Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by newbi »

Ai có thể đổi Vissualization của Windows Media Player không ? Đổi trực tiếp lúc đang chạy chương trình ấy. Tui có thể đổi được bằng thay đổi trong registry nhưng phải khởi động lại WMP mới có hiệu lực.
Ai biết chỉ dùm nha.
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by Dang Minh Du »

Thử thêm code sau sau khi sữa reg

Code: Select all

'SendMessageTimeout valuesPrivate Const HWND_BROADCAST As Long = &HFFFF&Private Const WM_SETTINGCHANGE As Long = &H1APrivate Const SMTO_ABORTIFHUNG As Long = &H2 Private Declare Function SendMessageTimeout Lib "user32" _   Alias "SendMessageTimeoutA" _  (ByVal hwnd As Long, ByVal msg As Long, _   ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long, _   ByVal fuFlags As Long, ByVal uTimeout As Long, _   lpdwResult As Long) As LongDim success as Long   Call SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, _                                       WM_SETTINGCHANGE, _                                      0, _                                       0&, SMTO_ABORTIFHUNG, _                                       500&, success) 
Chúc thành công :)
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by newbi »

Phải đi trực rồi, chưa test ngay được.Cảm ơn anh nha.
newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by newbi »

Không thành công. Anh có thể cho biết mục đích của đoạn code trên không.
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by Dang Minh Du »

newbi wrote:Không thành công. Anh có thể cho biết mục đích của đoạn code trên không.
Code trên send 1 message đến win nhờ cập nhật những những thay đổi mới trong hệ thống, cụ thể trường hợp này nhận dạng và thay đổi theo reg, tuy nhiên cái này có tác dụng một cách giới hạn, có lẽ ko ảnh hưởng đến các thay đổi của wmp, mình chưa thử trường hợp các khóa của wmp nên cũng ko chắc!
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
newbi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 46
Joined: Thu 20/11/2008 8:01 am

Re: Có ai điều khiển được Vissualization của WMP không?

Post by newbi »

Chắc dừng lại được rồi. Chán thật
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”