Thủ thuật với WebBrowser

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by dactung93 »

Tên bài viết: Thủ thuật với WebBrowser
Tác giả: dactung93
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Hôm nay ngày 01/01/2011 mình xin mạn phép viết bài này với mục đích giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về các sử dụng công cụ Webbrowser này
Các thủ thuật giới thiệu trong bài này
1, Mở 1 site
 1. WebBrowser1.Navigate "www.google.com"

2, Sử dụng 1 form để làm popup windows ( khi click vào 1 link sang cửa sổ mới )
 1. Private Sub WebBrowser1_NewWindow2(ppDisp As Object, Cancel As Boolean)
 2. Dim frm As Form1
 3. Set frm = New Form1
 4. Set ppDisp = frm.WebBrowser1.Object
 5. frm.Show
 6. End Sub

3, Tìm kiếm chuỗi
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Dim strfindword As String
 3.         strfindword = InputBox("What are you looking for?", "Find", "") ' what word to find?
 4.            If WebPageContains(strfindword) = True Then 'check if the word is in page
 5.                MsgBox "The webpage contains the text" 'string is in page
 6.            Else
 7.                 MsgBox "The webpage doesn't contains the text" 'string is not in page
 8.            End If
 9. End Sub
 10. Private Function WebPageContains(ByVal s As String) As Boolean
 11.     Dim i As Long, EHTML
 12.     For i = 1 To WebBrowser1.Document.All.length
 13.         Set EHTML = _
 14.         WebBrowser1.Document.All.Item(i)
 15.  
 16.  
 17.         If Not (EHTML Is Nothing) Then
 18.             If InStr(1, EHTML.innerHTML, _
 19.             s, vbTextCompare) > 0 Then
 20.             WebPageContains = True
 21.             Exit Function
 22.         End If
 23.     End If
 24. Next i
 25. End Function
 26. Private Sub Form_Load()
 27.     WebBrowser1.Navigate2 "www.msn.com"
 28. End Sub

4, Viết mã HTML và hiển thị ngay trên WB
 1. Private Sub Form_Load()
 2.     WebBrowser1.Navigate "aboutblank"
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6.     Dim HTML As String
 7.         '----------The HTML CODE GOES FROM HERE AND DOWN----------
 8.    HTML = "<HTML>" & _
 9.             "<TITLE>Page On Load</TITLE>" & _
 10.             "<BODY>" & _
 11.             "<FONT COLOR = BLUE>" & _
 12.             "This is a " & _
 13.             "<FONT SIZE = 5>" & _
 14.             "<B>" & _
 15.             "programmatically " & _
 16.             "</B>" & _
 17.             "</FONT SIZE>" & _
 18.             "made page" & _
 19.             "</FONT>" & _
 20.             "</BODY>" & _
 21.             "</HTML>"
 22.             '----------The HTML CODE GOES HERE AND ABOVE----------
 23.    WebBrowser1.Document.Write HTML
 24. End Sub

5, Một số hàm thông thường
 1. Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
 2. On Error Resume Next ' just in case there is no page back or forward
 3.                    'I showed how to disabel them if you scroll down more
 4.    Select Case Index
 5.         Case 0 'Go Back Button
 6.            WebBrowser1.GoBack 'Go Back one Page
 7.        Case 1 'Go Forward Button
 8.            WebBrowser1.GoForward 'Go Forward one Page
 9.        Case 2 'Stop Button
 10.            WebBrowser1.Stop 'stop page
 11.        Case 3 'Refresh Button
 12.            WebBrowser1.Refresh 'refresh page
 13.        Case 4 'Go Home Button
 14.            WebBrowser1.GoHome 'Go to home page
 15.        Case 5 'Search Button
 16.            WebBrowser1.GoSearch 'Search
 17.    End Select
 18. End Sub

6, Một số hàm nâng cao
 1. Private Sub Command1_Click() 'Print Button
 2.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PRINT, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Print Window
 3. End Sub
 4. Private Sub Command2_Click() 'Print Preview Button
 5.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PRINTPREVIEW, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Print Preview Window
 6. End Sub
 7. Private Sub Command3_Click() 'Page Setup Button
 8.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PAGESETUP, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Page Setup Window
 9. End Sub
 10. Private Sub Command4_Click() 'Page Properties Button
 11.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PROPERTIES, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Page Properties Window
 12. End Sub
 13. Private Sub Form_Load()
 14.     WebBrowser1.Navigate "www.google.com"
 15. End Sub


7, Thay đổi size hiển thị trên trình duyệt
 1. Private Sub Command1_Click() ' Smallest Button
 2. On Error Resume Next
 3.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(0), vbNull
 4. End Sub
 5. Private Sub Command2_Click() 'Small Button
 6. On Error Resume Next
 7.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(1), vbNull
 8. End Sub
 9. Private Sub Command3_Click() 'Medium Button
 10. On Error Resume Next
 11.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(2), vbNull
 12. End Sub
 13. Private Sub Command4_Click() 'Large Button
 14. On Error Resume Next
 15.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(3), vbNull
 16. End Sub
 17. Private Sub Command5_Click() 'Largest Button
 18. On Error Resume Next
 19.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(4), vbNull
 20. End Sub
 21. Private Sub Form_Load()
 22.     WebBrowser1.Navigate2 "www.google.com"
 23. End Sub


8, Tự động enable/ Disable nút Back và Forward
 1. Private Sub Command1_Click() 'Go Back Button
 2.    WebBrowser1.GoBack 'Go Back
 3. End Sub
 4. Private Sub Command2_Click() 'Go Forward Button
 5.    WebBrowser1.GoForward 'Go Forward
 6. End Sub
 7. Private Sub Form_Load()
 8.     WebBrowser1.Navigate "www.google.com"
 9. End Sub
 10. Private Sub WebBrowser1_CommandStateChange(ByVal Command As Long, ByVal Enable As Boolean)
 11.     Select Case Command
 12.         Case 1 'Forward
 13.            Command2.Enabled = Enable
 14.         Case 2 'Back
 15.            Command1.Enabled = Enable
 16.     End Select
 17. End Sub

9, page setup/print preview/print setup
 1. Private Sub Command1_Click() 'Print Button
 2.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PRINT, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Print Window
 3. End Sub
 4. Private Sub Command2_Click() 'Print Preview Button
 5.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PRINTPREVIEW, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Print Preview Window
 6. End Sub
 7. Private Sub Command3_Click() 'Page Setup Button
 8.    WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_PAGESETUP, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT 'Show Page Setup Window
 9. End Sub
 10. Private Sub Form_Load()
 11.     WebBrowser1.Navigate "www.google.com"
 12. End Sub
 13. Public Function Enable_or_Disable()
 14.     If WebBrowser1.QueryStatusWB(OLECMDID_PRINT) = 0 Then
 15.         Command1.Enabled = False
 16.     Else
 17.         Command1.Enabled = True
 18.     End If
 19.     If WebBrowser1.QueryStatusWB(OLECMDID_PRINTPREVIEW) = 0 Then
 20.         Command2.Enabled = False
 21.     Else
 22.         Command2.Enabled = True
 23.     End If
 24.  
 25.     If WebBrowser1.QueryStatusWB(OLECMDID_PAGESETUP) = 0 Then
 26.         Command3.Enabled = False
 27.     Else
 28.         Command3.Enabled = True
 29.     End If
 30. End Function
 31. Private Sub WebBrowser1_BeforeNavigate2 _
 32.                     (ByVal pDisp As Object, _
 33.                                 URL As Variant, _
 34.                                 Flags As Variant, _
 35.                         TargetFrameName As Variant, _
 36.                                 PostData As Variant, _
 37.                                     Headers As Variant, _
 38.                                         Cancel As Boolean)
 39.     Enable_or_Disable
 40. End Sub
 41. Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
 42.     Enable_or_Disable
 43. End Sub

10, Không cho click cuột phải
 1. Option Explicit
 2.     Dim CustomWB As WBCustomizer 'Deceler the CustomWB
 3. Private Sub Form_Load()
 4.    Set CustomWB = New WBCustomizer
 5.    With CustomWB
 6.       .EnableContextMenus = False 'Disable The Menu
 7.      .EnableAllAccelerators = True
 8.      
 9.       Set .WebBrowser = WebBrowser1
 10.    End With
 11.     WebBrowser1.Navigate "www.google.com"
 12.         CustomWB.EnableContextMenus = False
 13. End Sub

11, Lấy tất cả link trên web browse
 1. Option Explicit
 2. Private Sub Form_Load()
 3.     WebBrowser1.Navigate "www.vbforums.com"
 4. End Sub
 5. Private Sub WebBrowser1_DownloadComplete()
 6.     'you must add the "Microsoft HTML Object Library"!!!!!!!!!
 7.    Dim HTMLdoc As HTMLDocument
 8.         Dim HTMLlinks As HTMLAnchorElement
 9.             Dim STRtxt As String
 10.     ' List the links.
 11.    On Error Resume Next
 12.         Set HTMLdoc = WebBrowser1.Document
 13.             For Each HTMLlinks In HTMLdoc.links
 14.                 STRtxt = STRtxt & HTMLlinks.href & vbCrLf
 15.             Next HTMLlinks
 16.         Text1.Text = STRtxt
 17. End Sub


Hoặc

 1. Open "C\Documents and Settings\[YOU USERNAME]\Desktop\link log.txt" For Append As #1
 2. Print #1, STRtxt
 3. Close #1

12, Lưu trang
 1. Option Explicit
 2. Private Sub Command1_Click()
 3. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_SAVEAS, OLECMDEXECOPT_DODEFAULT
 4. End Sub
 5. Private Sub Form_Load()
 6. WebBrowser1.Navigate2 "www.google.com"
 7. End Sub

13, Mở trang
 1. Private Sub Command2_Click()
 2.     WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_OPEN, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER
 3. End Sub


Hoặc

 1. Option Explicit
 2. Private Sub Command1_Click()
 3. On Error Resume Next
 4.     With CommonDialog1
 5.         .DialogTitle = "Open File"
 6.         .Filter = "Web page (*.htm;*.html) | *.htm;*.html|" & _
 7.         "All Supported Picture formats|*.gif;*.tif;*.pcd;*.jpg;*.wmf;" & _
 8.         "*.tga;*.jpeg;*.ras;*.png;*.eps;*.bmp;*.pcx|" & _
 9.         "Text formats (*.txt;*.doc)|*.txt;*.doc|" & _
 10.         "All files (*.*)|*.*|"
 11.         .ShowOpen
 12.         .Flags = 5
 13.     WebBrowser1.Navigate2 .FileName
 14.     End With
 15. End Sub
 16. Private Sub Form_Load()
 17.     WebBrowser1.Navigate2 "www.google.com"
 18. End Sub


14, Gửi một from

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Dim strwebsite As String
 3.     Dim stremail As String
 4.         strwebsite = "http//www.mysite.com"
 5.             stremail = "myemail@host.com"
 6. WebBrowser1.Document.addurl.URL.Value = strwebsite
 7.     WebBrowser1.Document.addurl.Email.Value = stremail
 8.         WebBrowser1.Document.addurl.Submit
 9. End Sub
 10. Private Sub Form_Load()
 11.     WebBrowser1.Navigate "http//www.scrubtheweb.com/addurl.html"
 12. End Sub

15, Sử dụng ProgressBar
 1. Private Sub Form_Load()
 2.     WebBrowser1.Navigate "www.msn.com"
 3.     ProgressBar1.Appearance = ccFlat
 4.     ProgressBar1.Scrolling = ccScrollingSmooth
 5. End Sub
 6.  
 7. Private Sub WebBrowser1_ProgressChange(ByVal Progress As Long, ByVal ProgressMax As Long)
 8. On Error Resume Next
 9.     If Progress = -1 Then ProgressBar1.Value = 100
 10.         Me.Caption = "100%"
 11.     If Progress > 0 And ProgressMax > 0 Then
 12.         ProgressBar1.Value = Progress * 100 / ProgressMax
 13.         Me.Caption = Int(Progress * 100 / ProgressMax) & "%"
 14.     End If
 15.     Exit Sub
 16. End Sub


16, Focus vào 1 control trong webbrowse
 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     WebBrowser1.Document.All("q").focus 'Set the search text filed in focus
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Command2_Click()
 6.     WebBrowser1.Document.All("btnI").focus 'Set the google "I Am feeling lucky in focus button"
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Form_Load()
 10.     WebBrowser1.Navigate "http//www.google.com/"
 11. End Sub


Hoặc

 1. WebBrowser1.Document.getElementById("Object's Name").Focus


17, Checkbox và cách điều khiển
 1. Private Sub Form_Load()
 2. WebBrowser1.Navigate "https//www.google.com/accounts/ManageAccount"
 3. End Sub
 4. Private Sub Check1_Click()
 5.     If Check1.Value = 0 Then
 6.         WebBrowser1.Document.All.PersistentCookie.Checked = False 'unchecked
 7.    Else
 8.         WebBrowser1.Document.All.PersistentCookie.Checked = True 'checked
 9.    End If
 10. End Sub


Hoặc
 1. Private Sub Form_Load()
 2. WebBrowser1.Navigate "https//www.google.com/accounts/ManageAccount"
 3. End Sub
 4. Private Sub Check1_Click()
 5.     If Check1.Value = 0 Then
 6.         WebBrowser1.Document.All.PersistentCookie.Checked = 0 'unchecked
 7.    Else
 8.         WebBrowser1.Document.All.PersistentCookie.Checked = 1 'checked
 9.    End If
 10. End Sub


hoặc

 1. Private Sub Form_Load()
 2. WebBrowser1.Navigate "https//www.google.com/accounts/ManageAccount"
 3. End Sub
 4. Private Sub Check1_Click()
 5.     If Check1.Value = 0 Then
 6.         WebBrowser1.Document.getElementById("PersistentCookie").Checked = False 'unchecked
 7.    Else
 8.         WebBrowser1.Document.getElementById("PersistentCookie").Checked = True 'checked
 9.    End If
 10. End Sub


18, Tự làm popupmenu cho webbrowse
 1. 'Must Add Microsoft HTML Object Library
 2. Option Explicit
 3.     Public WithEvents HTML As HTMLDocument
 4.  
 5. Private Function HTML_oncontextmenu() As Boolean
 6.    HTML_oncontextmenu = False
 7.    PopupMenu mnu '<---Check the mnu to your own menu name
 8. End Function
 9.  
 10. Private Sub Form_Load()
 11.     WebBrowser1.Navigate "www.google.com"
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 15.    Set HTML = Nothing
 16. End Sub
 17. Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, _
 18.                                                  URL As Variant)
 19.    Set HTML = WebBrowser1.Document
 20. End Sub
baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật 27/12/2009 6:37 pm
Đến từ: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by baohiep »

Cảm ơn bạn, cái này rất hay.
Wearetheworld
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 2 18/06/2012 10:05 pm
Has thanked: 10 times

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by Wearetheworld »

Bạn ơi cho mình hỏi một chút mình định dùng webBrowser để truy cập một trang web nằm ở text1.Mình dùng như sau:
WebBrowser1.Navigate text1.text
Nhưng kết quả là nó lại dùng cả IE để mở trang web đó nữa chứ. Mình chỉ muốn dùng webBrowser thôi thì phải làm thế nào
Nếu mình muốn chương trình của mình tự động chờ cho đến khi webbrowser load xong trang web đó thì làm thế nào!?
MOng bạn giúp đỡ!
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

dactung93 đã viết:...10, Không cho click cuột phải....
Trong code này có thư viện
 1.  Dim CustomWB As WBCustomizer 'Deceler the CustomWB

Bạn đã quên giới thiện AddOn này rồi ;) http://www.vbforums.com/showthread.php?t=384076
Tải về WBCustomizer: http://support.microsoft.com/kb/q183235/
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
01632911829
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 7 11/08/2012 12:50 pm
Đến từ: Bình Thuận
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Tiếp xúc:

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by 01632911829 »

13, Mở trang
Syntax: [ Download ] [ Hide ] [ Select ]
Using vb Syntax Highlighting
Private Sub Command2_Click()
WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_OPEN, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER
End Sub

Làm không phải có form_load nó mới chạy á
Hình đại diện của thành viên
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 375
Ngày tham gia: Thứ 2 03/02/2014 10:23 pm
Đến từ: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 4 times
Been thanked: 14 times
Tiếp xúc:

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by HaiVB6 »

Cho thêm hướng dẫn thấy Link URL trang web đi!
Hình đại diện của thành viên
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 492
Ngày tham gia: Thứ 4 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Re: Thủ thuật với WebBrowser

Gửi bài by NTN »

cho mình hỏi có cách nào thêm một đoạn code html vào trang web đang duyệt không ?
Đăng trả lời

Quay về