• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

[VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Postby neverland87 » Mon 12/01/2009 12:38 pm

Thủ thuật: Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng
Tác giả: neverland87
Mô tả: Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng


1.Tạo ứng dụng Windows Forms như hình dưới gồm: 1 label, 1 listbox và 1 textbox như hình dưới:

pic03.png
pic03.png (11.01 KiB) Viewed 4333 times


2.Import 2 namespace sau:
  1. Imports System.Net
  2. Imports System.Net.NetworkInformation


3.Khai báo biến toàn cục sau:
[vbnet]Dim nics() As NetworkInterface[/vbnet]

4.Thụ lý tình huống Load của form chính:

[vbnet]Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'nhận tất cả các card mạng trên máy
nics = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces
'cho listbox hiển thị tên các card mạng
For Each nic As NetworkInterface In nics
ListBox1.Items.Add(nic.Name)
Next
End Sub[/vbnet]

5. Thụ lý tình huống SelectedIndexChanged của ListBox1:

[vbnet]Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
'lấy card mạng trong danh sách các card mạng trên listbox
Dim nicSelected As NetworkInterface = nics(ListBox1.SelectedIndex)
'cho textbox txtInformation hiển thị thông tin: mô tả, loại và địa chỉ MAC
txtInformation.Text = "-Mô tả: " & nicSelected.Description & Environment.NewLine
txtInformation.Text &= "-Loại: " & nicSelected.NetworkInterfaceType.ToString & Environment.NewLine
txtInformation.Text &= "-Địa chỉ MAC: "
'nhận địa chỉ MAC của NIC tưng ứng
Dim pAddress As PhysicalAddress = nicSelected.GetPhysicalAddress()
'nhận dãy bytes từ địa chỉ MAC trên
Dim bytes() As Byte = pAddress.GetAddressBytes
'hiển thị các byte trên txtInformation
For i As Integer = 0 To bytes.Length - 1
txtInformation.Text &= bytes(i).ToString("X2")
If i <> bytes.Length - 1 Then
txtInformation.Text &= "-"
End If
Next
End Sub[/vbnet]

Đến đây bạn chạy chương trình và xem kết quả nhé :)


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

Prime
Posts: 1
Joined: Mon 28/06/2010 7:26 pm

Re: [VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Postby Prime » Tue 29/06/2010 10:22 pm

Cho mình xin một Project đi bạn.

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: [VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Postby bocapit » Tue 29/06/2010 10:55 pm

Lấy MAC là key, cái này có vẽ được đấy
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests