• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mở Autocad các phiên bản 2010 trở đi

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

truong678
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Sun 18/08/2013 10:07 pm
Has thanked: 6 times

Mở Autocad các phiên bản 2010 trở đi

Postby truong678 » Wed 26/08/2020 9:05 am

Chào các bạn . Các bạn chỉ giúp mình cách mở cad mọi phiên bản từ VB6 với .
Hiện tại khi mình sử dụng VB cho cad 2018 , khi sử dụng Project này cho Máy tính khác cad 2018 (hoặc máy mình cái lại 2015) là máy không mở được . Tks các pro
Code mình đang sử dụng :

Sub StartAutoCAD()
On Error Resume Next
Set moACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If err.Number Then
err.Clear
Set moACAD = CreateObject("AutoCAD.Application")
If err.Number Then
MsgBox "Unable to launch AutoCAD session"
Exit Sub
Else
moACAD.Visible = True
End If
End If

If moACAD.Application.Documents.Count = 0 Then moACAD.Application.Documents.Add
moACAD.Application.WindowTop = 0
moACAD.Application.WindowLeft = 1070
moACAD.Application.Width = 850
moACAD.Application.Height = 1000

End Subtuan.vn.com
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 4 times

Re: Mở Autocad các phiên bản 2010 trở đi

Postby tuan.vn.com » Thu 03/09/2020 8:30 am

Bạn thử đoạn code này xem sao.


On Error Resume Next
moACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear()
moACAD = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err.Number Then
MsgBox("Unable to launch AutoCAD session")
Exit Sub
Else
moACAD.Visible = True
End If
End If
If moACAD Is Nothing Then
MsgBox("Autocad chưa được mở")
Else

End If
On Error Resume Next
moDWG = moACAD.ActiveDocument
AppActivate(moACAD.Caption)


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests