• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
TrungDung1977
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 44
Joined: Tue 15/08/2006 11:19 pm
Location: TPHCM

module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby TrungDung1977 » Mon 14/04/2008 12:01 am

Thủ thuật: thời gian
Tác giả: sưu tầm (không nhớ là down của ai bên DĐ cũ)
Mô tả: chuyển ngày dương lịch sang giờ, ngày, tháng, năm Âm lịch. Phù hợp với ai muốn làm lịchCode: Select all

 1. Private Type solardate
 2.     solarday As Integer
 3.     solarmonth As Integer
 4.     solaryear As Integer
 5. End Type
 6. Private Type solarlunar
 7.     sdate As solardate
 8.     evallunar As Integer
 9.     leapmoon As Integer 'chi co hai gia tri la 0 hoac 1
 10. End Type
 11. Private Type lunardate
 12.     lunarday As Integer
 13.     lunarmonth As Integer
 14.     lunaryear As Integer
 15.     leapmoon As Integer 'chi co hai gia tri la 0 hoac 1
 16. End Type
 17.  
 18. Const PI = 3.14159265358979 + 3.238462643383E-15 + 2.795E-28
 19.  
 20. Private Function UniversalToJD(ByVal solarday As Integer, ByVal solarmonth As Integer, ByVal solaryear As Integer) As Double
 21. 'tra ve 1  ngay julius cua ngay duong lich
 22.     Dim jd As Double
 23.         If (solaryear > 1582 Or (solaryear = 1582 And solarmonth > 10) Or (solaryear = 1582 And solarmonth = 10 And solarday > 14)) Then
 24.             jd = 367
 25.             jd = jd * solaryear
 26.             jd = jd - Int(7 * (solaryear + Int((solarmonth + 9) / 12)) / 4)
 27.             jd = jd - Int(3 * (Int((solaryear + (solarmonth - 9) / 7) / 100) + 1) / 4)
 28.             jd = jd + Int(275 * solarmonth / 9)
 29.             jd = jd + solarday
 30.             jd = jd + 1721028.5
 31.         Else
 32.             jd = 367
 33.             jd = jd * solaryear
 34.             jd = jd - Int(7 * (solaryear + 5001 + Int((solarmonth - 9) / 7)) / 4)
 35.             jd = jd + Int(275 * solarmonth / 9)
 36.             jd = jd + solarday
 37.             jd = jd + 1729776.5
 38.         End If
 39.         UniversalToJD = jd
 40. End Function
 41.  
 42.  
 43. Private Function solar2lunar(ByVal solarday As Integer, ByVal solarmonth As Integer, ByVal solaryear As Integer, ByVal local_timezone As Byte) As lunardate
 44.     Dim ly() As solarlunar
 45.     Dim jdToday, jdMonth11 As Double
 46.     Dim month11 As solardate
 47.     Dim i, dd, mm, yy As Integer
 48.         yy = solaryear
 49.         lunaryear solaryear, ly(), local_timezone
 50.         month11 = ly(UBound(ly)).sdate
 51.         jdToday = LocalToJD(solarday, solarmonth, solaryear, local_timezone)
 52.         jdMonth11 = LocalToJD(month11.solarday, month11.solarmonth, month11.solaryear, local_timezone)
 53.         If (jdToday >= jdMonth11) Then
 54.             lunaryear solaryear + 1, ly(), local_timezone
 55.             yy = solaryear + 1
 56.         End If
 57.         i = UBound(ly)
 58.         Do While (jdToday < LocalToJD(ly(i).sdate.solarday, ly(i).sdate.solarmonth, ly(i).sdate.solaryear, local_timezone))
 59.                 i = i - 1
 60.         Loop
 61.         dd = Int(jdToday - LocalToJD(ly(i).sdate.solarday, ly(i).sdate.solarmonth, ly(i).sdate.solaryear, local_timezone)) + 1
 62.         mm = ly(i).evallunar
 63.         If (mm >= 11) Then
 64.                 yy = yy - 1
 65.         End If
 66.         With solar2lunar
 67.             .leapmoon = ly(i).leapmoon
 68.             .lunarday = dd
 69.             .lunarmonth = mm
 70.             .lunaryear = yy
 71.         End With
 72. End Function
 73.  
 74. Private Sub lunaryear(ByVal solaryear As Integer, ret() As solarlunar, ByVal local_timezone As Byte)
 75.     Dim jdmonth11A, off As Double
 76.     Dim k, i, foundI, j As Integer
 77.     Dim sunlongitudes(1 To 14) As Double
 78.     Dim foundB, hasMajorTerm, p1, p2, leap As Boolean
 79.     Dim sl1, sl2, sl3, sl4, kl As Double
 80.     Dim SUNLONG_MAJOR(1 To 12) As Double
 81.         jdmonth11A = LocalToJD(LunarMonth11(solaryear - 1, local_timezone).solarday, LunarMonth11(solaryear - 1, local_timezone).solarmonth, LunarMonth11(solaryear - 1, local_timezone).solaryear, local_timezone)
 82.         k = Int(0.5 + (jdmonth11A - 2415021.07699869 - 0.000000005) / 29.530588853)
 83.         'k la ngay soc cua mong 1 thang 11 nam solaryear -1
 84.         off = LocalToJD(LunarMonth11(solaryear, local_timezone).solarday, LunarMonth11(solaryear, local_timezone).solarmonth, LunarMonth11(solaryear, local_timezone).solaryear, local_timezone) - jdmonth11A
 85.         leap = off > 365
 86.         If leap Then
 87.             ReDim Preserve ret(1 To 14)
 88.             'neu la nam nhuan thi tu thang 11 nam nay den thang 11nam sua se co 14 ngay soc tat ca
 89.         Else
 90.             ReDim Preserve ret(1 To 13)
 91.             'neu khong nhuan thi se co 13 ngay soc  tat ca
 92.         End If
 93.         For i = 1 To UBound(ret)
 94.             With ret(i)
 95.                 .sdate = LocalFromJD(NewMoon(k + i - 1), local_timezone)
 96.                 .evallunar = MOD1(i + 10, 12)
 97.                 .leapmoon = 0
 98.             End With
 99.         Next
 100.         If (leap) Then
 101.         'den day thi chac chan nam nay se la nam nhuan
 102.         'nen so ngay soc se la 14 ngay trong nam
 103.             For i = 0 To 11
 104.                 SUNLONG_MAJOR(i + 1) = i * PI / 6
 105.             Next
 106.             'tao ra 12 tiet khi tu (0 den 11)*pi/6
 107.             For i = 1 To 14
 108.                 kl = LocalToJD(ret(i).sdate.solarday, ret(i).sdate.solarmonth, ret(i).sdate.solaryear, local_timezone)
 109.                 sunlongitudes(i) = SunLongitude(kl)
 110.             Next
 111.             'tinh ra trung khi cua nhung thang am lich
 112.             foundB = False
 113.             For i = 1 To 13
 114.                 sl1 = sunlongitudes(i)
 115.                 sl2 = sunlongitudes(i + 1)
 116.                 'trung khi cua hai thang lien tiep
 117.                 hasMajorTerm = False
 118.                 For j = 1 To 11
 119.                     sl3 = SUNLONG_MAJOR(j)
 120.                     sl4 = SUNLONG_MAJOR(j + 1)
 121.                     p1 = ((sl3 < sl1) And (sl1 < sl2) And (sl2 < sl4))
 122.                     p2 = ((sl3 < sl2) And (sl2 < sl1) And (sl1 < sl4))
 123.                     If (p1 Or p2) Then
 124.                         hasMajorTerm = True
 125.                     End If
 126.                     If hasMajorTerm Then
 127.                         ret(i).leapmoon = 1
 128.                         ret(i).evallunar = MOD1(i + 9, 12)
 129.                         foundB = True
 130.                         foundI = i
 131.                         Exit For
 132.                     End If
 133.                 Next
 134.                 If foundB Then
 135.                     Exit For
 136.                 End If
 137.             Next
 138.             For i = foundI + 1 To 14
 139.                 ret(i).evallunar = MOD1(i + 9, 12)
 140.             Next
 141.         End If
 142. End Sub
 143.  
 144. Private Function LocalFromJD(ByVal jd As Double, ByVal local_timezone As Byte) As solardate
 145. 'tra ve ngay ,thang ,nam  cua nam duong lich cho 1 ngay julius tuong ung voi mui gio
 146.  
 147.         LocalFromJD = UniversalFromJD(jd + local_timezone / 24)
 148. End Function
 149.  
 150. Private Function LocalToJD(ByVal solarday As Integer, ByVal solarmonth As Integer, ByVal solaryear As Integer, ByVal local_timezone As Byte) As Double
 151. 'tra ve 1  ngay julius cua ngay duong lich voi mui gio
 152.         LocalToJD = UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) - local_timezone / 24
 153. End Function
 154.  
 155. Private Function LunarMonth11(ByVal solaryear As Integer, ByVal local_timezone As Byte) As solardate
 156. 'tính thang am lich chua Ðong chi
 157. 'tra ve ngay mong 1 thang 11 am cua  nam solaryear
 158.     Dim off, jd, sunLong As Double
 159.     Dim k As Integer
 160.     Dim ret As solardate
 161.         off = LocalToJD(31, 12, solaryear, local_timezone) - 2415021.07699869 - 0.000000005
 162.         k = Int(off / 29.530588853)
 163.         jd = NewMoon(k)
 164.         ret = LocalFromJD(jd, local_timezone)
 165.         sunLong = SunLongitude(LocalToJD(ret.solarday, ret.solarmonth, ret.solaryear, local_timezone))
 166.         If (sunLong > 3 * PI / 2) Then
 167.             jd = NewMoon(k - 1)
 168.         End If
 169.     LunarMonth11 = LocalFromJD(jd, local_timezone)
 170. End Function
 171.  
 172. Private Function NewMoon(ByVal k As Integer) As Double
 173. 'tra ve gia tri cua ngay julius tuong ung voi ngay soc thu k
 174.     Dim T, T2, T3, dr, JD1, M, Mpr, f, C1, deltat, JdNew
 175.         T = k / 1236.85 '// Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
 176.         T2 = T * T
 177.         T3 = T2 * T
 178.         dr = PI / 180
 179.         JD1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3
 180.         JD1 = JD1 + 0.00033 * Math.Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr) ' // Mean new moon
 181.         M = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3 ' // Sun's mean anomaly
 182.         Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3 ' // Moon's mean anomaly
 183.         f = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3 ' // Moon's argument of latitude
 184.         C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Math.Sin(M * dr) + 0.0021 * Math.Sin(2 * dr * M)
 185.         C1 = C1 - 0.4068 * Math.Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Math.Sin(dr * 2 * Mpr)
 186.         C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * 3 * Mpr)
 187.         C1 = C1 + 0.0104 * Math.Sin(dr * 2 * f) - 0.0051 * Math.Sin(dr * (M + Mpr))
 188.         C1 = C1 - 0.0074 * Math.Sin(dr * (M - Mpr)) + 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * f + M))
 189.         C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * f - M)) - 0.0006 * Math.Sin(dr * (2 * f + Mpr))
 190.         C1 = C1 + 0.001 * Math.Sin(dr * (2 * f - Mpr)) + 0.0005 * Math.Sin(dr * (2 * Mpr + M))
 191.         If (T < -11) Then
 192.             deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3
 193.         Else
 194.             deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2
 195.         End If
 196.         JdNew = JD1 + C1 - deltat
 197.     NewMoon = JdNew
 198. End Function
 199.  
 200. Private Function MOD1(ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
 201. 'tra ve gia tri cua so du  khi x chia cho y
 202.     Dim Z
 203.         Z = x - (y * Int(x / y))
 204.         If Z = 0 Then
 205.             Z = y
 206.         End If
 207.         MOD1 = Z
 208. End Function
 209.  
 210. Private Function SunLongitude(ByVal jdn As Double) As Double
 211. 'tra ve trung khi cua thang
 212.     Dim T, T2, dr, M, L0, DL, l
 213.         T = (jdn - 2451545) / 36525  ' // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
 214.         T2 = T * T
 215.         dr = PI / 180 ' // degree to radian
 216.         M = 357.5291 + 35999.0503 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2 ' // mean anomaly, degree
 217.         L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2 ' // mean longitude, degree
 218.         DL = (1.9146 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Math.Sin(dr * M)
 219.         DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Math.Sin(dr * 2 * M) + 0.00029 * Math.Sin(dr * 3 * M)
 220.         l = L0 + DL ' // true longitude, degree
 221.         l = l * dr
 222.         l = l - PI * 2 * (Int(l / (PI * 2))) ' // Normalize to (0, 2*PI)
 223.     SunLongitude = l
 224. End Function
 225.  
 226.  
 227. Private Function UniversalFromJD(ByVal jd As Double) As solardate
 228. 'tra ve ngay ,thang ,nam  cua nam duong lich cho 1 ngay julius tuong ung
 229.         Dim Z, A, alpha, B, C, D, E, dd, mm, yyyy
 230.         Dim f As Double
 231.         Z = Int(jd + 0.5)
 232.         f = (jd + 0.5) - Z
 233.         If (Z < 2299161) Then
 234.             A = Z
 235.         Else
 236.             alpha = Int((Z - 1867216.25) / 36524.25)
 237.             A = Z + 1 + alpha - Int(alpha / 4)
 238.         End If
 239.         B = A + 1524
 240.         C = Int((B - 122.1) / 365.25)
 241.         D = Int(365.25 * C)
 242.         E = Int((B - D) / 30.6001)
 243.         dd = Int(B - D - Int(30.6001 * E) + f)
 244.         If (E < 14) Then
 245.             mm = E - 1
 246.         Else
 247.             mm = E - 13
 248.         End If
 249.         If (mm < 3) Then
 250.             yyyy = C - 4715
 251.         Else
 252.             yyyy = C - 4716
 253.         End If
 254.         With UniversalFromJD
 255.             .solarday = dd
 256.             .solarmonth = mm
 257.             .solaryear = yyyy
 258.         End With
 259. End Function
 260.  
 261.  
 262. Public Function LayThoiGianAL(ByVal solarday As Integer, ByVal solarmonth As Integer, ByVal solaryear As Integer, ByVal local_timezone As Byte) As String
 263.     Dim Esteam(9) As String
 264.     Dim Ebranch(11) As String
 265.     Dim Vsteam(9) As String
 266.     Dim Vbranch(11) As String
 267.     Dim ld, lm, ly, llm As Integer
 268.     Dim str$
 269.         'khai bao thien can tieng anh
 270.         Esteam(0) = "Jia":        Esteam(1) = "Yi":        Esteam(2) = "Bing":        Esteam(3) = "Ding"
 271.         Esteam(4) = "Wu":        Esteam(5) = "Ji":        Esteam(6) = "Geng":        Esteam(7) = "Xin"
 272.         Esteam(8) = "Ren":        Esteam(9) = "Gui"
 273.         'khai bao thien can tieng viet
 274.         Vsteam(0) = "Gia1p":        Vsteam(1) = "A61t":        Vsteam(2) = "Bi1nh":        Vsteam(3) = "D9inh"
 275.         Vsteam(4) = "Ma65u":        Vsteam(5) = "Ky3":        Vsteam(6) = "Canh":        Vsteam(7) = "Ta6n"
 276.         Vsteam(8) = "Nha6m":        Vsteam(9) = "Quy1"
 277.         'khai bao dia chi tieng anh
 278.         Ebranch(0) = "zi":        Ebranch(1) = "chou":        Ebranch(2) = "Yin":        Ebranch(3) = "Mao"
 279.         Ebranch(4) = "Chen":        Ebranch(5) = "Si":        Ebranch(6) = "wu":        Ebranch(7) = "Wei"
 280.         Ebranch(8) = "Shen":        Ebranch(9) = "You":        Ebranch(10) = "Xu":        Ebranch(11) = "Hai"
 281.         'khai bao dia chi tieng viet
 282.         Vbranch(0) = "Ty1":        Vbranch(1) = "Su73u":        Vbranch(2) = "Da62n":        Vbranch(3) = "Ma4o"
 283.         Vbranch(4) = "Thi2n":        Vbranch(5) = "Ty5":        Vbranch(6) = "Ngo5":        Vbranch(7) = "Mu2i"
 284.         Vbranch(8) = "Tha6n":        Vbranch(9) = "Da65u":        Vbranch(10) = "Tua61t":        Vbranch(11) = "Ho75i"
 285.        
 286.         With solar2lunar(solarday, solarmonth, solaryear, local_timezone)
 287.             ld = .lunarday
 288.             lm = .lunarmonth
 289.             ly = .lunaryear
 290.             llm = .leapmoon
 291.         End With
 292.        
 293.         'tao ngay can chi
 294.         str = Vsteam(Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 9.5) Mod 10)
 295. '        AALdaySBsteam.Caption = Esteam(Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 9.5) Mod 10)
 296.         str = str & " " & Vbranch(Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 1.5) Mod 12)
 297. '        AALdaySBbranch.Caption = Ebranch(Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 1.5) Mod 12)
 298.         str = str & "//"
 299.  
 300. '        'tao thang can chi
 301.         str = str & Vsteam((ly * 12 + lm + 3) Mod 10)
 302.        
 303. '        AALmoonSBsteam.Caption = Esteam((ly * 12 + lm + 3) Mod 10)
 304. '        AALmoonSBbranch.Caption = Ebranch((lm + 1) Mod 12)
 305.         str = str & " " & Vbranch((lm + 1) Mod 12)
 306.        
 307.         str = str & "//"
 308.  
 309. '        If llm Then
 310. '            Vleapmonth.Caption = "(N)"
 311. '            Eleapmonth.Caption = "(L)"
 312. '        Else
 313. '            Vleapmonth.Caption = ""
 314. '            Eleapmonth.Caption = ""
 315. '        End If
 316.        
 317.        
 318.         'tao nam can chi
 319.         str = str & Vsteam((ly + 6) Mod 10)
 320. '        AALyearSBsteam.Caption = Esteam((ly + 6) Mod 10)
 321.         str = str & " " & Vbranch((ly + 8) Mod 12)
 322. '        AALyearSBbranch.Caption = Ebranch((ly + 8) Mod 12)
 323.        
 324.         str = str & "//"
 325.         'tao gio can chi
 326.         str = str & Vsteam(((Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 9.5) Mod 10) Mod 5) * 2)
 327. '        AALhoursteam.Caption = Esteam(((Int(UniversalToJD(solarday, solarmonth, solaryear) + 9.5) Mod 10) Mod 5) * 2)
 328.        
 329.        
 330.         LayThoiGianAL = str & " Ty1//" & ld & "/" & lm & "/" & ly & "//" & llm
 331.  
 332. End Function


Cách sử dụng:
LayThoiGianAL(12,4,2008,7) --> xem AL ngày 12/04/2008, múi giờ thứ 7 :D

Nó sẽ trả về: Nha6m Ngo5//Bi1nh Thi2n//Ma65u Ty1//Canh Ty1//7/3/2008//0

Dịch nghĩa: (vui lòng dùng kèm hàm chuyển VNI2UNI để chuyển thành unicode)
-Giờ Canh Tý
-Ngày Nhâm Ngọ
-Tháng Bính Thìn
-Năm Mậu Tý
-Ngày âm: 7/3/2008
-Tham số cuối cùng: nếu = 1 thì tháng đó là tháng nhuần

Tự đánh giá: sử dụng tốt, tuy nhiên không đánh giá được độ chính xác và tầm thời gian hiệu lực đúng là từ năm nào đến năm nào.User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby truongphu » Mon 14/04/2008 6:26 am

- Quá đã! cảm ơn TrungDung1977 đã sưu tầm (và chỉnh lý?). Tại forum cũ, mục Mẹo vặt \ Chuỗi và Thời gian chỉ có bài của NoBi gởi do Hồ Ngọc Đức viết. Để mang sang diễn đàn mới,tôi đang "đánh vật" với nó trong hơn tuần qua về ý nghĩa các mảng code, hiện sắp xong sẽ gởi lên góp mặt. Tuy nhiên về phương diện code, việc tính toán chỉ dựa vào mảng thông tin 300 năm mà HNĐ đã dày công xây dựng, tuy gọn nhưng chưa "đã", không phổ quát như module trên. (trên các trang web chuyên biệt, có code chức năng tương tự với ngôn ngữ Java nên tôi thua)
- Thấy có Const PI nghĩa là module tính trực tiếp từ đường đi của mặt trời! Hứa hẹn chắc phải cỡ một tháng mới hiểu gần toàn bộ module nầy qua. Tuy thế tôi vẫn đánh giá đây là một tư liệu quý sẽ làm kho kiến thức của CLBVB giàu thêm
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby truongphu » Mon 14/04/2008 6:39 pm

Tôi đọc bài trên suốt ngày hôm nay, chỉ hiểu vài cọng râu! Tuy nhiên vì tính ưu việt của nó đành giã từ code HNĐ..(cũng như từ TV đen chuyển qua TV màu vậy)
Có so sánh với Hacalendar, năm 1 đến năm 30 có sai lệch 1 ngày, nhưng biết ai đúng sai?, lại nữa, đó là điều .. không cần thiết trừ các nhà sử học.
Lẽ ra soạn lại bài "Đổi ...của HNĐ" nhưng thôi vì lý do nêu trên. Do định dạng xuất thông tin của TrungDung1977 có nhiều ký tự // nhìn mỏi mắt nên tôi đóng gói ứng dụng trên theo sở thích cá nhân.
Đây là Ứng dụng ăn theo, giúp các bạn đở công mày mò
Xin lỗi trước, một vài đoạn code không quan trọng được chỉnh sửa cho gọn, phần còn lại thì đọc không hiểu nên vẫn còn nguyên.
Code bên dưới
Attachments
untitled.JPG
Module tính âm lich.rar
(6.31 KiB) Downloaded 955 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

TrungDung1977
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 44
Joined: Tue 15/08/2006 11:19 pm
Location: TPHCM

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby TrungDung1977 » Mon 14/04/2008 11:58 pm

Rất tiếc phải báo với bác là sau khi xem kĩ và đối chiếu với lịch trên mạng thì module này cho kết quả sai nhiều, cho kết quả sai trong nhiều năm trong khoảng 100 năm lại sai liên tục khoảng 2 năm. Cái này vẫn đúng trong khoảng từ 1901 đến 2261
Mời bác sử dụng cái của vie87vn trong box usercontrol, module. Cái này cho nhiều thông tin và chính xác hơn :D

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby truongphu » Tue 15/04/2008 10:22 am

cảm ơn vie87vn và TrungDung1977
- TitleBar của form VB6 hoàn toàn không hổ trợ tiếng Việt, do đó thừa, nên bỏ 1 hàm API và sub gọi tiếng Việt cho titlebar
TB: Xin lỗi câu ở trên, nói lại cho rõ là không thể hiện tốt ở XP chế độ windows standard! vậy có thể bỏ hoặc không. Thành thật xin lỗi vie87vn

- Function ToUni của TrungDung1977 ngắn gọn hơn của thuongall nên cần thay thế
- Function VMonthName chưa được ứng dụng, phải gọi ra cho vui. Tôi có viết lại
- Tại txtday, txtMonth, txtYear, khi gõ trị số 0 vô nghĩa, trình vẫn tính toán!, tương tự vẫn chạy với ngày >32, tháng > 12..
Tôi đã fix
- Chỉ nhập dữ liệu bằng cách gõ vào ô rôi nhấn = không thuận tiện, tôi đã bổ sung các nút nhấn +, - và thanh trượt
Nói chung cũng tợ như TV màu cong chuyển qua TV LCD, tuy chưa đọc kỹ code tính toán của Hồ Ngọc Đức.
vie87vn giỏi thiệt!
Xin gởi kèm code
Attachments
888.JPG
LunarCalendar.rar
(25.51 KiB) Downloaded 953 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

ngaydautiendihoc
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 262
Joined: Mon 12/03/2007 10:55 pm
Location: Hà Giang
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby ngaydautiendihoc » Tue 15/04/2008 5:16 pm

Code này hình như chuyển từ code Jave của Hồ Ngọc Đức.
Ngày trước tôi cũng đã ngiên cứu cái này và cũng hỏi mọi người nhưng hình như chẳng ai quan tâm.
Trong code trên có rất nhiều hằng số, chẳng biết lấy ở đâu ra, quy luật tính toán như thế nào, chịu không thể hiểu nổi. Có lẽ liên quan đến sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời và trái đất, giữa chúng có một sự liên hệ nhất định và có quy luật. Ai am hiểu thiên văn vào giải thích hộ đi.
À mà nhân tiện vụ lịch âm dương này cho tôi hỏi, hiện nay ở VN mình đang sử dụng phương pháp tính nào là chuẩn nhất nhỉ, thấy cứ gần đến tết lại xôn xao về lịch, tranh cãi nhau tùm lum, người thì bảo đúng, người thì bảo sai cha hiểu thế nào cả.
Rồi quan điểm về thời khắc bắt đầu 1 ngày mới: Theo bác Phan Kế Bính thì giờ tý bắt đầu từ 11h đêm nhưng theo một số chỗ khác thì lại nói là bắt đầu từ 0h, ở đây chắc chưa có sự thống nhất. Có lẽ theo giờ TQ thì 11h đêm là thời điểm bắt đầu 1 ngày mới vì Bắc Kinh sớm hơn Hà nội 1h, còn ở VN thì nên áp dụng từ 0h chả biết thế có phải không.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby truongphu » Tue 15/04/2008 9:23 pm

Rất hoan nghênh ngaydautiendihoc tham gia đề mục
Những suy ngĩ của ngaydautiendihoc cũng là suy nghĩ người trong cuộc (đang tìm hiểu)
Rồi một ngày nào đó../.các vấn đề trên trở thành quá dễ!
Mong có sự đồng cảm.

TB Nếu TrungDung1977 không khó chịu, sao chúng ta không là bạn bè? Lĩnh vực chuyên môn của ai thì kệ người nấy, Chỉ bạn bè qua CODE, TrungDung1977 đang viết cái OCX gì đó cho tiếng Việt là bạn bè của NoBi, thì chuỗi và các vấn đề... sao không là bạn bè của truongphu? :D :D (dù học sau nhưng tiếp thu nhanh!)
hoặc là xuyên qua các bài viết, logic của truongphu rạch ròi, ? = cũng hợp rơ? :x
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

dvh
Posts: 2
Joined: Tue 15/04/2008 4:27 pm

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby dvh » Tue 15/04/2008 10:54 pm

Tôi cũng có một số thắc mắc liên quan tới thiên văn và lịch:
- Không biết ngày đầu năm âm lịch được tính theo phương pháp nào?
- Có phải Trái Đất luôn quay quanh mặt trời với cùng một quỹ đạo?
- Có phải Mặt Trăng luôn quay quanh Trái Đất với cùng một quỹ đạo?
Kiến thức về lịch của người xưa khác ngày này cho nên muốn tính âm lịch cổ VN và Trung Hoa ghi trong lịch sử có lẽ cần thêm sai số về kiến thức của các nhà làm lịch cổ. Ví dụ sự tiến bộ của thiên văn học giúp tính thời gian quay mặt trời quanh mặt đất chính xác hơn=> đông chí chính xác hơn mà âm và dương lịch đều có cùng đông chí.
Một vài câu hỏi nhỏ mong được trao đổi cùng mọi người.

ngaydautiendihoc
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 262
Joined: Mon 12/03/2007 10:55 pm
Location: Hà Giang
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby ngaydautiendihoc » Wed 16/04/2008 9:11 am

dvh wrote:- Không biết ngày đầu năm âm lịch được tính theo phương pháp nào?

Cái này bạn xem lại bài viết của HNĐ http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/. Đúng hay không cũng chưa thấy có văn bản pháp quy nào nói đến.
dvh wrote:- Có phải Trái Đất luôn quay quanh mặt trời với cùng một quỹ đạo?
- Có phải Mặt Trăng luôn quay quanh Trái Đất với cùng một quỹ đạo?

Cái này thì hiển nhiên rồi, có điều là chu kỳ của nó chính xác thế nào thôi, chúng ta ai cũng biết chu kỳ của trái đất sấp xỉ là 365 ngày lẻ 6 tiếng, chu kỳ của mặt trăng sấp xỉ 29,5 ngày nhưng chính xác hơn nữa thì có lẽ phải nhờ vào các cao thủ về thiên văn.
Như chúng ta đã thấy, năm dương lịch không phải cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận (366 ngày - Nhét ngày nhuận vào tháng 2: 29 ngày) vì vậy ở đây có 1 số lẻ nhất định không phải là 6 tiếng/năm nữa.
Tôi ngờ rằng những hằng số lắt nhắt mà HNĐ đưa vào trong Code trên kia nhằm giải quyết độ chính xác của chu kỳ. Có lẽ đó là 1 số lẻ phức tạp nên Code chỉ giải quyết được trong 1 khoảng thời gian nào đó thôi, nếu dài quá sẽ thiếu chính xác.
Chẳng biết có fải thế không, mọi người cùng tiếp tục mổ xẻ nhé.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby truongphu » Wed 16/04/2008 10:40 am

Dưới đây là các hiểu biết còn hạn chế của tôi, xin trao đổi cùng ngaydautiendihoc và dvh. Nên tham khảo các bài viết về lịch của Hồ Ngọc Đức, Giáo trình thiên văn Phạm Viết Trinh - Nguyễn Đình Noãn

Đến ngaydautiendihoc
- quy luật tính toán như thế nào?
Trả lời: Nguyên lý thì đơn giản mà thuật toán quá phức tạp như ngaydautiendihoc hỏi: "Trong code trên có rất nhiều hằng số, chẳng biết lấy ở đâu ra ...?)
Nguyên lý: Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian. Do mốc 1 đã biết số liệu, đếm rợ dần dần đến mốc 2!
Thuật toán: Dương lịch Julius Caesar dư ngày trong nhiều năm. Đến năm 1582 Giáo Hoàng Gregory XIII quyết định bỏ 10 ngày trong tháng 10 năm đó và bổ sung thêm cách tính năm nhuận Dl, vì lý do trên tính DateDiff khá lúng túng.
Hằng Pi phục vụ trong tính quỹ đạo trái đất để xác định các điểm Sóc (ngày 1 = Trời-Trăng-Đất thẳng hàng) , các điểm Trung khí (Mốc 1/12 quỹ đạo, tính từ vd xuân phân)

- ở VN mình đang sử dụng phương pháp tính nào là chuẩn?
Trả lời: Có cơ quan chuyên trách, tựu trung như cách tính Hồ Ngọc Đức, Phải là múi giờ 7

- đến tết lại xôn xao về lịch, tranh cãi nhau tùm lum?
Trả lời: Lịch Trung quốc tính trên múi giờ 8, thỉnh thoảng các số liệu của lịch VN và TQ chênh nhau. Không phải vì tự ái dân tộc mà vì chúng ta đang sống trên múi giờ 7 nên dùng lịch dựa múi giờ 7 là chính xác nhất

- bác Phan Kế Bính thì giờ tý bắt đầu từ 11h đêm?
Trả lời: Thiếu logic: 11 giờ (đêm) = ngày cũ, Tý giờ khởi đầu ngày mới làm sao gán ghép như thế?

- Có lẽ theo giờ TQ thì...?
Trả lời: giờ khởi đầu ngày mới chỉ lệ thuộc địa phương

Đến dvh
- Không biết ngày đầu năm âm lịch được tính theo phương pháp nào?

Trả lời: Tính khoảng cách giữa 2 ngày Đông chí liên tiếp
Nếu dưới 365 ngày = dễ, ngày đầu năm âm lịch đó là ngày Sóc thứ 2 sau ngày Đông chí thứ nhất
Nếu trên 365 ngày: có tháng nhuận.
- nếu tháng nhuận là tháng từ 1 - 10 ngày đầu năm âm lịch đó là ngày Sóc thứ 2 sau ngày Đông chí thứ nhất
- nếu tháng nhuận là tháng 11 hoặc 12 ngày đầu năm âm lịch đó là ngày Sóc thứ 3 sau ngày Đông chí thứ nhất.

- Có phải Trái Đất luôn quay quanh mặt trời với cùng một quỹ đạo?

Trả lời: Xét trong thời gian ngắn vài trăm ngàn năm (so với 4 tỷ năm tuổi) thì đúng như thế

- Có phải Mặt Trăng luôn quay quanh Trái Đất với cùng một quỹ đạo?

Trả lời: Như câu trên

Kiến thức về lịch của người xưa khác ngày này cho nên muốn tính âm lịch cổ VN và Trung Hoa ghi trong lịch sử có lẽ cần thêm sai số về kiến thức của các nhà làm lịch cổ. Ví dụ sự tiến bộ của thiên văn học giúp tính thời gian quay mặt trời quanh mặt đất chính xác hơn=> đông chí chính xác hơn mà âm và dương lịch đều có cùng đông chí.

Trả lời: âm lịch cổ chỉ dựa vào mặt trăng để tính ngày tháng năm nên sai so với chu kỳ mùa, chỉ có giá trị lịch sử
Âm lịch hiện đại là âm lịch có pha dương lịch = Âm Dương lịch, tính lịch âm nhưng dựa trên các điểm mốc của vị trí trái đất trên qũy đạo.
Các mốc quan trọng và dễ nhớ: Xuân phân (khỏang 21/3 DL), Hạ chí (khoảng 22/6 DL), Thu phân (khoảng 23/9 DL) và Đông chí (khoảng 22/12 DL). Mốc Đông chí có nhắc đến trên
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Lịch âm dương 2009, code gọn

Postby truongphu » Wed 16/04/2008 4:27 pm

Thủ thuật: Lịch âm dương 2009, code gọn
Tác giả: truongphu
Mô tả: Lịch âm dương 2009


Code: Select all

 1. Dim Ngay, TenN, Thang, TenT, Nam, TenNa, Nh
 2. Private Function ToAL(data As Date)
 3. Dim Can() As String, Chi() As String, N As Boolean
 4. Dim DL() As String, i As Byte, days As Byte, cach As Integer
 5. DL = Split("5,A,A,B,A,B,A,B,B,A,B,A,B,A", ",")
 6. cach = DateDiff("d", #1/1/2009#, data) + 6
 7.   Thang = 12
 8.     For i = 1 To 13
 9.             If cach >= 30 Then
 10.             If DL(i) = "A" Then days = 30 Else days = 29
 11.             cach = cach - days
 12.             If i = DL(0) + 1 Then
 13.             Thang = Thang
 14.             N = True
 15.             Else
 16.             Thang = Thang + 1
 17.             End If
 18.             If Thang > 12 Then Thang = Thang - 12
 19.         End If
 20.         If cach <= 29 Then Exit For
 21.     Next
 22. Ngay = cach
 23. If Ngay = 0 Then Ngay = 30
 24. Can = Split("Canh,Tân,Nhâm,Qúy,Giáp,Ât,Bính,Ðinh,Mâu,Ky", ",")
 25. Chi = Split("Thân,Dâu,Tuât,Ho'i,Tý,Suu,Dân,Mao,Thìn,Ty,Ngo,Mùi", ",")
 26. TenN = Can(DateDiff("d", #4/1/1800#, data) Mod 10) & " " & Chi(DateDiff("d", #4/1/1800#, data) Mod 12)
 27. If Thang = 12 Then Nam = 2008 Else Nam = 2009
 28. TenT = Can((Nam * 12 + Thang + 7) Mod 10) & " " & Chi((Thang + 5) Mod 12)
 29. If Thang = 12 Then TenNa = "Mâu Tý" Else TenNa = "Ky Suu"
 30. If N = True Then Nh = " (Nh)" Else Nh = ""
 31. End Function
 32.  
 33. Private Sub HScroll1_Change()
 34. Dim DMY As Date
 35. DMY = CDate(HScroll2.Value & "/" & HScroll1.Value & "/" & "2009")
 36. Label1.Caption = Day(DMY) & "/" & Month(DMY) & "/2009"
 37. Text1 = ToAL(DMY)
 38. Text1 = "Ngày " & TenN & vbCrLf & "Tháng " & TenT & Nh & vbCrLf & "Nam " & TenNa & vbCrLf & Ngay & "/" & Thang & "/" & Nam
 39. End Sub
 40.  
 41. Private Sub HScroll2_Change()
 42. Call HScroll1_Change
 43. End Sub
 44.  
Attachments
untitled.JPG
untitled.JPG (12.65 KiB) Viewed 12403 times
Nam 2009.rar
(1.92 KiB) Downloaded 658 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
vie87vn
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 150
Joined: Sat 05/04/2008 10:15 am
Location: Quán Đôi - Củ Chi
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby vie87vn » Fri 18/04/2008 8:42 pm

Cám ơn các bạn quan tâm tới bài viết của mình.
Mã nguồn hoàn toàn của Hồ Ngọc Đức, mình chỉ chuyển đổi và tìm hiểu, kiểm tra cho chính xác so với lịch của Hồ Ngọc Đức.
Lịch trên là hoàn toàn sử dụng theo múi giờ +7 của Việt Nam, tức không đúng so với lịch sử, vì 1 thời gian chúng ta dùng múi giờ +8 nên thời gian lịch sử sẽ khác với lịch này.
Xem thủ thuật làm lịch trên trang của Hồ Ngọc Đức, mình ra kết quả sai rất nhiều. Từ mã nguồn Java thì chính xác hơn.

@truongphu: Cái project trên mình chỉ làm ví dụ cho cái module mình dịch từ mã nguồn Java của HNĐ thôi. Việc ngày >31, tháng >12 và trả về giá trị 0 khi không có ngày tháng năm nhuận thì các bạn tự bẫy lỗi trong quá trình thiết kế 1 chương trình của mình. Vì thế nên ví dụ này mình không bẫy lỗi.
Về việc hàm VMonthName mình tạo ra là lý do: Tháng 1 mình gọi là tháng giêng, còn Dương lịch vẫn là tháng một, tháng 12 gọi là tháng chạp, trong khi Dương lịch vẫn gọi là tháng mười hai và đặc biệt là ... quên lôi ra dùng.
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

btamsgn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 47
Joined: Thu 10/04/2008 4:40 pm
Has thanked: 3 times

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Postby btamsgn » Fri 31/05/2013 4:02 pm

Code không dùng được trong VBA của excel

của tác giả Nguyễn Quốc San bên trang Ho Ngoc Duc thì ok cả VB và excel

thuntpd00531
Posts: 1
Joined: Fri 31/05/2013 5:05 pm

nhờ các bạn cho ý tưởng from quan lý sinh viên

Postby thuntpd00531 » Sat 01/06/2013 4:34 pm

Tên:
Loại:
Ngôn ngữ lập trình:
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng:


chào các bạn, mình đang học môn vb mình đang định làm một phần mềm quản lý sinh viên, trên vb. Nhưng mình chưa có ý tưởng các bạn nào đã làm trên phần mền vb giúp đỡ mình với


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest