• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Postby Kỳ Nam » Fri 07/11/2008 3:35 pm

Thủ thuật: Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop
Tác giả: hình như ở codeproject.com
Mô tả: Khi di chuyển window đến gần đường biên của Desktop , window sẽ tự động sáp tới


code này hay , thay đổi Const mSnapOffset để vừa ý mình

Code: Select all

 1. Imports System.Runtime.InteropServices
 2.  
 3. Public Class Form1
 4.     Private Const mSnapOffset As Integer = 15
 5.     Private Const WM_WINDOWPOSCHANGING As Integer = &H46
 6.  
 7.     Public Structure WINDOWPOS
 8.         Public hwnd As IntPtr
 9.         Public hwndInsertAfter As IntPtr
 10.         Public x As Integer
 11.         Public y As Integer
 12.         Public cx As Integer
 13.         Public cy As Integer
 14.         Public flags As Integer
 15.     End Structure
 16.  
 17.     Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
 18.         ' Listen for operating system messages
 19.         Select Case m.Msg
 20.             Case WM_WINDOWPOSCHANGING
 21.                 SnapToDesktopBorder(Me, m.LParam, 0)
 22.         End Select
 23.  
 24.         MyBase.WndProc(m)
 25.     End Sub
 26.  
 27.     Public Shared Sub SnapToDesktopBorder(ByVal clientForm As Form, ByVal LParam As IntPtr, ByVal widthAdjustment As Integer)
 28.         ' Snap client to the top, left, bottom or right desktop border
 29.         ' as the form is moved near that border.
 30.  
 31.         Try
 32.             ' Marshal the LPARAM value which is a WINDOWPOS struct
 33.             Dim NewPosition As New WINDOWPOS
 34.             NewPosition = CType(Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStructure(LParam, GetType(WINDOWPOS)), WINDOWPOS)
 35.  
 36.             If NewPosition.y = 0 OrElse NewPosition.x = 0 Then
 37.                 Return ' Nothing to do!
 38.             End If
 39.  
 40.             ' Adjust the client size for borders and caption bar
 41.             Dim ClientRect As Rectangle = clientForm.RectangleToScreen(clientForm.ClientRectangle)
 42.             ClientRect.Width += SystemInformation.FrameBorderSize.Width - widthAdjustment
 43.             ClientRect.Height += (SystemInformation.FrameBorderSize.Height + SystemInformation.CaptionHeight)
 44.  
 45.             ' Now get the screen working area (without taskbar)
 46.             Dim WorkingRect As Rectangle = Screen.GetWorkingArea(clientForm.ClientRectangle)
 47.  
 48.             ' Left border
 49.             If NewPosition.x >= WorkingRect.X - mSnapOffset AndAlso _
 50.                 NewPosition.x <= WorkingRect.X + mSnapOffset Then
 51.                 NewPosition.x = WorkingRect.X
 52.             End If
 53.  
 54.             ' Get screen bounds and taskbar height (when taskbar is horizontal)
 55.             Dim ScreenRect As Rectangle = Screen.GetBounds(Screen.PrimaryScreen.Bounds)
 56.             Dim TaskbarHeight As Integer = ScreenRect.Height - WorkingRect.Height
 57.  
 58.             ' Top border (check if taskbar is on top or bottom via WorkingRect.Y)
 59.             If NewPosition.y >= -mSnapOffset AndAlso _
 60.                 (WorkingRect.Y > 0 AndAlso NewPosition.y <= (TaskbarHeight + mSnapOffset)) OrElse _
 61.                 (WorkingRect.Y <= 0 AndAlso NewPosition.y <= (mSnapOffset)) Then
 62.                 If TaskbarHeight > 0 Then
 63.                     NewPosition.y = WorkingRect.Y ' Horizontal Taskbar
 64.                 Else
 65.                     NewPosition.y = 0 ' Vertical Taskbar
 66.                 End If
 67.             End If
 68.  
 69.             ' Right border
 70.             If NewPosition.x + ClientRect.Width <= WorkingRect.Right + mSnapOffset AndAlso _
 71.                 NewPosition.x + ClientRect.Width >= WorkingRect.Right - mSnapOffset Then
 72.                 NewPosition.x = WorkingRect.Right - (ClientRect.Width + SystemInformation.FrameBorderSize.Width)
 73.             End If
 74.  
 75.             ' Bottom border
 76.             If NewPosition.y + ClientRect.Height <= WorkingRect.Bottom + mSnapOffset AndAlso _
 77.                 NewPosition.y + ClientRect.Height >= WorkingRect.Bottom - mSnapOffset Then
 78.                 NewPosition.y = WorkingRect.Bottom - (ClientRect.Height + SystemInformation.FrameBorderSize.Height)
 79.             End If
 80.  
 81.             ' Marshal it back
 82.             Runtime.InteropServices.Marshal.StructureToPtr(NewPosition, LParam, True)
 83.         Finally
 84.         End Try
 85.     End Sub
 86. End ClassUser avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Postby Kỳ Nam » Sat 08/11/2008 3:18 pm

code này tui sửa lại từ code trên

Code: Select all

 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Private Const SnapOffset As Integer = 20
 4.     Private Const WM_WINDOWPOSCHANGING As Integer = &H46
 5.  
 6.     Public Structure WINDOWPOS
 7.         Public hwnd As IntPtr
 8.         Public hwndInsertAfter As IntPtr
 9.         Public x As Integer
 10.         Public y As Integer
 11.         Public cx As Integer
 12.         Public cy As Integer
 13.         Public flags As SWP
 14.     End Structure
 15.  
 16.     <Flags()> Public Enum SWP
 17.         Normal = 0
 18.         NoSize = &H1
 19.         NoMove = &H2
 20.         NoZOrder = &H4
 21.         NoRedraw = &H8
 22.         NoActivate = &H10
 23.         FrameChanged = &H20
 24.         ShowWindow = &H40
 25.         HideWindow = &H80
 26.         NoCopyBits = &H100
 27.         NoOwnerZOrder = &H200
 28.         NoSendChanging = &H400
 29.         DrawFrame = FrameChanged
 30.         NoReposition = NoOwnerZOrder
 31.         DeferErase = &H2000
 32.         AsyncWindowPos = &H4000
 33.     End Enum
 34.  
 35.     Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
 36.         ' Listen for operating system messages
 37.         Select Case m.Msg
 38.             Case WM_WINDOWPOSCHANGING
 39.                 SnapToDesktopBorder(m.LParam)
 40.         End Select
 41.  
 42.         MyBase.WndProc(m)
 43.     End Sub
 44.  
 45.     Private Sub SnapToDesktopBorder(ByVal LParam As IntPtr)
 46.         ' Snap client to the top, left, bottom or right desktop border
 47.         ' as the form is moved near that border.
 48.  
 49.         ' Marshal the LPARAM value which is a WINDOWPOS struct
 50.         Dim WPNewPosition As WINDOWPOS = DirectCast(Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStructure(LParam, GetType(WINDOWPOS)), WINDOWPOS)
 51.  
 52.         If (WPNewPosition.Flags And SWP.NoSize) = 0 OrElse (WPNewPosition.Flags And SWP.NoMove) = 0 Then
 53.             Dim RWorking As Rectangle = Screen.FromControl(Me).WorkingArea
 54.  
 55.             If Math.Abs(WPNewPosition.x - RWorking.X) <= SnapOffset Then
 56.                 WPNewPosition.x = RWorking.X
 57.             ElseIf Math.Abs(WPNewPosition.x + WPNewPosition.cx - RWorking.Right) <= SnapOffset Then
 58.                 WPNewPosition.x = RWorking.Right - WPNewPosition.cx
 59.             End If
 60.  
 61.             If Math.Abs(WPNewPosition.y - RWorking.Y) <= SnapOffset Then
 62.                 WPNewPosition.y = RWorking.Y
 63.             ElseIf Math.Abs(WPNewPosition.y + WPNewPosition.cy - RWorking.Bottom) <= SnapOffset Then
 64.                 WPNewPosition.y = RWorking.Bottom - WPNewPosition.cy
 65.             End If
 66.  
 67.             ' Marshal it back
 68.             Runtime.InteropServices.Marshal.StructureToPtr(WPNewPosition, LParam, True)
 69.         End If 
 70.     End Sub
 71.  
 72. End Class

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Postby clarkkent » Sun 14/12/2008 8:44 am

Đã test, cũng hay...
Mình có 2 form, form này snap vào form kia được không...
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

User avatar
Kỳ Nam
Guru
Guru
Posts: 510
Joined: Sun 12/08/2007 8:47 pm
Location: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Postby Kỳ Nam » Sun 14/12/2008 9:27 am

làm được , nhưng mà cậu phải thêm code dô

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Re: Làm cho window tự động sáp dô đường biên của Desktop

Postby clarkkent » Fri 02/01/2009 4:54 pm

Mới thấy cái này... nhưng form boder=none để lấy XY khi mouse down

Code: Select all

 1.   Dim X1 As Integer, Y1 As Integer, WR As Rectangle
 2.  
 3.    Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown
 4.       X1 = e.X
 5.       Y1 = e.Y
 6.       WR = Screen.GetWorkingArea(Me)
 7.    End Sub
 8.    Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
 9.       If Not e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then Exit Sub
 10.  
 11.       Dim NewX As Integer = Me.Left + (e.X - X1)
 12.       Dim NewY As Integer = Me.Top + (e.Y - Y1)
 13.       Dim W As Integer = Me.Width
 14.       Dim H As Integer = Me.Height
 15.  
 16.       If NewY >= WR.Top - 15 And NewY <= WR.Top + 15 Then
 17.          Me.Top = WR.Top
 18.       ElseIf NewY + H > WR.Bottom - 15 And NewY + H < WR.Bottom + 15 Then
 19.          Me.Top = WR.Bottom - H
 20.       Else
 21.          Me.Top = NewY
 22.       End If
 23.       If NewX >= WR.Left - 15 And NewX <= WR.Left + 15 Then
 24.          Me.Left = WR.Left
 25.       ElseIf NewX + W > WR.Right - 15 And NewX + W < WR.Right + 15 Then
 26.          Me.Left = WR.Right - W
 27.       Else
 28.          Me.Left = NewX
 29.       End If
 30.    End Sub
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...


Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests