• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các lệnh CSDL Access cơ bản trong C#

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Các lệnh CSDL Access cơ bản trong C#

Postby duykhanh » Tue 11/08/2009 4:06 pm

Tên bài viết: Các lệnh CSDL Access cơ bản trong C#
Tác giả: Nguyễn Duy Khanh
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: Các lệnh CSDL Access cơ bản trong C#Xin chào mọi người trong CLB VB, như các mod và admin đã biết thì trong thời gian qua có các nick như là: agree, hsgv, ndkhanh, 5891001 đã đặt rất nhiều câu hỏi trong mục hỏi đáp VB.NET và C#. Vâng thưa mọi người những nick đấy chính là em. Em vốn chỉ là 1 thằng nhóc 12 tuổi và đang tập tễnh bước vào thế giới lập trình nên hỏi rất nhiều, mong mọi người, các anh chị trong diễn đàn bỏ qua. Hôm nay, với nick chính thức là duykhanh, em sẽ hoạt động trên diễn đàn với 1 phương châm mới, đó là không chi ăn bám vào người khác, đặt nhiều câu hỏi linh tinh mà sẽ tham gia viết các bài hướng dẫn hoàn chỉnh cho những ai đang bước thế giới lập trình giống như em lúc đầu.

Bài viết hướng dẫn hoàn chỉnh đâu tiên của em sẽ mang nội dung hướng dẫn các lệnh cơ bản trong CSDL Access kết hợp với C#. Vì không gửi bài được trong box TUT nên đành pót tạm vào đây, vậy nhờ các MOD chuyển đến bõ đúng quy định dùm em. Xin các Mod đừng xóa bài của em, em chỉ muốn góp 1 ít công sức nhỏ bé của mình vào diễn đàn so với sức của 1 thằng nhóc 12 tuổi đang tập tễnh bước vào thế giới lập trình. Bài viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người vào góp ý. Trong thời gian qua xin cám ơn các anh chị như: DiemLTT, anhtuyenbk, hoangthu1974, NôBi, anh Tiger (không nhớ hết nick), neverland87,... và còn rất nhiều nữa!

I.Kết nối

- Đầu tiên, để kết nối với CSDL, ta đặt đoạn caode sau trong phần khai báo biến của class:

Code: Select all

 1. public partial class Form1 : Form
 2.     {
 3.         OleDbConnection m_cnADONetConnection = new OleDbConnection();
 4.         OleDbDataAdapter m_daDataAdapter;
 5.         OleDbCommandBuilder m_cbCommandBuilder;
 6.         DataTable m_dtDict = new DataTable();
 7.         int m_rowPosition = 0;


- Đừng quên khai báo namespace:

Code: Select all

 1. using System.Data.OleDb;


Tiếp đến là code kết nối CSDL, ta đặt trong sự kiện Load của form:

Code: Select all

 1.  
 2.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 3.         {
 4.             m_cnADONetConnection.ConnectionString =
 5.                 @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + System.Windows.Forms.Application.StartupPath + @"\dict.mdb";
 6.             m_cnADONetConnection.Open();
 7.             m_daDataAdapter =
 8.                 new OleDbDataAdapter("Select * From Dict", m_cnADONetConnection);
 9.             OleDbCommandBuilder m_cbCommandBuilder =
 10.                 new OleDbCommandBuilder(m_daDataAdapter);
 11.             m_daDataAdapter.Fill(m_dtDict);


II. Insert 1 row mới vào CSDL

Đặt đoạn code insert này trong sự kiện click của button thêm:

Code: Select all

 1.  
 2. private void Add_Click(object sender, EventArgs e)
 3.         {
 4.            
 5.             DataRow drNewRow = m_dtDict.NewRow();
 6.             drNewRow["Tuvung"] = textBox1.Text;
 7.             drNewRow["Nghiacuatu"] = textBox2.Text;
 8.             m_dtDict.Rows.Add(drNewRow);
 9.             m_daDataAdapter.Update(m_dtDict);
 10.             m_rowPosition = m_dtDict.Rows.Count-1;
 11.             this.ShowCurrentRecord();
 12.         }


III.Delete 1 row trong CSDL

Đặt đoạn code này trong sự kiện click của button xóa:

Code: Select all

 1. private void delete_Click(object sender, EventArgs e)
 2.         {
 3.             if (m_dtDict.Rows.Count != 0)
 4.             {
 5.                 m_dtDict.Rows[m_rowPosition].Delete();
 6.                 m_daDataAdapter.Update(m_dtDict);
 7.                 m_rowPosition = 0;
 8.                 this.ShowCurrentRecord();
 9.             }


III. Update (chỉnh sửa) 1 row trong
CSDL


Đặt đoạn code này trong sự kiện click của button cập nhật:

Code: Select all

 1. private void suatu_Click(object sender, EventArgs e)
 2.         {
 3.             if (m_dtDict.Rows.Count != 0)
 4.             {
 5.                 m_dtDict.Rows[m_rowPosition]["Tuvung"] = comboBox1.Text;
 6.                 m_dtDict.Rows[m_rowPosition]["Nghiacuatu"] = richTextBox1.Text;
 7.             }
 8.  Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests