[Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

[Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Tên bài viết: Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL
Tác giả: tiger86love102
Cấp độ bài viết: Hay và dễ hiểu
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn viết chương trình quản lý Sinh viên sử dụng ngôn ngữ C# với csdl SQL
Chào các bạn!
Tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình quản lý Sinh viên sử dụng ngôn ngữ C# với csdl SQL
Sử dụng video hướng dẫn, các bạn làm theo nhé
Chuẩn bị csdl để thực hành nhé, xem tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình Quản lý sinh viên tại đây

Bài 1. C# kết nối database SQL, hiển thị dữ liệu, databinding

Kết nối csdl SQL
Hiển thị dữ liệu lên Form
DatabindingToàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 2. Tạo form Lớp, Đề tài và thiết kế form chính chương trình QL sinh viên

Tạo các form Lớp và Đề tài
Kết nối csdl và hiển thị dữ liệu lên form
Thiết kế form chính cho chương trình Quản lý sinh viênToàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày tiger86love102 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 3. Viết chức năng thêm mới cho chương trình Quản lý sinh viên

Viết câu lệnh cho nút thêm mới.Toàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày tiger86love102 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 4. Viết chức năng sửa và xóa cho chương trình Quản lý sinh viên
Toàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày tiger86love102 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 5. Viết chức năng tìm kiếm (dùng storeprocedure)
Viết chức năng tìm kiếm cho chương trình Quản lý sinh viên => Tìm kiếm bằng StoreProcedure
Viết chức năng nghiệp vụ Xếp lớp cho sinh viênToàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày tiger86love102 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 6. Tạo form Đăng nhập (Sử dụng User trong database)Toàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày tiger86love102 với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Bài 7. Tạo report (Sử dụng MicrosoftReportViewer
Phần 1: Tạo report đơn giản: Hiển thị danh sách


Phần 2: Tạo report nâng cao:
- Report có biểu đồ thống kê, biểu đồ tròn để so sánh...
- Filter cho report: Thêm Parameter cho reportToàn tập hướng dẫn viết Chương trình quản lý sinh viên với C# + database SQL
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

Mã: Chọn tất cả

public void them()
    { 
    con.Open ();
    DataTable dt = new DataTable("khoa");
      DataRow row=dt.NewRow ();
      row["makhoa"] = txtmakhoa.Text;
      row["tenkhoa"] = txttenkhoa.Text;
      row["diachi"] = txtdiachi.Text;
      row["sdt"] = txtsodienthoai.Text;
      cmd.Connection =con;
      cmd.CommandText ="insert into khoa(makhoa,tenkhoa,diachi,sdt) values(@makhoa,@tenkhoa,@diachi,@sdt)";
      cmd.Parameters.Add("@makhoa",SqlDbType.NVarChar ,50,"makhoa");
      cmd.Parameters.Add("@tenkhoa",SqlDbType.NVarChar ,50,"tenkhoa");
      cmd.Parameters.Add("@điachi",SqlDbType.NVarChar ,50,"@tenkhoa");
      cmd.Parameters.Add("@sdt",SqlDbType.Char ,10,"sdt");
      da.InsertCommand = cmd;
      da.Update(dt);
     
      MessageBox.Show ("thành công");
     
    }
không biết sao lỗi row["makhoa"] = txtmakhoa.Text; chỗ này . mong mấy anh chỉ giúp .
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày lethehau với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Có mấy thắc mắc thế này:
1. Bạn có hàm getdata hoặc có chỗ nào select dữ liệu cho dt rồi chứ, bạn có select đúng và đủ makhoa, tenkhoa, diachi,sdt ko ?

2. Các trường của bạn có đúng kiểu dữ liệu ko ? Trường makhoa trong database bạn để tự tăng hay bạn tự nhập NVarChar?

3. Câu lệnh insert như thế này xem:
"Insert khoa (makhoa,tenkhoa,diachi,sdt) Values@makhoa,@tenkhoa,@diachi,@sdt()";

4. Chỗ này kỳ vậy ? => @điachi? @tenkhoa?
cmd.Parameters.Add("@điachi",SqlDbType.NVarChar ,50,"@tenkhoa");

5. sdt bạn để kiểu Char(10) ah ?
cmd.Parameters.Add("@sdt",SqlDbType.Char ,10,"sdt");

6. Bạn lỗi chỗ đó nhưng thông báo lỗi như thế nào chứ? Bạn coppy thông báo lỗi lên nhé
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

hàm getdata mình làm thế này :

Mã: Chọn tất cả

 public void loaddulieu()
    {
      con.Open();
      string sql = "select * from khoa";
      DataTable dt = new DataTable("khoa");
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = sql;
      da.SelectCommand = cmd;
      da.Fill(dt);
      con.Close();
      da.Dispose ();
      cmd.Dispose ();
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
không biết có được không load thì vẫn được. chạy lên hiện màu vàng ngay chổ hàm thêm
row["makhoa"] = txtmakhoa.Text;

load lên textbox thì chạy tốt

Mã: Chọn tất cả

 public void bingding()
    {
      txtmakhoa.DataBindings.Clear();
      txtmakhoa.DataBindings.Add("text",dataGridView1 .DataSource ,"makhoa");
      txtdiachi.DataBindings.Clear();
      txtdiachi.DataBindings.Add("text", dataGridView1.DataSource, "diachi");
      txtsodienthoai.DataBindings.Clear();
      txtsodienthoai.DataBindings.Add("text", dataGridView1.DataSource, "sdt");
      txttenkhoa.DataBindings.Clear();
      txttenkhoa.DataBindings.Add("text", dataGridView1.DataSource, "tenkhoa");

    
    }
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày lethehau với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Báo lỗi ở đó nhưng thông báo lỗi là gì hả bạn? Bạn copy thông báo lỗi lên đây nhé
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

anh xem của em làm với đoạn cose này như thế nào . em thấy mấy anh làm phức tạp nên em hỏi cho ý kiến .
cũng là chèn dữ liệu :
đầu tiên em tao lớp thứ nhất : Dal (dataaccess layer)
public SqlConnection ketnoi()
{
return new SqlConnection(@"Data Source=localhost;Initial Catalog=quanlydienthoai;Integrated Security=True");
}
public void Execute(string sql)
{
SqlConnection con = ketnoi();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
try
{
con.Open();
cmd.CommandText = sql;
cmd.Connection = con;
cmd.ExecuteNonQuery();
}
finally
{
con.Close();
cmd.Dispose();
}

sau đó em làm lớp thứ hai : BLL (Business Logic)

public void insert(string mancc, string tenncc, string diachi, string sodienthoai, string email)
{
string sql = "insert nhacungcap values(N'"+mancc +"',N'"+tenncc +"',N'"+diachi +"',N'"+sodienthoai +"',N'"+email +"')";
ketnoi.Execute(sql);
}

sau lớp thứ 3 là lớp ứng dụng :
em làm cái này lâu lắm rồi nó rất ít gặp lỗi .
và đoạn cóe báo cáo thì đơn giản hơn nhưng truy xuất hơi lâu mong anh chỉ giúp cải thiện
như sau :
DataTable dt = new DataTable();
string sql = "select maphieuchi,madienthoai,soluong,dongia,manhanvien,convert(varchar,ngaychi,103)as[ngaychi],mancc from phieuchi where madienthoai='" + txtkhoa.Text + "'";
ketnoi.truyvantk(sql, dt);
baocaothongkehangnhap rp = new baocaothongkehangnhap();
rp.SetDataSource(dt);
this.crystalReportViewer1.ReportSource = rp;

cảm ơn anh trước .
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày lethehau với 0 lần sửa trong tổng số.
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

lỗi bài đó là :
Column 'makhoa' does not belong to table khoa.
cột mã khoa không có trong bảng khoa là thế nào .
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

tiger cũng đoán là thông báo lỗi như vậy.
Lỗi như vậy khi mà tên trường makhoa sai, hoặc trường makhoa chưa đc select trong hàm lấy dữ liệu, hoặc hàm lấy dữ liệu của bạn đã bị kết thúc và giải phóng trước khi sự kiện thêm
=> Bạn kiểm tra xem nhé.

Còn report tiger hay làm như video 7 phần 2. Bạn xem nhé (chú ý là nên viết câu truy vấn trong sql (để trong view), trên code chỉ việc truy xuất sẽ cải thiện tốc độ)
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Ah mà cái chỗ này:
public void them()
{
con.Open ();
DataTable dt = new DataTable("khoa");
DataRow row=dt.NewRow ();
row["makhoa"] = txtmakhoa.Text;
....

=> Bạn khởi tạo dt = new DataTable("khoa");
Nhưng bạn có viết select cho cái dt mới này đâu?
Bạn phải viết lại câu select dữ liệu cho dt này từ bảng khoa, thì mới có các trường để bạn thao tác chứ
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

để em thử cảm ơn anh

mà sao khi lưa song thì báo lỗi chỗ getdata là hàm load dữ liệu anh
báo lỗi dòng : da.fill(dt);
The parameterized query '(@makhoa nvarchar(50),@tenkhoa nvarchar(50),@điachi nvarchar(50)' expects the parameter '@makhoa', which was not supplied.

google dịch : Các truy vấn tham số (@ makhoa nvarchar (50), @ tenkhoa nvarchar (50), @ điachi nvarchar (50) dự kiến ​​sẽ tham số '@ makhoa', mà đã không được cung cấp.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày lethehau với 0 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Vậy bạn tiếp tục nhé, bạn sử dụng hàm laydulieu là bạn đã có dt đầy đủ trường cho bạn thao tác rồi (gọi hàm laydulieu trong form_load và đừng đóng và đừng giải phóng nó đi là nút thêm bạn dùng lại dt đc mà), đừng khai báo dt = DataTable mới.

Sáng mai tiger có việc bận phải lên cty sớm, tiger ngủ trước đây. Sáng mai xem tin mừng của bạn nhé :)
lethehau
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/10/2011 5:02 pm

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by lethehau »

nhờ anh em hiểu ra rồi và làm được ra rồi thật cảm ơn anh ,
lúc nào anh rãnh post lên cho em bài :
load dữ liệu listview và datagrip khi ta chọn 1 trong dữ liệu bên listview giống như combobox đó sẽ hiển thị dữ liệu ra datagripview và load luôn trong textbox .
chú yếu anh giúp em hiểu và làm thế nào lấy được dữ liệu trong litsview đưa truyền dữ liệu qua thông qua câu lệnh (biến) giống như lấy dòng chữ trong textbox.
Hình đại diện của thành viên
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 610
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/10/2008 1:10 am
Đến từ: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Tiếp xúc:

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by tiger86love102 »

Có nhiều cách bạn nhé, tiger ví dụ sử dụng sự kiện MourseClick để filter data nhé, toàn bộ code luôn cho bạn tiện theo dõi:
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.ComponentModel;
 4. using System.Data;
 5. using System.Drawing;
 6. using System.Linq;
 7. using System.Text;
 8. using System.Windows.Forms;
 9. using System.Data.SqlClient;
 10.  
 11. namespace studentmanagementdemo
 12. {
 13.     public partial class frmtest  Form
 14.     {
 15.         private SqlConnection con;
 16.         private DataTable dt = new DataTable("tblStudent");
 17.         private DataTable dtClass = new DataTable("tblClass");
 18.         private SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
 19.         private Boolean kt;
 20.  
 21.         private void connect()
 22.         {
 23.             //String cn = "Data Source=127.0.0.1;Initial Catalog=iPMAC;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=sa";
 24.             String cn = "Data Source=(local);Initial Catalog=iPMAC;Integrated Security=True";
 25.             try
 26.             {
 27.                 con = new SqlConnection(cn);
 28.                 con.Open(); //Moi ket noi                
 29.             }
 30.             catch (Exception ex)
 31.             {
 32.                 MessageBox.Show("Không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu !", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 33.             }
 34.         }
 35.  
 36.         private void disconnect()
 37.         {
 38.             con.Close(); //Dong ket noi
 39.             con.Dispose(); //Giai phong tai nguyen
 40.             con = null; //Huy doi tuong
 41.         }
 42.  
 43.         private void getdata()
 44.         {
 45.             SqlCommand command = new SqlCommand(); //Khai bao 1 command
 46.             command.Connection = con; //Ket noi
 47.             command.CommandType = CommandType.Text; //Khai bao kieu command
 48.             command.CommandText = @"Select
 49.                                        tblStudent.fldID as N'MaSV',
 50.                                        fldFirstName as N'HoSV',
 51.                                        fldLastName as N'TenSV',
 52.                                        fldAge as N'Tuoi',
 53.                                        (Case fldSex when 'True' then N'Nam'
 54.                                            when 'False' then N'Nữ'
 55.                                            else N'Chưa xác định' end) as N'GioiTinh',  
 56.                                        fldCreatedDate as N'CreatedDate',
 57.                                        IsNULL(fldClassName, N'Chưa học') as N'TenLop',
 58.                                        fldClassID as N'ClassID'
 59.                                  from tblStudent
 60.                                        left outer join tblClass
 61.                                        on tblStudent.fldClassID = tblClass.fldID"; //Cau truy van SQL
 62.             da.SelectCommand = command; //Gan command cho da            
 63.             da.Fill(dt); //Nap du lieu vao table
 64.             grvsinhvien.DataSource = dt; //Load du lieu len DataGridView  
 65.  
 66.             command.CommandText = "Select * From tblClass";
 67.             da.SelectCommand = command;
 68.             da.Fill(dtClass);
 69.             lstlop.DataSource = dtClass;
 70.             lstlop.DisplayMember = "fldClassName";
 71.             lstlop.ValueMember = "fldID";
 72.         }
 73.  
 74.         private void binding()
 75.         {
 76.             txtmasv.DataBindings.Clear();
 77.             txtmasv.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "MaSV");
 78.             txthosv.DataBindings.Clear();
 79.             txthosv.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "HoSV");
 80.             txttensv.DataBindings.Clear();
 81.             txttensv.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "TenSV");
 82.             txttuoi.DataBindings.Clear();
 83.             txttuoi.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "Tuoi");
 84.             cbogioitinh.DataBindings.Clear();
 85.             cbogioitinh.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "GioiTinh");
 86.             dtngay.DataBindings.Clear();
 87.             dtngay.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "CreatedDate");
 88.             txtlop.DataBindings.Clear();
 89.             txtlop.DataBindings.Add("Text", grvsinhvien.DataSource, "TenLop");
 90.         }
 91.  
 92.         public frmtest()
 93.         {
 94.             InitializeComponent();
 95.         }
 96.  
 97.         private void frmtest_Load(object sender, EventArgs e)
 98.         {
 99.             connect();
 100.             getdata();
 101.             binding();
 102.         }
 103.  
 104.         private void btnall_Click(object sender, EventArgs e)
 105.         {
 106.             dt.Clear();
 107.             dtClass.Clear();
 108.             getdata();
 109.         }
 110.  
 111.         private void lstlop_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
 112.         {
 113.             dt.Clear();
 114.             SqlCommand command = new SqlCommand(); //Khai bao 1 command
 115.             command.Connection = con; //Ket noi            
 116.             command.CommandType = CommandType.Text;
 117.             command.CommandText = @"Select
 118.                                                    tblStudent.fldID as N'MaSV',
 119.                                                    fldFirstName as N'HoSV',
 120.                                                    fldLastName as N'TenSV',
 121.                                                    fldAge as N'Tuoi',
 122.                                                    (Case fldSex when 'True' then N'Nam'
 123.                                                        when 'False' then N'Nữ'
 124.                                                        else N'Chưa xác định' end) as N'GioiTinh',  
 125.                                                    fldCreatedDate as N'CreatedDate',
 126.                                                    IsNULL(fldClassName, N'Chưa học') as N'TenLop',
 127.                                                    fldClassID as N'ClassID'
 128.                                              from tblStudent
 129.                                                    left outer join tblClass
 130.                                                    on tblStudent.fldClassID = tblClass.fldID
 131.                                              Where fldClassID = @ClassID";
 132.             command.Parameters.Add("@ClassID", SqlDbType.Int, 50).Value = lstlop.SelectedValue;
 133.             da.SelectCommand = command; //Gan command cho da            
 134.             da.Fill(dt); //Nap du lieu vao table
 135.             if (dt.Rows.Count > 0)
 136.             {
 137.                 grvsinhvien.DataSource = dt; //Load du lieu len DataGridView  
 138.             }
 139.         }
 140.     }
 141. }
augustion
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 03/11/2011 9:53 am

Re: [Video]Chương trình quản lý sinh viên bằng C# với SQL

Gửi bài by augustion »

Cho mình hỏi cách xuất dữ liệu ra file đối với bài tập này! và cách nhập nhiều SĐT để lưu vào CSDL! mong các bạn giúp với!
Đăng trả lời

Quay về