Lấy nội dung bất kỳ từ file Word chuyển vào Excel (dùng để tổng hợp)

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
thesaintzero
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 11/05/2013 10:58 am

Lấy nội dung bất kỳ từ file Word chuyển vào Excel (dùng để tổng hợp)

Gửi bài by thesaintzero »

Em mạo muội gửi bài này nhờ các bác trong diễn đàn hỗ trợ, chẳng là chỗ mình làm có nhiều file "Khai báo" bằng Word (Khai bao 1, khai bao 2 ....) của nhiều người khi khai báo (có thể tên file khác nhau), em muốn lấy nội dung trong file Word tổng hợp vào file Excel tổng hợp, mà em thì không rành vụ lấy nội dung từ Word, em có 1 đoạn code nhưng nó không được như ý lắm, mong các bác trong diễn đàn hỗ trợ giúp em nội dung này, em cám ơn rất nhiều ah! Em có gửi hình lên với đoạn code lên.

Option Explicit

Sub CopyFileRtfToExcel()
Dim wsNew As Worksheet
Dim vFile As Variant
Dim oWordApp As Object, oWordDoc As Object
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Filters.Clear
.Filters.Add "File type", "*.docx"
.Title = "Choose one or more files docx"
If .Show <> 0 Then
Set oWordApp = CreateObject("Word.Application")
For Each vFile In .SelectedItems
With oWordApp
Set oWordDoc = .Documents.Open(Filename:=vFile)
.ActiveDocument.Select
.Selection.Copy
End With
With Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
.Range("A1").Select
.Paste
End With
oWordDoc.Close
Set oWordDoc = Nothing
Next vFile
oWordApp.Quit
Set oWordApp = Nothing
MsgBox "Finish", vbInformation, "---:: NOTICE ::---"
Else
MsgBox "Do NOTHING", vbCritical, "---:: Error ::---"
End If
End With
End Sub
1.png
2.png
3.png
Đăng trả lời

Quay về