Cách so sánh 2 datatable trong vb.net

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
ngocvinh
Guru
Guru
Bài viết: 703
Ngày tham gia: Thứ 4 23/04/2008 8:14 am
Đến từ: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 111 times

Cách so sánh 2 datatable trong vb.net

Gửi bài by ngocvinh »

Thủ thuật: Cách so sánh 2 datatable trong vb.net
Tác giả: ngocvinh
Mô tả: Cách so sánh 2 datatable trong vb.net
Mở data fill vào 2 table bằng Opendialog
 1.    Dim con, con1 As OleDb.OleDbConnection
 2.  
 3.     Dim cmd2 As New OleDb.OleDbCommand()
 4.     Dim cmd1 As New OleDb.OleDbCommand()
 5.     Dim cmd3 As New OleDb.OleDbCommand()
 6.  
 7.     Dim TB1 As New DataTable
 8.     Dim TB2 As New DataTable
 9.     Dim TB3 As New DataTable
 10.  
 11.     Dim ds1 As New DataSet
 12.     Dim ds2 As New DataSet
 13.     Dim ds3 As New DataSet
 14.  
 15.  
 16.     Dim Dts As New DataSet
 17.     Dim da1 As New OleDbDataAdapter()
 18.     Dim da2 As New OleDbDataAdapter()
 19.     Dim da3 As New OleDbDataAdapter()
 20.  
 21. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 22.         Try
 23.  
 24.             TB2.Clear()
 25.             OpenFileDialog2.Filter = "Access (*.mdb)|*.mdb"
 26.             OpenFileDialog2.ShowDialog()
 27.             TextBox2.Text = OpenFileDialog2.FileName
 28.             Dim str1 As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = '" & TextBox2.Text & "';Persist Security Info=False"
 29.             con1 = New OleDb.OleDbConnection(str1)
 30.             con1.Open()
 31.             cmd2.Connection = con1
 32.             cmd2.CommandType = CommandType.Text
 33.             ' cmd.CommandText = "SELECT * From Nhanvien "
 34.             da2.SelectCommand = cmd2
 35.             da2.Fill(TB2)
 36.          
 37.  
 38.         Catch ex As Exception
 39.             MsgBox(ex.Message)
 40.         End Try
 41.     End Sub
 42.   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 43.         Try
 44.             TB1.Clear()
 45.             OpenFileDialog1.Filter = "Access (*.mdb)|*.mdb"
 46.             OpenFileDialog1.ShowDialog()
 47.             TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName
 48.  
 49.             ' ----- Open the source file using XPath.
 50.             Dim str As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = '" & TextBox1.Text & "';Persist Security Info=False"
 51.             con = New OleDb.OleDbConnection(str)
 52.             con.Open()
 53.             cmd1.Connection = con
 54.             cmd1.CommandType = CommandType.Text
 55.             cmd1.CommandText = "SELECT * From Nhanvien"
 56.             da1.SelectCommand = cmd1
 57.             da1.Fill(TB1)
 58.             da1.Fill(ds1)
 59.         Catch ex As Exception
 60.             MsgBox(ex.Message)
 61.         End Try
 62.     End Sub
 63.  
 64. [/code]
 65. So sánh 2 DataTable TB1 và TB2 ,TB3 copy từ TB1 , xóa những dòng trùng nhau từ TB3 còn lại là những dòng khác nhau  
 66. Mã Chọn tất cả Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
 67.  
 68.         Try
 69.             If TB1.Rows.Count < 2 Or TB2.Rows.Count < 2 Then
 70.                 MsgBox("Bạn chưa chọn đủ 2 File cần so sánh ")
 71.                 Exit Sub
 72.             End If
 73.             TB3.Clear()
 74.             TB3 = TB1.Copy
 75.             For i As Integer = 0 To TB1.Rows.Count - 1   'go all record TB1
 76.                 For j As Integer = 0 To TB2.Rows.Count - 1 'go all record TB2
 77.                     If TB1.Rows(i)("MaNV") = TB2.Rows(j)("MaNV")
 78.                         TB3.Rows(i).Delete()
 79.                     End If
 80.                 Next j
 81.             Next i
 82.            
 83.            
 84.           gridview1.datasource = TB3
 85.            
 86.  
 87.  
 88.         Catch ex As Exception
 89.             MsgBox(ex.Message)
 90.         End Try
 91.  
 92.     End Sub
.NET