Tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý đơn giản

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 517
Ngày tham gia: Thứ 7 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý đơn giản

Gửi bài by nhochoclaptrinh »

Tên bài viết: Chương trinh quản lý đơn giản
Tác giả: nhochoclaptrinh
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: sử dụng kiểu bản ghi 'type .... end type' để tạo chương trình quản lý
Sử dụng kiểu bản ghi có dạng:

Mã: Chọn tất cả

Type [tên]
...
...
end type
Vào mục đích chính, bây giờ mình sẽ chọn chủ đề là quản lý học sinh một lớp học - đơn giản thôi :D

Bước đầu tiên, tạo cấu trúc bản ghi:
Sau khi chọn kiểu dự án Standard EXE, Chọn menu Project > Add Module bạn đặt tên bất kỳ:
Cơ bản một chương trình quản lý học sinh (theo mình) cần các thông tin về hs như: Họ và tên, Lớp, GVCN, Cha mẹ, Địa chỉ, Ghi chú học sinh.
vậy mình sẽ viết code như sau:
 1. Option Explicit
 2. Public Type DataRec
 3.     sName As String * 15  'Tên hs giới hạn 15 ký tự
 4.    sClass As String * 3  'Tên lớpgiới hạn 3 ký tự
 5.    sTeacher As String * 15 'Tên giáo viên giới hạn 15 ký tự
 6.    sAddress As String * 255 'Địa chỉ giới hạn 255 ký tự
 7.    sNote As String * 510 'Ghi chú giới hạn 510 ký tự
 8.    sPhone As Integer 'Số dt của hs kiểu số
 9. End Type


Tiếp theo bước 2, ta tạo các thủ tục [Lưu thông tin] và [lấy thông tin]
Khai báo các biến dữ liệu thực hiện kết nối dữ liệu
 1. Public DataEngine As DataRec 'Biến của DataRec
 2. Public FilePort As Integer 'Cổng kết nối file
 3. Public RecordSize As Long 'Chiều dài tập tin
 4. Public CurrentRec As Long 'Mẫu tin hiện hành
 5. Public LastRec As Long 'Mẫu tin cuối cùng


Đến phần tạo giao diện:
Add form tên FrmMain
_.PNG
Bảng control và các thuộc tính cơ bản:
__.PNG
__.PNG (17.85 KiB) Đã xem 4511 lần
Các thông tin sẽ được lưu vào file với tên [hs.dat]
Sang module đã tạo
Thủ tục tạo tập tin
 1. Public Sub StartEngine()
 2.     'Tính chiều dài mẫu tin
 3.    RecordSize = Len(DataEngine)
 4.     'Chọn cổng ghi file
 5.    FilePort = FreeFile
 6.     Open "hs.dat" For Random As FilePort Len = RecordSize
 7.     'Tạo file hs.dat nếu có rồi thì đọc
 8.     'Khởi tạo giá trị
 9.    CurrentRec = 1
 10.     LastRec = FileLen("hs.dat") / RecordSize
 11.     If LastRec = 0 Then LastRec = 1
 12.     'Gọi thủ tục hiện tin
 13. End Sub

Trong thủ tục trên, ta chưa đóng FilePort để tiện dùng,
Tiếp theo là code thủ tục [ShowRec] hiển thị thông tin:
 1.  
 2. Public Sub ShowCurrentRec()
 3.     Get #FilePort, CurrentRec, DataEngine
 4.     With frmMain
 5.         .txtName.Text = Trim(DataEngine.sName)
 6.         .txtClass.Text = Trim(DataEngine.sClass)
 7.         .txtAddress.Text = Trim(DataEngine.sAddress)
 8.         .txtNote.Text = Trim(DataEngine.sNote)
 9.         .txtTeacher.Text = Trim(DataEngine.sTeacher)
 10.         .txtPhone.Text = Trim(DataEngine.sPhone)
 11.         'If FileLen("hs.dat") = 0 Then .Frame1.Caption = "Record 0 / 0" Else .Frame1.Caption = "Record " & Str(CurrentRec) & " / " & Str(LastRec)
 12.    End With
 13. End Sub


Thủ tục lưu tin:

 1. Public Sub SaveCurrentRec()
 2.     With frmMain
 3.           DataEngine.sName = .txtName.Text
 4.           DataEngine.sClass = .txtClass.Text
 5.           DataEngine.sAddress = .txtAddress.Text
 6.           DataEngine.sNote = .txtNote.Text
 7.           DataEngine.sTeacher = .txtTeacher.Text
 8.           DataEngine.sPhone = .txtPhone.Text
 9.           'Str (CurrentRec) & " / " & Str(LastRec) = .txtInfo.Text
 10.    End With
 11.     Put #FilePort, CurrentRec, DataEngine
 12. End Sub


Thủ tục xem tin trước và mẫu tin sau

 1. Public Sub NextRec()
 2.     If CurrentRec = LastRec Then
 3.         MsgBox "This is a Last rec", vbExclamation, "rec"
 4.     Else
 5.         CurrentRec = CurrentRec + 1
 6.         ShowCurrentRec
 7.     End If
 8. End Sub
 9.  
 10. Public Sub PrevRec()
 11.     If CurrentRec = 1 Then
 12.         MsgBox "This is a First rec", vbExclamation, "rec"
 13.     Else
 14.         CurrentRec = CurrentRec - 1
 15.         ShowCurrentRec
 16.     End If
 17. End Sub


Các thủ tục hỗ trợ xóa tin
 1. Private Sub RemoveRec()
 2.         Dim NewFilePort As Integer
 3.         Dim FindRec As Long, CurRec As Long
 4.         Dim tmpDataEngine As DataRec
 5.         NewFilePort = FreeFile
 6.        
 7.         If Dir("hs.tmp") <> "" Then Kill "hs.tmp"
 8.         Open "hs.tmp" For Random As NewFilePort Len = RecordSize
 9.         FindRec = 1
 10.         CurRec = 1
 11.         Do While CurRec <= LastRec
 12.             If CurRec <> CurrentRec Then
 13.                 Get #FilePort, CurRec, tmpDataEngine
 14.                 Put #NewFilePort, FindRec, tmpDataEngine
 15.                 FindRec = FindRec + 1
 16.             End If
 17.             CurRec = CurRec + 1
 18.         Loop
 19.         Close FilePort
 20.         Close NewFilePort
 21.         Kill "hs.dat"
 22.         Name "hs.tmp" As "hs.dat"
 23.         FilePort = FreeFile
 24.         StartEngine
 25.         LastRec = LastRec - 1
 26.         If LastRec = 0 Then LastRec = 1
 27.         CurrentRec = LastRec
 28.         ShowCurrentRec
 29. End Sub
 30. Public Sub RemoveRecord(Optional ByVal bHidden As Boolean = False)
 31.     If bHidden = False Then
 32.         If MsgBox("Are you sure you want to remove this record ?", vbExclamation + vbYesNo, "Rec") = vbYes Then
 33.             Call RemoveRec
 34.         End If
 35.     Else
 36.         Call RemoveRec
 37.     End If
 38. End Sub


Thủ tục tìm một mẫu tin theo tên hs:
 1. Public Sub FindName(ByVal sName As String)
 2.     sName = LCase(Trim(sName))
 3.     Dim b As Boolean
 4.     Dim FindRec As Long
 5.     Dim tmpDat As DataRec
 6.    
 7.     b = False
 8.     FindRec = 1
 9.     Do While FindRec <= LastRec
 10.         Get #FilePort, FindRec, tmpDat
 11.         If sName = LCase(Trim(tmpDat.sName)) Then
 12.             b = True
 13.             Exit Do
 14.         End If
 15.         FindRec = FindRec + 1
 16.     Loop
 17.    
 18.     If b Then
 19.         CurrentRec = FindRec
 20.         ShowCurrentRec
 21.         Unload frmFind
 22.     Else
 23.         MsgBox "Not found !", vbInformation, "Rec"
 24.         Unload frmFind
 25.     End If
 26. End Sub


Thủ tục kết thúc phiên làm việc
 1. Public Sub StopEngine()
 2.     Close FilePort
 3.     End
 4. End Sub


OK - thế là xong phần module, vì không có thời gian nên mình không thể giải thích từng dòng code, nhưng nó cũng đơn giản thôi,
Vào frmMain, với các code xử lý dữ liệu:


 1. Private bNew As Boolean
 2.  
 3. Private Sub cmdDel_Click()
 4.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then MsgBox "There are no any records", vbCritical, "rec" Exit Sub
 5.     Call RemoveRecord
 6. End Sub
 7.  
 8. Private Sub cmdEdit_Click()
 9.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then
 10.         MsgBox "There are no any records", vbCritical
 11.         Exit Sub
 12.     End If
 13.     Call LockTextBox(False)
 14.     frmeNav.Enabled = False
 15.     cmdNew.Enabled = False
 16.     cmdFind.Enabled = False
 17.     cmdDel.Enabled = False
 18.     cmdSave.Enabled = True
 19.     cmdEdit.Enabled = False
 20.    
 21. End Sub
 22.  
 23. Private Sub cmdExit_Click()
 24.     End
 25. End Sub
 26.  
 27. Private Sub LockTextBox(ByVal b As Boolean)
 28.     Dim ctrls As Control
 29.     For Each ctrls In Me.Controls
 30.         If Left(ctrls.Name, 3) = "txt" Then ctrls.Locked = b
 31.     Next
 32. End Sub
 33.  
 34. Private Sub cmdFind_Click()
 35.     frmFind.Show 1
 36. End Sub
 37.  
 38. Private Sub cmdFirst_Click()
 39.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then MsgBox "There are no any records", vbCritical Exit Sub
 40.     CurrentRec = 1
 41.     Call ShowCurrentRec
 42. End Sub
 43.  
 44. Private Sub cmdLast_Click()
 45.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then MsgBox "There are no any records", vbCritical Exit Sub
 46.     CurrentRec = LastRec
 47.     Call ShowCurrentRec
 48. End Sub
 49.  
 50. Private Sub cmdNew_Click()
 51.     bNew = True
 52.     LockTextBox False
 53.     frmeNav.Enabled = False
 54.     cmdNew.Enabled = False
 55.     cmdFind.Enabled = False
 56.     cmdDel.Enabled = False
 57.     cmdSave.Enabled = True
 58.     cmdEdit.Enabled = False
 59.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then
 60.         SaveCurrentRec
 61.         With DataEngine
 62.             .sName = ""
 63.             .sAddress = ""
 64.             .sNote = ""
 65.             .sPhone = ""
 66.             .sClass = ""
 67.         End With
 68.     Else
 69.         SaveCurrentRec
 70.         LastRec = LastRec + 1
 71.         With DataEngine
 72.             .sName = ""
 73.             .sAddress = ""
 74.             .sNote = ""
 75.             .sTeacher = ""
 76.             .sPhone = ""
 77.             .sClass = ""
 78.         End With
 79.     End If
 80.         Put #FilePort, LastRec, DataEngine
 81.         CurrentRec = LastRec
 82.         Call ShowCurrentRec
 83.        
 84. End Sub
 85.  
 86. Private Sub cmdNext_Click()
 87.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then MsgBox "There are no any records", vbCritical Exit Sub
 88.     Call NextRec
 89. End Sub
 90.  
 91. Private Sub cmdPrev_Click()
 92.     If FileLen("hs.dat") = 0 Then MsgBox "There are no any records", vbCritical Exit Sub
 93.     Call PrevRec
 94. End Sub
 95.  
 96. Private Sub cmdSave_Click()
 97.     If Trim(txtName.Text) = "" And Trim(txtClass.Text) = "" And _
 98.     Trim(txtTeacher.Text) = "" And Trim(txtNote.Text) = "" And Trim(txtPhone.Text) = "" Then
 99.         MsgBox "No information inputed", vbCritical, "rec"
 100.         Call RemoveRecord(True)
 101.     Else
 102.         Call SaveCurrentRec
 103.         Call ShowCurrentRec
 104.     End If
 105.    
 106.     cmdEdit.Enabled = True
 107.     frmeNav.Enabled = True
 108.     cmdNew.Enabled = True
 109.     cmdFind.Enabled = True
 110.     cmdDel.Enabled = True
 111.     cmdSave.Enabled = False
 112.     Call LockTextBox(True)
 113. End Sub
 114.  
 115. Private Sub Form_Load()
 116.     Call StartEngine
 117.     Call ShowCurrentRec
 118. End Sub
 119.  
 120. Private Sub Form_Terminate()
 121.     Call StopEngine
 122. End Sub


Tiếp theo tạo một frmFind, để tìm kiếm tên:
___.PNG
___.PNG (5.01 KiB) Đã xem 4511 lần
code của frmFind
 1. Private Sub cmdFind_Click()
 2.     FindName txtName.Text
 3. End Sub


OK - -đây là project mẫu:
Tập tin đính kèm
hd.7z
(3.45 KiB) Đã tải về 1116 lần
Sad eyes never lie :((
Hình đại diện của thành viên
HungNQ
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 18/10/2011 7:38 pm
Has thanked: 4 times

Re: Tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý đơn giản

Gửi bài by HungNQ »

Bài viết rất hay, mình đang muốn làm 1 ý tưởng như bạn ấp ủ lâu rồi, hi. tại mới họch vb mà:)
hoainampro90
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 18/04/2012 10:39 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý đơn giản

Gửi bài by hoainampro90 »

tác giả có thể tạo 1 cơ sở dữ liệu sau đó xuất ra access giúp em được không,em mới tìm hiểu về vb nên lơ mơ quá
Hình đại diện của thành viên
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1260
Ngày tham gia: Thứ 5 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình quản lý đơn giản

Gửi bài by VuVanHoanh »

xài cấu trúc như INI file để làm CSDL cũng đc mà :|
Since 2008...
One love! :x
Đăng trả lời

Quay về