Khóa - mở khóa Regedit bằng VBScript

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 530 times

Khóa - mở khóa Regedit bằng VBScript

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: Khóa - mở khóa Regedit bằng VBScript
Tác giả: KID3
Mô tả: Khóa - mở khóa Regedit bằng VBScript
Mời mọi người cùng tham khảo đoạn VBScript sau , chỉ cần Double click chuột là có thể khóa/mở khóa Regetdit

Mã: Chọn tất cả

Option Explicit Private Sub Form_Load()    Dim WSHShell, n, MyBox, p, Title911, errnum, vers, itemtype    ' Câu cu~ là: Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")    Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")        p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"    p = p & "DisableRegistryTools"        itemtype = "REG_DWORD"    Title911 = "KID3"    Err.Clear        On Error Resume Next    n = WSHShell.RegRead(p)        On Error GoTo 0    errnum = Err.Number        If errnum <> 0 Then        WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype    End If        If n = 0 Then        n = 1        WSHShell.RegWrite p, n, itemtype        MyBox = MsgBox("Lock registry is successfuly. Please log off or restart computer for finished !!", vbInformation + vbSystemModal, Title911)    ElseIf n = 1 Then        n = 0        WSHShell.RegWrite p, n, itemtype        MyBox = MsgBox("Unlock registry is successfuly. Please log off or restart computer for finished !!", vbInformation + vbSystemModal, Title911)    End If    'This programs by KID3End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về