• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Class] Chuyển đổi định dạng hình ảnh đơn giản

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Nội qui chuyên mục
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[Class] Chuyển đổi định dạng hình ảnh đơn giản

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Năm 09/04/2009 9:59 am

Tên: [Class] Chuyển đổi định dạng hình ảnh đơn giản
Loại: Class
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: sưu tầm
Chức năng: [Class] Chuyển đổi định dạng hình ảnh đơn giản, nếu thix có tể chế thêm, đơn giản thôi :D


Class:

Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Drawing
 2. Imports System.Drawing.Imaging
 3.  
 4. Public Class BasicImageConverter
 5.     Public Enum enumImageTypes
 6.         Bitmap = 0
 7.         Jpeg = 1
 8.         Gif = 2
 9.         Tiff = 3
 10.         Png = 4
 11.     End Enum
 12.  
 13.     Public ImagePath As String
 14.     Public ImageType As enumImageTypes
 15.     Public Quality As Integer
 16.  
 17.     Public Sub ConvertImage()
 18.         Dim newBitmap As Bitmap = New Bitmap(ImagePath)
 19.         Dim imgCodecs() As ImageCodecInfo = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
 20.         ' Set quality Parameter for the Jpeg codec
 21.         Dim imgParams As EncoderParameters = New EncoderParameters(1)
 22.         Dim imgQuality As EncoderParameter = New EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, Quality)
 23.         Dim imgExt As String
 24.  
 25.         ' Set quality
 26.         imgParams.Param(0) = imgQuality
 27.  
 28.         'Get file extension of codec
 29.         imgExt = imgCodecs(ImageType).FilenameExtension
 30.         imgExt = imgext.SubString(1, imgExt.Length - 1)
 31.  
 32.         newBitmap.Save(ImagePath.SubString(0, ImagePath.Length - 4) + imgExt, imgCodecs(ImageType), imgParams)
 33.         newBitmap.Dispose()
 34.     End Sub
 35. End Class
 36.  


Sử dụng:

Mã: Chọn hết

 1.        Dim tst As New BasicImageConverter
 2.  
 3.         tst.ImagePath = "E:\TIN SOFTWARE\ist2_4103350-men-clothes-icon-set.jpg"
 4.         tst.ImageType = BasicImageConverter.enumImageTypes.Gif
 5.         tst.Quality = 100
 6.         tst.ConvertImage()


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách