• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Dùng Script Ping dò tìm các máy trong mạng LAN

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4764
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 519 times

Dùng Script Ping dò tìm các máy trong mạng LAN

Postby truongphu » Thu 13/08/2009 8:19 pm

Thủ thuật: Dùng Script Ping dò tìm các máy trong mạng LAN
Tác giả: truongphu
Mô tả: Dùng Script Ping dò tìm các máy trong mạng LAN


Code: Select all

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Set objWMI = GetObject("winmgmts:\root\cimv2")
 3. For i = 0 To 20 '<-- Ping khá lâu, nên làm tu'` tu'`
 4. 'DoEvents
 5.     Set colPingedComputers = objWMI.ExecQuery _
 6.     ("Select * from Win32_PingStatus Where Address = '10.0.0." & i & "'")
 7. ' Ðia chi IP mang LAN là Ðia chi Modem ADSL, thuo'`ng khác sô' cuô'i. 10.0.0.2 là Modem CNet
 8.         For Each objComputer In colPingedComputers
 9.             If objComputer.StatusCode = 0 Then
 10.                 List1.AddItem "10.0.0." & i & vbTab & "X"
 11.             Else
 12.                 List1.AddItem "10.0.0." & i
 13.             End If
 14.         Next
 15. Next
 16. MsgBox "Ðã Xong"
 17. End Sub


Tặng CoffeeShop
Attachments
Script Ping máy LAN.rar
(1.41 KiB) Downloaded 782 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests