• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tự động lọc danh sách khi gõ

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 295
Joined: Sun 03/05/2009 7:44 pm
Location: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Tự động lọc danh sách khi gõ

Postby PhapSuXeko » Thu 14/05/2009 6:24 pm

Thủ thuật: Tự động lọc danh sách khi gõ
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tự động lọc danh sách của listbox khi gõAdd vào form 1 ListBox (List1), TextBox (Text1)

Code: Select all

 1. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As Long
 2. Const LB_FINDSTRING = &H18F
 3.  
 4. Private Sub Form_Load()
 5.     With List1
 6.         .AddItem "XP"
 7.         .AddItem "Vista"
 8.         .AddItem "Seven"
 9.         .AddItem "VB6"
 10.         .AddItem "VB.NET"
 11.         .AddItem "PHP"
 12.         .AddItem "Laptop"
 13.         .AddItem "NetBook"
 14.         .AddItem "Picture"
 15.     End With
 16. End Sub
 17.  
 18. Private Sub Text1_Change()
 19.     List1.ListIndex = SendMessage(List1.hwnd, LB_FINDSTRING, -1, ByVal CStr(Text1.Text))
 20. End Sub


Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

User avatar
vb6.0
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 98
Joined: Thu 06/10/2011 1:20 pm
Location: Quế Long- Quế Sơn- Quảng Nam
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Postby vb6.0 » Thu 20/10/2011 12:17 am

tại textbox gõ :
Adodc1.Recordset.Filter = "Ten_phong= '" & Text1.Text & "'"
If text1.Text = "" Then: Adodc1.Refresh
ban thay ten_phong theo cái của bạn nhé
thế là ok rồi.Mình làm chương trình này hoài chạy ok luôn.
chúc thành công

yringayun
Posts: 1
Joined: Mon 24/10/2011 10:02 am

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Postby yringayun » Mon 24/10/2011 7:38 pm

hjhj
chua thu sao ma bt day


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests