Source chương trình quản lý đào tạo

Mã nguồn các ứng dụng về quản lý

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
fstthebao2003
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 2 01/02/2010 9:31 am

Source chương trình quản lý đào tạo

Gửi bài by fstthebao2003 »

Tên chương trình: Chương trình quản lý đào tạo
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET + SQL 2005
Tác giả: post by fstthebao2003 . Author:Nguyễn Đức Khánh - Công nghệ phần mềm K45 - ĐHBK HN
Chức năng: Chương trình quản lý đào tạo.
Sau đây mình sẽ nói qua cách để chạy chương trình:vì chương trình password được mã hóa bằng MD5 nên cần làm 1 số chỗ,sau này các bạn hiểu sẽ tự làm được thôi
Thứ 1:về kết nối CSDL tác giả dùng kết nối CSDL bằng cách đọc các parameter từ File INI đính kèm theo chương trình,các bạn chỉ cần thay doi cấu trúc FILE INI ban đầu
[DATABASE]
db_name=UNISCHED4
db_user=UNISCHED4_user

sau khi thêm
[DATABASE]
host=IT06\SQLSVR
db_pass=cvsx08
db_name=UNISCHED4
db_user=UNISCHED4_user
note:ATTACH các FILE MDF,LDF vào DATABASE các bạn chỉ quan tâm 2 DATABASE UNISCHED4,UNISCHED4_user
chú ý chỗ host=IT06\SQLSVR là Data Source(có thể lấy chuỗi trên bằng cách trên Menu chọn "DATA"\"ADD new DATA source" link đến 2 DATABASE của bạn sau khi đã ATTACH sẽ có 2 chuỗi kêt nối(***)
chú ý chỗ db_pass=cvsx08 là PASSWORD khi kết nối với DATABASE
trong FormMain trong sự kiện FormLoad thay hàm thành như sau
 1.  Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         Dim ini As New IniFile(System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Server.ini")
 3.         Dim host As String = ini.ReadValue("DATABASE", "host")
 4.         Try
 5.             Dim db_name As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_name")
 6.             Dim db_user As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_user")
 7.             Dim db_pass As String = ini.ReadValue("DATABASE", "db_pass")
 8.  
 9.             UDB.Connect("Data Source=" & host & ";Initial Catalog=" & db_name & ";User ID=sa;Password=" & db_pass & ";")
 10.             UDB_user.Connect("Data Source=" + host + ";Initial Catalog=" + db_user + ";User ID=sa;Password=" & db_pass & ";")
 11.             Dim frm As New frmDang_nhap
 12.             frm.ShowDialog()
 13.             If Not frm.Dangnhap_Thanhcong Then
 14.                 Me.Close()
 15.             End If
 16.             Me.Text = "US4 - Lập kế hoạch đào tạo < " + uss.Nguoi_dung_hien_tai.Nguoi_dung + " >"
 17.         Catch ex As Exception
 18.             MessageBox.Show(" Không kết nối với CSDL được " & ex.Message)
 19.             Application.Exit()
 20.         End Try
 21.  
 22.     End Sub


nếu các bạn thấy phức tạp quá thì có thể thay trực tiếp tham số trong 2 hàm
UDB.Connect(),UDB_user.Connect() bằng chuỗi kết nối mà bạn đã lấy được khi làm bước (***)

xong phần kết nối,đến phần LOGIN:vì PASSWORD của các USER đăng nhập đều mã hóa nên sẽ rem đoạn code đó lạIN
và trong UNISCHED4_user\ dbo.NGUOI_DUNG xóa giá trị trong trường mat_khau theo ý bạn như hình vẽ
trong FormDangNhap nút DangNhap sửa code như sau

 1. Private Sub btnDangnhap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDangnhap.Click
 2.         Try
 3.             Dim strSQL As String = "SELECT Count(*) FROM [NGUOI_DUNG] WHERE (Nguoi_dung = @Nguoi_dung) AND (Mat_khau = @Mat_khau)"
 4.             Dim p(1) As SqlParameter
 5.             p(0) = New SqlParameter("@Nguoi_dung", txtNguoi_dung.Text.ToLower().Trim())
 6.             'p(1) = New SqlParameter("@Mat_khau", XCrypto.MD5(txtMat_khau.Text))
 7.             p(1) = New SqlParameter("@Mat_khau", "123")
 8.             Dim c As Integer = UDB_user.ExecuteScalar(strSQL, p)
 9.             If c > 0 Then
 10.                 uss = New Sercurities(txtNguoi_dung.Text.ToLower().Trim())
 11.                 ' Đăng nhập thành công
 12.                 _dang_nhap_thanh_cong = True
 13.                 Me.Close()
 14.             Else
 15.                 UCommon.ThongBao("Người dùng / mật khẩu không đúng !")
 16.                 Return
 17.             End If
 18.         Catch ex As Exception
 19.             UCommon.ThongBao(ex.Message)
 20.         End Try
 21.     End Sub
Tập tin đính kèm
UniSched4_source.rar
(6.53 MiB) Đã tải về 3742 lần
vutru_tinhmo
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật 26/08/2012 3:57 am
Has thanked: 3 times
Tiếp xúc:

Re: Source chương trình quản lý đào tạo

Gửi bài by vutru_tinhmo »

Nó bị lỗi Invalid object name 'NGUOI_DUNG' như file dưới
Tập tin đính kèm
Capture.PNG
anhhieutkf
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/2013 10:59 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Source chương trình quản lý đào tạo

Gửi bài by anhhieutkf »

Có ai hướng dẫn mình sao k kết nổi đk với CSDL đk k?
Đăng trả lời

Quay về