Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Đã gửi: Thứ 2 09/09/2019 9:10 pm
by muaphonui_2010
Mình lưu lại code này để sau này đễ tìm lại.
Giả sử mình có Form1 và Forms2
Giả sử mình muốn truyền giá trị ở Form2 sang Form1 thì viết như sau:

Mã: Chọn tất cả

 Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    Form1.Text = TextBox1.Text
    Form1.Controls("TextBox1").Text = TextBox1.Text
    'Form1.Controls("Tên control ở Form1").Text = Giá trị truyền qua Form1
  End Sub
Hoặc thực thi 1 nút lệnh nào đó ở Forms1

Mã: Chọn tất cả

 Form1.Button2.PerformClick()