• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Net] - ***ATDataGridViewX Control - Wonderful Control

Bộ sưu tập các thư viện hỗ trợ sẳn cho Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[ten][/ten]
[loai][/loai]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

[Net] - ***ATDataGridViewX Control - Wonderful Control

Postby anhtuyenbk » Thu 03/04/2008 9:58 am

Tên: ATDataGridViewX Control
Loại: Control
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: Nguyễn Anh Tuyên
Chức năng: Nâng cấp tính năng cho DataGridView Control


ATDataGridViewX Control - Wonderful Control


Ngôn ngữ C#
Sử dụng : trong môi trường .NET

I. Giới thiệu
Chắc các bạn cũng như mình, khi làm việc với CSDL đều dùng DataGridView chuẩn của VS để hiển thị. Tuy nhiên DataGridView chuẩn này cũng có nhiều hạn chế như bên trong DataGridView không hiển thị được Combobox, Button, Checkbox, Image, Link..
ATDataGridViewX Control sẽ khắc phục toàn bộ các điểm yếu trên.[cool][cool]

Image

Control này được xây dựng dựa trên 3 lớp.:D

 1. ATDataGridViewX
 2. ATDataGridViewColumnCollectionX
 3. ATDataGridViewRowCollectionX
 4. ATDataGridviewXEnhanceMethod

II. Các tính năng nâng cấp của ATDataGridViewX so với DataGridview Chuẩn

1.Tính năng của lớp ATDataGridViewX : Đây là lớp sẽ tạo ra điều khiển ATDataGridViewX

1.1 Load Database : có thể dùng thay thế cho DataSource với cấu trúc thân thiện hơn

Code: Select all

 1. public void LoadDatabase(System.Data.DataTable pDataTable) : Load một DataTable vào ATDataGridViewX
 2. public void LoadDatabase(System.Data.SqlClient.SqlDataReader reader) : Load một SqlDataReader vào ATDataGridViewX
 3. public void LoadDatabase(System.Data.OleDb.OleDbDataReader reader): Load một OleDbDataReader vào ATDataGridViewX
 4.  


1.2 CurrentColumn : trả về Column hiện hành

Code: Select all

 1. public System.Windows.Forms.DataGridViewColumn CurrentColumn()


1.2 ToDataTable : Chuyển những gì hiển thị trên GridView thành đối tượng DataTable

Code: Select all

 1. public System.Data.DataTable ToDataTable(string pTableName)


1.3 ToMatrix : Chuyển những gì hiển thị trên GridView thành Matrận 2 chiều có kiểu là Object

Code: Select all

 1. public object[,] ToMatrix()


2.Tính năng của ColumnsX : ATDataGridViewColumnCollectionX
Bổ sung những tính năng đặc biệt về Columns so với DataGridView Chuẩn.
2.1 Add : tương tự Add của Columns

Code: Select all

 1. public int Add(string ColumnName, string HeaderText)
 2. public int Add(System.Windows.Forms.DataGridViewColumn dataGridViewColumn)


2.2AddButtonColumn : Add vào một Button Column

Code: Select all

 1. public int AddButtonColumn(string ColumnName, string HeaderText)
 2. public int AddButtonColumn(string ColumnName, string HeaderText, string ButtonText)

Giải thích các tham số

 1. ColumnName : tên của column
 2. HeaderText : Text hiển thị trên Column Header
 3. ButtonText : Text hiển thị trên Button, khi dùng Method thứ 2 thì tất cả các button đều có Text giống nhau giống như hình minh họa ở trên


2.3AddCheckBoxColumn : Add vào một CheckBox Column

Code: Select all

 1. public int AddCheckBoxColumn(string ColumnName, string HeaderText)


2.4AddComboBoxColumn : add vào một Combobox Column

Code: Select all

 1. public int AddComboBoxColumn(string ColumnName, string HeaderText, System.Data.DataTable pTable, string ColumnNameDisplay)
 2. public int AddComboBoxColumn(string ColumnName, string HeaderText, System.Data.DataTable pTable, string ColumnNameDisplay, string ColumnNameValue)

Giải thích các tham số

 1. pTable : đối tượng DataTable có chưa cột dữ liệu cần add vào Combobox
 2. ColumnNameDisplay : tên của cột dữ liệu trong DataTable mà nó sẽ đuọc hiển thị trên Combobox . Ví dụ "STT"
 3. ColumnNameValue : Tên của cột dữ liệu trong DataTable mà từng giá trị của nó sẽ tương tưng với từng giá trị hiẻn thị trên combobox . Ví dụ "Hoten"


2.5AddImageColumn : add vào một Image Column

Code: Select all

 1. public int AddImageColumn(string ColumnName, string HeaderText, System.Windows.Forms.DataGridViewImageCellLayout pImageCellLayout)
 2. public int AddImageColumn(string ColumnName, string HeaderText, System.Windows.Forms.DataGridViewImageCellLayout pImageCellLayout, System.Drawing.Image pImage)


 1. pImageCellLayout : các chế độ hiẻn thị như AutoResize, Strech ...
 2. pImage : ảnh sẽ được gán. khi ta dùng thuộc tính này thì tất cả các hàng của cột đó sẽ có ảnh giống nhau như hình minh họa đầu bài

2.6AddLinkColumn : Add vào môt Link Column

Code: Select all

 1. public int AddLinkColumn(string ColumnName, string HeaderText)
 2. public int AddLinkColumn(string ColumnName, string HeaderText, string LinkText)


 1. LinkText : Link sẽ hiẻn thị, khi ta dùng thuộc tính này thì tất cả các hàng của cột đó sẽ có link giống nhau như hinh minh họa đầu bài


2.7 ColumnType : Trả về kiểu Column của môt Column

Code: Select all

 1. public ATNetControlCS.ATDataGridviewXEnhanceMethod.ATDataGridViewXColumnType ColumnType(int ColumnIndex)
 2. public ATNetControlCS.ATDataGridviewXEnhanceMethod.ATDataGridViewXColumnType ColumnType(string ColumnName)
 3.   1. ColumnName: tên của Column cần kiểm tra
 2. ColumnIndex: Chỉ số của Column cần kiểm tra

2.8 ToArray : Chuyển đổi một column sang mảng 1 chiều kiểu Array

Code: Select all

 1. public object[] ToArray(string ColumnName)
 2. public object[] ToArray(int ColumnIndex)
 3.  
Attachments
Test ATDataGridviewx.rar
Chuong trình test control
(36.72 KiB) Downloaded 1477 times
Last edited by anhtuyenbk on Tue 08/04/2008 5:57 pm, edited 2 times in total.


Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [Net] - ***ATDataGridViewX Control - Wonderful Control

Postby anhtuyenbk » Thu 03/04/2008 4:19 pm

3. Tính năng của RowsX: ATDataGridViewRowCollectionX cung cáp những tính năng mở rộng cho Row
3.1 AddDataRow : Add một DataRow vào Grid giúp bạn thuận tiện hơn khi Add Phần tử vào Grid

Code: Select all

 1. public int AddDataRow(System.Data.DataRow pRow)

 • pRow: DataRow cần Add

3.2 CountReal: Đếm số dòng có dữ liệu thực sự bên trong Grid

Code: Select all

 1. public int CountReal()


3.3 ToArray : Chuyển đổi 1 dòng xác định sang Array 1 chiều có kiểu là object

Code: Select all

 1. public object[] ToArray(int RowIndex)


4. Lớp Method ATDataGridviewXEnhanceMethod : Lớp này cung cấp những tính năng đặc biệt giúp bạn có thể tùy biến theo ý của mình gồm có

 1. public static ATDataGridviewXEnhanceMethod.ATDataGridViewXColumnType CheckComlumnType(DataGridViewColumn dataGridViewColumn)
 2. public static bool ColumnExist(DataGridView pDataGridView, string ColumnName)
 3. public static object[] ConvertColumnToArray(DataGridViewColumn column)
 4. public static DataTable ConvertDataGridViewToDataTable(DataGridView pDataGridView, string pTableName)
 5. public static object[,] ConvertDataGridViewToMatrix(DataGridView pDataGridView)
 6. public static object[] ConvertRowToArray(DataGridViewRow row)
 7. public static DataGridViewButtonColumn CreateButtonColumn(string ColumnName, string HeaderText, string ButtonText)
 8. public static DataGridViewCheckBoxColumn CreateCheckBoxColumn(string ColumnName, string HeaderText)
 9. public static DataGridViewComboBoxColumn CreateComboboxColumn(string ColumnName, string HeaderText, DataTable pTable, string ColumnNameDisplay, string ColumnNameValue)
 10. public static DataGridViewImageColumn CreateImageColumn(string ColumnName, string HeaderText, DataGridViewImageCellLayout pImageCellLayout, System.Drawing.Image pImage)
 11. public static DataGridViewLinkColumn CreateLinkColumn(string ColumnName, string HeaderText, string LinkText)
 12. public static int RowCountReal(DataGridView pDataGridView)
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang

User avatar
dohaduc
Posts: 3
Joined: Thu 15/05/2008 9:11 pm
Contact:

Re: [Net] - ***ATDataGridViewX Control - Wonderful Control

Postby dohaduc » Fri 28/11/2008 7:36 am

Có cái nào dùng cho c# không vậy

User avatar
anhtuyenbk
Guru
Guru
Posts: 1311
Joined: Thu 22/09/2005 4:12 pm
Location: Một nơi chừa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy
Been thanked: 38 times

Re: [Net] - ***ATDataGridViewX Control - Wonderful Control

Postby anhtuyenbk » Fri 28/11/2008 9:25 am

Bạn đọc bài cho kỹ nhé
Ngôn ngữ C#
Sử dụng : trong môi trường .NET
Kiếm cơm cho qua ngày tháng
https://www.facebook.com/pinduphongpisenchinhhang


Return to “[.NET] Module, Class, UserControl, DLL”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests