• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB6]Tạo 1 Image trong suốt !

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

[VB6]Tạo 1 Image trong suốt !

Postby DQHung » Thu 02/10/2008 8:48 pm

Tên bài viết: Tạo một image (giống như VB6) trong suốt
Tác giả: DQHung
Cấp độ bài viết: Normal
Tóm tắt: Image mà ta sắp tao ra có khả năng tách 1 màu ra khỏi picture (Maskcolor),làm trong suốt (alpha). alphaNhững bạn nào không muốn tìm hiểu cách viết Usercontrol thì có thể bỏ qua phần hướng dẩn và tải tập tin đính kèm về dùng.


Trước tiên ta tạo một dự án mới dạng StandardEXE, thêm vào đó 1 Usercontrol.Đặt là "Image"

Cho Backstyle của usercontrol mới tạo (mình gọi tắt là NU) bằng Transparent, ClipBehavior = 0-None và Windowless = True.Đây là việc làm đầu tiên để NU của bạn trong suốt (tùy mức độ mà ta cho) và nhìn thấy form.
Cho vào NU một Image tên là "Image1" (của VB6) dùng để load image (nhưng chủ yếu là lấy size)

Bước 2 : Copy các API sau vào NU

Code: Select all

 1. Private Declare Function SetStretchBltMode Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nStretchMode As Long) As Long
 2. Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
 3. Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 4. Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
 5. Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 6. Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
 7. Private Declare Function GetObjectAPI Lib "gdi32" Alias "GetObjectA" (ByVal hObject As Long, ByVal nCount As Long, lpObject As Any) As Long
 8. Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
 9. Private Declare Function DrawIconEx Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal xLeft As Long, ByVal yTop As Long, ByVal hIcon As Long, ByVal cxWidth As Long, ByVal cyWidth As Long, ByVal istepIfAniCur As Long, ByVal hbrFlickerFreeDraw As Long, ByVal diFlags As Long) As Long
 10. Private Declare Function TransparentBlt Lib "msimg32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal crTransparent As Long) As Long
 11. Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
 12. Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, lColorRef As Long) As Long
 13. Private Declare Function CreateDCAsNull Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, lpDeviceName As Any, lpOutput As Any, lpInitData As Any) As Long
 14.  
 15. Private Declare Function AlphaBlend Lib "msimg32.dll" ( _
 16.   ByVal hDCDest As Long, _
 17.   ByVal nXOriginDest As Long, _
 18.   ByVal nYOriginDest As Long, _
 19.   ByVal nWidthDest As Long, _
 20.   ByVal nHeightDest As Long, _
 21.   ByVal hDCSrc As Long, _
 22.   ByVal nXOriginSrc As Long, _
 23.   ByVal nYOriginSrc As Long, _
 24.   ByVal nWidthSrc As Long, _
 25.   ByVal nHeightSrc As Long, _
 26.   ByVal lBlendFunction As Long _
 27. ) As Long
 28.  
 29. Private Declare Function DrawState Lib "user32" Alias "DrawStateA" _
 30.     (ByVal hdc As Long, _
 31.     ByVal hBrush As Long, _
 32.     ByVal lpDrawStateProc As Long, _
 33.     ByVal lParam As Long, _
 34.     ByVal wParam As Long, _
 35.     ByVal X As Long, _
 36.     ByVal Y As Long, _
 37.     ByVal cx As Long, _
 38.     ByVal cy As Long, _
 39.     ByVal fuFlags As Long) As Long


Việc thứ 2 là code một vài property cần thiết như "Opacity" (Tính mờ-đục) , Maskcolor,USeMaskColor,Picture... Bước này bạn có thể dùng "ActiveX Control Interface Wizard..." (Nếu không rành sử dụng có thể xem lại bài viewtopic.php?f=22&t=196)

Code: Select all

 1. 'WARNING! DO NOT REMOVE OR MODIFY THE FOLLOWING COMMENTED LINES!
 2. 'MemberInfo=7,0,0,100
 3. Public Property Get Opacity() As Integer
 4.     Opacity = m_Opacity
 5. End Property
 6.  
 7. Public Property Let Opacity(ByVal New_Opacity As Integer)
 8.     m_Opacity = New_Opacity
 9.     UserControl.Refresh
 10.     UserControl_Paint
 11.     PropertyChanged "Opacity"
 12. End Property
 13. '
 14.  
 15. 'Initialize Properties for User Control
 16. Private Sub UserControl_InitProperties()
 17.     m_Opacity = m_def_Opacity
 18.     m_UseMaskColor = m_def_UseMaskColor
 19.     m_MaskColor = m_def_MaskColor
 20.     m_AutoSize = m_def_AutoSize
 21. End Sub
 22.  
 23. 'Load property values from storage
 24. Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
 25.  
 26.     m_Opacity = PropBag.ReadProperty("Opacity", m_def_Opacity)
 27.     m_UseMaskColor = PropBag.ReadProperty("UseMaskColor", m_def_UseMaskColor)
 28.     m_MaskColor = PropBag.ReadProperty("MaskColor", m_def_MaskColor)
 29.     Set Picture = PropBag.ReadProperty("Picture", Nothing)
 30.     m_AutoSize = PropBag.ReadProperty("AutoSize", m_def_AutoSize)
 31. End Sub
 32.  
 33. 'Write property values to storage
 34. Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
 35.  
 36.     Call PropBag.WriteProperty("Opacity", m_Opacity, m_def_Opacity)
 37.     Call PropBag.WriteProperty("UseMaskColor", m_UseMaskColor, m_def_UseMaskColor)
 38.     Call PropBag.WriteProperty("MaskColor", m_MaskColor, m_def_MaskColor)
 39.     Call PropBag.WriteProperty("Picture", Picture, Nothing)
 40.     Call PropBag.WriteProperty("AutoSize", m_AutoSize, m_def_AutoSize)
 41. End Sub
 42.  
 43. 'WARNING! DO NOT REMOVE OR MODIFY THE FOLLOWING COMMENTED LINES!
 44. 'MemberInfo=0,0,0,False
 45. Public Property Get UseMaskColor() As Boolean
 46.     UseMaskColor = m_UseMaskColor
 47. End Property
 48.  
 49. Public Property Let UseMaskColor(ByVal New_UseMaskColor As Boolean)
 50.     m_UseMaskColor = New_UseMaskColor
 51.     UserControl.Refresh
 52.     UserControl_Paint
 53.     PropertyChanged "UseMaskColor"
 54. End Property
 55.  
 56. 'WARNING! DO NOT REMOVE OR MODIFY THE FOLLOWING COMMENTED LINES!
 57. 'MemberInfo=10,0,0,vbButtonFace
 58. Public Property Get MaskColor() As OLE_COLOR
 59.     MaskColor = m_MaskColor
 60. End Property
 61.  
 62. Public Property Let MaskColor(ByVal New_MaskColor As OLE_COLOR)
 63.     m_MaskColor = New_MaskColor
 64.     UserControl.Refresh
 65.     UserControl_Paint
 66.     PropertyChanged "MaskColor"
 67. End Property
 68.  
 69. 'WARNING! DO NOT REMOVE OR MODIFY THE FOLLOWING COMMENTED LINES!
 70. 'MappingInfo=Image1,Image1,-1,Picture
 71. Public Property Get Picture() As Picture
 72.     Set Picture = Image1.Picture
 73. End Property
 74.  
 75. Public Property Set Picture(ByVal New_Picture As Picture)
 76.     Set Image1.Picture = New_Picture
 77.     UserControl.Refresh
 78.     UserControl_Paint
 79.     PropertyChanged "Picture"
 80. End Property
 81.  
 82. 'WARNING! DO NOT REMOVE OR MODIFY THE FOLLOWING COMMENTED LINES!
 83. 'MemberInfo=0,0,0,False
 84. Public Property Get AutoSize() As Boolean
 85.     AutoSize = m_AutoSize
 86. End Property
 87.  
 88. Public Property Let AutoSize(ByVal New_AutoSize As Boolean)
 89.     m_AutoSize = New_AutoSize
 90.     UserControl.Refresh
 91.     UserControl_Paint
 92.     PropertyChanged "AutoSize"
 93. End Property


Và một mục rất quan trong là : HitTest, nếu bạn không code bước này thì không thể "nắm" được controls khi đã tạo trên form !

Code: Select all

 1. Private Sub UserControl_HitTest(X As Single, Y As Single, HitResult As Integer)
 2.     HitResult = vbHitResultHit
 3. End Sub
 4.  
 5. 'hàm này dùng để chuyễn Color từ OLE_COLOR sang Long
 6.  
 7. Private Function TranslateColor(ByVal clr As OLE_COLOR, _
 8.                                Optional hPal As Long = 0) As Long
 9.  
 10.     If OleTranslateColor(clr, hPal, TranslateColor) Then
 11.         TranslateColor = -1
 12.     End If
 13. End Function


Cuối dùng là Sub PAINT.Ta dùng sub này vì thuộc tính AutoRedraw của NU = False (Không tự động vẽ lại)

Code: Select all

 1. Private Sub UserControl_Paint()
 2.     Dim tmpDC As Long, tmpBitmap As Long, tmpDC2 As Long, tmpBitmap2 As Long
 3.     'tmpDC và tmpDC2 là các DeviceContext ảo dùng để lưu trử tạm thời các Image mà ta sửa
 4.     Dim SizeW As Long, SizeH As Long
 5.     '2 biến này dùng để lưu lại size của Image
 6.     On Error Resume Next
 7.  
 8.     SizeW = Image1.Width
 9.     SizeH = Image1.Height
 10.     'Lấy size của Image
 11.  
 12.     tmpDC = CreateCompatibleDC(hdc)
 13.     'Tạo DC ảo từ HandleDC của NU
 14.     tmpBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc, SizeW, SizeH)
 15.     'Tạo BITMAP từ HandleDC của NU
 16.     SelectObject tmpDC, tmpBitmap
 17.     'Đưa BITMAP đó vào tmpDC,không đưa vào sẻ ko vẽ đc gì cả !
 18.  
 19.     tmpDC2 = CreateCompatibleDC(hdc)
 20.     tmpBitmap2 = CreateCompatibleBitmap(hdc, SizeW, SizeH)
 21.     SelectObject tmpDC2, tmpBitmap2
 22.    
 23.     BitBlt tmpDC, 0, 0, SizeW, SizeH, hdc, 0, 0, vbSrcCopy
 24.     BitBlt tmpDC2, 0, 0, SizeW, SizeH, hdc, 0, 0, vbSrcCopy
 25.     'Ta copy vùng cần vẽ của NU lên các DC ảo
 26.  
 27.     If Image1.Picture.Type = vbPicTypeBitmap Then
 28.        DrawState tmpDC, 0, 0, Image1.Picture.Handle, 0, 0, 0, SizeW, SizeH, &H4
 29.        'Nếu là dạng Bitmap thì dùng hàm DrawState
 30.     Else
 31.        DrawIconEx tmpDC, 0, 0, Image1.Picture.Handle, SizeW, SizeH, 0, 0, &H3
 32.        'Nếu là dạng Icon hay Cursor thì dùng hàm DrawIconEx
 33.     End If
 34.  
 35.     If m_UseMaskColor Then
 36.        TransparentBlt tmpDC2, 0, 0, SizeW, SizeH, tmpDC, 0, 0, SizeW, SizeH, TranslateColor(m_MaskColor)
 37.        'Nếu sử dụng MaskColor.
 38.     Else
 39.        BitBlt tmpDC2, 0, 0, SizeW, SizeH, tmpDC, 0, 0, vbSrcCopy
 40.        'KO sử dụng MaskClor
 41.     End If
 42.    
 43.     If m_Opacity < 100 Then
 44.        AlphaBlend hdc, 0, 0, SizeW, SizeH, tmpDC2, 0, 0, SizeW, SizeH, &H0& Or (((255& * m_Opacity) \ 100&) * &H10000)
 45.        'Khi độ Opacity nhỏ hơn 100
 46.     Else
 47.        BitBlt hdc, 0, 0, SizeW, SizeH, tmpDC2, 0, 0, vbSrcCopy
 48.        'Ko có Opacity
 49.     End If
 50.    
 51.     If m_AutoSize Then
 52.        'Nếu ta đặt Autosize = True thì khi load hình sẽ tự động Fit size
 53.        Height = Image1.Height * Screen.TwipsPerPixelX
 54.        Width = Image1.Width * Screen.TwipsPerPixelY
 55.     End If
 56.     'Xóa các Bitmap và DC ảo ra khỏi bộ nhớ.
 57.  
 58.     DeleteDC tmpDC
 59.     DeleteDC tmpDC2
 60.     DeleteObject tmpBitmap
 61.     DeleteObject tmpBitmap2
 62. End Sub


Thế là xong một Image theo kiểu mới có thuộc tính Opacity,thật dể dàng phải không ? Dung lượng của file Usercontrol chưa đến 10 kb.

Và đây là source code của "Image" mà chúng ta vừa tạo ra trên.
Image.rar
Source Image alpha.
(12.24 KiB) Downloaded 1954 times


Mong bài này sẽ giúp các bạn hiểu rỏ hơn về usercontrol :) .Return to “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest