• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Building Basic User Control With VB.Net

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Fri 25/04/2008 9:50 am

Tên bài viết: Building Basic User Control With VB.Net
Tác giả: Nguyễn Anh Tuyên
Cấp độ bài viết: Dành cho Beginner
Tóm tắt: Building Basic User Control With VB.Net


Building Basic User Control With VB.Net

Từ VB6 tiến đến VB.Net là một bước phát triển vô cùng lớn đối với ngôn ngữ lập trình VB. VB.Net là ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng trong đó tính chất quan trọng nhất là thừa kế tức là ta có thể sử dụng lại toàn bộ các thuộc tính và phương thức của lớp gốc. :D
Trong môi trường Net tuy số lượng các control vô cùng lớn nhưng nó vẫn ko thể đáp ứng được những nhu cầu đa dạng đôi khi cả kỳ quái của chúng ta nữa. :))
Do đó việc tạo ra các User Control đáp ứng các nhu cầu đó là vô cùng cần thiết. Nhờ có sự thừa kế mà ta có thể phát triển được các control mới (thừa kế từ các control đã có) cực kỳ mạnh mẽ mà ko phải mất quá nhiều công sức như ở VB6 (chỉ cần bổ sung các thuộc tính cũng như phương thức mới). =D>
I. Add một project cho việc tạo UserControl:

Học nhanh nhất là học với ví dụ nên mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một UserControl đơn giản là PowerTextBox. Control này có các chức năng sau:

 • NumberOnly : chỉ cho nhập số
 • WordOnly : chỉ cho nhập các chữ cái
 • AnyText : bất kỳ ký tự nào (cái này thì y chang Textbox)
Bước 1: Add 1 project Window Application và đặt tên nó là PowerTextbox Project
Sở dĩ ta add vào một project Window Application mà không phải là Windows Control Libary vì ta muốn rằng vừa có thể tạo control vừa Test cho nó nhanh.
Hình 1
Image

Bước 2: Add một UserControl vào project
Đặt tên nó là PowerTextBox.vb
Hình 2
Image

Hình 3
Image

Bước 3 : Xác định lớp mà ta cần thiết kế để tạo ra control này
Vì control này ta tạo ra là một Textbox mở rộng nên ta cần thừa kế từ lớp TextBox. Mở cửa số code của file PowerTextBox.vb và đánh vào dòng code sau.

Code: Select all

 1. Inherits TextBox

Nhưng lúc này nó sẽ báo lỗi ngay tại chữ TextBox. Không sao các bạn cứ di chuyển chuột tới chữ Textbox và nó hiện ra dấu chấm than, để chuột lên dấu chám than nó lại hiện ra một bản thông báo.

Code: Select all

 1. Các bạn nhấn chuột vào đề mục như hình vẽ bên dưới để xác định lớp cần thừa kế là OK.

Hình 4
Image

Thực sự thì mình cũng ko hiểu tại sao nó lại bị như vậy và điều này chỉ xảy ra ở VB.Net. Nhưng ko sao ta cũng ko cần quan tâm tới nó làm gì.
Kế đó, các bạn nhấn vào biểu tượng Show All Files để mở ra tất cả các file trong project và chọn view code của file PowerTextBox.Designer.vb
Hình 5
Image

Sau khi vào View code của file này các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ở hai dòng sau đây, các bạn hãy xóa 2 dòng này đi.
Hình 6
Image

Bước 5 : Tạo sub New (khởi tạo) cho control
Bây giờ ta quay lại của sổ code của control tức là file PowerTextBox.vb và tạo thủ tục New cho lớp.

Code: Select all

 1. Public Sub New()
 2.         MyBase.New()
 3.         ' This call is required by the Windows Form Designer.
 4.         InitializeComponent()
 5.         ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.
 6. End Sub
 7.  

MyBase.New() dùng đẻ gọi thủ tục New của lớp gốc tức là lớp TextBox và nó phải được gọi đầu tiên trong thủ tục New (trước cả InitializeComponent())
Last edited by anhtuyenbk on Fri 25/04/2008 7:43 pm, edited 1 time in total.


Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
thuocthoigian
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 167
Joined: Mon 31/07/2006 2:07 pm
Location: Minh Lộ - Thanh Hóa
Contact:

Re: [Net]***Building Basic User Control With VB.Net***

Postby thuocthoigian » Fri 25/04/2008 9:55 am

Hay quá. Đang mò làm cái này, chưa có tài liệu hướng dẫn. Seo ko post hết 1 lần luôn đi.
Sự tưởng tượng còn quan trọng hơn kiến thức! (A.Einstein)

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [Net]***Building Basic User Control With VB.Net***

Postby anhtuyenbk » Fri 25/04/2008 10:15 am

thuocthoigian wrote:Hay quá. Đang mò làm cái này, chưa có tài liệu hướng dẫn. Seo ko post hết 1 lần luôn đi.

Từ từ, đang bận khi nào có thời gian thì sẽ viết tiếp (mới viết tới đó thôi):D Cái này mình cũng tự mò thôi chứ có tài liệu hướng dẫn gì :)) :))
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [Net]***Building Basic User Control With VB.Net***

Postby anhtuyenbk » Fri 25/04/2008 7:41 pm

II. Thiết lập chức năng cho UserControl
Sau khi các bạn đã làm xong phần I thì các bạn đã có được 1 control nhưng về mặc chức năng thì nó chẳng khác gì Textbox bình thường, bây giờ ta sẽ phải bổ sung các chức năng cần thiết cho nó.
1. Tạo kiểu dữ liệu cho các chế độ gõ
Để thể hiện được các chế độ gõ khác nhau ta dùng kiểu liệt kê Enum

Code: Select all

 1. 'Kiểu dữ liệu Enum xác định chế độ gõ
 2.     Public Enum TypeModeEnum
 3.         NumberOnly 'Chỉ cho gõ số
 4.         WordOnly 'Chỉ gõ chữ cái thôi
 5.         AnyValue 'Bấy kỳ ký tự nào
 6.     End Enum

2. Thiết lập các thuộc tính cần thiết
2.1 Thuộc tính quy định chế độ gõ

Code: Select all

 1. 'Biến cục bộ dùng lưu chế độ gõ
 2.     Private localTypeMode As TypeModeEnum
 3.     'Thuộc tính quy định chế độ gõ
 4.     Public Property TypeMode() As TypeModeEnum
 5.         Get
 6.             Return localTypeMode
 7.         End Get
 8.         Set(ByVal value As TypeModeEnum)
 9.             localTypeMode = value
 10.         End Set
 11.     End Property

2.2 Thuộc tính hiển thị thông báo lỗi

Code: Select all

 1. 'Thuộc tính quy định text hiển thị lỗi
 2.     Dim localTextError As String = ""
 3.     Public Property TextError() As String
 4.         Get
 5.             Return localTextError
 6.         End Get
 7.         Set(ByVal value As String)
 8.             localTextError = value
 9.         End Set
 10.     End Property

3. Xử lý sự kiện gõ phím
Ở đây ta dùng sự kiện KeyPress để bắt sự kiện gõ phím của người dùng
Hinh 7
Image

Code: Select all

 1. Protected Overrides Sub OnKeyPress(ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
 2.         'Nếu là phím điều khiển thì thoát ra
 3.         If Char.IsControl(e.KeyChar) = True Then
 4.             Exit Sub
 5.         End If
 6.         'Đây là chế độ gõ chữ số, không cho đánh chữ
 7.         If localTypeMode = TypeModeEnum.NumberOnly And e.KeyChar Like "[a-zA-Z]" Then
 8.             e.Handled = True 'Dừng gõ lại
 9.             'Hiện ra câu thông báo khi có Error
 10.             If localTextError.Trim <> "" Then MessageBox.Show(localTextError)
 11.             'Đây là chế độ gõ chữ , không cho nhập số
 12.         ElseIf localTypeMode = TypeModeEnum.WordOnly And e.KeyChar Like "[0-9]" Then
 13.             e.Handled = True 'Dừng gõ lại
 14.             'Hiện ra câu thông báo khi có Error
 15.             If localTextError.Trim <> "" Then MessageBox.Show(localTextError)
 16.         End If
 17.         MyBase.OnKeyPress(e)
 18.     End Sub


III. Test UserControl
Đây là bước quan trọng nhất của việc tạo ra một usercontrol. Nhưng để Test được nhanh chóng và chính xác thì ta làm như sau.
- Open form chính lên. Vào Menu Build --> Build Solution để build lại toàn bộ Project.
- Open thanh Toolbox lên bạn sẽ thấy một control mới xuất hiện
Hinh 8
Image

- Bạn hãy kéo control này lên Form để tạo ra một PowerTextbox mới trên form.
- Bây giờ ta lại quay lại Toolbox để kéo một điều khiển PropertyGrid vào Form. Điểu khiển PropertyGrid này nằm trong mục All Windows Forms của Toolbox.
Hình 9
Image

- Mở cửa sổ properties của điều khiển PropertyGrid này lên và chỉnh thuộc tính SelectedObject là PowerTextBox1 như hình dưới đây
Hình 10
Image

- Bây giờ bạn đã có được 1 Form như thế này. Bạn thấy rằng các thuộc tính mới của control do bạn làm ra đều nằm trong mục Misc.
Hình 11
Image
- Hãy chạy project và nhập giá trị cho các thuộc tính như hình vẽ dưới đây.
Hinh 12
Image
Bây giờ bạn thử đánh máy một chữ cái bất kỳ vào texbox bất kỳ xem , nó sẽ hiện ra thông báo dưới đây
Hình 13
Image
Vậy là nó đã hoạt động như mong muốn.
Bạn test các thuộc tính còn lại một cách tương tự như vậy.
Bài viết của mình đến đây là hết. Chúc các bạn thành công.
Last edited by anhtuyenbk on Tue 15/07/2008 9:19 pm, edited 1 time in total.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Sun 27/04/2008 8:23 am

Các bạn có thắc mắc gì ko?
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
tieurongtien
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 78
Joined: Wed 26/03/2008 7:56 pm

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby tieurongtien » Mon 26/05/2008 11:18 am

Cho em hỏi việc làm control mới hoàn toàn, không thừa kế có khác gì không?
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Mon 26/05/2008 11:30 am

tieurongtien wrote:Cho em hỏi việc làm control mới hoàn toàn, không thừa kế có khác gì không?

- Cũng giống vậy thôi, có thể nói giống như ta làm ở VB6 vậy.
Cái này mới quan trọng nè : khó hơn, mất thời gian hơn và đòi hỏi kỹ năng cao hơn rất rất nhiều so với dùng thừa kế >:) >:)
Cú nghĩ xem giờ mình muốn làm một button hoàn toàn mới thì mình phải cần gì đây ;;) ;;) là thấy khó rồi :D :D
Nếu bạn muồn tìm hiểu sâu hơn thì đây là cuốn sách ko thể bỏ qua:
Ebook Apress Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in VB2005 Aug 2006 dày 1077 trang nặng 39MB. :)) :))
viewtopic.php?f=35&t=335
Last edited by anhtuyenbk on Mon 26/05/2008 11:34 am, edited 1 time in total.
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby neverland87 » Mon 26/05/2008 11:32 am

Hỏi anhtuyenbk cái: sau khi đưa control vào toolbox rồi, nó hiển thị cái icon mặc định của control này, đúng ko? Giờ làm sao để thay đổi icon này = icon nào đó của mình?
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Mon 26/05/2008 11:38 am

neverland87 wrote:Hỏi anhtuyenbk cái: sau khi đưa control vào toolbox rồi, nó hiển thị cái icon mặc định của control này, đúng ko? Giờ làm sao để thay đổi icon này = icon nào đó của mình?

Để Add icon của mình vào trong User control ta đặt dòng khai báo sau vào trước cái class
Không được tiện lợi như của VB6 :( :(

VB.Net.

Code: Select all

 1.  <System.Drawing.ToolboxBitmap("D:\Chuong trinh\Lap trinh NET\ATNetControl\Icon\Icon Treefolder.jpg")> _
 2. Public Class ATFolderTree
 3.     Inherits TreeView
 4.  

C#

Code: Select all

 1. [ToolboxBitmap(@"D:\Chuong trinh\Lap trinh NET\C#\ATNetControlCS\Icon\mycomputer.ico")]        
 2.     public partial class ATFolderViewX : TreeView
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby neverland87 » Mon 26/05/2008 11:44 am

Hi, cám ơn anhtuyenbk, cho mình hỏi thêm câu nữa nhá: giờ mình có 1 usercontrol, add lên toolbox , rồi thả nó lên form xong xuôi, trong control này, mình có đặt 1 thuộc tính màu sắc nào đó chẳng hạn, mình muốn khi thiết lập nó trên thanh properties window, nó sẽ hiện thị ra Color Dialog cho mình chọn màu. Giúp mình nhé.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

HaiPT
VIP
VIP
Posts: 252
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Location: Hải Phòng
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby HaiPT » Mon 26/05/2008 12:12 pm

Bổ xung thêm cho at:
:) Nếu chỉ làm điều khiển thừa kế từ 1 control thì bạn chỉ cần add class
, nó sẽ tạo ra 1 file vb là class1, thêm 1 dòng inherits control là xong, với nhiều template khác nhau thì các default reference DLL cũng khác do vậy trong 1 số trường hợp bạn phải tham chiếu hay import lại namespace system.windows.form ...
Hi, cám ơn anhtuyenbk, cho mình hỏi thêm câu nữa nhá: giờ mình có 1 usercontrol, add lên toolbox , rồi thả nó lên form xong xuôi, trong control này, mình có đặt 1 thuộc tính màu sắc nào đó chẳng hạn, mình muốn khi thiết lập nó trên thanh properties window, nó sẽ hiện thị ra Color Dialog cho mình chọn màu. Giúp mình nhé.

:) Đây là kỹ thuật thao tác với designer mode , cũng đc bàn khá chi tiết trong cuốn sách mà AT đề cập, đây là code mẫu về 1 messabox xuất hiện khi user soạn thảo 1 thuộc tính nào đó của control , có thể thay thế đoạn hiện thì msgbbox thành đoạn hiển thị select color form , value = giá trị màu trả về , lưu ý giá trị
Drawing.Design.UITypeEditorEditStyle.Modal sẽ quyết định style của property khi soạn thảo qua cửa số property


Code: Select all

 1.  1. Public Class AboutEditor
 2.    2.     Inherits System.Drawing.Design.UITypeEditor
 3.    3.     Public Overrides Function GetEditStyle(ByVal context As System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext) As System.Drawing.Design.UITypeEditorEditStyle
 4.    4.         Return Drawing.Design.UITypeEditorEditStyle.Modal
 5.    5.     End Function
 6.    6.     Public Overrides Function EditValue(ByVal context As System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext, ByVal provider As System.IServiceProvider, ByVal value As Object) As Object
 7.    7.         MsgBox(" PowerTextBox Demo Version, (C) By PhamTienSinh@yahoo.com")
 8.    8.         Return MyBase.EditValue(context, provider, value)
 9.    9.     End Function
 10.   10. End Class
 11.  

full source tại diễn đàn cũ, chưa kịp chuyển
http://quantoancity.com/caulacbovb/foru ... e27#p81939
Phạm Hải
Quản trị dự án ,Chuyên gia đào tạo
Đại học FPT

nguyen lieu
Posts: 2
Joined: Thu 29/05/2008 9:51 am

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby nguyen lieu » Thu 29/05/2008 10:01 am

Bạn ơi cho mình hỏi về user control trong bài của bạn post lên.Mình đang làm đồ án có user control nhưng mình làm tới chố hướng dãn vào toolbox để kiểm tra cái user control mình vửa tạo thì lại không có.Bạn có thể chỉ mình làm sao cho nó hiện lên bên bên tool box không.Mình đang cần làm gấp.Hy vọng nhận được câu trả lời của bạn sớm.Cám ơn bạn nhiều

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Thu 29/05/2008 10:11 am

nguyen lieu wrote:Bạn ơi cho mình hỏi về user control trong bài của bạn post lên.Mình đang làm đồ án có user control nhưng mình làm tới chố hướng dãn vào toolbox để kiểm tra cái user control mình vửa tạo thì lại không có.Bạn có thể chỉ mình làm sao cho nó hiện lên bên bên tool box không.Mình đang cần làm gấp.Hy vọng nhận được câu trả lời của bạn sớm.Cám ơn bạn nhiều

Bạn đọc hết hướng dẫn của mình là làm được thôi. Để hiển thị được lên Toolbox:
1. Trong Project phải tồn tại User control.
III. Test UserControl
Đây là bước quan trọng nhất của việc tạo ra một usercontrol. Nhưng để Test được nhanh chóng và chính xác thì ta làm như sau.
- Open form chính lên. Vào Menu Build --> Build Solution để build lại toàn bộ Project.
- Open thanh Toolbox lên bạn sẽ thấy một control mới xuất hiện
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

nguyen lieu
Posts: 2
Joined: Thu 29/05/2008 9:51 am

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby nguyen lieu » Thu 29/05/2008 9:23 pm

Bạn ơi mình làm theo giống bạn rồi.Buil rồi nhưng bên tool boox vẫn không có cái user control đã tạo bạn ơi.Mong bạn giúp đỡ :(( .Cám ơn bạn nhiều

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Thu 29/05/2008 9:38 pm

nguyen lieu wrote:Bạn ơi mình làm theo giống bạn rồi.Buil rồi nhưng bên tool boox vẫn không có cái user control đã tạo bạn ơi.Mong bạn giúp đỡ :(( .Cám ơn bạn nhiều

Vậy thì cũng đành chịu thôi, những gì cần thiết mình đã hướng dẫn hết cả rồi :)
Hay là bạn thử làm cái User control trong bài của mình xem nó có hiện lên ko? :D
Hay gửi cái project lên đây mình xem cho >:) >:)
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
haitu
Guru
Guru
Posts: 206
Joined: Sat 10/09/2005 2:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 19 times
Contact:

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby haitu » Wed 16/07/2008 9:31 pm

Code của anhtuyenbk wrote:MessageBox.Show(......)


ủa mình nhớ là trong VB.NET thì dùng là msgbox còn trong C# thì dùng MessageBox.Show mà, :D code VB.NET thì phải dùng bằng code VB.NET chứ, sao dùng lẫn code C# trong code VB.NET vậy :))

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby anhtuyenbk » Wed 16/07/2008 9:42 pm

haitu wrote:ủa mình nhớ là trong VB.NET thì dùng là msgbox còn trong C# thì dùng MessageBox.Show mà, :D code VB.NET thì phải dùng bằng code VB.NET chứ, sao dùng lẫn code C# trong code VB.NET vậy :))

Té ra haitu xài Net lâu rồi là thế này đây >:) >:)
Msgbox là của VB6, Net giữ lại cho những tín đô VB6 cảm thấy quen thuộc thôi.
MessageBox.Show là của Net Framework, cả VB.Net và C# đều có cả :P :P
THấy quê chưa :)) :))
Phải nói thế này nếu đã Xài VB.Net rồi thì hãy từ bỏ những gì thuộc VB6 điển hình là cai Msgbox đó >:)
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
haitu
Guru
Guru
Posts: 206
Joined: Sat 10/09/2005 2:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 19 times
Contact:

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby haitu » Wed 16/07/2008 9:52 pm

hehehe vậy hả ai biết, tui thì cứ quen xài Msgbox cho VB.NET còn MessageBox.Show cho C# rùi miễn là nó hiện thông báo là được :D . Trùi, có gì mà phải quê chứ, nếu quê mà hiểu rõ vấn đề thì cũng đáng mà :)) (tui mặt dày lắm, đừng lo hổng sợ quê đâu >:) )

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby clarkkent » Fri 15/08/2008 9:13 pm

Mình có thắc mắc này, là sự kiện nào là sự kiện khi ta thay đổi thuộc tính của UserControl trong cửa sổ Property...
VÌ mình muốn nó đổi thuộc tính liền chứ không đợi click vào form mới thay đổi...
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

dttxk510
Posts: 4
Joined: Tue 07/10/2008 2:24 pm

Re: Building Basic User Control With VB.Net

Postby dttxk510 » Tue 07/10/2008 2:30 pm

chào bạn, mình đã thử làm theo cách bạn chỉ.nhưng vẫn nhập được các dấu + - ,. ...... làm sao để ngăn những dấu này.có thể nhập tiếng việt được không?


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests