• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4777
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby truongphu » Sun 08/03/2009 4:01 pm

Thủ thuật: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File
Tác giả: truongphu
Mô tả: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File
Unicode Full Controls ™ Version 1.7.3 [21/11/2008] của bạn DQHung có nói đến nhưng lỗi
Tôi viết lại để hoạt động êm hơn


Code: Select all

 1. Private Const CD_FLAGS = cdlOFNAllowMultiselect + cdlOFNExplorer + cdlOFNLongNames
 2.  
 3. Private Sub Command1_Click()
 4.     Dim i%, Path$, Files() As String
 5.    
 6.     With CommonDialog1
 7.         .MaxFileSize = 32000 'max buffer
 8.         .Flags = CD_FLAGS
 9.         .ShowOpen
 10.         Files = Split(.FileName, vbNullChar)
 11.         Select Case UBound(Files)
 12.             Case 0 ' 1 file
 13.                 List1.AddItem Files(0)
 14.             Case Is > 0
 15.                 For i = 1 To UBound(Files)
 16.                     Path = Files(0) & IIf(Right(Files(0), 1) <> "\", "\", "") & Files(i)
 17.                     List1.AddItem Path
 18.                 Next i
 19.         End Select
 20.     End With
 21. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4777
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby truongphu » Thu 24/09/2009 9:30 am

Thêm một cách nữa: gọi showopen của MSword

Code: Select all

 1. Sub  Dialog
 2. Const msoFileDialogOpen = 1
 3. Set objWord = CreateObject("Word.Application")
 4. objWord.ChangeFileOpenDirectory ("D:\My Documents\")
 5.  
 6. objWord.FileDialog(msoFileDialogOpen).Title = "Select the files"
 7. objWord.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = True
 8.  
 9. If objWord.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show = -1 Then
 10.     objWord.WindowState = 2
 11.     For Each objFile In objWord.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems
 12.         aaa =  aaa & objFile & VBCrLf
 13.     Next
 14. End If
 15. objWord.Quit
 16. msgbox aaa
 17. End sub

Dialog Word.rar
(662 Bytes) Downloaded 554 times


Cách Script nhiều file

Code: Select all

 1. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 2. objDialog.Filter = "VBScript Scripts|*.vbs|All Files|*.*"
 3. objDialog.Flags = &H0200
 4. objDialog.FilterIndex = 1
 5. objDialog.InitialDir = "C:\"
 6. intResult = objDialog.ShowOpen
 7.  
 8. If intResult = 0 Then
 9.     Exit Sub
 10. Else
 11.     msgbox objDialog.FileName
 12. End If--------------------
* DialogSave:
Mở Hộp thoại Save bằng code Script
viewtopic.php?f=29&t=900&start=0

* DialogOpen 1 file

Code: Select all

 1. Set objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 2.  
 3. objDialog.Filter = "All Files|*.*"
 4. objDialog.InitialDir = "C:\"
 5. intResult = objDialog.ShowOpen
 6.  
 7. If intResult = 0 Then
 8.     exit sub
 9. Else
 10.     Msgbox objDialog.FileName
 11. End If


* OpenFolder

Code: Select all

 1. Const WINDOW_HANDLE = 0
 2. Const OPTIONS = 0
 3.  
 4. Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 5. Set objFolder = objShell.BrowseForFolder _
 6.     (WINDOW_HANDLE, "Select a folder:", OPTIONS, "C:\")
 7.  
 8. If objFolder Is Nothing Then
 9.     Exit Sub
 10. End If
 11.  
 12. Set objFolderItem = objFolder.Self
 13. objPath = objFolderItem.Path
 14.  
 15. MsgBox objPath
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby thinh18tt » Sun 07/11/2010 11:11 pm

Bác ơi, objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog") này có bao nhiêu properties? Em cần cái .Title mà không có.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4777
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby truongphu » Mon 08/11/2010 8:15 am

thinh18tt wrote:objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog") này có bao nhiêu properties? Em cần cái .Title mà không có.


Thư viện và class UserAccounts.CommonDialog (thuộc NUSRMGR.CPL) là thư viện và class đơn giản, chỉ có bấy nhiêu properties. Chúng được MS tạo ra để mọi người sử dụng và không bản quyền (mà mọi máy Windows đều hổ trợ).

Nếu bạn muốn properties đầy đủ, buộc lòng phải sử dụng thư viện CommonDialog chính thức, đấy là Control CommonDialog1 mà bạn chèn vào Project. (Lưu ý có thể có máy Windows không có).

Và nếu bạn thích dùng hàm CreateObject thay vì chèn thư viện Project\Component\..
thì bạn có thể thay thư viện UserAccounts bằng thư viện MSComDlg, bạn viết như sau:

Code: Select all

Set objDialog = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")

Lúc nầy thì bạn đã có properties đầy đủ để viết Title của CommonDialog:

Code: Select all

objDialog.DialogTitle = "Chon nhiêu File..."

-----------
*** Các Properties của thư viện MSComDlg.CommonDialog thì bạn tự tìm: cứ chèn một control CommonDialog1 như bình thường, viết CommonDialog1 rồi gõ dấu . sẽ hiện ra nhiều prop
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby thinh18tt » Mon 08/11/2010 8:45 am

Nhưng em dùng control này thì chương trình không đọc được tên file Unicode. Bác có cách nào khác không? Còn nữa, trong win 7 em không dùng được cái dialog UserAccounts.CommonDialog

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby thinh18tt » Wed 10/11/2010 8:00 am

truongphu wrote:
thinh18tt wrote:objDialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog") này có bao nhiêu properties? Em cần cái .Title mà không có.


Thư viện và class UserAccounts.CommonDialog (thuộc NUSRMGR.CPL) là thư viện và class đơn giản, chỉ có bấy nhiêu properties. Chúng được MS tạo ra để mọi người sử dụng và không bản quyền (mà mọi máy Windows đều hổ trợ).

Nếu bạn muốn properties đầy đủ, buộc lòng phải sử dụng thư viện CommonDialog chính thức, đấy là Control CommonDialog1 mà bạn chèn vào Project. (Lưu ý có thể có máy Windows không có).

Và nếu bạn thích dùng hàm CreateObject thay vì chèn thư viện Project\Component\..
thì bạn có thể thay thư viện UserAccounts bằng thư viện MSComDlg, bạn viết như sau:

Code: Select all

Set objDialog = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")

Lúc nầy thì bạn đã có properties đầy đủ để viết Title của CommonDialog:

Code: Select all

objDialog.DialogTitle = "Chon nhiêu File..."

-----------
*** Các Properties của thư viện MSComDlg.CommonDialog thì bạn tự tìm: cứ chèn một control CommonDialog1 như bình thường, viết CommonDialog1 rồi gõ dấu . sẽ hiện ra nhiều prop


Bác Phú ơi!

Em đang cần 1 cái commondialog hỗ trợ unicode với các properties sau:
.flags
.maxfilesize
.multiselection
.title
Cái SP6 của Microsoft không hỗ trợ Unicode.

Mong nhận được hồi âm của bác sơm!

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4777
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby truongphu » Wed 10/11/2010 9:38 am

thinh18tt wrote:Bác Phú ơi!
Em đang cần 1 cái commondialog hỗ trợ unicode với các properties sau:
.flags
.maxfilesize
.multiselection
.title
Cái SP6 của Microsoft không hỗ trợ Unicode.
Mong nhận được hồi âm của bác sơm!


Chú em nầy đại lộn xộn!

1- các control chúng ta hay dùng gần như đều có bản quyền, (nghĩa là phải mua), không phải muốn gì được nấy.
* UserAccounts.CommonDialog tích hợp trong Windows, nên ai dùng Windows (bản quyền) đều có thể sử dụng vô tư. (hổ trợ uni)
* MSComDlg.CommonDialog (SP6) lại là control bản quyền (không uni) và có nhiều properties hổ trợ

Vậy thì: tùy nhu cầu của mình mà cân nhắc dùng cái nào thích hợp.

2- hãy xem lại từ đầu trang: tôi viết nhiều code về commondialog, chú em phải lựa chọn và ứng dụng chứ. Tìm và vận dụng sẽ có điều phù hợp cho mình. Hay hỏi (những điều quá dễ) sẽ không tiến xa!

Hãy xem lại bài 2 ở trên:
Thêm một cách nữa: gọi showopen của MSword


lần cuối nha:
 1. Sub Dialog()
 2. With CreateObject("Word.Application")
 3.     .ChangeFileOpenDirectory ("D:\My Documents\")
 4.     .FileDialog(1).Title = "Ch" & ChrW(7885) & "n Nhi" & ChrW(7873) & "u Unicode File"
 5.     .FileDialog(1).AllowMultiSelect = True
 6.     If .FileDialog(1).Show = -1 Then
 7.         .WindowState = 2
 8.         For Each objFile In .FileDialog(1).SelectedItems
 9.             ListBox1.AddItem objFile
 10.         Next
 11.     End If
 12. End With
 13. End Sub
Attachments
Dialog Word MultiSelect Unicode.rar
(1.67 KiB) Downloaded 446 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: CommonDialog.Show Open Chọn nhiều File

Postby thinh18tt » Wed 10/11/2010 2:41 pm

Cảm ơn bác nhiều, bác mắng hay lắm, em sẽ rút kinh nghiệm.


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest