• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Dùng Select * Into trong SQL

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Dùng Select * Into trong SQL

Postby tungcan5diop » Mon 10/08/2009 7:42 pm

Thủ thuật: Dùng Select * Into trong SQL
Tác giả: tungcan5diop
Mô tả: như trên


chắc các bạn đã biết lệnh
1.

Code: Select all

 1. SELECT * INTO [Tbl_A] FROM [Tbl_B]

tạo một bảng giống cấu trúc và dữ liệu so với bảng ban đầu
lệnh trên khác với lệnh
2.

Code: Select all

 1. INSERT INTO [Tbl_A] SELECT * FROM [Tbl_B]

lệnh 2 cần điều kiện là 2 bảng cần giống nhau về cấu trúc

rõ ràng lệnh 1. xài tiện hơn 2. nhưng vấn đề là những table ta copy từ lệnh 1. nó đã làm mất đi một số properties quan trọng :khóa chính(quan trọng khi xài SQLDataAdapter) không thấy,Default Value không còn,...nếu bạn nào đã từng làm VBA thì sẽ biết rằng tầm quan trọng khi tạo bảng tạm..khi mình chuyển code từ VBA sang VB.net đã vướng phải vấn đề bảng tạm..nhu cầu tạo bảng tạm rất nhiều..nếu xài 1. thì mất khoá chính...không lẽ mở mấy chục cái Table để set khoá chính cho nó...
hàm sau đây

Code: Select all

 1.    Sub copy(ByVal OldTable As String, ByVal NewTable As String)
 2.         Dim sql As String = ""
 3.         Dim sFirst As String = ""
 4.         Dim sEnd As String = ""
 5.         sql += "IF OBJECT_ID('" + NewTable + "') IS NOT NULL"
 6.         sql += " DROP TABLE " + "[" & NewTable & "]" + ";"
 7.         sql += "select * into " & "[" & NewTable & "]" & " from " & "[" & OldTable & "]" & " where 1=2;"
 8.         DoCmdRunSQL(sql)
 9.         Dim dt As New DataTable
 10.         sFirst += " select INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[COLUMN_NAME],INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[IS_NULLABLE]," & ControlChars.NewLine
 11.         sFirst += " INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[DATA_TYPE], INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH]" & ControlChars.NewLine
 12.         sFirst += " from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS" & ControlChars.NewLine
 13.         sFirst += " where table_name='" + OldTable + "' and INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[COLUMN_NAME] in" & ControlChars.NewLine
 14.         sFirst += " (" & ControlChars.NewLine
 15.         sFirst += " select a.COLUMN_NAME from INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE a" & ControlChars.NewLine
 16.         sFirst += " inner join INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS b" & ControlChars.NewLine
 17.         sFirst += " on a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME" & ControlChars.NewLine
 18.         sFirst += " where a.table_name = '" + OldTable + "'" & ControlChars.NewLine
 19.         sFirst += " and constraint_type = 'Primary key'" & ControlChars.NewLine
 20.         sFirst += " ) " & ControlChars.NewLine
 21.  
 22.         Dim row() As DataRow
 23.         SelectQuery(sFirst, dt)
 24.         row = dt.Select
 25.         Dim arr As New ArrayList
 26.         If row.Length > 0 Then
 27.             For i As Integer = 0 To row.Length - 1
 28.                 arr.Add(row(i)("COLUMN_NAME"))
 29.             Next
 30.         End If
 31.  
 32.         '--xóa constraint trứơc khi add
 33.         '        IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE name = 'pk_E_phieu nhap-007')
 34.         '            BEGIN
 35.         'ALTER TABLE [E_phieu nhap-007]
 36.         'DROP CONSTRAINT [pk_E_phieu nhap-007]
 37.         'alter table [E_phieu nhap-007] add constraint [pk_E_phieu nhap-007]
 38.         'primary key clustered([SOCT],[NEWID])
 39.         '            End
 40.  
 41.      
 42.         '------------------------set khóa chính
 43.         If arr.Count = 1 Then
 44.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "]) "
 45.         End If
 46.         If arr.Count = 2 Then
 47.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "]) "
 48.         End If
 49.         If arr.Count = 3 Then
 50.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "]) "
 51.         End If
 52.         If arr.Count = 4 Then
 53.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "]) "
 54.         End If
 55.         If arr.Count = 5 Then
 56.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "]) "
 57.         End If
 58.         If arr.Count = 6 Then
 59.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "],[" + arr(5) + "]) "
 60.         End If
 61.         If arr.Count = 7 Then
 62.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "],[" + arr(5) + "],[" + arr(6) + "]) "
 63.         End If
 64.         Try
 65.             If sEnd <> "" Then
 66.                 If DoCmdRunSQL(sEnd) = True Then
 67.                 End If
 68.             End If
 69.            
 70.         Catch ex As Exception
 71.             MessageBox.Show("ERROR" & ControlChars.NewLine & ex.Message)
 72.         End Try
 73.  
 74.  
 75.  
 76.         '-------------------set default value
 77.         Dim sdf As String = ""
 78.         Dim def As String = ""
 79.         sdf += " select table_name,column_name,column_default,data_type from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS "
 80.         sdf += " where TABLE_NAME='" + OldTable + "'"
 81.         sdf += " and COLUMN_DEFAULT is not null"
 82.         Dim mydt As New DataTable
 83.         SelectQuery(sdf, mydt)
 84.         Dim myrow() As DataRow
 85.         myrow = mydt.Select
 86.         'alter table [e_phieu nhap CT-007] add constraint default_value default 0 for TTVON
 87.         If myrow.Length > 0 Then
 88.             For j As Integer = 0 To myrow.Length - 1
 89.                 def += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint default_value_" & NewTable & "_" & j + 1 & "" & " DEFAULT " _
 90.                 & myrow(j)("column_default") & " for " & myrow(j)("column_name") & ControlChars.NewLine
 91.             Next
 92.         End If
 93.         Try
 94.             If def <> "" Then
 95.                 DoCmdRunSQL(def)
 96.             End If
 97.  
 98.         Catch ex As Exception
 99.             MessageBox.Show("ERROR" & ControlChars.NewLine & ex.Message)
 100.         End Try
 101.         MessageBox.Show("Chuyển thành công")
 102.     End Sub
 103.  

hàm trên khá dài nhưng ko sao mình sẽ comment :)

Code: Select all

 1.  sql += "IF OBJECT_ID('" + NewTable + "') IS NOT NULL"
 2.         sql += " DROP TABLE " + "[" & NewTable & "]" + ";"
 3.         sql += "select * into " & "[" & NewTable & "]" & " from " & "[" & OldTable & "]" & " where 1=2;"
 4. '--chắc rằng ko tồn tại Table nào với tên như vậy
 5.         DoCmdRunSQL(sql)
 6. '--chắc rằng ko tồn tại Table nào với tên như vậy
 7.  
 8.         Dim dt As New DataTable
 9.         sFirst += " select INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[COLUMN_NAME],INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[IS_NULLABLE]," & ControlChars.NewLine
 10.         sFirst += " INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[DATA_TYPE], INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH]" & ControlChars.NewLine
 11.         sFirst += " from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS" & ControlChars.NewLine
 12.         sFirst += " where table_name='" + OldTable + "' and INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.[COLUMN_NAME] in" & ControlChars.NewLine
 13.         sFirst += " (" & ControlChars.NewLine
 14.         sFirst += " select a.COLUMN_NAME from INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE a" & ControlChars.NewLine
 15.         sFirst += " inner join INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS b" & ControlChars.NewLine
 16.         sFirst += " on a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME" & ControlChars.NewLine
 17.         sFirst += " where a.table_name = '" + OldTable + "'" & ControlChars.NewLine
 18.         sFirst += " and constraint_type = 'Primary key'" & ControlChars.NewLine
 19.         sFirst += " ) " & ControlChars.NewLine
 20.    '--select tất cả các khoá chình của Table(gốc) ban đầu
 21.         SelectQuery(sFirst, dt)

