• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy liên kết trong website và truy cập lấy dữ liệu

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

magicdl96
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 26
Joined: Wed 08/01/2020 9:44 am

Lấy liên kết trong website và truy cập lấy dữ liệu

Postby magicdl96 » Tue 26/05/2020 11:14 am

Em đã tạo 1 WebBrowser và em muốn lấy toàn bộ liên kết trong thẻ href (màu xanh bên dưới) và sẽ truy cập từng liên kết đó để lấy dữ liệu text.
Màu xanh là Liên kết cần lấy để truy cập vào. ("threads/6465/unread")
Màu đỏ là tiêu đề cần lấy ra ListBox.
Em cảm ơn ạ.
 1. <div class="listBlock main">
 2.  
 3.         <div class="titleText">
 4.             <h3 class="title"> 
 5.                         <a href="forums/6/?prefix_id=24" class="prefixLink"
 6.                             title="Show only threads prefixed by 'General'."><span class="prefix prefixOrange">General Magic</span></a>        
 7.                 <a href="threads/6465/"
 8.                     title=""
 9.                     class="PreviewTooltip"
 10.                     data-previewUrl="threads/6465/preview">[color=#FF0000]James Brown[/color]</a>
 11.                 <a href="threads/6465/unread" class="unreadLink" title="Go to first unread message"><i class="fa fa-circle"></i></a>
 12.             </h3>      
 13.             <div class="secondRow">
 14.                 <div class="posterDate muted">
 15.                     <a href="members/22/" class="username" dir="auto" title="Thread starter">Mágico Demian</a><span class="startDate">,
 16.                     <a href="threads/6465/" class="faint"><abbr class="DateTime" title="Go to first message in thread" data-time="1590359775" data-diff="110816" data-datestring="May 24, 2020" data-timestring="11:36 PM">May 24, 2020 at 11:36 PM</abbr></a></span>              
 17.                 </div>User avatar
thuanfun
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 146
Joined: Thu 06/11/2008 7:46 pm
Been thanked: 11 times

Re: Lấy liên kết trong website và truy cập lấy dữ liệu

Postby thuanfun » Wed 24/06/2020 8:29 pm

Bạn thử nhé!

 1. For Each linkElement As HtmlElement In WebBrowser1.Document.Links
 2.      Dim href = linkElement.GetAttribute("href")
 3.      '...
 4. Next
 5.  
Nhận code VB.NET theo yêu cầu


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests