Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Post Reply
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Contact:

Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Post by clarkkent »

Thủ thuật: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox


He, sao mình xớn xác quá... :">
Form1 cần 1 menu, 1 TextBox

Code: Select all

 1. Private Declare Function LockWindowUpdate Lib "user32" (ByVal hwndLock As Long) As Long
 2. Function TextBoxRightClickMenu(Button As Integer, txtControl As TextBox, oPopMenu As Object) As Boolean
 3.     On Error GoTo ErrFailed
 4.     If Button = vbRightButton Then
 5.         LockWindowUpdate txtControl.hwnd
 6.         txtControl.Enabled = False
 7.         PopupMenu oPopMenu
 8.         txtControl.Enabled = True
 9.         LockWindowUpdate 0&
 10.         TextBoxRightClickMenu = True
 11.     End If
 12.     Exit Function
 13. ErrFailed:
 14.     Debug.Print "Error in TextBoxRightClickMenu: " & Err.Description
 15.     TextBoxRightClickMenu = False
 16. End Function
 17.  
 18. Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 19.     TextBoxRightClickMenu Button, Text1, m1
 20. End Sub
 21.  
Last edited by clarkkent on Mon 15/12/2008 10:20 am, edited 1 time in total.
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4779
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Resize form cho vừa với Picture

Post by truongphu »

Code: Select all

 1. Private Sub Form_Load()
 2. Picture1.Top = 0
 3. Picture1.Left = 0
 4. Picture1.AutoSize = True
 5. Form1.Height = Picture1.Height
 6. Form1.Width = Picture1.Width
 7. End Sub

Chỉ thế thôi! :>
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Post by dactung93 »

Lỗi rồi anh ơi.

Giả sử ta cứ nhấn liên tiếp các Popup lên cái textbox đấy đi.
Các popup không mất mà cứ tiếp tục hiên
Attachments
untitled.JPG
Post Reply

Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”