• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG

Postby tindl88 » Fri 07/11/2008 7:05 pm

Thủ thuật: Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG


Code: Select all

 1.  
 2. Lưu hình trong Picture ra file JPG (Tùy chọn chất lượng ảnh)
 3. 'Cần 1 PictureBox(Đã load sẵn hình ảnh)
 4. Option Explicit
 5.  
 6. Private Type GUID
 7.    Data1 As Long
 8.    Data2 As Integer
 9.    Data3 As Integer
 10.    Data4(0 To 7) As Byte
 11. End Type
 12.  
 13. Private Type GdiplusStartupInput
 14.    GdiplusVersion As Long
 15.    DebugEventCallback As Long
 16.    SuppressBackgroundThread As Long
 17.    SuppressExternalCodecs As Long
 18. End Type
 19.  
 20. Private Type EncoderParameter
 21.    GUID As GUID
 22.    NumberOfValues As Long
 23.    Type As Long
 24.    Value As Long
 25. End Type
 26.  
 27. Private Type EncoderParameters
 28.    Count As Long
 29.    Parameter As EncoderParameter
 30. End Type
 31.  
 32. Private Declare Function GdiplusStartup Lib "GDIPlus" (token As Long, inputbuf As GdiplusStartupInput, Optional ByVal outputbuf As Long = 0) As Long
 33. Private Declare Function GdiplusShutdown Lib "GDIPlus" (ByVal token As Long) As Long
 34. Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "GDIPlus" (ByVal hbm As Long, ByVal hPal As Long, Bitmap As Long) As Long
 35. Private Declare Function GdipDisposeImage Lib "GDIPlus" (ByVal Image As Long) As Long
 36. Private Declare Function GdipSaveImageToFile Lib "GDIPlus" (ByVal Image As Long, ByVal filename As Long, clsidEncoder As GUID, encoderParams As Any) As Long
 37. Private Declare Function CLSIDFromString Lib "ole32" (ByVal str As Long, id As GUID) As Long
 38.  
 39. Public Sub SaveJPG(ByVal pict As StdPicture, ByVal filename As String, Optional ByVal Quality As Byte = 80)
 40.  
 41. Dim tSI As GdiplusStartupInput
 42. Dim lRes As Long
 43. Dim lGDIP As Long
 44. Dim lBitmap As Long
 45.    ' Initialize GDI+
 46.    tSI.GdiplusVersion = 1
 47.    lRes = GdiplusStartup(lGDIP, tSI)
 48.    If lRes = 0 Then
 49.       ' Create the GDI+ bitmap
 50.       ' from the image handle
 51.       lRes = GdipCreateBitmapFromHBITMAP(pict.Handle, 0, lBitmap)
 52.       If lRes = 0 Then
 53.          Dim tJpgEncoder As GUID
 54.          Dim tParams As EncoderParameters
 55.          ' Initialize the encoder GUID
 56.          CLSIDFromString StrPtr("{557CF401-1A04-11D3-9A73-0000F81EF32E}"), tJpgEncoder
 57.          ' Initialize the encoder parameters
 58.          tParams.Count = 1
 59.          With tParams.Parameter ' Quality
 60.             ' Set the Quality GUID
 61.             CLSIDFromString StrPtr("{1D5BE4B5-FA4A-452D-9CDD-5DB35105E7EB}"), .GUID
 62.             .NumberOfValues = 1
 63.             .Type = 4
 64.             .Value = VarPtr(Quality)
 65.          End With
 66.  
 67.          ' Save the image
 68.          lRes = GdipSaveImageToFile(lBitmap, StrPtr(filename), tJpgEncoder, tParams)
 69.  
 70.          ' Destroy the bitmap
 71.          GdipDisposeImage lBitmap
 72.       End If
 73.       ' Shutdown GDI+
 74.       GdiplusShutdown lGDIP
 75.    End If
 76.    If lRes Then
 77.       Err.Raise 5, , "Cannot save the image. GDI+ Error:" & lRes
 78.    End If
 79. End Sub
 80.  
 81. Private Sub Picture1_DblClick()
 82.     SaveJPG Picture1, "C:\Jpg.jpg", 100
 83. End Sub


'Một thủ thuật nữa, Lưu thêm các định dạng ảnh GIF, TIF, PNG

Code: Select all

 1. 'Form code:
 2. 'Cần 1 Picture đã load hình sẵn. 1 TextBox ="Test", 1 ComboBox, 1 CommandButton
 3. Option Explicit
 4.  
 5. Private Sub Command1_Click()
 6.     If SavePictureFromHDC(Picture1.Picture, Text1.Text & Combo1.Text) = True Then
 7.         MsgBox Text1.Text & Combo1.Text & " Saved OK!"
 8.     Else
 9.         MsgBox "ERROR! " & Text1.Text & Combo1.Text & " Not Saved!"
 10.     End If
 11. End Sub
 12.  
 13. Private Sub Form_Load()
 14.    
 15.     StartUpGDIPlus GdiPlusVersion
 16.    
 17.     Combo1.AddItem ".GIF"
 18.     Combo1.AddItem ".JPG"
 19.     Combo1.AddItem ".PNG"
 20.     Combo1.AddItem ".TIF"
 21.     Combo1.Text = ".GIF"
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 25.     ShutdownGDIPlus
 26. End Sub
 27.  
 28. 'Module code:
 29. Option Explicit
 30.  
 31. Private GdipToken       As Long
 32. Private GdipInitialized As Boolean
 33.  
 34. Public Const GdiPlusVersion     As Long = 1
 35. Private Const CP_ACP            As Long = 0
 36.  
 37. Private Type GUID
 38.     Data1 As Long
 39.     Data2 As Integer
 40.     Data3 As Integer
 41.     Data4(0 To 7) As Byte
 42. End Type
 43.  
 44. Private Type ImageCodecInfo
 45.    ClassID As GUID
 46.    FormatID As GUID
 47.    CodecName As Long
 48.    DllName As Long
 49.    FormatDescription As Long
 50.    FilenameExtension As Long
 51.    MimeType As Long
 52.    flags As Long
 53.    Version As Long
 54.    SigCount As Long
 55.    SigSize As Long
 56.    SigPattern As Long
 57.    SigMask As Long
 58. End Type
 59.  
 60. Private Type GDIPlusStartupInput
 61.     GdiPlusVersion As Long
 62.     DebugEventCallback As Long
 63.     SuppressBackgroundThread As Long
 64.     SuppressExternalCodecs As Long
 65. End Type
 66.  
 67. Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 68. Private Declare Function lstrlenW Lib "kernel32" (ByVal lpString As Long) As Long
 69. Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal codepage As Long, ByVal dwFlags As Long, lpWideCharStr As Any, ByVal cchWideChar As Long, lpMultiByteStr As Any, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As String, ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long
 70. Private Declare Function GdiplusStartup Lib "gdiplus" (ByRef token As Long, ByRef lpInput As GDIPlusStartupInput, Optional ByRef lpOutput As Any) As Long
 71. Private Declare Function GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal token As Long) As Long
 72. Private Declare Function GdipSaveImageToFile Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long, ByVal FileName As Long, ByRef clsidEncoder As GUID, ByRef encoderParams As Any) As Long
 73. Private Declare Function GdipDisposeImage Lib "gdiplus" (ByVal Image As Long) As Long
 74. Private Declare Function GdipCreateBitmapFromHBITMAP Lib "gdiplus.dll" (ByVal hbm As Long, ByVal hpal As Long, nBitmap As Long) As Long
 75. Private Declare Function GdipGetImageEncodersSize Lib "gdiplus" (ByRef numEncoders As Long, ByRef size As Long) As Long
 76. Private Declare Function GdipGetImageEncoders Lib "gdiplus" (ByVal numEncoders As Long, ByVal size As Long, ByRef Encoders As Any) As Long
 77.  
 78. Public Function SavePictureFromHDC(ByVal hBitmap As Long, ByVal sFileName As String) As Boolean
 79.     Dim lBitmap As Long
 80.     Dim PicEncoder As GUID
 81.     Dim sID As String
 82.    
 83.     ' Use file name extention to determine,
 84.     ' what format we want to save the file in.
 85.     Select Case LCase$(Right$(sFileName, 4))
 86.         Case ".png"
 87.             sID = "image/png"
 88.         Case ".gif"
 89.             sID = "image/gif"
 90.         Case ".jpg"
 91.             sID = "image/jpeg"
 92.         Case ".tif"
 93.             sID = "image/tiff"
 94.         Case ".bmp"
 95.             sID = "image/bmp"
 96.         Case Else
 97.             Exit Function
 98.     End Select
 99.    
 100.     If GdipCreateBitmapFromHBITMAP(hBitmap, 0&, lBitmap) = 0 Then
 101.         If GetEncoderClsid(sID, PicEncoder) = True Then
 102.             SavePictureFromHDC = (GdipSaveImageToFile(lBitmap, StrPtr(sFileName), PicEncoder, ByVal 0) = 0)
 103.         End If
 104.         GdipDisposeImage lBitmap
 105.     End If
 106. End Function
 107.  
 108. Private Function GetEncoderClsid(strMimeType As String, ClassID As GUID) As Boolean
 109.    
 110.     Dim num As Long
 111.     Dim size As Long
 112.     Dim imgCodecInfo() As ImageCodecInfo
 113.     Dim lval As Long
 114.     Dim buffer() As Byte
 115.  
 116.     GdipGetImageEncodersSize num, size
 117.     If size Then
 118.         ReDim imgCodecInfo(num) As ImageCodecInfo
 119.         ReDim buffer(size) As Byte
 120.  
 121.         GdipGetImageEncoders num, size, buffer(0)
 122.         CopyMemory imgCodecInfo(0), buffer(0), (Len(imgCodecInfo(0)) * num)
 123.  
 124.         For lval = 0 To num - 1
 125.             'image/bmp,image/jpeg,image/gif,image/tiff,image/png
 126.             If StrComp(GetStrFromPtrW(imgCodecInfo(lval).MimeType), strMimeType, vbTextCompare) = 0 Then
 127.                 ClassID = imgCodecInfo(lval).ClassID
 128.                 GetEncoderClsid = True
 129.                 Exit For
 130.             End If
 131.         Next
 132.         Erase imgCodecInfo
 133.         Erase buffer
 134.     End If
 135.    
 136. End Function
 137.  
 138. Private Function GetStrFromPtrW(lpszW As Long) As String
 139.    
 140.     Dim sRV As String
 141.  
 142.     sRV = String$(lstrlenW(ByVal lpszW) * 2, vbNullChar)
 143.     WideCharToMultiByte CP_ACP, 0, ByVal lpszW, -1, ByVal sRV, Len(sRV), 0, 0
 144.     GetStrFromPtrW = Left$(sRV, lstrlenW(StrPtr(sRV)))
 145.    
 146. End Function
 147.  
 148. Public Sub StartUpGDIPlus(ByVal GdipVersion As Long)
 149.    
 150.     Dim GdipStartupInput As GDIPlusStartupInput
 151.    
 152.     GdipStartupInput.GdiPlusVersion = GdipVersion
 153.     GdipInitialized = (GdiplusStartup(GdipToken, GdipStartupInput, ByVal 0&) = 0)
 154.  
 155. End Sub
 156.  
 157. Public Sub ShutdownGDIPlus()
 158.    
 159.     If GdipInitialized Then
 160.         GdiplusShutdown GdipToken
 161.     End If
 162.    
 163. End Sub
 164.  
Last edited by tindl88 on Mon 10/11/2008 10:12 am, edited 1 time in total.


cứng nhắc...vớ vẩn

User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Lưu hình trong Picture ra file JPG

Postby DQHung » Sat 08/11/2008 10:52 am

sửa lại cái CLSID là có thể lưu ra tùm lum định dạng luôn :),trừ icon là ko đc.Nhưng cái này ko dùng trên Win9x được nên nếu có cho vào Vblib thì nên để rõ.

Lysander
Posts: 2
Joined: Sun 23/09/2012 7:02 pm

Re: Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG

Postby Lysander » Sun 23/09/2012 7:26 pm

Em nghĩ cái này mình dùng Office copy từ Clipboard rồi lưu cũng được nhưng hơi bị dở.

User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Re: Lưu hình trong Picture ra file JPG, GIF, TIF, PNG

Postby NTN » Sat 08/02/2014 8:17 am

Cái nài sử dụng không được


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests