtr(ToUni(k))
 83.        
 84.         SetMenuItemInfo AdsMenu.List(0), AdItemPos.List(0), 1, mInfo
 85.        
 86.         SetMenuItemBitmaps AdsMenu.List(0), ItemID, 0, frmMain.Picture1.Picture.Handle, frmMain.Picture2.Picture.Handle
 87.                
 88.         CountItem = CountItem - 1
 89.         AdItemPos.RemoveItem 0
 90.         AdsMenu.RemoveItem 0
 91.         fc = -1
 92.     Loop
 93. End Sub


Tạo Module tên modUniTextVer3:
 1. Option Explicit
 2. 'Version 3.00. Upgrade by  Tran The Huy
 3.  
 4. Public Function ToUniByVNI(ByVal sText As String)
 5.     Dim i As Integer, j As Integer
 6.     Dim sCurChar As String, sPreChar As String, sPreTxt As String
 7.     For j = 1 To 2
 8.         For i = 2 To Len(sText)
 9.             sCurChar = Mid(sText, i, 1)
 10.             sPreTxt = Left(sText, i - 2)
 11.             sPreChar = Mid(sText, i - 1, 1)
 12.             Select Case sCurChar
 13.                 Case "1"
 14.                     Select Case sPreChar
 15.                         'a
 16.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 17.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 18.                         Case ChrW$(&HE2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 19.                         Case ChrW$(&HC2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 20.                         Case ChrW$(&H103) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 21.                         Case ChrW$(&H102) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAE) & Right(sText, Len(sText) - i)
 22.  
 23.                         'e
 24.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 25.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 26.                         Case ChrW$(&HEA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 27.                         Case ChrW$(&HCA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBE) & Right(sText, Len(sText) - i)
 28.  
 29.                         'i
 30.                        Case "i" sText = sPreTxt & ChrW$(&HED) & Right(sText, Len(sText) - i)
 31.                         Case "I" sText = sPreTxt & ChrW$(&HCD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 32.  
 33.                         'o
 34.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&HF3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 35.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&HD3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 36.                         Case ChrW$(&HF4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 37.                         Case ChrW$(&HD4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 38.                         Case ChrW$(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 39.                         Case ChrW$(&H1A0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 40.  
 41.                         'u
 42.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&HFA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 43.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&HDA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 44.                         Case ChrW$(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 45.                         Case ChrW$(&H1AF) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 46.  
 47.                         'y
 48.                        Case "y" sText = sPreTxt & ChrW$(&HFD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 49.                         Case "Y" sText = sPreTxt & ChrW$(&HDD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 50.  
 51.                     End Select
 52.  
 53.                 Case "2"
 54.                     Select Case sPreChar
 55.                         'a
 56.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 57.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 58.                         Case ChrW$(&HE2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 59.                         Case ChrW$(&HC2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 60.                         Case ChrW$(&H103) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 61.                         Case ChrW$(&H102) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 62.  
 63.                         'e
 64.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 65.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 66.                         Case ChrW$(&HEA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 67.                         Case ChrW$(&HCA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 68.  
 69.                         'i
 70.                        Case "i" sText = sPreTxt & ChrW$(&HEC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 71.                         Case "I" sText = sPreTxt & ChrW$(&HCC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 72.  
 73.                         'o
 74.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&HF2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 75.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&HD2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 76.                         Case ChrW$(&HF4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 77.                         Case ChrW$(&HD4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 78.                         Case ChrW$(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 79.                         Case ChrW$(&H1A0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 80.  
 81.                         'u
 82.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&HF9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 83.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&HD9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 84.                         Case ChrW$(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 85.                         Case ChrW$(&H1AF) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 86.  
 87.                         'y
 88.                        Case "y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 89.                         Case "Y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 90.  
 91.                     End Select
 92.  
 93.                 Case "3"
 94.                     Select Case sPreChar
 95.                         'a
 96.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 97.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 98.                         Case ChrW$(&HE2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 99.                         Case ChrW$(&HC2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 100.                         Case ChrW$(&H103) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 101.                         Case ChrW$(&H102) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 102.  
 103.                         'e
 104.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 105.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 106.                         Case ChrW$(&HEA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 107.                         Case ChrW$(&HCA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 108.  
 109.                         'i
 110.                        Case "i" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 111.                         Case "I" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 112.  
 113.                         'o
 114.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 115.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECE) & Right(sText, Len(sText) - i)
 116.                         Case ChrW$(&HF4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 117.                         Case ChrW$(&HD4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 118.                         Case ChrW$(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 119.                         Case ChrW$(&H1A0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EDE) & Right(sText, Len(sText) - i)
 120.  
 121.                         'u
 122.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 123.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 124.                         Case ChrW$(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EED) & Right(sText, Len(sText) - i)
 125.                         Case ChrW$(&H1AF) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 126.  
 127.                         'y
 128.                        Case "y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 129.                         Case "Y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 130.  
 131.                     End Select
 132.  
 133.                 Case "4"
 134.                     Select Case sPreChar
 135.                         'a
 136.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 137.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 138.                         Case ChrW$(&HE2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 139.                         Case ChrW$(&HC2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 140.                         Case ChrW$(&H103) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 141.                         Case ChrW$(&H102) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 142.  
 143.                         'e
 144.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 145.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EBC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 146.                         Case ChrW$(&HEA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 147.                         Case ChrW$(&HCA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 148.  
 149.                         'i
 150.                        Case "i" sText = sPreTxt & ChrW$(&H129) & Right(sText, Len(sText) - i)
 151.                         Case "I" sText = sPreTxt & ChrW$(&H128) & Right(sText, Len(sText) - i)
 152.  
 153.                         'o
 154.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&HF5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 155.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&HD5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 156.                         Case ChrW$(&HF4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 157.                         Case ChrW$(&HD4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 158.                         Case ChrW$(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 159.                         Case ChrW$(&H1A0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 160.  
 161.                         'u
 162.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&H169) & Right(sText, Len(sText) - i)
 163.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&H168) & Right(sText, Len(sText) - i)
 164.                         Case ChrW$(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 165.                         Case ChrW$(&H1AF) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EEE) & Right(sText, Len(sText) - i)
 166.  
 167.                         'y
 168.                        Case "y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 169.                         Case "Y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 170.                     End Select
 171.  
 172.                 Case "5"
 173.                     Select Case sPreChar
 174.                         'a
 175.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 176.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EA0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 177.                         Case ChrW$(&HE2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 178.                         Case ChrW$(&HC2) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EAC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 179.                         Case ChrW$(&H103) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 180.                         Case ChrW$(&H102) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 181.  
 182.                         'e
 183.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 184.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EB8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 185.                         Case ChrW$(&HEA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 186.                         Case ChrW$(&HCA) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EC6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 187.  
 188.                         'i
 189.                        Case "i" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 190.                         Case "I" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 191.  
 192.                         'o
 193.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 194.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ECC) & Right(sText, Len(sText) - i)
 195.                         Case ChrW$(&HF4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 196.                         Case ChrW$(&HD4) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1ED8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 197.                         Case ChrW$(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 198.                         Case ChrW$(&H1A0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 199.  
 200.                         'u
 201.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 202.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EE4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 203.                         Case ChrW$(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 204.                         Case ChrW$(&H1AF) sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 205.  
 206.                         'y
 207.                        Case "y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 208.                         Case "Y" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1EF4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 209.                     End Select
 210.  
 211.                 Case "6"
 212.                     Select Case sPreChar
 213.                         'a
 214.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&HE2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 215.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&HC2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 216.  
 217.                         'e
 218.                        Case "e" sText = sPreTxt & ChrW$(&HEA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 219.                         Case "E" sText = sPreTxt & ChrW$(&HCA) & Right(sText, Len(sText) - i)
 220.  
 221.                         'o
 222.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&HF4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 223.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&HD4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 224.                     End Select
 225.  
 226.                 Case "7"
 227.                     Select Case sPreChar
 228.                         'o
 229.                        Case "o" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1A1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 230.                         Case "O" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1A0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 231.  
 232.                         'u
 233.                        Case "u" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1B0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 234.                         Case "U" sText = sPreTxt & ChrW$(&H1AF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 235.                     End Select
 236.  
 237.                 Case "8"
 238.                     Select Case sPreChar
 239.                         'a
 240.                        Case "a" sText = sPreTxt & ChrW$(&H103) & Right(sText, Len(sText) - i)
 241.                         Case "A" sText = sPreTxt & ChrW$(&H102) & Right(sText, Len(sText) - i)
 242.                     End Select
 243.  
 244.                 Case "9"
 245.                     Select Case sPreChar
 246.                         'd
 247.                        Case "d" sText = sPreTxt & ChrW$(&H111) & Right(sText, Len(sText) - i)
 248.                         Case "D" sText = sPreTxt & ChrW$(&H110) & Right(sText, Len(sText) - i)
 249.                     End Select
 250.  
 251.             End Select
 252.         Next i
 253.     Next j
 254.     ToUniByVNI = sText
 255. End Function
 256.  
 257. Public Function ToUniByTelex(ByVal sText As String) As String
 258.     Dim i As Integer, j As Integer
 259.     Dim sCurChar As String, sPreChar As String, sPreTxt As String
 260.     Dim cc As String
 261.    
 262.     For j = 1 To 2
 263.         For i = 2 To Len(sText)
 264.             sCurChar = Mid(sText, i, 1)
 265.             sPreTxt = Left(sText, i - 2)
 266.             sPreChar = Mid(sText, i - 1, 1)
 267.             Select Case LCase(sCurChar)
 268.                 Case "o"
 269.                     Select Case sPreChar
 270.                         Case "o" sText = sPreTxt & "ô" & Right(sText, Len(sText) - i)
 271.                         Case UCase("o") sText = sPreTxt & UCase("ô") & Right(sText, Len(sText) - i)
 272.                         Case "ó" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 273.                         Case UCase("ó") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 274.                         Case "ò" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 275.                         Case UCase("ò") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED3)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 276.                         Case ChrW(&H1ECF) sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 277.                         Case UCase(ChrW(&H1ECF)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 278.                         Case "õ" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 279.                         Case UCase("õ") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED7)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 280.                         Case ChrW(&H1ECD) sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 281.                         Case UCase(ChrW(&H1ECD)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 282.                     End Select
 283.                    
 284.                 Case "a"
 285.                     Select Case sPreChar
 286.                         Case "a" sText = sPreTxt & "â" & Right(sText, Len(sText) - i)
 287.                         Case UCase("a") sText = sPreTxt & UCase("â") & Right(sText, Len(sText) - i)
 288.                         Case "á" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 289.                         Case UCase("á") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 290.                         Case "à" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 291.                         Case UCase("à") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA7)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 292.                         Case ChrW(&H1EA3) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 293.                         Case UCase(ChrW(&H1EA3)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 294.                         Case "ã" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 295.                         Case UCase("ã") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAB)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 296.                         Case ChrW(&H1EA1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 297.                         Case UCase(ChrW(&H1EA1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAD)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 298.                     End Select
 299.                    
 300.                 Case "w"
 301.                     Select Case sPreChar
 302.                         Case "a" sText = sPreTxt & ChrW(&H103) & Right(sText, Len(sText) - i)
 303.                         Case UCase("a") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H103)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 304.                         Case "á" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5 + 9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 305.                         Case UCase("á") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5 + 9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 306.                         Case "à" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA7 + 9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 307.                         Case UCase("à") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA7 + 9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 308.                         Case ChrW(&H1EA3) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA9 + 9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 309.                         Case UCase(ChrW(&H1EA3)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA9 + 9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 310.                         Case "ã" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAB + 9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 311.                         Case UCase("ã") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAB + 9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 312.                         Case ChrW(&H1EA1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAD + 9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 313.                         Case UCase(ChrW(&H1EA1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAD + 9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 314.                        
 315.                         Case "o" sText = sPreTxt & ChrW(&H1A1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 316.                         Case UCase("o") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1A1)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 317.                         Case "ó" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1 + 10) & Right(sText, Len(sText) - i)
 318.                         Case UCase("ó") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1 + 10)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 319.                         Case "ò" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED3 + 10) & Right(sText, Len(sText) - i)
 320.                         Case UCase("ò") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED3 + 10)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 321.                         Case ChrW(&H1ECF) sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED5 + 10) & Right(sText, Len(sText) - i)
 322.                         Case UCase(ChrW(&H1ECF)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED5 + 10)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 323.                         Case "õ" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED7 + 10) & Right(sText, Len(sText) - i)
 324.                         Case UCase("õ") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED7 + 10)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 325.                         Case ChrW(&H1ECD) sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED9 + 10) & Right(sText, Len(sText) - i)
 326.                         Case UCase(ChrW(&H1ECD)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED9 + 10)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 327.                        
 328.                         Case "u" sText = sPreTxt & ChrW(&H1B0) & Right(sText, Len(sText) - i)
 329.                         Case UCase("u") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1B0)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 330.                         Case "ú" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 331.                         Case UCase("ú") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 332.                         Case "ù" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EEB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 333.                         Case UCase("ù") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EEB)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 334.                         Case ChrW(&H1EE7) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EED) & Right(sText, Len(sText) - i)
 335.                         Case UCase(ChrW(&H1EE7)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EED)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 336.                         Case ChrW(&H169) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EEF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 337.                         Case UCase(ChrW(&H169)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EEF)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 338.                         Case ChrW(&H1EE5) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EF1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 339.                         Case UCase(ChrW(&H1EE5)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EF1)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 340.                    
 341.                     End Select
 342.                    
 343.                 Case "e"
 344.                     Select Case sPreChar
 345.                         Case "e" sText = sPreTxt & "ê" & Right(sText, Len(sText) - i)
 346.                         Case UCase("e") sText = sPreTxt & UCase("ê") & Right(sText, Len(sText) - i)
 347.                         Case "é" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 348.                         Case UCase("é") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 349.                         Case "è" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 350.                         Case UCase("è") sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 351.                         Case ChrW(&H1EBB) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 352.                         Case UCase(ChrW(&H1EBB)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EC3)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 353.                         Case ChrW(&H1EBD) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 354.                         Case UCase(ChrW(&H1EBD)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EC5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 355.                         Case ChrW(&H1EB9) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 356.                         Case UCase(ChrW(&H1EB9)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EC7)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 357.                     End Select
 358.                    
 359.                                  
 360.                 Case "d"
 361.                     Select Case sPreChar
 362.                         Case "d" sText = sPreTxt & ChrW(&H111) & Right(sText, Len(sText) - i)
 363.                         Case UCase("d") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H110)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 364.                     End Select
 365.                    
 366.                 Case "s"
 367.                     Select Case sPreChar
 368.                         Case "o" sText = sPreTxt & "ó" & Right(sText, Len(sText) - i)
 369.                         Case "O" sText = sPreTxt & UCase("ó") & Right(sText, Len(sText) - i)
 370.                         Case "a" sText = sPreTxt & "á" & Right(sText, Len(sText) - i)
 371.                         Case "A" sText = sPreTxt & UCase("á") & Right(sText, Len(sText) - i)
 372.                         Case "e" sText = sPreTxt & "é" & Right(sText, Len(sText) - i)
 373.                         Case "E" sText = sPreTxt & UCase("é") & Right(sText, Len(sText) - i)
 374.                         Case "u" sText = sPreTxt & "ú" & Right(sText, Len(sText) - i)
 375.                         Case "U" sText = sPreTxt & UCase("ú") & Right(sText, Len(sText) - i)
 376.                         Case "i" sText = sPreTxt & "í" & Right(sText, Len(sText) - i)
 377.                         Case "I" sText = sPreTxt & UCase("í") & Right(sText, Len(sText) - i)
 378.                         Case "y" sText = sPreTxt & "ý" & Right(sText, Len(sText) - i)
 379.                         Case "Y" sText = sPreTxt & UCase("ý") & Right(sText, Len(sText) - i)
 380.                        
 381.                         Case "ô" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 382.                         Case UCase("ô") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 383.                         Case ChrW(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EDB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 384.                         Case UCase(ChrW(&H1A1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EDB)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 385.                         Case "â" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 386.                         Case UCase("â") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 387.                         Case ChrW(&H103) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 388.                         Case UCase(ChrW(&H103)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAF)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 389.                         Case "ê" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 390.                         Case UCase("ê") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 391.                         Case ChrW(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 392.                         Case UCase(ChrW(&H1B0)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 393.                     End Select
 394.                 Case "f"
 395.                     Select Case sPreChar
 396.                         Case "o" sText = sPreTxt & "ò" & Right(sText, Len(sText) - i)
 397.                         Case "O" sText = sPreTxt & UCase("ò") & Right(sText, Len(sText) - i)
 398.                         Case "a" sText = sPreTxt & "à" & Right(sText, Len(sText) - i)
 399.                         Case "A" sText = sPreTxt & UCase("à") & Right(sText, Len(sText) - i)
 400.                         Case "e" sText = sPreTxt & "è" & Right(sText, Len(sText) - i)
 401.                         Case "E" sText = sPreTxt & UCase("è") & Right(sText, Len(sText) - i)
 402.                         Case "u" sText = sPreTxt & "ù" & Right(sText, Len(sText) - i)
 403.                         Case "U" sText = sPreTxt & UCase("ù") & Right(sText, Len(sText) - i)
 404.                         Case "i" sText = sPreTxt & "ì" & Right(sText, Len(sText) - i)
 405.                         Case "I" sText = sPreTxt & UCase("ì") & Right(sText, Len(sText) - i)
 406.                         Case "y" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EF3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 407.                         Case "Y" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EF3)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 408.                        
 409.                         Case "ô" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1 + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 410.                         Case UCase("ô") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1 + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 411.                         Case ChrW(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EDB + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 412.                         Case UCase(ChrW(&H1A1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EDB + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 413.                         Case "â" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5 + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 414.                         Case UCase("â") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5 + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 415.                         Case ChrW(&H103) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAF + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 416.                         Case UCase(ChrW(&H103)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAF + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 417.                         Case "ê" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 418.                         Case UCase("ê") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 419.                         Case ChrW(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9 + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 420.                         Case UCase(ChrW(&H1B0)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9 + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 421.                     End Select
 422.                 Case "r"
 423.                     Select Case sPreChar
 424.                         Case "o" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ECF) & Right(sText, Len(sText) - i)
 425.                         Case "O" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ECF)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 426.                         Case "a" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA3) & Right(sText, Len(sText) - i)
 427.                         Case "A" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA3)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 428.                         Case "e" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 429.                         Case "E" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBB)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 430.                         Case "u" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 431.                         Case "U" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE7)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 432.                         Case "i" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EC9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 433.                         Case "I" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EC9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 434.                         Case "y" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EF7) & Right(sText, Len(sText) - i)
 435.                         Case "Y" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EF7)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 436.                        
 437.                         Case "ô" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1 + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 438.                         Case UCase("ô") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1 + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 439.                         Case ChrW(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EDB + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 440.                         Case UCase(ChrW(&H1A1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EDB + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 441.                         Case "â" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5 + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 442.                         Case UCase("â") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5 + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 443.                         Case ChrW(&H103) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAF + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 444.                         Case UCase(ChrW(&H103)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAF + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 445.                         Case "ê" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 446.                         Case UCase("ê") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 447.                         Case ChrW(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9 + 4) & Right(sText, Len(sText) - i)
 448.                         Case UCase(ChrW(&H1B0)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9 + 4)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 449.                     End Select
 450.                 Case "x"
 451.                     Select Case sPreChar
 452.                         Case "o" sText = sPreTxt & "õ" & Right(sText, Len(sText) - i)
 453.                         Case "O" sText = sPreTxt & UCase("õ") & Right(sText, Len(sText) - i)
 454.                         Case "a" sText = sPreTxt & "ã" & Right(sText, Len(sText) - i)
 455.                         Case "A" sText = sPreTxt & UCase("ã") & Right(sText, Len(sText) - i)
 456.                         Case "e" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 457.                         Case "E" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBD)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 458.                         Case "u" sText = sPreTxt & ChrW(&H169) & Right(sText, Len(sText) - i)
 459.                         Case "U" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H169)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 460.                         Case "i" sText = sPreTxt & ChrW(&H129) & Right(sText, Len(sText) - i)
 461.                         Case "I" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H129)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 462.                         Case "y" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EF7 + 2) & Right(sText, Len(sText) - i)
 463.                         Case "Y" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EF7 + 2)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 464.                        
 465.                         Case "ô" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1 + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 466.                         Case UCase("ô") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1 + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 467.                         Case ChrW(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EDB + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 468.                         Case UCase(ChrW(&H1A1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EDB + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 469.                         Case "â" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5 + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 470.                         Case UCase("â") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5 + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 471.                         Case ChrW(&H103) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAF + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 472.                         Case UCase(ChrW(&H103)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAF + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 473.                         Case "ê" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 474.                         Case UCase("ê") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 475.                         Case ChrW(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9 + 6) & Right(sText, Len(sText) - i)
 476.                         Case UCase(ChrW(&H1B0)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9 + 6)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 477.                     End Select
 478.                    
 479.                 Case "j"
 480.                     Select Case sPreChar
 481.                         Case "o" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ECD) & Right(sText, Len(sText) - i)
 482.                         Case "O" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ECD)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 483.                         Case "a" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA1) & Right(sText, Len(sText) - i)
 484.                         Case "A" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA1)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 485.                         Case "e" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EB9) & Right(sText, Len(sText) - i)
 486.                         Case "E" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EB9)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 487.                         Case "u" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 488.                         Case "U" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 489.                         Case "i" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ECB) & Right(sText, Len(sText) - i)
 490.                         Case "I" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ECB)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 491.                         Case "y" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EF5) & Right(sText, Len(sText) - i)
 492.                         Case "Y" sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EF5)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 493.                        
 494.                         Case "ô" sText = sPreTxt & ChrW(&H1ED1 + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 495.                         Case UCase("ô") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1ED1 + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 496.                         Case ChrW(&H1A1) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EDB + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 497.                         Case UCase(ChrW(&H1A1)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EDB + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 498.                         Case "â" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EA5 + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 499.                         Case UCase("â") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EA5 + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 500.                         Case ChrW(&H103) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EAF + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 501.                         Case UCase(ChrW(&H103)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EAF + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 502.                         Case "ê" sText = sPreTxt & ChrW(&H1EBF + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 503.                         Case UCase("ê") sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EBF + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 504.                         Case ChrW(&H1B0) sText = sPreTxt & ChrW(&H1EE9 + 8) & Right(sText, Len(sText) - i)
 505.                         Case UCase(ChrW(&H1B0)) sText = sPreTxt & UCase(ChrW(&H1EE9 + 8)) & Right(sText, Len(sText) - i)
 506.                     End Select
 507.  
 508.             End Select
 509.            
 510.         Next i
 511.     Next j
 512.     ToUniByTelex = sText
 513. End Function
 514.  
 515. Public Function ToUni(ByVal sText As String, Optional Spec_Char As String = "*", Optional Auto_VNI_TEX_012 As Byte = 0) As String
 516. Dim cA() As String, j As Long, nText As String
 517. cA = Split(Replace(sText, "\enter", Chr(13) & Chr(10), 1, Len(sText), 0), Spec_Char)
 518.  
 519. For j = 1 To UBound(cA) Step 2
 520.     Select Case Auto_VNI_TEX_012
 521.     Case 0
 522.         cA(j) = ToUniByVNI(ToUniByTelex(cA(j)))
 523.     Case 1
 524.         cA(j) = ToUniByVNI(cA(j))
 525.     Case 2
 526.         cA(j) = ToUniByTelex(cA(j))
 527.     End Select
 528. Next
 529.  
 530. For j = 0 To UBound(cA)
 531.     nText = nText & cA(j)
 532. Next
 533.  
 534. ToUni = nText
 535. End Function
 536.  
 537. Public Sub ToUniObj(ByVal Obj As Object)
 538.     On Error Resume Next
 539.     If Obj.Text <> "" Then
 540.         Obj.Text = ToUni(Obj.Text)
 541.     Else
 542.         Obj.Caption = ToUni(Obj.Caption)
 543.     End If
 544. End Sub

Download:
download/file.php?id=1594
Hình đại diện của thành viên
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1260
Ngày tham gia: Thứ 5 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Tiếp xúc:

Re: Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by VuVanHoanh »

:D Thế thì không thể thiếu Control Unicode :D
Since 2008...
One love! :x
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by baohiep »

Thêm mấy bài đây:
viewtopic.php?t=20638
viewtopic.php?t=20607
viewtopic.php?t=20631
Control:
Vào bài hướng dẫn tạo Control của anh Hưng. Trong đó có hướng dẫn tạo UniControl đó.
viewtopic.php?f=22&t=196
Hay cái iVB UnicodeControls v2.0 của iVB Group:
viewtopic.php?f=36&t=307
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by baohiep »

UniMsgBox:
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Public hDlgHook As Long
 4.  
 5. Private Const FONT_FACE = "Tahoma"
 6.  
 7. Public Const WH_CBT = 5
 8. Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
 9. Private Const WM_SETFONT = &H30
 10. Private Const MB_TASKMODAL = &H2000&
 11.  
 12. Declare Function CreateFont Lib "gdi32" Alias "CreateFontA" (ByVal h As Long, ByVal W As Long, ByVal E As Long, ByVal O As Long, ByVal W As Long, ByVal i As Long, ByVal U As Long, ByVal s As Long, ByVal C As Long, ByVal OP As Long, ByVal CP As Long, ByVal Q As Long, ByVal PAF As Long, ByVal F As String) As Long
 13. Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal ParenthWnd As Long, ByVal ChildhWnd As Long, ByVal ClassName As String, ByVal Caption As String) As Long
 14. Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hMod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
 15. Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 16. Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
 17. Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
 18. Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
 19. Declare Function SetWindowTextW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As Long) As Long
 20. Declare Function MessageBoxW Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, ByVal uType As Long) As Long
 21.  
 22. Public Function UniMsgBox(strText As String, Optional iButtons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional strTitle As String, Optional hwnd As Long = &H0) As VbMsgBoxResult
 23.     Dim sTam1 As String, sTam2 As String
 24.    
 25.         sTam1 = ToUnicode(strText)
 26.         sTam2 = ToUnicode(strTitle)
 27.        
 28.         hDlgHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf HookProc, App.hInstance, GetCurrentThreadId())
 29.         UniMsgBox = MessageBoxW(hwnd, StrPtr(sTam1), StrPtr(sTam2), iButtons Or MB_TASKMODAL)
 30. End Function
 31.  
 32. Private Function HookProc(ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 33.     Dim hStatic1 As Long, hStatic2 As Long, hButton As Long, hFont As Long
 34.     HookProc = CallNextHookEx(hDlgHook, ncode, wParam, lParam)
 35.     If ncode = HCBT_ACTIVATE Then
 36.         hFont = CreateFont(13, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, FONT_FACE)
 37.    
 38.         hStatic1 = FindWindowEx(wParam, 0&, "Static", vbNullString)
 39.         hStatic2 = FindWindowEx(wParam, hStatic1, "Static", vbNullString)
 40.         If hStatic2 = 0 Then hStatic2 = hStatic1
 41.         SendMessage hStatic2, WM_SETFONT, hFont, ByVal 1&
 42.  
 43.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "OK")
 44.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 45.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("D9o62&ng Y1"))
 46.          
 47.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Yes")
 48.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 49.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Co1"))
 50.    
 51.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&No")
 52.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 53.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Kho6ng"))
 54.    
 55.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "Cancel")
 56.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 57.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Tho6i"))
 58.    
 59.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Retry")
 60.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 61.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Thu73 la5i"))
 62.    
 63.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Ignore")
 64.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 65.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Tho6i")) 'Bo3 qua"))
 66.        
 67.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "&Abort")
 68.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 69.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("&Xua61t ra *.txt")) '&Hu3y bo3"))
 70.  
 71.         hButton = FindWindowEx(wParam, 0&, "Button", "Help")
 72.         SendMessage hButton, WM_SETFONT, hFont, 0
 73.         SetWindowTextW hButton, StrPtr(ToUnicode("Giu1p d9o74"))
 74.        
 75.         UnhookWindowsHookEx hDlgHook
 76.     End If
 77. End Function

Thêm code vào một Module.

Trong Form, khi nào dùng thì gọi hàm UniMsgBox (Gõ kiểu VNI).
dongdo1234
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 6 18/01/2013 8:56 am
Đến từ: Giao Thủy - Nam Định
Has thanked: 9 times
Been thanked: 1 time
Tiếp xúc:

Re: Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by dongdo1234 »

Ae cho hoi mấy cái Funtion trên dùng thế nào vậy
ToUniByVNI ; UniMsgBox; ToUniByTelex ...
>> Mình đã add module nhưng gọi hàm không thấy kết quả
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tổng hợp Unicode trong VB6

Gửi bài by tungblt »

Label1.Caption = TounibyVni ("ca6u la5c bo65 VB")
UniMsgBox "nội dung thông báo","Tiêu đề thông báo"
Label1.Caption = ToUniByTelex ("caau lajc booj VB")
love
Đăng trả lời

Quay về