• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Make a trasparent bitmap

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Make a trasparent bitmap

Postby Dang Minh Du » Mon 23/03/2009 3:43 pm

Thủ thuật: Make a trasparent bitmap
Tác giả: Minh Du Sưu tầm
Mô tả: Make a trasparent bitmapCode: Select all

 1. 'Add this code to a module:
 2.  
 3. Option Explicit
 4.  
 5. Public Type RECT
 6.   Left As Long
 7.   Top As Long
 8.   Right As Long
 9.   Bottom As Long
 10. End Type
 11.  
 12. Public Declare Function BitBlt Lib "gdi32" _
 13.   (ByVal hDCDest As Long, ByVal XDest As Long, _
 14.    ByVal YDest As Long, ByVal nWidth As Long, _
 15.    ByVal nHeight As Long, ByVal hDCSrc As Long, _
 16.    ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, _
 17.    ByVal dwRop As Long) As Long
 18.  
 19. Public Declare Function CreateBitmap Lib "gdi32" _
 20.   (ByVal nWidth As Long, _
 21.    ByVal nHeight As Long, _
 22.    ByVal nPlanes As Long, _
 23.    ByVal nBitCount As Long, _
 24.    lpBits As Any) As Long
 25.  
 26. Public Declare Function SetBkColor Lib "gdi32" _
 27.    (ByVal hdc As Long, ByVal crColor As Long) As Long
 28.  
 29. Public Declare Function SelectObject Lib "gdi32" _
 30.    (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 31.  
 32. Public Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" _
 33.    (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 34.  
 35. Public Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" _
 36.    (ByVal hdc As Long)As Long
 37.  
 38. Public Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" _
 39.    (ByVal hdc As Long) As Long
 40.  
 41. Public Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" _
 42.    (ByVal hObject As Long) As Long
 43.  
 44. Add this code to the form's General Declarations procedure:
 45.  
 46. Private Sub Command1_Click()
 47. Dim R As RECT
 48. With R
 49. .Left = 0
 50. .Top = 0
 51. .Right = Picture1.ScaleWidth
 52. .Bottom = Picture1.ScaleHeight
 53. End With
 54. TransparentBlt Form1.hdc, Form1.hdc, Picture1.hdc, R, 20, 20, vbWhite
 55. End Sub
 56.  
 57. Private Sub TransparentBlt(OutDstDC As Long, _
 58.                            DstDC As Long,_
 59.                            SrcDC As Long,_
 60.                            SrcRect As RECT, _
 61.                            DstX As Integer,_
 62.                            DstY As Integer,_
 63.                            TransColor As Long)
 64.  
 65. Dim nRet As Long, W As Integer, H As Integer
 66. Dim MonoMaskDC As Long, hMonoMask As Long
 67. Dim MonoInvDC As Long, hMonoInv As Long
 68. Dim ResultDstDC As Long, hResultDst As Long
 69. Dim ResultSrcDC As Long, hResultSrc As Long
 70. Dim hPrevMask As Long, hPrevInv As Long
 71. Dim hPrevSrc As Long, hPrevDst As Long
 72. W = SrcRect.Right - SrcRect.Left + 1
 73. H = SrcRect.Bottom - SrcRect.Top + 1
 74. MonoMaskDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 75. MonoInvDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 76. hMonoMask = CreateBitmap(W, H, 1, 1, ByVal 0&)
 77. hMonoInv = CreateBitmap(W, H, 1, 1, ByVal 0&)
 78. hPrevMask = SelectObject(MonoMaskDC, hMonoMask)
 79. hPrevInv = SelectObject(MonoInvDC, hMonoInv)
 80. ResultDstDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 81. ResultSrcDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 82. hResultDst = CreateCompatibleBitmap(DstDC, W, H)
 83. hResultSrc = CreateCompatibleBitmap(DstDC, W, H)
 84. hPrevDst = SelectObject(ResultDstDC, hResultDst)
 85. hPrevSrc = SelectObject(ResultSrcDC, hResultSrc)
 86. Dim OldBC As Long
 87. OldBC = SetBkColor(SrcDC, TransColor)
 88. nRet = BitBlt(MonoMaskDC, 0, 0, W, H, SrcDC, _
 89. SrcRect.Left, SrcRect.Top, vbSrcCopy)
 90. TransColor = SetBkColor(SrcDC, OldBC)
 91. nRet = BitBlt(MonoInvDC, 0, 0, W, H, _
 92. MonoMaskDC, 0, 0, vbNotSrcCopy)
 93. nRet = BitBlt(ResultDstDC, 0, 0, W, H, _
 94. DstDC, DstX, DstY, vbSrcCopy)
 95. nRet = BitBlt(ResultDstDC, 0, 0, W, H, _
 96. MonoMaskDC, 0, 0, vbSrcAnd)
 97. nRet = BitBlt(ResultSrcDC, 0, 0, W, H, SrcDC, _
 98. SrcRect.Left, SrcRect.Top, vbSrcCopy)  
 99. nRet = BitBlt(ResultSrcDC, 0, 0, W, H, _
 100. MonoInvDC, 0, 0, vbSrcAnd)  
 101. nRet = BitBlt(ResultDstDC, 0, 0, W, H, _
 102. ResultSrcDC, 0, 0, vbSrcInvert)
 103. nRet = BitBlt(OutDstDC, DstX, DstY, W, H, _
 104. ResultDstDC, 0, 0, vbSrcCopy)
 105. hMonoMask = SelectObject(MonoMaskDC, hPrevMask)
 106. DeleteObject hMonoMask
 107. hMonoInv = SelectObject(MonoInvDC, hPrevInv)
 108. DeleteObject hMonoInv
 109. hResultDst = SelectObject(ResultDstDC, hPrevDst)
 110. DeleteObject hResultDst
 111. hResultSrc = SelectObject(ResultSrcDC, hPrevSrc)
 112. DeleteObject hResultSrc
 113. DeleteDC MonoMaskDC
 114. DeleteDC MonoInvDC
 115. DeleteDC ResultDstDC
 116. DeleteDC ResultSrcDC
 117. End Sub
 118.  
 119.  


~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!

User avatar
BasicVB
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 75
Joined: Sat 29/03/2008 2:07 pm
Contact:

Re: Make a trasparent bitmap

Postby BasicVB » Mon 23/03/2009 10:09 pm

Transparent 32 BMP :P

Code: Select all

 1. Option Explicit
 2.  
 3. '  RGB Colors structure
 4. Private Type RGBColor
 5.    r                    As Single
 6.    g                    As Single
 7.    B                    As Single
 8. End Type
 9.  
 10. Private Type BITMAP
 11.    bmType               As Long
 12.    bmWidth              As Long
 13.    bmHeight             As Long
 14.    bmWidthBytes         As Long
 15.    bmPlanes             As Integer
 16.    bmBitsPixel          As Integer
 17.    bmBits               As Long
 18. End Type
 19.  
 20. '  for gradient painting and bitmap tiling
 21. Private Type BITMAPINFOHEADER
 22.    biSize               As Long
 23.    biWidth              As Long
 24.    biHeight             As Long
 25.    biPlanes             As Integer
 26.    biBitCount           As Integer
 27.    biCompression        As Long
 28.    biSizeImage          As Long
 29.    biXPelsPerMeter      As Long
 30.    biYPelsPerMeter      As Long
 31.    biClrUsed            As Long
 32.    biClrImportant       As Long
 33. End Type
 34.  
 35.  
 36. Private Type ICONINFO
 37.    fIcon                As Long
 38.    xHotspot             As Long
 39.    yHotspot             As Long
 40.    hbmMask              As Long
 41.    hbmColor             As Long
 42. End Type
 43.  
 44. Private Type RGBTRIPLE
 45.    rgbBlue              As Byte
 46.    rgbGreen             As Byte
 47.    rgbRed               As Byte
 48. End Type
 49.  
 50. Private Type RGBQUAD
 51.    rgbBlue              As Byte
 52.    rgbGreen             As Byte
 53.    rgbRed               As Byte
 54.    rgbAlpha             As Byte
 55. End Type
 56.  
 57. Private Type BITMAPINFO
 58.    bmiHeader            As BITMAPINFOHEADER
 59.    bmiColors            As RGBTRIPLE
 60. End Type
 61.  
 62. ' --System Hand Pointer
 63. Private Const IDC_HAND  As Long = 32649
 64.  
 65. Private Const DI_NORMAL As Long = &H3
 66.  
 67. ' --Color Constant
 68. Private Const COLOR_BTNFACE As Long = 15
 69. Private Const COLOR_BTNHIGHLIGHT As Long = 20
 70. Private Const COLOR_BTNSHADOW As Long = 16
 71. Private Const COLOR_HIGHLIGHT As Long = 13
 72. Private Const COLOR_GRAYTEXT As Long = 17
 73. Private Const CLR_INVALID As Long = &HFFFF
 74. Private Const DIB_RGB_COLORS As Long = 0
 75.  
 76. Private Declare Function GetDIBits Lib "gdi32" (ByVal aHDC As Long, ByVal hBitmap As Long, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
 77. Private Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32" (ByVal crColor As Long) As Long
 78. Private Declare Function SetDIBitsToDevice Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal SrcX As Long, ByVal SrcY As Long, ByVal Scan As Long, ByVal NumScans As Long, Bits As Any, BitsInfo As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
 79. Private Declare Function StretchDIBits Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal SrcX As Long, ByVal SrcY As Long, ByVal wSrcWidth As Long, ByVal wSrcHeight As Long, lpBits As Any, lpBitsInfo As Any, ByVal wUsage As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 80. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long) As Long
 81. Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 82. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 83. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hDc As Long) As Long
 84. Private Declare Function CreatePen Lib "gdi32" (ByVal nPenStyle As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal crColor As Long) As Long
 85. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 86. Private Declare Function PtInRegion Lib "gdi32" (ByVal hRgn As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long) As Long
 87. Private Declare Function SetPixel Lib "gdi32.dll" (ByVal hDc As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
 88. Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32.dll" (ByVal hDc As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long) As Long
 89. Private Declare Function CreateRectRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
 90. Private Declare Function OleTranslateColor Lib "olepro32.dll" (ByVal OLE_COLOR As Long, ByVal hPalette As Long, ByRef pccolorref As Long) As Long
 91. Private Declare Function FillRgn Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal hBrush As Long) As Long
 92. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 93. Private Declare Function GetNearestColor Lib "gdi32" (ByVal hDc As Long, ByVal crColor As Long) As Long
 94. Private Declare Function GetObject Lib "gdi32.dll" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, ByRef lpObject As Any) As Long
 95. Private Declare Function DrawIconEx Lib "user32" (ByVal hDc As Long, ByVal xLeft As Long, ByVal yTop As Long, ByVal hIcon As Long, ByVal cxWidth As Long, ByVal cyWidth As Long, ByVal istepIfAniCur As Long, ByVal hbrFlickerFreeDraw As Long, ByVal diFlags As Long) As Long
 96.  
 97. Public Enum enumPicEffect
 98.    [epeNone]
 99.    [epeLighter]
 100.    [epeDarker]
 101. End Enum
 102.  
 103. Private Function TranslateColor(ByVal clrColor As OLE_COLOR, Optional ByRef hPalette As Long = 0) As Long
 104.  
 105.    '****************************************************************************
 106.    '*  System color code to long rgb                                           *
 107.    '****************************************************************************
 108.  
 109.    If OleTranslateColor(clrColor, hPalette, TranslateColor) Then
 110.       TranslateColor = CLR_INVALID
 111.    End If
 112.  
 113. End Function
 114.  
 115. Public Sub TransBlt32(ByVal DstDC As Long, ByVal DstX As Long, ByVal DstY As Long, ByVal DstW As Long, ByVal DstH As Long, ByVal SrcPic As StdPicture, Optional ByVal BrushColor As Long = -1, Optional ByVal isGreyscale As Boolean = False)
 116.    On Error Resume Next
 117. '****************************************************************************
 118. '* Routine : Renders 32 bit Bitmap                                          *
 119. '* Author  : Dana Seaman                                                    *
 120. '****************************************************************************
 121.  
 122.    Dim B                As Long, h As Long, F As Long, i As Long, newW As Long
 123.    Dim TmpDC            As Long, TmpBmp As Long, TmpObj As Long
 124.    Dim Sr2DC            As Long, Sr2Bmp As Long, Sr2Obj As Long
 125.    Dim DataDest()       As RGBQUAD, DataSrc() As RGBQUAD
 126.    Dim Info             As BITMAPINFO, BrushRGB As RGBQUAD, gCol As Long
 127.    Dim hOldOb           As Long, PicEffect As enumPicEffect
 128.    Dim PicBlend         As Boolean
 129.    Dim SrcDC            As Long, tObj As Long, ttt As Long
 130.    Dim a2               As Long
 131.    Dim a1               As Long
 132.  
 133.    If DstW = 0 Or DstH = 0 Then Exit Sub
 134.    If SrcPic Is Nothing Then Exit Sub
 135.  
 136.    SrcDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 137.  
 138.    tObj = SelectObject(SrcDC, SrcPic)
 139.  
 140.    TmpDC = CreateCompatibleDC(SrcDC)
 141.    Sr2DC = CreateCompatibleDC(SrcDC)
 142.    TmpBmp = CreateCompatibleBitmap(DstDC, DstW, DstH)
 143.    Sr2Bmp = CreateCompatibleBitmap(DstDC, DstW, DstH)
 144.    TmpObj = SelectObject(TmpDC, TmpBmp)
 145.    Sr2Obj = SelectObject(Sr2DC, Sr2Bmp)
 146.  
 147.    With Info.bmiHeader
 148.       .biSize = Len(Info.bmiHeader)
 149.       .biWidth = DstW
 150.       .biHeight = DstH
 151.       .biPlanes = 1
 152.       .biBitCount = 32
 153.       .biSizeImage = 4 * ((DstW * .biBitCount + 31) \ 32) * DstH
 154.    End With
 155.    ReDim DataDest(Info.bmiHeader.biSizeImage - 1)
 156.    ReDim DataSrc(UBound(DataDest))
 157.  
 158.    BitBlt TmpDC, 0, 0, DstW, DstH, DstDC, DstX, DstY, vbSrcCopy
 159.    BitBlt Sr2DC, 0, 0, DstW, DstH, SrcDC, 0, 0, vbSrcCopy
 160.    GetDIBits TmpDC, TmpBmp, 0, DstH, DataDest(0), Info, 0
 161.    GetDIBits Sr2DC, Sr2Bmp, 0, DstH, DataSrc(0), Info, 0
 162.  
 163.    If BrushColor <> -1 Then
 164.       BrushRGB.rgbBlue = (BrushColor \ &H10000) Mod &H100
 165.       BrushRGB.rgbGreen = (BrushColor \ &H100) Mod &H100
 166.       BrushRGB.rgbRed = BrushColor And &HFF
 167.    End If
 168.  
 169.    newW = DstW - 1
 170.  
 171.    For h = 0 To DstH - 1
 172.       F = h * DstW
 173.       For B = 0 To newW
 174.          i = F + B
 175.          With DataDest(i)
 176.             If BrushColor <> -1 Then
 177.                If DataSrc(i).rgbAlpha = 255 Then
 178.                   .rgbRed = BrushRGB.rgbRed
 179.                   .rgbGreen = BrushRGB.rgbGreen
 180.                   .rgbBlue = BrushRGB.rgbBlue
 181.                ElseIf DataSrc(i).rgbAlpha > 0 Then
 182.                   a1 = DataSrc(i).rgbAlpha
 183.                   a2 = 255 - a1
 184.                   .rgbRed = (a2 * .rgbRed + a1 * BrushRGB.rgbRed) \ 256
 185.                   .rgbGreen = (a2 * .rgbGreen + a1 * BrushRGB.rgbGreen) \ 256
 186.                   .rgbBlue = (a2 * .rgbBlue + a1 * BrushRGB.rgbBlue) \ 256
 187.                End If
 188.             Else
 189.                If isGreyscale Then
 190.                   gCol = CLng(DataSrc(i).rgbRed * 0.3) + DataSrc(i).rgbGreen * 0.59 + DataSrc(i).rgbBlue * 0.11
 191.                   If DataSrc(i).rgbAlpha = 255 Then
 192.                      .rgbRed = gCol: .rgbGreen = gCol: .rgbBlue = gCol
 193.                   ElseIf DataSrc(i).rgbAlpha > 0 Then
 194.                      a1 = DataSrc(i).rgbAlpha
 195.                      a2 = 255 - a1
 196.                      .rgbRed = (a2 * .rgbRed + a1 * gCol) \ 256
 197.                      .rgbGreen = (a2 * .rgbGreen + a1 * gCol) \ 256
 198.                      .rgbBlue = (a2 * .rgbBlue + a1 * gCol) \ 256
 199.                   End If
 200.                Else
 201.                   If DataSrc(i).rgbAlpha = 255 Then
 202.                         DataDest(i) = DataSrc(i)
 203.                   ElseIf DataSrc(i).rgbAlpha > 0 Then
 204.                      a1 = DataSrc(i).rgbAlpha
 205.                      a2 = 255 - a1
 206.                         .rgbRed = (a2 * .rgbRed + a1 * DataSrc(i).rgbRed) \ 256
 207.                         .rgbGreen = (a2 * .rgbGreen + a1 * DataSrc(i).rgbGreen) \ 256
 208.                         .rgbBlue = (a2 * .rgbBlue + a1 * DataSrc(i).rgbBlue) \ 256
 209.                   End If
 210.                End If
 211.             End If
 212.          End With
 213.       Next B
 214.    Next h
 215.  
 216.    ' /--Paint it!
 217.    SetDIBitsToDevice DstDC, DstX, DstY, DstW, DstH, 0, 0, 0, DstH, DataDest(0), Info, 0
 218.  
 219.    Erase DataDest, DataSrc
 220.    DeleteObject SelectObject(TmpDC, TmpObj)
 221.    DeleteObject SelectObject(Sr2DC, Sr2Obj)
 222.    If SrcPic.Type = vbPicTypeIcon Then DeleteObject SelectObject(SrcDC, tObj)
 223.    DeleteDC TmpDC
 224.    DeleteDC Sr2DC
 225.    DeleteObject tObj
 226.    DeleteDC SrcDC
 227.  
 228. End Sub
 229.  
 230. Private Function Is32BitBMP(obj As Object) As Boolean
 231.    Dim uBI              As BITMAP
 232.  
 233.    If obj.Type = vbPicTypeBitmap Then
 234.       Call GetObject(obj.Handle, Len(uBI), uBI)
 235.       Is32BitBMP = uBI.bmBitsPixel = 32
 236.    End If
 237.    
 238. End Function
 239.  
 240. Private Sub TransBlt(ByVal DstDC As Long, ByVal DstX As Long, ByVal DstY As Long, ByVal DstW As Long, ByVal DstH As Long, ByVal SrcPic As StdPicture, Optional ByVal TransColor As Long = -1, Optional ByVal BrushColor As Long = -1, Optional ByVal MonoMask As Boolean = False, Optional ByVal isGreyscale As Boolean = False)
 241.  
 242. '****************************************************************************
 243. '* Routine : To make transparent and grayscale images
 244. '* Author  : Gonkuchi
 245. '
 246. '* Modified by Dana Seaman
 247. '****************************************************************************
 248.  
 249.    Dim B                As Long, h As Long, F As Long, i As Long, newW As Long
 250.    Dim TmpDC            As Long, TmpBmp As Long, TmpObj As Long
 251.    Dim Sr2DC            As Long, Sr2Bmp As Long, Sr2Obj As Long
 252.    Dim DataDest()       As RGBTRIPLE, DataSrc() As RGBTRIPLE
 253.    Dim Info             As BITMAPINFO, BrushRGB As RGBTRIPLE, gCol As Long
 254.    Dim hOldOb           As Long, PicEffect As enumPicEffect
 255.    Dim SrcDC            As Long, tObj As Long, ttt As Long
 256.  
 257.    If DstW = 0 Or DstH = 0 Then Exit Sub
 258.    If SrcPic Is Nothing Then Exit Sub
 259.    
 260.    SrcDC = CreateCompatibleDC(DstDC)
 261.    
 262.    If SrcPic.Type = vbPicTypeBitmap Then 'check if it's an icon or a bitmap
 263.       tObj = SelectObject(SrcDC, SrcPic)
 264.    Else
 265.       Dim hBrush           As Long
 266.       tObj = SelectObject(SrcDC, CreateCompatibleBitmap(DstDC, DstW, DstH))
 267.       hBrush = CreateSolidBrush(TransColor)
 268.       DrawIconEx SrcDC, 0, 0, SrcPic.Handle, DstW, DstH, 0, hBrush, DI_NORMAL
 269.       DeleteObject hBrush
 270.    End If
 271.  
 272.    TmpDC = CreateCompatibleDC(SrcDC)
 273.    Sr2DC = CreateCompatibleDC(SrcDC)
 274.    TmpBmp = CreateCompatibleBitmap(DstDC, DstW, DstH)
 275.    Sr2Bmp = CreateCompatibleBitmap(DstDC, DstW, DstH)
 276.    TmpObj = SelectObject(TmpDC, TmpBmp)
 277.    Sr2Obj = SelectObject(Sr2DC, Sr2Bmp)
 278.    ReDim DataDest(DstW * DstH * 3 - 1)
 279.    ReDim DataSrc(UBound(DataDest))
 280.    With Info.bmiHeader
 281.       .biSize = Len(Info.bmiHeader)
 282.       .biWidth = DstW
 283.       .biHeight = DstH
 284.       .biPlanes = 1
 285.       .biBitCount = 24
 286.    End With
 287.  
 288.    BitBlt TmpDC, 0, 0, DstW, DstH, DstDC, DstX, DstY, vbSrcCopy
 289.    BitBlt Sr2DC, 0, 0, DstW, DstH, SrcDC, 0, 0, vbSrcCopy
 290.    GetDIBits TmpDC, TmpBmp, 0, DstH, DataDest(0), Info, 0
 291.    GetDIBits Sr2DC, Sr2Bmp, 0, DstH, DataSrc(0), Info, 0
 292.  
 293.    If BrushColor > 0 Then
 294.       BrushRGB.rgbBlue = (BrushColor \ &H10000) Mod &H100
 295.       BrushRGB.rgbGreen = (BrushColor \ &H100) Mod &H100
 296.       BrushRGB.rgbRed = BrushColor And &HFF
 297.    End If
 298.  
 299.    newW = DstW - 1
 300.  
 301.    For h = 0 To DstH - 1
 302.       F = h * DstW
 303.       For B = 0 To newW
 304.          i = F + B
 305.          If GetNearestColor(DstDC, CLng(DataSrc(i).rgbRed) + 256& * DataSrc(i).rgbGreen + 65536 * DataSrc(i).rgbBlue) <> TransColor Then
 306.             With DataDest(i)
 307.                If BrushColor > -1 Then
 308.                   If MonoMask Then
 309.                      If (CLng(DataSrc(i).rgbRed) + DataSrc(i).rgbGreen + DataSrc(i).rgbBlue) <= 384 Then DataDest(i) = BrushRGB
 310.                   Else
 311.                      DataDest(i) = BrushRGB
 312.                   End If
 313.                Else
 314.                   If isGreyscale Then
 315.                      gCol = CLng(DataSrc(i).rgbRed * 0.3) + DataSrc(i).rgbGreen * 0.59 + DataSrc(i).rgbBlue * 0.11
 316.                      .rgbRed = gCol: .rgbGreen = gCol: .rgbBlue = gCol
 317.                   Else
 318.                         DataDest(i) = DataSrc(i)
 319.                   End If
 320.                End If
 321.             End With
 322.          End If
 323.       Next B
 324.    Next h
 325.  
 326.    ' /--Paint it!
 327.    SetDIBitsToDevice DstDC, DstX, DstY, DstW, DstH, 0, 0, 0, DstH, DataDest(0), Info, 0
 328.  
 329.    Erase DataDest, DataSrc
 330.    DeleteObject SelectObject(TmpDC, TmpObj)
 331.    DeleteObject SelectObject(Sr2DC, Sr2Obj)
 332.    If SrcPic.Type = vbPicTypeIcon Then DeleteObject SelectObject(SrcDC, tObj)
 333.    DeleteDC TmpDC
 334.    DeleteDC Sr2DC
 335.    DeleteObject tObj
 336.    DeleteDC SrcDC
 337.  
 338. End Sub
 339.  
 340.  


AutoRedraw=True : ScaleMode=vbPixels
Sử dụng : TransBlt32 Me.hDc, 0, 0, picTest.ScaleWidth, picTest.ScaleHeight, pic32.Picture

Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 24
Joined: Tue 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 times

Re: Make a trasparent bitmap

Postby Koha JeseMen » Wed 27/04/2011 5:42 pm

Chả hiểu và cũng chả dùng đc :( :D


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests