Quản lý email đã nhận

Mã nguồn các chương trình tiện ích

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Quản lý email đã nhận

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Tên chương trình: Nhận mail thông qua các Port mail
Ngôn ngữ lập trình: VB .NET (Console)
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Nhận mail từ tất cả các cổng như IMAp, POP3,...
 1. Imports System.Net.Sockets
 2. Imports System.Text
 3.  
 4. Public Module MailTest
 5.  
 6.     Public Sub Main()
 7.         Dim Server, Name, Password As String
 8.         'Mặc định là POP3
 9.         Console.Write("Input POP3 Server ")
 10.         Server = Console.ReadLine()
 11.         Console.Write("Input Mail name ")
 12.         Name = Console.ReadLine()
 13.         Console.Write("Password ")
 14.         Password = Console.ReadLine()
 15.         Console.WriteLine()
 16.  
 17.         Dim POP3 As New Pop3Client
 18.         POP3.Connect(Server, Name, Password)
 19.  
 20.         Dim Messages() As MessageHeader = POP3.GetMessageList()
 21.         Console.WriteLine(Messages.Length().ToString() & " messages.")
 22.  
 23.         Dim Message As MessageHeader
 24.         For Each Message In Messages
 25.             Console.WriteLine(New String("-"c, 60))
 26.             Console.WriteLine("Message Number " & Message.Number.ToString())
 27.             Console.WriteLine("Size " & Message.Size.ToString())
 28.             Console.WriteLine()
 29.             Console.WriteLine(POP3.GetMessageContent(Message.Number))
 30.             Console.WriteLine(New String("-"c, 60))
 31.             Console.WriteLine()
 32.         Next
 33.  
 34.         Console.WriteLine("Press Enter to disconnect.")
 35.         Console.ReadLine()
 36.         POP3.Disconnect()
 37.     End Sub
 38.  
 39. End Module
 40.  
 41.  
 42.  
 43. Public Class Pop3Client
 44.     Inherits System.ComponentModel.Component
 45.  
 46.     Private Client As New TcpClient
 47.     Private Stream As NetworkStream
 48.  
 49.     Private _Connected As Boolean = False
 50.     Public ReadOnly Property Connected() As Boolean
 51.         Get
 52.             Return _Connected
 53.         End Get
 54.     End Property
 55.  
 56.     Private Class Commands
 57.         Public Const List As String = "LIST" & vbNewLine
 58.         Public Const User As String = "USER "
 59.         Public Const Password As String = "PASS "
 60.         Public Const Delete As String = "DELE "
 61.         Public Const GetMessage As String = "RETR "
 62.         Public Const Quit As String = "QUIT" & vbNewLine
 63.         Public Const ServerConfirm As String = "+OK"
 64.         Public Const ServerNoMoreData As String = "."
 65.     End Class
 66.  
 67.     Public Sub Connect(ByVal serverName As String, ByVal userName As String, ByVal password As String)
 68.         If Connected Then Me.Disconnect()
 69.  
 70.         Client.Connect(serverName, 110) 'POP3 port
 71.         'Các port mail
 72.         'POP3 - port 110
 73.  
 74.         'IMAP - port 143
 75.  
 76.         'SMTP - port 25
 77.  
 78.         'HTTP - port 80
 79.  
 80.         'Secure SMTP (SSMTP) - port 465
 81.  
 82.         'Secure IMAP (IMAP4-SSL) - port 585
 83.  
 84.         'IMAP4 over SSL (IMAPS) - port 993
 85.  
 86.         'Secure POP3 (SSL-POP) - port 995
 87.  
 88.         Stream = Client.GetStream()
 89.  
 90.         CheckResponse(GetResponse())
 91.  
 92.         Send(Commands.User & userName & vbNewLine)
 93.  
 94.         CheckResponse(GetResponse())
 95.  
 96.         Send(Commands.Password & password & vbNewLine)
 97.  
 98.         CheckResponse(GetResponse())
 99.  
 100.         _Connected = True
 101.     End Sub
 102.  
 103.     Public Sub Disconnect()
 104.         If Connected Then
 105.             Send(Commands.Quit)
 106.             CheckResponse(GetResponse())
 107.             _Connected = False
 108.         End If
 109.     End Sub
 110.  
 111.     Public Function GetMessageList() As MessageHeader()
 112.         If Not Connected Then Throw New InvalidOperationException("Not connected.")
 113.  
 114.         Send(Commands.List)
 115.         CheckResponse(GetResponse())
 116.  
 117.         Dim Messages As New ArrayList
 118.         Do
 119.             Dim Response As String = GetResponse()
 120.  
 121.             If Response = Commands.ServerNoMoreData Then
 122.                 Return CType(Messages.ToArray(GetType(MessageHeader)), MessageHeader())
 123.             Else
 124.                 Dim Values() As String = Response.Split()
 125.                 Dim Message As New MessageHeader(Int32.Parse(Values(0)), Int32.Parse(Values(1)))
 126.  
 127.                 Messages.Add(Message)
 128.             End If
 129.         Loop
 130.     End Function
 131.  
 132.     Public Function GetMessageContent(ByVal messageNumber As Integer) As String
 133.         If Not Connected Then Throw New InvalidOperationException("Not connected.")
 134.  
 135.         Send(Commands.GetMessage & messageNumber.ToString() & vbNewLine)
 136.         CheckResponse(GetResponse)
 137.         Dim Line, Content As String
 138.  
 139.         Do
 140.             Line = GetResponse()
 141.             If Line = Commands.ServerNoMoreData Then
 142.                 Return Content
 143.             Else
 144.                 Content &= Line & vbNewLine
 145.             End If
 146.         Loop
 147.     End Function
 148.  
 149.     Public Sub DeleteMessage(ByVal messageNumber As Integer)
 150.         If Not Connected Then Throw New InvalidOperationException("Not connected.")
 151.  
 152.         Send(Commands.Delete & messageNumber.ToString() & vbNewLine)
 153.         CheckResponse(GetResponse())
 154.     End Sub
 155.  
 156.     Private Sub Send(ByVal message As String)
 157.         Dim MessageBytes() As Byte = Encoding.ASCII.GetBytes(message)
 158.         Stream.Write(MessageBytes, 0, MessageBytes.Length)
 159.  
 160.         Debug.WriteLine(message)
 161.     End Sub
 162.  
 163.     Private Function GetResponse() As String
 164.         Dim Character, Response As String
 165.         Do
 166.             Character = Chr(Stream.ReadByte()).ToString()
 167.             Response &= Character
 168.         Loop Until Character = Chr(13)
 169.  
 170.         Response = Response.Trim(New Char() {Chr(13), Chr(10)})
 171.         Debug.WriteLine(Response)
 172.         Return Response
 173.     End Function
 174.  
 175.     Private Sub CheckResponse(ByVal response As String)
 176.         If Not (response.Substring(0, 3) = Commands.ServerConfirm) Then
 177.             Client.Close()
 178.             _Connected = False
 179.             Throw New ApplicationException("Response " & response & " not expected.")
 180.         End If
 181.     End Sub
 182.  
 183.     Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
 184.         If disposing Then Disconnect()
 185.         MyBase.Dispose(disposing)
 186.     End Sub
 187.  
 188. End Class
 189.  
 190. Public Class MessageHeader
 191.     Private _Number As Integer
 192.     Private _Size As Integer
 193.  
 194.     Public ReadOnly Property Number() As Integer
 195.         Get
 196.             Return _Number
 197.         End Get
 198.     End Property
 199.  
 200.     Public ReadOnly Property Size() As Integer
 201.         Get
 202.             Return _Size
 203.         End Get
 204.     End Property
 205.  
 206.     Public Sub New(ByVal number As Integer, ByVal size As Integer)
 207.         Me._Number = number
 208.         Me._Size = size
 209.     End Sub
 210. End Class
Sad eyes never lie :((
Đăng trả lời

Quay về