Code: Select all

 1.   Dim arr As New ArrayList
 2.         If row.Length > 0 Then
 3.             For i As Integer = 0 To row.Length - 1
 4.                 arr.Add(row(i)("COLUMN_NAME"))
 5.             Next
 6. '--add tất cả tên các khoá trong Table ban đầu vào một ArrayList
 7. [code=vbnet]  '------------------------set khóa chính
 8.         If arr.Count = 1 Then
 9.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "]) "
 10.         End If
 11.         If arr.Count = 2 Then
 12.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "]) "
 13.         End If
 14.         If arr.Count = 3 Then
 15.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "]) "
 16.         End If
 17.         If arr.Count = 4 Then
 18.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "]) "
 19.         End If
 20.         If arr.Count = 5 Then
 21.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "]) "
 22.         End If
 23.         If arr.Count = 6 Then
 24.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "],[" + arr(5) + "]) "
 25.         End If
 26.         If arr.Count = 7 Then
 27.             sEnd += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint " & "[" & "pk" & "_" & NewTable & "]" & " primary key clustered([" + arr(0) + "],[" + arr(1) + "],[" + arr(2) + "],[" + arr(3) + "],[" + arr(4) + "],[" + arr(5) + "],[" + arr(6) + "]) "
 28.         End If
 29.         Try
 30.             If sEnd <> "" Then
 31.                 If DoCmdRunSQL(sEnd) = True Then
 32.                 End If
 33.             End If
 34.             '--set lại khoá chính cho bảng mới tạo với các tên các khoá chính đã Select từ Table gốc
 35.         Catch ex As Exception
 36.             MessageBox.Show("ERROR" & ControlChars.NewLine & ex.Message)
 37.         End Try[/code]
 38. [code=vbnet]   '-------------------set default value
 39.         Dim sdf As String = ""
 40.         Dim def As String = ""
 41.         sdf += " select table_name,column_name,column_default,data_type from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS "
 42.         sdf += " where TABLE_NAME='" + OldTable + "'"
 43.         sdf += " and COLUMN_DEFAULT is not null"
 44.         Dim mydt As New DataTable
 45.         SelectQuery(sdf, mydt)
 46.         Dim myrow() As DataRow
 47.         myrow = mydt.Select
 48.         'alter table [e_phieu nhap CT-007] add constraint default_value default 0 for TTVON
 49.         If myrow.Length > 0 Then
 50.             For j As Integer = 0 To myrow.Length - 1
 51.                 def += " alter table " & "[" & NewTable & "]" & " add constraint default_value_" & NewTable & "_" & j + 1 & "" & " DEFAULT " _
 52.                 & myrow(j)("column_default") & " for " & myrow(j)("column_name") & ControlChars.NewLine
 53.             Next
 54.         End If
 55.         Try
 56.             If def <> "" Then
 57.                 DoCmdRunSQL(def)
 58.             End If
 59. '--set lại những giá trị Default cho bảng mới từ bảng ban đầu
 60.         Catch ex As Exception
 61.             MessageBox.Show("ERROR" & ControlChars.NewLine & ex.Message)
 62.         End Try[/code]
 63.         End If

cách sử dụng

Code: Select all

 1. Private Sub Copy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.              copy(Me.TextBox1.Text.Trim, Me.TextBox2.Text.Trim)
 3.     End Sub

với

Code: Select all

 1. Public Function SelectQuery(ByVal MySQLStr As String, ByRef rst_dt As DataTable) As Boolean
 2.         Dim MyResult As Boolean = False
 3.         Dim rst_da As SqlDataAdapter = Nothing
 4.         Try
 5.             rst_da = New SqlDataAdapter(MySQLStr, dbs)
 6.             rst_da.Fill(rst_dt)
 7.             If rst_dt.Rows.Count <> 0 Then
 8.                 MyResult = True
 9.             End If
 10.         Catch ex As Exception
 11.             MessageBox.Show(ex.Message, "SELECTQUERY")
 12.         Finally
 13.             rst_da.Dispose()
 14.         End Try
 15.         Return MyResult
 16.     End Function

Code: Select all

 1. Public Function DoCmdRunSQL(ByVal MySQLStr As String) As Boolean
 2.         Dim MyResult As Boolean = False
 3.         Dim MyCommand As New SqlCommand
 4.         Try
 5.             If dbs.State = ConnectionState.Closed Then
 6.                 dbs.Open()
 7.             End If
 8.             MyCommand.Connection = dbs
 9.             MyCommand.CommandType = CommandType.Text
 10.             MyCommand.CommandText = MySQLStr
 11.             If MyCommand.ExecuteNonQuery <> -1 Then
 12.                 MyResult = True
 13.             End If
 14.         Catch ex As Exception
 15.             MessageBox.Show(ex.Message, "DoCmdRunSQL")
 16.             'MessageBox.Show(ex.Message & ",Common/DoCmdRunSQL")
 17.         Finally
 18.             dbs.Close()
 19.             MyCommand.Dispose()
 20.         End Try
 21.         Return MyResult
 22.     End Function

P/S:khi tạo bảng mới các bạn không cần thêm dấu "[]" vào trứoc và sau tên bảng,chỉ cần gõ tên bình thường là Ok rồi,nếu thêm sẽ báo lỗi :))
hy vọng có ích cho người nào khi cần xài :D


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Return to “[.NET] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests