lỗi khi dùng hàm worksheetFuntion.vlookup

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
thantai100577
Posts: 3
Joined: Tue 07/08/2018 11:19 pm

lỗi khi dùng hàm worksheetFuntion.vlookup

Post by thantai100577 »

mình có hàm này:
Private Sub cmb_seach_Click()
If WorksheetFunction.CountIf(Sheet9.Range("A:A"), Me.Txt_macanbo.Value) = 0 Then
MsgBox "Ma nhan su khong ton tai, Ban la can bo moi, hay chon mau 02, bo xung thong tin ok roi in"
Exit Sub
Else
'Set Lookup = Sheet9.Range("A1:C114")
With Me
.Txt_hoten = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.Txt_macanbo), Sheet9.Range("Lookup"), 2, 0)
.Cmb_Donvi = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.Txt_macanbo), Sheet9.Range("Lookup"), 3, 0)
.Cmb_chucvu = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.Txt_macanbo), Sheet9.Range("Lookup"), 5, 0)
.Txt_Userduoccap = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.Txt_macanbo), Sheet9.Range("Lookup"), 3, 0)
.Cmb_group = Application.WorksheetFunction.VLookup(CLng(Me.Txt_macanbo), Sheet9.Range("Lookup"), 6, 0)
End With
End If
End Sub
Không hiểu sao khi chạy nó báo lỗi
""run-time erro '1004'
''method 'Range' of object '_Worksheet' failed"
Bạn bào giúp mình với
cũng hàm tương tự mình dung ở file khác thì chạy bình thường
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”