Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Tên bài viết: Tạo một vb Chat cho 2 người
Tác giả: nhochoclaptrinh
Vui lòng chỉ rõ nguồn từ Caulacbovb khi trích dẫn
Phần một: Cấu trúc engine và cách thức truyền gói tin + tạo Database bằng Access
Mình mới biết làm cái webservice trên VB .net nay có ý tưởng này nên viết bài này để các bạn tham khảo.
Dùng cả hai công cụ VB6, Visual Web Devaloper(VB.net - framework 3.5): vb6 để tạo cái Application còn VWD để tạo cái web-service trên host, Host dùng ở đây là SOMEE.COM(free).
Cách thức:
Trên host somee có một access database lưu dữ liệu chat, dùng web-service để thực hiện lấy tin chat, đăng tin chat.
Dưới Client có app bằng vb6 để gửi yêu cầu lên webservice
(Chỉ dùng cho 2 người chat, nếu muốn các bạn hãy phát triển thêm)
Xây dựng một CSDL Access (format 2000~2003), có password: 123, và một table tên : tbl_chat với các field: user_name; user_msg; user_msgdate
Xem Video tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=l7h4kZh54h8
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày nhochoclaptrinh với 0 lần sửa trong tổng số.
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

chờ phần 2 :)
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Phần 2: Tạo web service cho ứng dụng chat + kết nối CSDL
A. Kết nối CSDL
Để tiện kết nối và giảm tính lung tung trong phần code kết nối CSDL, mình đã tạo một Class bằng VB.net (DLL) để add vào webservices với mục đích Class này đơn giản hóa các thao tác kết nối CSDL, nội dung như sau:
Tên class: Kernel (nghe hấp dẫn)
 1. Imports Microsoft.VisualBasic
 2. Public Class SmartKernel
 3.     Private db As ADODB.Connection
 4.     Private rs As ADODB.Recordset
 5.  
 6.     Private DbAddr As String
 7.     'Tải Class và Lấy đường dẫn CSDL
 8.     Public Sub New(ByVal sDataAddr As String)
 9.         MyBase.New()
 10.         DbAddr = sDataAddr
 11.     End Sub
 12.  
 13.     'Kết nối dữ liệu
 14.     Public Sub DataConnecting()
 15.         db = New ADODB.Connection  rs = New ADODB.Recordset
 16.         Dim CnnStr As String 'Chuỗi tạo kêt nối
 17.         CnnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DbAddr & ";Persist Security Info=False;Jet OLEDBDatabase Password=123"
 18.         'chuỗi kết nối với mật mã CSDL là 123
 19.         db.Open(CnnStr)
 20.     End Sub
 21.     '
 22.     'Kết nối đến bảng
 23.     Public Sub OpenTable(ByVal sTableName As String)
 24.         Dim SQLstr As String = "Select * From " & sTableName
 25.         rs.LockType = 3
 26.         rs.Open(SQLstr, db, 3, 3)
 27.     End Sub
 28.     'Lấy dữ liệu ở Fields
 29.     Public Function GetFields(ByVal sFieldName As String) As Object
 30.         Return rs.Fields(sFieldName).Value
 31.     End Function
 32.     'Đóng kết nối
 33.     Public Sub CloseConnection()
 34.         rs.Close()  db.Close()
 35.         rs = Nothing  db = Nothing
 36.     End Sub
 37.     'Cập nhật dữ liệu cho Fields
 38.     Public Sub SetFieldsData(ByVal sFieldName As String, ByVal oData As Object)
 39.         rs.Fields(sFieldName).Value = oData
 40.     End Sub
 41.     Public Sub UpdateData()
 42.         rs.Update()
 43.     End Sub
 44.     'Thêm Fields
 45.     Public Sub NewItems()
 46.         rs.AddNew()
 47.     End Sub
 48.     'Xóa Fields
 49.     Public Sub DeleteFields()
 50.         rs.Delete()
 51.     End Sub
 52.     'Làm tươi bảng
 53.     Public Sub RefreshTable()
 54.         rs.Requery()
 55.     End Sub
 56.     'Các giá trị enum, dùng để tiện xem trong viết code
 57.     Public Enum rsCursor As Integer
 58.         MoveNext = 0
 59.         Previous = 1
 60.         MoveFirst = 2
 61.         MoveLast = 3
 62.     End Enum
 63.     Public Enum rsAddr As Integer
 64.         BOF = 0
 65.         EOF = 1
 66.     End Enum
 67.     'Xem xét con trỏ đang BOF hay EOF
 68.     Public Function BOF_EOF(ByVal eAddr As rsAddr) As Boolean
 69.         Select Case eAddr
 70.             Case rsAddr.BOF
 71.                 Return rs.BOF
 72.             Case rsAddr.EOF
 73.                 Return rs.EOF
 74.         End Select
 75.     End Function
 76.     'Di chuyển con trỏ trên table
 77.     Public Function RecCount() As Object
 78.         Return rs.RecordCount
 79.     End Function
 80.     Public Sub Cursor(ByVal eMove As rsCursor)
 81.         Select Case eMove
 82.             Case rsCursor.MoveFirst
 83.                 rs.MoveFirst()
 84.             Case rsCursor.MoveLast
 85.                 rs.MoveLast()
 86.             Case rsCursor.MoveNext
 87.                 rs.MoveNext()
 88.             Case rsCursor.Previous
 89.                 rs.MovePrevious()
 90.         End Select
 91.     End Sub
 92. End Class


B: Tạo một webservice
Hầu hết các website ngày nay được truy cập bởi người dùng thông qua trình duyệt, các Web Services sẽ được truy cập bởi các chương trình máy tính.
Gọi các Web Service, ASP.NET hỗ trợ một số giao thức để gọi các Web Service:
- HTTP-GET
- HTTP-POST
- SOAP
Trong ứng dụng chat, mình sẽ dùng giao thức SOAP (sử dụng XML trong cả khi gửi request và nhận response.)

Cái CLASS đã được cập nhật thêm các bạn hãy xem nhé.


Xem Video: http://www.youtube.com/watch?v=9kQrnxRXZJQ
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Phần 3: Xử lý CSDL trên WebService

Xem xong phần 1, và 2, mình sẽ tạo tiếp WebService trên các đối tượng đã tạo ở phần 1 và 2.
Mở Visual WebDeveloper 2008
Bây giờ sang khung Solution, chọn mở Service.vb,
Dưới dòng
 1. Inherits System.Web.Services.WebService

Mình sẽ khai báo Class SmartKernel,
 1. Private Kernel As SmartKernel

Tiếp theo sẽ là hàm lấy 20 tin nhắn mới nhất trong CSDL, còn ngoài 20 tin thì Xóa đi:
 1.     Private Function GetAllMsg() As String
 2.         'Kết nối CSDL
 3.         Kernel = New SmartKernel(Server.MapPath("chat.mdb"))
 4.         'Mở table
 5.         Kernel.DataConnecting()  Kernel.OpenTable("tbl_chat")
 6.         Kernel.RefreshTable()
 7.         '
 8.         Dim i As Integer
 9.         Dim sMes As String
 10.         '
 11.         If Kernel.RecCount > 0 Then
 12.             Kernel.Cursor(SmartKernel.rsCursor.MoveLast)
 13.             For i = 1 To CInt(Kernel.RecCount)
 14.                 If i <= 20 Then
 15.                     sMes = sMes & _
 16.                " >From" & Kernel.GetFields("user_name") & " (" & CDate(Kernel.GetFields("user_msgdate")).ToShortTimeString & _
 17.                ").br." & Kernel.GetFields("user_msg") & ".br."
 18.                     'Chuỗi .br. thì xuống Client ta sẽ dùng hàm replace xử lý thành <br>.
 19.                 Else
 20.                     Kernel.DeleteFields()
 21.                 End If
 22.                 Kernel.Cursor(SmartKernel.rsCursor.Previous)
 23.             Next
 24.         Else
 25.             sMes = "Chua co du lieu"
 26.         End If
 27.         '
 28.         Kernel.CloseConnection()
 29.         Return sMes
 30.         ''
 31.     End Function


Code trên dựa vào Class SmartKernel để tiện dùng,
Tiếp theo sẽ là thủ tục đăng tin mới:
 1.     Private Sub PostMsg(ByVal UserName As String, ByVal UserMsg As String)
 2. 'Tạo kết nối
 3.         Kernel = New SmartKernel(Server.MapPath("chat.mdb"))
 4.         Kernel.DataConnecting()
 5. 'Mở table
 6.         Kernel.OpenTable("tbl_chat")
 7. 'Field mới
 8.         Kernel.NewItems()
 9.         Kernel.SetFieldsData("user_name", UserName)
 10.         Kernel.SetFieldsData("user_msg", UserMsg)
 11. 'Cập nhật
 12.         Kernel.UpdateData()
 13.         Kernel.CloseConnection()
 14.     End Sub

Thế là xong hai phần cơ bản, bây giờ ta sẽ tạo 2 webMethod để dùng cái Function và Sub trên, sẽ được gọi từ Client:
Dán tiếp code sau:

 1.   <WebMethod()> _
 2.     Public Function GetMsg() As String
 3.         Return GetAllMsg()
 4.     End Function
 5.     <WebMethod()> _
 6.     Public Function NewMsg(ByVal UID As String, ByVal UMSG As String) As String
 7.         Call PostMsg(UID, UMSG)
 8.         Return GetAllMsg()
 9.     End Function


Xong, phần 4 sẽ hướng dẫn đưa WebService này lên SOMEE.COM (host ASP.NET miễn phí).
Toàn bộ Code ở cửa sổ Service.vb của( Service.asmx):
 1. Imports System.Web
 2. Imports System.Web.Services
 3. Imports System.Web.Services.Protocols
 4.  
 5. ' To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
 6. ' <System.Web.Script.Services.ScriptService()> _
 7. <WebService(Namespace="http//tempuri.org/")> _
 8. <WebServiceBinding(ConformsTo=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _
 9. <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
 10. Public Class Service
 11.      Inherits System.Web.Services.WebService
 12.     Private Kernel As SmartKernel
 13.     Private Function GetAllMsg() As String
 14.         'Kết nối CSDL
 15.         Kernel = New SmartKernel(Server.MapPath("chat.mdb"))
 16.         'Mở table
 17.         Kernel.DataConnecting()  Kernel.OpenTable("tbl_chat")
 18.         Kernel.RefreshTable()
 19.         '
 20.         Dim i As Integer
 21.         Dim sMes As String
 22.         '
 23.         If Kernel.RecCount > 0 Then
 24.             Kernel.Cursor(SmartKernel.rsCursor.MoveLast)
 25.             For i = 1 To CInt(Kernel.RecCount)
 26.                 If i <= 20 Then
 27.                     sMes = sMes & _
 28.                " >From" & Kernel.GetFields("user_name") & " (" & CDate(Kernel.GetFields("user_msgdate")).ToShortTimeString & _
 29.                ").br." & Kernel.GetFields("user_msg") & ".br."
 30.                     'Chuỗi .br. thì xuống Client ta sẽ dùng hàm replace xử lý thành <br>.
 31.                 Else
 32.                     Kernel.DeleteFields()
 33.                 End If
 34.                 Kernel.Cursor(SmartKernel.rsCursor.Previous)
 35.             Next
 36.         Else
 37.             sMes = "Chua co du lieu"
 38.         End If
 39.         '
 40.         Kernel.CloseConnection()
 41.         Return sMes
 42.         ''
 43.     End Function
 44.  
 45.     Private Sub PostMsg(ByVal UserName As String, ByVal UserMsg As String)
 46.         Kernel = New SmartKernel(Server.MapPath("db.mdb"))
 47.         Kernel.DataConnecting()
 48.         Kernel.OpenTable("tbl_chat")
 49.         Kernel.NewItems()
 50.         Kernel.SetFieldsData("user_name", UserName)
 51.         Kernel.SetFieldsData("user_msg", UserMsg)
 52.         Kernel.UpdateData()
 53.         Kernel.CloseConnection()
 54.     End Sub
 55.  
 56.     <WebMethod()> _
 57.     Public Function GetMsg() As String
 58.         Return GetAllMsg()
 59.     End Function
 60.     <WebMethod()> _
 61.     Public Function NewMsg(ByVal UID As String, ByVal UMSG As String) As String
 62.         Call PostMsg(UID, UMSG)
 63.         Return GetAllMsg()
 64.     End Function
 65.  
 66. End Class
 67.  
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Phần 4, đưa service lên host
Đầu tiên, bạn tìm đến file web.config trong thư mục của cái service ta đã tạo.
Tìm đến Code này
[xml] <!--
The <customErrors> section enables configuration
of what to do if/when an unhandled error occurs
during the execution of a request. Specifically,
it enables developers to configure html error pages
to be displayed in place of a error stack trace.

<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
<error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
<error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
</customErrors>
-->[/xml]
Bây giờ bạn xóa tất cả các code trong phần đó và thay bằng dòng này:
[xml]<customErrors mode="Off"></customErrors>[/xml]

Sau đó đăng ký một hosting SOmeeFree, vào trang SOMEE.COM
Đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản, sau đó bạn post lên hosting cả cái WebService này.
Bạn có thể xem cái webservice mình đã làm:
vbChat.7z
(35.32 KiB) Đã tải về 502 lần
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Phần 5: TẠO ỨNG DỤNG VB CHAT kết Nối với WEBSERVICE
Mấy hôm nay, bận nên không viết bài chi tiết được bạn hãy down về xem nhé,
:D
Tập tin đính kèm
vbChatClient.7z
(57.13 KiB) Đã tải về 564 lần
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

có code php k bạn .. asp.net k test dc
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Mình thì ko rành php lắm, nhưng code asp.net trên đã test và OK hết rồi, (sao lại test ko được, cần phải cài visual web developer).
Mình đã đóng gói thành file exe bạn có thể đem về và chat thử nhé (chat vs mình :D ) !
Tập tin đính kèm
chatdemo.7z
sạch virrus
(19.72 KiB) Đã tải về 408 lần
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

Test thành công.. để mình test lại trên some xem sao
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

k được ... bị lỗi file web.config
Server Error in '/' Application.

Configuration Error

Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.

Source Error:


Line 84: ASP.NET to identify an incoming user.
Line 85: -->
Line 86: <authentication mode="Windows" />
Line 87: <!--
Line 88: The <customErrors> section enables configuration

Source File: d:\DZHosts\LocalUser\qn20\www.qnrap.somee.com\chat\web.config Line: 86

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.5448; ASP.NET Version:2.0.50727.5420
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

cậu viết dc phần phân trang k ? tui làm dc unicode r :)
Hình đại diện của thành viên
bangnhatquang68
Guru
Guru
Bài viết: 791
Ngày tham gia: Thứ 3 26/01/2010 12:44 pm
Đến từ: Vĩ tuyến 17
Has thanked: 20 times
Been thanked: 38 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by bangnhatquang68 »

chuyển bài sang .net dc ko bạn. mình thấy toàn code họ .net phải vb6 đâu :D
Mời anh em lên facebook giao lưu nào!
http://www.facebook.com/groups/145823032176611/
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

@tungblt: Cái lỗi là do bạn đặt cả project vào thư mục chat, bạn cần đặt cái project vào thư mục gốc, như thế này:www.qnrap.somee.com\web.config, đừng có bỏ tất cả vào thư mục chat, bỏ vào cái thư mục gốc ấy !
@bangnhatquang68: em viết topic này chủ yếu là .net hỗ trợ cho cái client chat vb6 thôi, nhưng cái vb6 em cho hết vào một file nén rồi, còn nếu qua .net thì dùng client vb.net thì sẽ đơn giản hơn nhiều ! em dùng vb6 để chạy tốt mà không cần dotnetframework
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 550
Ngày tham gia: Thứ 2 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by tungblt »

à .. cậu viết dùm mấy cái code del đi .. mỗi lần muốn xóa là phải del cái db ..up cái khác :-<
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Nếu thế thì bạn cần tạo một cột ID trong bảng tin nhắn, dựa vào ID để xóa tin nhắn
Trong Class thao thác với CSDL bạn cho thêm code sau:
 1.     'Tìm kiếm đối tượng
 2.     Public Function FindData(ByVal sField As String, ByVal sValue As String) As Boolean
 3.         rs.MoveFirst()  rs.Find(sField & "='" & sValue & "'")
 4.         If Not rs.EOF Then Return True Else Return False
 5.     End Function

code ở server:
 1.     <WebMethod()> _
 2.     public sub RemoveMsg( Byval  ID as string)
 3.         Kernel = New SmartKernel(Server.MapPath("db.mdb"))
 4.         Kernel.DataConnecting()
 5.         Kernel.OpenTable("tbl_chat")
 6.         If Kernel.RecCount > 0 Then
 7.             If Kernel.FindData("ID", ID)=true then
 8.                 kernel.DeleteFields()
 9.             end if
 10.         end if
 11.     end sub
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 491
Ngày tham gia: Thứ 4 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo một ứng dụng vb chat cho 2 người

Gửi bài by NTN »

Theo mình nghĩ thì sử dụng qua cổng COM1 và COM2 của máy tình thì được đấy giống như TeamViewer ấy !
Đăng trả lời

Quay về