XML trong .NET

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

Tên bài viết: XML trong .NET
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt:
KỲ 1
MỞ MỘT TÀI LIỆU XML
Để mở một tài liệu XML, bạn cần sử dụng lớp XmlDocument. Lớp XmlDocument cho phép bạn mở tài liệu XML theo 3 cách thông dụng sau:
-Bạn có thể mở thông qua 1 đường dẫn trên ổ cứng, một URL, hoặc 1 tập tin XML.
-Bạn có thể sử dụng đối tượng stream như FileStream chứa dữ liệu của tài liệu XML.
-Bạn có mở thông qua 1 chuỗi chứa XML trong bộ nhớ

Để thấy được các đặc tính này, trong kỳ 1 này, chúng ta cùng làm thử 1 ứng dụng nhỏ như con thỏ nhé:
Hình ảnh
Ứng dụng của chúng ta bao gồm: 3 radio button cho việc chọn nơi chứa tài liệu mà lớp XmlDocument sẽ mở. 1 textbox dùng để nhập đường dẫn đến tập tin xml, hoặc URL hoặc 1 string chứa chuỗi XML. Cuối cùng là 1 button dùng để thực thi các câu lệnh để mở tài liệu. Sau đây là đoạn code thụ lý tình huống Click của button:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        Try            Dim path As String = TextBox1.Text            Dim document As New XmlDocument            If RadioButton1.Checked = True Then                document.Load(path)            End If            If RadioButton2.Checked = True Then                Dim fs As System.IO.FileStream                fs = System.IO.File.OpenRead(path)                document.Load(fs)            End If            If RadioButton3.Checked = True Then                document.Load(path)            End If            MessageBox.Show("Mở tài liệu XML thành công!")        Catch ex As Exception            MessageBox.Show(ex.Message)        End Try    End Sub
Đoạn code trên tạo 1 thể hiện của lớp XmlDocument. Lớp này có 2 phương thức quan trọng là: Load() và LoadXml(). Như bạn đã thấy, các đối số mà phương thức Load() nhận có thể là: 1 chuỗi chứa URL chứa tài liệu xml, hoặc 1 stream, hoặc 1 chuỗi chứa tài liệu XML.
Ở đây, có điều cần lưu ý với các bạn là: nhớ imports namespace: System.Xml nhé, vì đây chính là namespace chứa class XmlDocument, và là 1 trong các namespace chủ lực của .NET hỗ trợ làm việc với XML.

Các bạn download tập tin employees.xml mẫu để thực hành tại đây nhé:
Employees.rar
(800 Byte) Đã tải về 1800 lần
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày neverland87 với 0 lần sửa trong tổng số.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 2
DI CHUYỂN XUYÊN QUA TÀI LIỆU XML
Một tài liệu XML bao gồm 1 hoặc nhiều nút, và có những nút nằm bên trong nút khác. Những nút nằm bên trong nút khác gọi là nút con.
Lớp XmlNode có 1 tập hợp gọi là ChildNodes mà chứa danh sách tất cả các nút con của một nút bất kỳ. Ngoài ra, chúng còn có các thuộc tính: ParentNode, FirstChild, LastChild, NextSibling và PreviousSibling mà cho phép bạn di chuyển đến bất kỳ nút nào. Như thuộc tính ParentNode giúp bạn di chuyển đến nút cha của 1 nút nào đó, hoặc thuộc tính NextSibling giúp bạn di chuyển đến nút kế tiếp ở cùng cấp của nút hiện hành.

Kỳ này, chúng ta cũng thử làm 1 project nhỏ:
Hình ảnh
Ứng dụng của chúng ta chỉ có 1 treeview. Mục đích của chúng ta là hiển thị cấu trúc của tập tin XML lên treeview lúc chương trình được Load lên.

Sau đây là đoạn mã thụ lý tình huống Load của Form chính:

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        Dim path As String = Application.StartupPath & "\employees.xml"        Dim document As New XmlDocument        document.Load(path)        Dim rootnode As TreeNode = TreeView1.Nodes.Add(document.DocumentElement.Name)        Dim nodes As XmlNodeList = document.DocumentElement.ChildNodes        For Each childnode As XmlNode In nodes            Dim empNode As New TreeNode(childnode.Name & ":" & childnode.Attributes("employeeid").Name & "=" & childnode.Attributes("employeeid").Value)            For Each node As XmlNode In childnode.ChildNodes                If node.Name = "firstname" Then                    empNode.Nodes.Add("First Name:" & node.InnerText)                End If                If node.Name = "lastname" Then                    empNode.Nodes.Add("Last Name:" & node.InnerText)                End If                If node.Name = "homephone" Then                    empNode.Nodes.Add("Home Phone:" & node.InnerText)                End If                If node.Name = "notes" Then                    empNode.Nodes.Add("Notes:" & node.InnerText)                End If            Next            rootnode.Nodes.Add(empNode)        Next    End Sub
Lưu ý: Nhớ import namespace System.Xml

Đoạn code tạo 1 thể hiện của lớp XmlDocument và nạp tập tin employees.xml được đặt trong cùng thư mục của file thực thi của chương trình. Nút gốc của tài liệu xml có thể được truy cập thông qua thuộc tính DocumentElement của đối tượng thể hiện của lớp XmlDocument. Thuộc tính Name của DocumentElement trả về tên của nút gốc này (employees).

Nút employees chứa 3 nút employee, để truy cập 3 nút này, ta dùng thuộc tính ChildNodes của DocumentElement mà ta đã nói ở trên. Tà dùng vòng lặp foreach để đi lần lượt qua từng nút employee một.

Để truy cập attribute employeeid, ta sử dụng collection Attribute của lớp XmlNode. Bạn có thể xác định attribute nào cần lấy thông qua chỉ mục hoặc tên của nó.
Để nhận được chuỗi nằm giữa 1 cặp tag, ta dùng thuộc tính InnerText của XmlNode.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 3
NHẬN CÁC PHẦN TỬ BẤT KỲ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GetElementByTagName()
Lớp XmlDocument có phương thức GetElementByTagName() giúp bạn tìm ra những node có tag do bạn chỉ định. Chẳng hạn, trong employees.xml có 3 nút employee. Mình nhập chuỗi "employee" thì nó sẽ trả về cho mình 3 nút này dễ dàng. Cùng làm thử 1 ứng dụng với mình nhé!
Hình ảnh
Ứng dụng của chúng ta gồm 1 textbox để nhập tên tag cần lấy, 1 listbox để hiện thi danh sách các nút có tag tìm được, 1 textbox để hiển thị nội dung của nút đó. Và 1 button để thực thi câu lệnh dùng để lấy nút thông qua tên tag.

Trước khi thụ lý, tình huống Click của button, bạn cần khai báo 1 biến thành viên của class như sau:

Mã: Chọn tất cả

Dim nodelist As XmlNodeList
XmlNodeList là 1 class dùng để chứa 1 tập hợp các lớp. (tựa giống thằng ArrayList thôi). Không có gì phải quan trọng, nghĩ xa xôi về nó

Bây giờ mới đến lúc thụ lý tình huống Click của button nè:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        'làm sạch listbox        ListBox1.Items.Clear()        'mở tài liệu XML        Dim doc As New XmlDocument        doc.Load(Application.StartupPath + "\employees.xml")        'đưa tất cả các nút tìm được qua tên tag        'vào nodelist        nodelist = doc.GetElementsByTagName(TextBox1.Text)        'đi lần lượt qua từng node cuaa nodelist        'và đưa nó vào listbox        For Each node As XmlNode In nodelist            ListBox1.Items.Add(node.Name)        Next    End Sub
Bây giờ, mỗi lần người dùng chọn 1 tên nút trên listbox thì giá trị của nút đó sẽ được hiển thị trên textbox kia thì ta cần thụ lý tình huống SelectedIndexChanged của listbox:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged        TextBox2.Text = nodelist(ListBox1.SelectedIndex).InnerText    End Sub
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 4
CHỌN NHIỀU NÚT BẤT KỲ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC SelectNodes()
Lớp XmlDocument có phương thức SelectNodes() mà chấp nhận 1 chuỗi chứa câu truy vấn để tìm lọc ra những nút mà bạn muốn, nó sẽ trả về đối tượng XmlNodeList chứa danh sách tất cả các nút thỏa mãn điều kiện truy tìm.
Để hiểu rõ phương thức này, chúng ta cùng làm thử 1 ứng dụng nhỏ:
Hình ảnh
Ứng dụng của chúng ta bao gồm:
-1 textbox để điền tên của 1 người nào đó
-2 radio button: 1 để chọn tìm kiếm theo tên, 1 để chọn tìm kiếm theo họ.
-2 button
-10 textbox
-1 combobox để hiện thị mã nhân viên (employeeid) tương ứng với ông nhân viên mà bạn tìm.

Trước khi thụ lý các tình hướng, bạn làm:
-Imports System.Xml
-Khai báo 1 biến thành viên:
Dim nodelist As XmlNodeList
-Thụ lý tình huống Click của nút “Tìm”:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        'mở tập tin employees.xml        Dim doc As New XmlDocument        doc.Load(Application.StartupPath + "\employees.xml")        'nếu chọn radio button "Tên"        If RadioButton1.Checked = True Then            'chọn phần tử employee nào            'mà có ông con firstname nào = <textbox1.Text>            'trả về các nút employee hợp lệ vào biến nodelist            nodelist = doc.SelectNodes("/employees/employee[./firstname/text() = '" + TextBox1.Text + "']")        End If        'nếu chọn radio button "Họ"        If RadioButton2.Checked Then            'chọn phần tử employee nào            'mà có ông con lastname nào = <textbox1.Text>            'trả về các nút employee hợp lệ vào biến nodelist            nodelist = doc.SelectNodes("/employees/employee[./lastname/text() = '" + TextBox1.Text + "']")        End If        'đi xuyên qua các nút employee        'của tập hợp các nút employee vừa tìm được ở trên        For Each node As XmlNode In nodelist            ComboBox1.Items.Add(node.Attributes("employeeid").Value)        Next        ComboBox1.SelectedIndex = 0    End Sub
Ở đoạn code tên không có gì đáng phải bàn nhiều, duy câu truy vấn là đáng bàn, bạn cứ hình dung bạn tìm 1 nút thông qua 1 đường dẫn khởi phát từ nút nguồn của tài liệu (employees).
/employees/employee[./firstname/text() = '" + TextBox1.Text + "']"
Nhu vậy, ta dịch câu truy vấn này như sau: “hãy cho tôi các nút employee mà có firstname = 1 tên chỉ định trong textbox1.
Hàm text() là hàm trả về đoạn text của 1 nút (ở đây là nút firstname).
Bạn lưu ý là nó sẽ trả về các nút employee, chứ không phải các nút firstname hay lastname gì đâu nhé.

Lúc này, nếu tìm được các nút thỏa điều kiện, user sẽ chọn mã số nhân viên trong combobox, và nhấn nút “Hiển thị” để cho biết các thông tin của nhân viên ứng với mã số nhân viên đó. Vậy, ta có đoạn code thụ lý tình huống Click của nút “Hiển thị” như sau:

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click        'label FirstName = giá trị nằm giữa cặp tag <firstname>...</firstname>        Label8.Text = nodelist(ComboBox1.SelectedIndex).ChildNodes(0).InnerText        'label LastName = giá trị nằm giữa cặp tag <lastname>...</lastname>        Label9.Text = nodelist(ComboBox1.SelectedIndex).ChildNodes(1).InnerText        'label HomePhone = giá trị nằm giữa cặp tag <homephone>...</homephone>        Label10.Text = nodelist(ComboBox1.SelectedIndex).ChildNodes(2).InnerText        'label notes = giá trị nằm giữa cặp tag <notes>...</notes>        Label11.Text = nodelist(ComboBox1.SelectedIndex).ChildNodes(3).InnerText    End Sub
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 5
CHỌN MỘT NÚT BẤT KỲ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC SelectSingleNode()
Ở kỳ 4, bạn đã được biết qua chức năng của phương thức SelectNodes() của class XmlDocument, nhưng cũng có nhiều lúc bạn chỉ muốn chọn một nút mà thôi. Tất nhiên là vẫn có thể dùng SelectNodes(), tuy nhiên có vẻ không hợp lý lắm. Bởi thế, class XmlNode còn cung cấp cho bạn phương thức SelectSingleNode() cho việc chọn 1 nút.
Để dễ dàng theo dõi, mình post lại nội dung của tập tin employees.xml:

Mã: Chọn tất cả

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><!-- This is list of employees --><employees>  <employee employeeid="1">    <firstname>Nancy</firstname>    <lastname>Davolio</lastname>    <homephone>(206) 555-9857</homephone>    <notes>      <![CDATA[includes a BA in psychology from Colorado State University in 1970. She also completed "The Art of the Cold Call." Nancy is a member of Toastmasters International.]]>  </notes>  </employee>  <employee employeeid="2">    <firstname>Andrew</firstname>    <lastname>Fuller</lastname>    <homephone>(206) 555-9482</homephone>    <notes>      <![CDATA[Andrew received his BTS commercial in 1974 and a Ph.D. in international marketing from the University of Dallas in 1981.  He is fluent in French and Italian and reads German. He joined the company as a sales representative, was promoted to sales manager in January 1992 and to vice president of sales in March 1993. Andrew is a member of the Sales Management Roundtable, the Seattle Chamber of Commerce, and the Pacific Rim Importers Association.]]>    </notes>  </employee>  <employee employeeid="3">    <firstname>Janet</firstname>    <lastname>Leverling</lastname>    <homephone>(206) 555-3412</homephone>    <notes>      <![CDATA[Janet has a BS degree in chemistry from Boston College (1984). She has also completed a certificate program in food retailing management.  Janet was hired as a sales associate in 1991 and promoted to sales representative in February 1992.]]>    </notes>  </employee></employees>
Ví dụ minh họa của kỳ này: chúng ta sẽ sửa đổi 1 chút xíu ở ví dụ minh họa kỳ 4, vì đơn giản SelectSingleNode() cũng ko khác chi mấy so với SelectNodes(). Bạn chỉ cần sửa lại đoan code ở những phần sau:
- Thay thế biến thành viên:
Dim nodelist As XmlNodeList
bằng biến thành viên này:
Dim nodeSelect As XmlNode
- Thay thế đoạn mã thụ lý tình huống Click của nút "Tìm" bằng đoạn mã mới này:

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        Dim doc As New XmlDocument        doc.Load(Application.StartupPath + "\employees.xml")        If RadioButton1.Checked = True Then            nodeSelect = doc.SelectSingleNode("/employees/employee[./firstname/text() = '" + TextBox1.Text + "']")        End If        If RadioButton2.Checked Then            nodeSelect = doc.SelectSingleNode("/employees/employee[./lastname/text() = '" + TextBox1.Text + "']")        End If        If nodeSelect IsNot Nothing Then            ComboBox1.Items.Add(nodeSelect.Attributes("employeeid").Value)        End If        ComboBox1.SelectedIndex = 0    End Sub
-Thay thế đoạn mã thụ lý tình huống Click của nút "Hiển thị" bằng đoạn mã mới này:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click        Label8.Text = nodeSelect.ChildNodes(0).InnerText        Label9.Text = nodeSelect.ChildNodes(1).InnerText        Label10.Text = nodeSelect.ChildNodes(2).InnerText        Label11.Text = nodeSelect.ChildNodes(3).InnerText    End Sub
Quả thật, không có chi khó hiểu với phương thức này, chỉ nhớ là SelectSingleNode() chỉ cho ta chọn 1 nút mà thôi! Do đó, nếu có nhập "Nancy" và trong tài liệu có nhiều nhân viên thì cũng chỉ nhận được 1 nhân viên tên Nancy mà tài liệu tìm thấy trước tiên thôi!
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 6
THÊM, XÓA, CẬP NHẬT NÚT TRONG TÀI LIỆU XML
Cho đến thời điểm này, có lẽ các bạn cũng đã khá rành cách chọn 1 nút trên tài liệu, nhưng đã chọn được rồi, thì tất nhiên là sẽ có những lúc bạn muốn thêm, xóa hoặc chỉnh sửa 1 nút nào đó. Trong kỳ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý những vấn đề này.
Chúng ta sẽ làm thử 1 ứng dụng như hình dưới:
Hình ảnh
Ứng dụng của chúng ta gồm:
-6 label, trong đó label6 là label dùng để hiện thị vị trí của nút hiện hành (lblRecord).
-1 combobox để hiện mã số nhân viên
-4 textbox dùng để hiện thị thông tin nhân viên
-3 button tương ứng với 3 tính năng: thêm,cập nhật, xóa.
-4 button để di chuyển trên tài liệu: về đầu, lùi 1 nút, tăng 1 nút, về cuối.

Đầu tiên, bạn nhớ Imports System.Xml rồi sau đó khai báo 2 biến thành viên:

Mã: Chọn tất cả

Dim chimuc As Integer = 0Dim doc As New XmlDocument
Thụ lý tình huống Load của của Form:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        doc.Load(Application.StartupPath + "\employees.xml")        For Each node As XmlNode In doc.DocumentElement.ChildNodes            cboEmployeeID.Items.Add(node.Attributes("employeeid").Value)        Next        cboEmployeeID.SelectedIndex = 0        FillControls()        UpdateLabel()    End Sub
Trong Form1_Load, bạn thấy đơn giản là chúng ta cho mở tập tin employees.xml, sau đó tìm đến nút nguồn của tài liệu (employees), tìm và thêm các attribute employeeid của nút employee vào combobox. Rồi cho chọn phần tử đầu tiên của combobox.
Kế đến là 2 phương thức FillControls (điền đầy thông tin nhân viên vào các textbox thông tin) và UpdateLabel (cập nhật vị trí nút trên lblRecord). 2 phương thức này, tí nữa chúng ta sẽ xây dựng.

Bây giờ, chúng ta tiếp tục thụ lý tình huống Click cho 4 button di chuyển trên tài liệu:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub btnFirst_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFirst.Click        chimuc = 0        FillControls()        UpdateLabel()    End Sub

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub btnPrevious_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrevious.Click        chimuc = chimuc - 1        If chimuc < 0 Then            chimuc = 0        End If        FillControls()        UpdateLabel()    End Sub

Mã: Chọn tất cả

Private Sub btnNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNext.Click        chimuc = chimuc + 1        If chimuc >= doc.DocumentElement.ChildNodes.Count - 1 Then            chimuc = doc.DocumentElement.ChildNodes.Count - 1        End If        FillControls()        UpdateLabel()    End Sub

Mã: Chọn tất cả

Private Sub btnLast_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLast.Click        chimuc = doc.DocumentElement.ChildNodes.Count - 1        FillControls()        UpdateLabel()    End Sub
Giờ đây, chúng ta bắt đầu xây dựng 2 phương thức FillControl và UpdateLabel để hoàn tất nửa chặng đường đầu tiên:

Mã: Chọn tất cả

'Fill Controls    Public Sub FillControls()        'node = nút con thứ <chimuc> của nút gốc của tài liệu        Dim node As XmlNode = doc.DocumentElement.ChildNodes(chimuc)        'combobox mã số nhân viên = giá trị của attribute employeeid của nút con vừa tìm        cboEmployeeID.Text = node.Attributes("employeeid").Value        'gán chuỗi nằm giữa cặp tag đóng-mở cho các textbox thông tin        txtFirstName.Text = node.ChildNodes(0).InnerText        txtLastName.Text = node.ChildNodes(1).InnerText        txtHomePhone.Text = node.ChildNodes(2).InnerText        txtNotes.Text = node.ChildNodes(3).InnerText    End Sub

Mã: Chọn tất cả

    'Update Label    Public Sub UpdateLabel()        'doc.Document.ChildNodes.Count = số nút con của nút gốc của tài liệu        lblRecord.Text = (chimuc + 1).ToString & "/" & doc.DocumentElement.ChildNodes.Count    End Sub
Nửa chặng đường tiếp theo chúng ta bắt đầu lo cho việc thêm,xóa, sửa thông tin cho nút:

Dễ nhất là cập nhật (UPDATE) thông tin cho một nút:

-Đoạn mã thụ lý tình huống Click của button UPDATE:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub btnUpdate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUpdate.Click        'chọn 1 nút tương ứng  với mã nhân viên được chọn từ cboEmployeeID        Dim node As XmlNode = doc.SelectSingleNode("employees/employee[@employeeid = '" & cboEmployeeID.SelectedItem & "']")        'nếu có nhân viên tương ứng        If node IsNot Nothing Then            'gán các giá trị trong các textbox thông tin            'vào giữa cặp tag đóng-mở của các nút con của nút đang xét            'ở đây là các tag: firstname,lastname,notes của nút employee            node.ChildNodes(0).InnerText = txtFirstName.Text            node.ChildNodes(1).InnerText = txtLastName.Text            node.ChildNodes(2).InnerText = txtNotes.Text            'riêng với CData, ta phải làm bằng cách tạo 1 biến kiểu XmlCDataSection            'phương thức doc.CreateCDataSection sẽ giúp ta tạo 1 CData dựa trên 1 chuỗi được truyền vào phương thức            Dim notes As XmlCDataSection = doc.CreateCDataSection(txtNotes.Text)            'thay thế CDataSection cũ là : node.ChildNodes(3).ChildNodes(0)            'bởi nút notes            node.ChildNodes(3).ReplaceChild(notes, node.ChildNodes(3).ChildNodes(0))            'lưu lại tài liệu            doc.Save(Application.StartupPath + "\employees.xml")        End If    End Sub
-Kế đến là công việc xóa nút
Đoạn mã thụ lý tình huống Click của button DELETE:

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub btnDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click        'chọn 1 nút tương ứng  với mã nhân viên được chọn từ cboEmployeeID        Dim node As XmlNode = doc.SelectSingleNode("employees/employee[@employeeid = '" & cboEmployeeID.SelectedItem & "']")        'nếu có nhân viên tương ứng        If node IsNot Nothing Then            'di chuyển nút employee tương ứng khỏi tài liệu            'thông qua phương thức RemoveChild(<nut can xoa>)            'của doc.DocumentElement            doc.DocumentElement.RemoveChild(node)        End If        'lưu lại tài liệu        doc.Save(Application.StartupPath + "\employees.xml")        'Cập nhật lại số vị trí của nút        UpdateLabel()    End Sub
-Công việc cuối cùng của chúng ta là thêm 1 nút mới vào tài liệu, đoạn mã có thể hơi dài, nhưng cũng không quá khó để hiểu:
Đoạn mã thụ lý tình huống Click của Button ADD

Mã: Chọn tất cả

Private Sub btnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click        'khai báo các biến phần tử (XmlElement) của tài liệu        'ứng với tên của chúng được truyền vào phương thức CreateElement        Dim employee As XmlElement = doc.CreateElement("employee")        Dim firstname As XmlElement = doc.CreateElement("firstname")        Dim lastname As XmlElement = doc.CreateElement("lastname")        Dim homephone As XmlElement = doc.CreateElement("homephone")        Dim notes As XmlElement = doc.CreateElement("notes")        'khai báo 1 biến tượng trưng cho attribute employeeid (XmlAttribute)        'với tên là chuỗi được truyền vào phương thức CreateAttribute        Dim employeeid As XmlAttribute = doc.CreateAttribute("employeeid")        'gán giá trị của cboEmployeeID vào        'biến attribute employeeid vừa tạo        employeeid.Value = cboEmployeeID.Text        'khai báo các biến tượng trưng cho chuỗi nằm giữa cặp tag đóng-mở của 1 nút bất kỳ        'với giá trị là chuỗi được truyền vào phương thức CreateTextNode        Dim firstnametext As XmlText = doc.CreateTextNode(txtFirstName.Text)        Dim lastnametext As XmlText = doc.CreateTextNode(txtLastName.Text)        Dim homephonetext As XmlText = doc.CreateTextNode(txtHomePhone.Text)        'riêng đối với đoạn văn bản nằm trong tag CData, ta phải làm cách khác với cách XmlText        'tạo 1 biến kiểu XmlCDataSection        Dim notestext As XmlCDataSection = doc.CreateCDataSection(txtNotes.Text)        'phần tử notes thêm notestext vào bản thân nó.        notes.AppendChild(notestext)        'phần tử employee thêm attribute employeeid vào bản thân nó        employee.Attributes.Append(employeeid)        'cho phần tử employee có các nút con là : firstname,lastname,homephone và notes        employee.AppendChild(firstname)        employee.AppendChild(lastname)        employee.AppendChild(homephone)        employee.AppendChild(notes)        'thêm phần tử employee vừa tạo vào nút gốc employees của tài liệu        doc.DocumentElement.AppendChild(employee)        'lưu lại tài liệu        doc.Save(Application.StartupPath + "\employees.xml")        'cập nhật lại thông tin vị trí của nút        UpdateLabel()    End Sub
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 7
LIÊN HỆ VỚI KHOẢNG TRẮNG
Từ đầu đến giờ, bạn đã được học về cách đọc và viết tài liệu XML sử dụng lớp XmlDocument. Trong quá trình đọc viết đó, chúng ta khó tránh khỏi sự bực mình với khoảng trắng (là ký tự khoảng trắng,tab,…) vì mặc định khi tài liệu XML được đọc (dùng phương thức Load hoặc LoadXml) hoặc lưu lại (phương thức Save), nó sẽ loại bỏ khoảng trắng (ignore white space). Kỳ này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách đối xử đối với lũ khoảng trắng này.

Để dễ thấy sự khác biệt giữa việc loại bỏ hay không loại bỏ khoảng trắng, chúng ta thử làm 1 ví dụ đơn giản như sau:
Hình ảnh
Đây là đoạn mã thụ lý tình huống Click của button:

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        Dim doc As New XmlDocument        doc.PreserveWhitespace = CheckBox1.Checked        doc.Load(Application.StartupPath & "\employees.xml")        MessageBox.Show(doc.InnerXml)    End Sub
Dưới đây là hình kết quả trong 2 trường hợp:
-Khi checkbox không được chọn:
Hình ảnh
-Khi checkbox được chọn:
Hình ảnh
Okay, bây giở bạn thử thay thế dòng code:

Mã: Chọn tất cả

MessageBox.Show(doc.InnerXml)
bởi dòng:

Mã: Chọn tất cả

MessageBox.Show("Nút employees có: " & doc.DocumentElement.ChildNodes.Count.ToString() & " nút con")
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

KỲ 8
LƯU LẠI KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CỦA FORM VÀO TÀI LIỆU XML
Một yêu cầu phổ biến đối với Form là nhớ lại vị trí và kích thước cuối cùng của nó. Thông thường, thông tin này được lưu trữ trong registry. Tuy nhiên, bài viết này, mình xin chia sẻ thêm 1 cách khác, đó là dùng XML để lưu lại kích thước, vị trí của Form
- Điều đầu tiên các bạn cần làm là thêm vào namespace:

Mã: Chọn tất cả

using System.Xml;
- Bây giờ, bạn thụ lý tình huống Load của Form như sau:

Mã: Chọn tất cả

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)        {            try            {                //trường hợp Form được nạp                //trong những lần kế tiếp                XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();                //nạp cauhinh.xml, lấy thông tin và trả về vị trí trước kia                //cho Form                xmlDoc.Load("cauhinh.xml");                this.Height = int.Parse(xmlDoc.DocumentElement["Height"].InnerText);                this.Width = int.Parse(xmlDoc.DocumentElement["Width"].InnerText);                this.Left = int.Parse(xmlDoc.DocumentElement["Left"].InnerText);                this.Top = int.Parse(xmlDoc.DocumentElement["Top"].InnerText);            }            catch            {                //trong trường hợp Form được nạp vào lần đầu tiên                //thì sẽ tạo ra cauhinh.xml                //và lưu kích thước Form vào                int height = this.Height;                int width = this.Width;                int left = this.Left;                int top = this.Top;                XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter("cauhinh.xml", null);                writer.WriteStartDocument();                writer.WriteStartElement("cauhinh");                 writer.WriteStartElement("Height");                writer.WriteString(height.ToString());                writer.WriteEndElement();                 writer.WriteStartElement("Width");                writer.WriteString(width.ToString());                writer.WriteEndElement();                 writer.WriteStartElement("Left");                writer.WriteString(left.ToString());                writer.WriteEndElement();                 writer.WriteStartElement("Top");                writer.WriteString(top.ToString());                writer.WriteEndElement();                 writer.WriteEndElement();                writer.WriteEndDocument();                writer.Close();                //tài liệu XML lúc này có dạng:                //<?xml version="1.0" ?>                // <cauhinh>                //<Height>556</Height>                //<Width>697</Width>                //<Left>111</Left>                //<Top>53</Top>                //</cauhinh>            }        } 
- Kế tiếp, bạn thụ lý tình huống FormClosed của Form như sau:

Mã: Chọn tất cả

  private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)        {            //Khi Form được đóng            //nó sẽ nạp cauhinh.xml            //để lưu lại kích thước lúc này            XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();            xmlDoc.Load("cauhinh.xml");             xmlDoc.DocumentElement["Height"].InnerText = this.Height.ToString();            xmlDoc.DocumentElement["Width"].InnerText = this.Width.ToString();            xmlDoc.DocumentElement["Top"].InnerText = this.Top.ToString();            xmlDoc.DocumentElement["Left"].InnerText = this.Left.ToString();            xmlDoc.Save("cauhinh.xml");        } 
Bây giờ, bạn thử nhấn F5 để Run chương trình đi nào, sau đó thay đổi kích thước của Form và đóng Form rồi lại mở ra nữa. Bạn sẽ nhận được điều mình cần.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
hackerteen
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 02/07/2008 2:20 pm

Re: XML trong .NET

Gửi bài by hackerteen »

Thank you very nhìu ! Mình mới chuyển từ VB sang VB.NET nên có gì mong các pác chỉ giáo ! :D :D :D :D
Thất bại là ........................ bà ngoại thành công !
Hình đại diện của thành viên
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Tiếp xúc:

Re: XML trong .NET

Gửi bài by vo_minhdat2007 »

Anh ơi, vậy khi tạo file xml thì ta tạo như thế nào?
tienlbhoc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 415
Ngày tham gia: Thứ 7 14/07/2007 10:06 pm
Đến từ: Hà Nội
Been thanked: 1 time

Re: XML trong .NET

Gửi bài by tienlbhoc »

;)) , bác minh danh giỏi ghê , đây là tut vb.net hay c# vậy ;))
Diễn đàn và blog phần mềm tự làm :
http://my.opera.com/DienDanTienlbhoc/forums/
http://my.opera.com/tienlbhoc/blog/
Hình đại diện của thành viên
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Tiếp xúc:

Re: XML trong .NET

Gửi bài by vo_minhdat2007 »

tienlbhoc đã viết:;)) , bác minh danh giỏi ghê , đây là tut vb.net hay c# vậy ;))
1/ minh danh là ai vậy?
2/ Half VB, Nửa C# :D
Hình đại diện của thành viên
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 330
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 6:32 pm
Đến từ: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by onlysoft »

<?xml version="1.0"?>
<mds version="1.0">
<assembly>
</assembly>
<contents>
<folder title="New Folder" />
<folder title="New Folder 1" /> <folder title="New Folder 2" />
</contents>
</mds>
Giúp Only với, Only có đoạn XML như trên, bây giờ làm sao để selectsinglenode() cái node mà Only tô đậm đấy, và viết lệnh thêm một node con vào node đó ?
:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly
anhcaucoi
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/2008 1:24 am

Re: XML trong .NET

Gửi bài by anhcaucoi »

Mã: Chọn tất cả

<?xml version="1.0"?><mds version="1.0"><assembly></assembly><contents><folder title="New Folder" /><folder title="New Folder 1"><childnode title="Toi la node con cua Folder1"/></folder> <folder title="New Folder 2" /></contents></mds>
anhcaucoi
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/2008 1:24 am

Re: XML trong .NET

Gửi bài by anhcaucoi »

Xin lỗi nhé ! Mình đọc nhầm câu hỏi :D

Mình không quen dùng selectSingerNode nên không demo cái đấy.
Để giải quyết được vấn đề của bạn thì mình hay dùng vòng lặp for .

Mã: Chọn tất cả

 XmlDocument doc = new XmlDocument();            doc.Load("ab.xml");            XmlNode root = doc.DocumentElement;            XmlNode canlay = root.ChildNodes[1];            for (int i = 0; i < canlay.ChildNodes.Count; i++)            {                XmlNode foldercanlay=canlay.ChildNodes[i];                if (foldercanlay.Attributes[0].Value == "New Folder 1")                {                                       XmlElement addthem = doc.CreateElement("Foldercon");                    addthem.SetAttribute("tenatt", "giatri");                    addthem.InnerText=("Cai nay Dung vong lap for");                    foldercanlay.AppendChild(addthem);                    doc.Save("ab.xml");                 }             } 
Tập tin đính kèm
WindowsFormsApplication1.rar
dung C# Them 1 Node vao vi tri chi dinh Trong XML
(38.29 KiB) Đã tải về 760 lần
bigboy83
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Thứ 5 26/03/2009 8:26 am

Re: XML trong .NET

Gửi bài by bigboy83 »

xin cho mình hỏi thăm trong phần nút Add có đoạn là

'riêng đối với đoạn văn bản nằm trong tag CData, ta phải làm cách khác với cách XmlText

cho mình hỏi cái CData đó có khác gì với cái XmlText không minh không hiểu chỗ này, rất mong bạn chỉ giúp

cảm ơn bạn nhiều lắm chúc bạn sức khỏe
Hình đại diện của thành viên
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: Thứ 5 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by anhtuyenbk »

- CDATA là elment đặc biẹt cho phép bạn chứa bất kỳ ký tự nào trong đó kể cả <>&..., nó chủ yếu dùng cho việc cung cấp thông tin cho cái element bao gộp nó.
- Nhưng cái cách mà neverland87 dùng để update nọi dung cho CDATA quá dài dòng, thực tế hoàn toan có thể dụng thuộc tính InnerText để gán nội dung mới như các element khác.
To neverland87
Nhờ bạn di chuyển cái file xml dùng để minh họa cho bài tut này lên cái thread đầu tiên, vì mình thấy nhiều bạn ko chịu để ý, sử dụng file xml lung tung để thực hành bài tut này.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by neverland87 »

anhtuyenbk đã viết: To neverland87
Nhờ bạn di chuyển cái file xml dùng để minh họa cho bài tut này lên cái thread đầu tiên, vì mình thấy nhiều bạn ko chịu để ý, sử dụng file xml lung tung để thực hành bài tut này.
Cám ơn anhtuyenbk đã nhắc nhở, mình đã upload tập tin employees.xml để cho các bạn dễ thực hành. :)
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
bigboy83
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Thứ 5 26/03/2009 8:26 am

Re: XML trong .NET

Gửi bài by bigboy83 »

cảm ơn anhtuyenbk đã giúp đở cho mình hỏi thăm thêm là nếu muốn xóa 1 phần tử cấp con ví dụ như Firstname thì mình gán lại như sau nhưng mà lại ko chay đựoc , trình ko báo lỗi gì nhưng mà vẫn ko xóa đựoc, mong bạn chỉ giúp cho mình, rất cảm ơn và chúc sức khỏe

Mã: Chọn tất cả

  Dim node As XmlNode = doc.SelectSingleNode("employees/employee/firstname[firstname = Janet]") 
------------------
Khi đã load lên treeview rồi

NodeCha(0) / cap1a / cap2a.....
NodeCha(1) / cap1b / cap2b.....

minh muốn nhấp vào bất cứ cấp con nào trên treeview thì nó vẫn phải hiểu là đang ở NodeCha nào
vd: Minh đang chọn ở cái

Cap1a hoặc cap2a .... thì nó vẫn phải hiểu là đang vẫn ở NodeCha(0)

vi mình thử các thuộc tính như Level và index nhưng vẫn ko tìm ra cách

thật ra mình muốn lấy vị trí index của Cấp cha để gán vào bien chimuc để fill lên các texbox trong

Mã: Chọn tất cả

Public Sub FillControls()        'node = nút con thứ <chimuc> của nút gốc của tài liệu        Dim node As XmlNode = doc.DocumentElement.ChildNodes(chimuc)        'combobox mã số nhân viên = giá trị của attribute employeeid của nút con vừa tìm        txt_Ten_Thuvien.Text = node.Attributes("Ten_Thuvien").Value        'gán chuỗi nằm giữa cặp tag đóng-mở cho các textbox thông tin        txt_Ten_Sach.Text = node.ChildNodes(0).Attributes("Ten_Sach").Value        'txt_Ten_ChiMuc.Text = node.ChildNodes(0).InnerText    End Sub
và mình đã tìm các bài trên mạng nhưng mà ko làm đựoc nên lại hỏi và hỏi có gì các bạn thông cảm :) rất cảm ơn

các bạn vui vẻ , thành công
Hình đại diện của thành viên
anhtuyenbk
Guru
Guru
Bài viết: 1311
Ngày tham gia: Thứ 5 22/09/2005 4:12 pm
Đến từ: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: XML trong .NET

Gửi bài by anhtuyenbk »

@bigboy83
- Cái path của bạn sai nên nó ko chỉ ra được cái node firstname trong xml. Bạn nên tập sử dụng tính năng Debug trong VS sẽ thấy nó trả về null tại biến node.

Mã: Chọn tất cả

employees/employee/firstname[text()='Janet']
- Còn đối với Treeview thì mỗi TreeNode đều có thuộc tính Name, khi bạn add các Treenode vào treeview, hãy gán path của cái NodeCha vào các node con, cháu chắt của nó (cap1a / cap2a.....), khi cần thì lấy thuộc tính Name ra để xác định Cha của nó.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang
Đăng trả lời

Quay về