Rót dữ liệu vào mảng kí tự, lỗi ở đâu

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungblt, vuathongtin

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
nhutwarn1998
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 4 09/02/2011 9:48 pm
Has thanked: 1 time

Rót dữ liệu vào mảng kí tự, lỗi ở đâu

Gửi bài by nhutwarn1998 »

Em chả biết là như thế nào, nhưng khi load thì chỉ hiện được 1 số từ ngắn lên thôi, từ dài nó chìm mất. p/s: đang viết usercontrol nên có 1 số cái chưa xong.
 1. Public Class UserControl1
 2.     Dim s As Size = Me.Size
 3.     Dim col As Byte = 10
 4.     Dim row As Byte = 10
 5.     Dim list() As String = {"hesistate", "teddy", "polar", "bear", "a", "thor", "iron", "gundam"}
 6.     Dim table(10, 10) As Char
 7.     Dim WithEvents nut As New Button
 8.     Property word() As String()
 9.         Get
 10.             Return List
 11.         End Get
 12.         Set(ByVal value As String())
 13.             list = value
 14.         End Set
 15.     End Property
 16.     Property kickthuoc() As Size
 17.         Get
 18.             Return s
 19.         End Get
 20.         Set(ByVal value As Size)
 21.             s = value
 22.         End Set
 23.     End Property
 24.     Property so_dong() As Byte
 25.         Get
 26.             Return row
 27.         End Get
 28.         Set(ByVal value As Byte)
 29.             row = value
 30.         End Set
 31.     End Property
 32.     Property so_cot() As Byte
 33.         Get
 34.             Return col
 35.         End Get
 36.         Set(ByVal value As Byte)
 37.             col = value
 38.         End Set
 39.     End Property
 40.     Sub sukien()
 41.         Dim temp As Byte
 42.         For i As Byte = 0 To col - 1
 43.             For j As Byte = 0 To row - 1
 44.                 temp = i * 10 + j
 45.  
 46.             Next
 47.         Next
 48.     End Sub
 49.     Function scan(ByVal i As Integer, ByVal j As Integer, ByVal l As Integer) As Boolean
 50.         scan = True
 51.         If (i + l) > col Then
 52.             scan = False
 53.             Exit Function
 54.         End If
 55.  
 56.         For count As Integer = i To j + l
 57.             If table(count, i) <> Nothing Then
 58.                 scan = False
 59.                 Exit Function
 60.  
 61.             End If
 62.         Next
 63.     End Function
 64.     Sub setchar(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal chuoi As String)
 65.         Dim c As Integer = 0
 66.         For i As Integer = x To x + chuoi.Length - 1
 67.             table(i, y) = chuoi.Chars(c)
 68.             c = c + 1
 69.         Next
 70.     End Sub
 71.     Sub dua_vao_dong(ByVal chuoi As String)
 72.         Dim a As New Random
 73.         '   Dim t As Boolean
 74.         '  t = False
 75.         For j As Byte = 0 To row
 76.             For i As Byte = 0 To col
 77.                 If table(i, j) = Nothing Then
 78.                     If scan(i, i, chuoi.Length) Then
 79.                         setchar(i, j, chuoi)
 80.                         Exit Sub
 81.                     End If
 82.                 End If
 83.             Next
 84.         Next
 85.     End Sub
 86.     Private Sub UserControl1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 87.  
 88.         Dim con As New System.Windows.Forms.TableLayoutPanel
 89.         Me.SuspendLayout()
 90.         '
 91.         'con
 92.         '
 93.         con.CellBorderStyle = TableLayoutPanelCellBorderStyle.Single
 94.         nut.BackColor = Color.AliceBlue
 95.  
 96.         con.ColumnCount = col
 97.         For i As Byte = 1 To col
 98.             con.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, (100 / col)))
 99.  
 100.         Next
 101.         con.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
 102.         con.Name = "con"
 103.         con.Dock = DockStyle.Fill
 104.         con.RowCount = row
 105.         For j As Byte = 1 To row
 106.             con.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, (100 / row)))
 107.         Next
 108.         con.Size = Me.Size
 109.  
 110.         con.TabIndex = 0
 111.         'Dim o(100) As System.Windows.Forms.Button
 112.         For l As Byte = 0 To list.Count / 2
 113.             dua_vao_dong(list(l))
 114.         Next
 115.  
 116.         For i As Byte = 1 To row
 117.             For j As Byte = 1 To col
 118.                 Dim a As New SButton
 119.                 a.ButtonX1.Text = table(j, i)
 120.                 ' a.ButtonX1.fo()
 121.                 con.Controls.Add(a, i - 1, j - 1)
 122.                 AddHandler a.Click, AddressOf sukien
 123.  
 124.             Next
 125.         Next
 126.         con.Controls.Item(10).Text = "1'"
 127.         con.Refresh()
 128.         Me.Controls.Add(con)
 129.     End Sub
 130.  
 131. End Class
Đăng trả lời

Quay về