• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop

Postby NoBi » Sat 28/03/2009 11:04 am

Thủ thuật: Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Vẽ trục tọa độ X,Y của màn hình Desktop lên Form


Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Private Const ULW_COLORKEY = &H1
 3.  
 4. Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
 5. Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000
 6. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 7. Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
 8. Dim xx As Single, yy As Single
 9.  
 10. Private Sub Form_Load()
 11.     Transparent
 12. End Sub
 13.  
 14. Private Sub Transparent()
 15.     Me.BackColor = &HFFCCCC
 16.     SetWindowLong Me.hwnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED
 17.     SetLayeredWindowAttributes Me.hwnd, &HFFCCCC, 0, ULW_COLORKEY
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Form_Click()
 21.     End
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
 25.     'DoEvents
 26.     'Me.Cls
 27.     Me.DrawStyle = 1
 28.     Me.ForeColor = &HFF&
 29.  
 30.     ' Delete line
 31.     Me.Line (0, yy)-(Me.ScaleWidth, yy), Me.BackColor
 32.     Me.Line (xx, 0)-(xx, Me.ScaleHeight), Me.BackColor
 33.    
 34.     xx = x
 35.     yy = y
 36.    
 37.     Me.Line (0, y)-(Me.ScaleWidth, y)
 38.     Me.Line (x, 0)-(x, Me.ScaleHeight)
 39.  
 40.     LoadX
 41.     LoadY
 42. End Sub
 43.  
 44. Private Sub LoadY()
 45.     Dim i%, iCount%
 46.     iCount = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY / 10
 47.     Me.CurrentX = 100
 48.     For i = 0 To iCount
 49.         Me.CurrentY = i * 10 * Screen.TwipsPerPixelY
 50.         If i Mod 5 = 0 Then
 51.             Me.Line (0, Me.CurrentY)-(100, Me.CurrentY)
 52.             Me.CurrentY = Me.CurrentY - (Me.TextHeight(i) / 2)
 53.             If i = 0 Then Me.CurrentY = -500
 54.             Print (i * 10)
 55.         Else
 56.             Me.Line (0, Me.CurrentY)-(50, Me.CurrentY)
 57.         End If
 58.     Next
 59. End Sub
 60.  
 61. Private Sub LoadX()
 62.     Dim i%, iCount%
 63.     iCount = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX / 10
 64.     Me.CurrentY = 100
 65.     For i = 0 To iCount
 66.         Me.CurrentX = i * 10 * Screen.TwipsPerPixelX
 67.         If i Mod 5 = 0 Then
 68.             Me.Line (Me.CurrentX, 0)-(Me.CurrentX, 100)
 69.             Me.CurrentX = Me.CurrentX - (Me.TextWidth(CStr(i * 100)) / 2)
 70.             If i = 0 Then Me.CurrentX = 5 * Screen.TwipsPerPixelX
 71.             Print i * 10
 72.         Else
 73.             Me.Line (Me.CurrentX, 0)-(Me.CurrentX, 50)
 74.         End If
 75.     Next
 76. End Sub
 77.  
 78. Private Sub Form_Paint()
 79.     Me.FontSize = 10
 80.     LoadX
 81.     LoadY
 82. End Sub
Attachments
DrawXY.rar
(1.87 KiB) Downloaded 600 times


:>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop

Postby truongphu » Sat 28/03/2009 8:06 pm

1- Bạn nào có card màn hình tốt thì dùng hết code trên
- - -> Card yếu (32MB trở lại) thì đừng Load Transparent @-)
(Đấy là ghi nhận trên máy cũ của tôi: PIII 800 32Mb)

2- Xóa line bằng Me.BackColor là hay, form show ngọt hơn là Me.Clear = bị giật

Code trên Rất Tốt
------------------------------------
Code sau đây gọi là học hỏi: đơn giản và dễ hiểu ;)

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2. Dim xx As Long, yy As Single ' <-- cho phù ho'p x và y
 3.                 ' code truongphu
 4. Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
 5. Truc
 6.     Me.DrawStyle = 3 'Dash - dot
 7.     Me.Line (0, yy)-(Me.Width, yy), Me.BackColor '<- hoc chiêu nâ`y Xóa =
 8.     Me.Line (xx, 0)-(xx, Me.Height), Me.BackColor ' ve thêm cùng màu là không thâ'y
 9.             xx = x
 10.             yy = y
 11.     Me.Line (0, y)-(Me.Width, y)
 12.     Me.Line (x, 0)-(x, Me.Height)
 13. Me.Caption = "x= " & x \ 15 & "   y= " & y \ 15 ' chia lâ'y phâ`n nguyên
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Sub Form_Paint()
 17.     Truc
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Truc()
 21. Me.ForeColor = vbBlue
 22. Dim i As Long
 23.     For i = 0 To Me.Width        ' chung cho 2 truc
 24.         If i Mod 750 = 0 And i <> 0 Then
 25.             Me.Line (i, 0)-(i, 100)  'Ðánh dâ'u truc x cao
 26.             Me.CurrentX = i - 200    ' Ðu'a con tro chay ngang lùi môt ký tu'
 27.                 Print i \ 15          ' In sô' truc x
 28.             Me.Line (0, i)-(100, i) 'Ðánh dâ'u truc y cao
 29.             Me.CurrentY = i - 100 ' Ðu'a con tro chay doc lùi nu'a ký tu'
 30.                 Print i \ 15          ' In sô' truc y
 31.         ElseIf i Mod 150 = 0 Then
 32.             Me.Line (i, 0)-(i, 50) 'Ðánh dâ'u truc x, con tro chay ngang
 33.             Me.Line (0, i)-(50, i) 'Ðánh dâ'u truc y, con tro chay doc
 34.         End If
 35.     Next i
 36. End Sub 


Tập tin Toa Ðô New.rar bên dưới cần sửa lại đoạn code Private Sub Truc() cho gọn. Tôi mới cập nhật
Attachments
Toa Ðô New.rar
(1.32 KiB) Downloaded 398 times
Last edited by truongphu on Mon 30/03/2009 10:59 am, edited 1 time in total.
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Re: Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop

Postby NoBi » Mon 30/03/2009 10:31 am

truongphu wrote:Dim xx As Long, yy As Long ' chi câ`n Long
                ' code truongphu

Hai biến này nó nhận giá trị của X và Y là kiểu Single, sao lại khai báo nó kiểu Long vậy chú?.
1. Có lẻ do VB tự động ép kiểu nên không báo lỗi, với thói quen "ăn gian" này, khi chú chuyển lên C# hay java thì hơi mệt đấy. :)
2. Do phần lẻ đó quá nhỏ so với phần nguyên cần lấy nên không thấy rỏ khác biệt khi bỏ phần số lẻ đi. :P
:>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Vẽ trục tọa độ X,Y lên màn hình Desktop

Postby truongphu » Mon 30/03/2009 10:58 am

Đúng là x và y được khai báo kiểu single, tuy nhiên tôi có test thử:
Trong Form_MouseMove cho Text1.Text = x thấy trị số x luôn luôn là integer!
Để đúng về logic code, thống nhất sửa lại

Code: Select all

 1. Dim xx As Single, yy As Single

Cảm ơn NoBi
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest