• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiệu ứng ApphaBlend

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 363
Joined: Sat 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 10 times

Hiệu ứng ApphaBlend

Postby tindl88 » Wed 05/11/2008 9:54 am

Thủ thuật: Hiệu ứng ApphaBlend
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tạo hiệu ứng ApphaBlend giữa 2 hình


Code: Select all

 1. 'Thủ thuật AlphaBlend
 2. 'Cần 2 Timer (Timer1,Timer1) 2 PictureBox (Picture1, Picture2) 2 PictureBox này load 2 hình khác nhau.
 3.  
 4. Const AC_SRC_OVER = &H0
 5.  
 6. Private Type BLENDFUNCTION
 7.  BlendOp As Byte
 8.  BlendFlags As Byte
 9.  SourceConstantAlpha As Byte
 10.  AlphaFormat As Byte
 11. End Type
 12.  
 13. Private Declare Function AlphaBlend Lib "msimg32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal hdc As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal BLENDFUNCT As Long) As Long
 14. Private Declare Sub RtlMoveMemory Lib "kernel32.dll" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
 15.  
 16. Dim BlendVal As Integer
 17. Dim BF As BLENDFUNCTION, lBF As Long
 18.  
 19. Dim tempPic1 As New StdPicture, tempPic2 As New StdPicture
 20.  
 21. Private Sub Form_Load()
 22.     With Picture1
 23.         .AutoRedraw = True
 24.         .ScaleMode = vbPixels
 25.     End With
 26.    
 27.     With Picture2
 28.         .AutoRedraw = True
 29.         .ScaleMode = vbPixels
 30.     End With
 31.  
 32.     'set the parameters
 33.     'AlphaBlend the picture from Picture1 over the picture of Picture2
 34.     BlendVal = 1
 35.     Set tempPic1 = Picture1.Picture
 36.     Set tempPic2 = Picture2.Picture
 37.  
 38.     With Timer1
 39.         .Interval = 60
 40.         .Enabled = True
 41.     End With
 42.    
 43.     With Timer2
 44.         .Interval = 60
 45.         .Enabled = False
 46.     End With
 47. End Sub
 48.  
 49. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 50.     Timer1.Enabled = False
 51.     Timer2.Enabled = False
 52. End Sub
 53.  
 54. Public Sub DoAlphablend(SrcPicBox As PictureBox, DestPicBox As PictureBox, AlphaVal As Integer)
 55.     With BF
 56.         .BlendOp = AC_SRC_OVER
 57.         .BlendFlags = 0
 58.         .SourceConstantAlpha = AlphaVal
 59.         .AlphaFormat = 0
 60.     End With
 61.     'copy the BLENDFUNCTION-structure to a Long
 62.     RtlMoveMemory lBF, BF, 4
 63.     'AlphaBlend the picture from Picture1 over the picture of Picture2
 64.     AlphaBlend DestPicBox.hdc, 0, 0, DestPicBox.ScaleWidth, DestPicBox.ScaleHeight, SrcPicBox.hdc, 0, 0, SrcPicBox.ScaleWidth, SrcPicBox.ScaleHeight, lBF
 65. End Sub
 66.  
 67. Private Sub Timer1_Timer()
 68.     Picture1.Refresh
 69.     Picture2.Refresh
 70.  
 71.     BlendVal = BlendVal + 5
 72.     If BlendVal >= 155 Then
 73.         Flag = True
 74.         Timer1.Enabled = False
 75.         Picture2.Picture = tempPic1
 76.         Timer2.Enabled = True
 77.         BlendVal = 1
 78.     End If
 79.  
 80.     DoAlphablend Picture2, Picture1, BlendVal
 81.  
 82.     Me.Caption = CStr(BlendVal)
 83. End Sub
 84.  
 85. Private Sub Timer2_Timer()
 86.     Picture1.Refresh
 87.     Picture2.Refresh
 88.  
 89.     BlendVal = BlendVal + 5
 90.     If BlendVal >= 155 Then
 91.         BlendVal = 1
 92.         Timer1.Enabled = True
 93.         Timer2.Enabled = False
 94.         Picture2.Picture = tempPic2
 95.     End If
 96.     DoAlphablend Picture2, Picture1, BlendVal
 97.  
 98.     Me.Caption = CStr(BlendVal)
 99. End Sub
 100.  
 101.  


cứng nhắc...vớ vẩn

Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests