• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các Từ Khóa Trong C Sharp

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
DiemLTT
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 110
Joined: Tue 17/02/2009 9:37 am
Been thanked: 4 times
Contact:

Các Từ Khóa Trong C Sharp

Postby DiemLTT » Sun 31/05/2009 11:20 pm

Tên bài viết:Các Từ Khóa Trong C Sharp
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Sơ khai
Tóm tắt: Tóm gọn các từ khóa trong C# để dễ dàng tra cứu!


Để học một ngôn ngữ mới, chúng ta nên bắt đầu từ việc làm quen với các từ khóa và cách sử dụng của chúng. Tôi nghĩ rằng việc học tốt được C Sharp sẽ dễ dàng hơn cho những ai đã có nền tảng khá tốt về C++. Nằm trong một quy trình: Làm Quen với các từ khóa - Tìm Hiểu Cấu Trúc - Bắt đầu với những ví dụ cơ bản.

Bảng dưới đầy chứa đầy đủ tất cả các từ khóa có trong C Sharp. nhưng thật không may, chúng được sắp xếp theo thứ tự Alphabet thay vì sắp xếp theo loại:
abstract event new struct
as explicit null switch
base extern object this
bool false operator throw
break finally out true
byte fixed override try
case float params typeof
catch for private uint
char foreach protected ulong
checked goto public unchecked
class if readonly unsafe
const implicit ref ushort
continue in return using
decimal int sbyte virtual
default nterface sealed volatile
delegate internal short oid
do is sizeof while
double ock stackalloc
else long static
enum namespace string

Hãy nhớ rằng các Giá Trị sẽ không đề cập đến trong danh sách trên, mà chỉ Cấu Trúc mới được coi là những Từ Khóa trong Môi Trường Phát Triển Tích Hợp (IDE - Intergrated Development Environment).

Và bây giờ, chúng ta hãy khám Phá Danh Sách các từ khóa trong bảng trên và phân loại chúng đế chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc tổ chức, sắp xếp và sử dụng chúng. Tuy nhiên, hiện tại tôi không phải là một chuyên gia trong C Shapr, cách phân loại dưới đây do tôi sưu tầm. Nếu ai có ý kiến khác, xin hãy chia xẻ cùng mọi người tham khảo và sửa đổi.

Các Từ Khóa mà thay đổi 1 lớp, 1 hàm, 1 thuộc tính hay 1 trường:

* abstract
* const
* extern
* internal
* new
* override
* private
* protected
* public
* readonly
* sealed
* static
* virtual
* volatile
* void

Các Từ Khóa xử lý Loại Đối tượng và chuyển đổi loại:

* as
* explicit
* implicit
* is
* operator
* sizeof
* typeof

Các Từ Khóa chỉ Kiểu gắn liền, xác định:

* bool
* byte
* char
* class
* decimal
* double
* enum
* float
* int
* interface
* long
* object
* sbyte
* short
* string
* struct
* uint
* ulong
* ushort

Các Từ khóa mà có thể thay đổi tiến trình của chương trình:

* break
* case
* continue
* default
* do
* else
* for
* foreach, in
* goto
* if
* return
* switch
* while

Các Từ Khóa mà được sử dụng cho việc sử lý Ngoại Lệ:

* catch
* checked
* finally
* throw
* try
* unchecked

Các Từ Khóa mà có chức năng giống với kiểu con trỏ trong C++ và Các Chủ đề liên quan:

* delegate
* event

Từ Khóa mà ảnh hưởng tới sự sưu tập dữ liệu không thích hợp:

* fixed

Từ Khóa giúp việc khóa các Đoạn code giới hạn:

* lock

Từ Khóa Khai báo Phạm vi

* namespace

Từ khóa mà điều khiển Sự cấp phát hay Phá hủy Đối Tượng:

* new
* stackalloc

Các Từ Khóa ảnh hưởng tới việc truyền tham số cho các Hàm:

* out
* params
* ref

Các Từ Khóa chỉ nghĩa đen hoặc liên quan đến thể hiện của đối tượng hiện tại:

* null
* false
* true
* this
* value

Từ Khóa giải quyết việc các đoạn mã không được quản lý:

* unsafe

Từ Khóa Chỉ sự Pha tạp, không xác định:

* base
* void

Theo hocit.com


Tách cafe lần đầu tiên em uống
Quên khuấy đường nghe đắng ngắt niềm đau......

Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests