Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 970
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 66 times
Tiếp xúc:

Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Gửi bài by NoBi »

Tên bài viết: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
C#
 1. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3.     Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
 4.     Response.Charset = String.Empty;
 5.     Response.ContentType = "application/vnd.xls";
 6.  
 7.     var sw = new System.IO.StringWriter();
 8.     var hw = new HtmlTextWriter(sw);
 9.     GridView1.RenderControl(hw);
 10.  
 11.     Response.Write(sw.ToString());
 12.     Response.End();
 13. }


VB.NET
 1.     Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 2.         Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls")
 3.         Response.Charset = String.Empty
 4.         Response.ContentType = "application/vnd.xls"
 5.         Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter()
 6.  
 7.         Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw)
 8.         GridView1.RenderControl(hw)
 9.         Response.Write(sw.ToString())
 10.         Response.End()
 11.     End Sub

http://dev.meotom.net/2011/9/19/Xuat-du ... -Excel-492
:>
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 528 times

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Gửi bài by truongphu »

 1. Imports System.Data
 2. Imports System.Data.SqlClient
 3. Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
 4. Public Class Form1
 5.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
 6.         ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 7.  
 8.         Dim cnn As SqlConnection
 9.         Dim connectionString As String
 10.         Dim sql As String
 11.  
 12.         connectionString = "data source=servername;" & _
 13.         "initial catalog=databasename;user id=username;password=password;"
 14.         cnn = New SqlConnection(connectionString)
 15.         cnn.Open()
 16.         sql = "SELECT * FROM Product"
 17.         Dim dscmd As New SqlDataAdapter(sql, cnn)
 18.         Dim ds As New DataSet
 19.         dscmd.Fill(ds)
 20.         DataGridView1.DataSource = ds.Tables(0)
 21.         cnn.Close()
 22.     End Sub
 23.  
 24.     Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
 25.     ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 26.  
 27.  
 28.         Dim xlApp As Excel.Application
 29.         Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
 30.         Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet
 31.         Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
 32.         Dim i As Integer
 33.         Dim j As Integer
 34.  
 35.         xlApp = New Excel.ApplicationClass
 36.         xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue)
 37.         xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets("sheet1")
 38.  
 39.         For i = 0 To DataGridView1.RowCount - 2
 40.             For j = 0 To DataGridView1.ColumnCount - 1
 41.                 xlWorkSheet.Cells(i + 1, j + 1) = _
 42.                     DataGridView1(j, i).Value.ToString()
 43.             Next
 44.         Next
 45.  
 46.         xlWorkSheet.SaveAs("C\vbexcel.xlsx")
 47.         xlWorkBook.Close()
 48.         xlApp.Quit()
 49.  
 50.         releaseObject(xlApp)
 51.         releaseObject(xlWorkBook)
 52.         releaseObject(xlWorkSheet)
 53.  
 54.         MsgBox("You can find the file C\vbexcel.xlsx")
 55.     End Sub
 56.  
 57.     Private Sub releaseObject(ByVal obj As Object)
 58.         Try
 59.             System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj)
 60.             obj = Nothing
 61.         Catch ex As Exception
 62.             obj = Nothing
 63.         Finally
 64.             GC.Collect()
 65.         End Try
 66.     End Sub
 67. End Class
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
TanPhi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 4 03/07/2013 1:23 pm
Has thanked: 7 times

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Gửi bài by TanPhi »

NoBi đã viết:Tên bài viết: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
C#
 1. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 2. {
 3.     Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
 4.     Response.Charset = String.Empty;
 5.     Response.ContentType = "application/vnd.xls";
 6.  
 7.     var sw = new System.IO.StringWriter();
 8.     var hw = new HtmlTextWriter(sw);
 9.     GridView1.RenderControl(hw);
 10.  
 11.     Response.Write(sw.ToString());
 12.     Response.End();
 13. }


VB.NET
 1.     Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 2.         Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls")
 3.         Response.Charset = String.Empty
 4.         Response.ContentType = "application/vnd.xls"
 5.         Dim sw As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter()
 6.  
 7.         Dim hw As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw)
 8.         GridView1.RenderControl(hw)
 9.         Response.Write(sw.ToString())
 10.         Response.End()
 11.     End Sub

http://dev.meotom.net/2011/9/19/Xuat-du ... -Excel-492

File xuất ra lưu ở đâu vậy ạ ?
Hình đại diện của thành viên
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 970
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 66 times
Tiếp xúc:

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Gửi bài by NoBi »

Download về chứ ở đâu?!
:>
Đăng trả lời

Quay về