• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Postby muaphonui_2010 » Fri 14/02/2020 10:26 pm

Chào các bạn.
Giả sử mình có 4 bảng như sau:
- @MeCha
+ T_con1
+ T_con2
+ T_con3
3 bảng T_con được nối với @MeCha qua cột ID
Dữ liệu giả sử như dưới đây:
 1. DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40))
 2. INSERT INTO @MeCha
 3. VALUES
 4. (1,'A1','A2')  ,
 5. (2,'B1','B2') ,
 6. (3,'C1','C2') ,
 7. (4,'D1','D2'),
 8. (5,'E1','E2'),
 9. (6,'F1','F2'),
 10. (7,'H1','H2')  
 11. SELECT * FROM @MeCha
 12.  
 13. DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT,cot3 VARCHAR(40) , cot4 VARCHAR(40))
 14. INSERT INTO @T_Con1
 15. VALUES
 16. (1,1,'A3','A4')  ,
 17. (12,1,'B3','B4') ,
 18. (31,3,'C3','C4') ,
 19. (41,4,'D3','D4'),
 20. (42,5,'E3','E4'),
 21. (43,5,'F3','F4'),
 22. (44,5,'H3','H4')   
 23. SELECT * FROM @T_Con1
 24.  
 25.  
 26. DECLARE @T_Con2 TABLE(idchung INT, id INT,cot5 VARCHAR(40) , cot6 VARCHAR(40))
 27. INSERT INTO @T_Con2
 28. VALUES
 29. (11,1,'A5','A6'),
 30. (12,1,'B5','B6'),
 31. (13,4,'C5','C6'),
 32. (14,4,'D5','D6')   
 33. SELECT * FROM @T_Con2
 34.  
 35. DECLARE @T_Con3 TABLE(idchung INT, id INT,cot7 VARCHAR(40) , cot8 VARCHAR(40))
 36. INSERT INTO @T_Con3
 37. VALUES
 38. (11,5,'A7','A8'),
 39. (17,5,'B7','B8'),
 40. (18,6,'C7','C8'),
 41. (19,7,'D7','D8')   
 42. SELECT * FROM @T_Con3


Và mình muốn kết quả như hình này
Image
Mình nghĩ cái này chắc khó, mong các bạn hỗ trợ mình với nhé.
Xin cảm ơnFlyingFox
Guru
Guru
Posts: 832
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 325 times

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Postby FlyingFox » Wed 19/02/2020 9:54 am

Có thể viết như sau:
 1. DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40))
 2. INSERT INTO @MeCha
 3. VALUES
 4. (1,'A1','A2')  ,
 5. (2,'B1','B2') ,
 6. (3,'C1','C2') ,
 7. (4,'D1','D2'),
 8. (5,'E1','E2'),
 9. (6,'F1','F2'),
 10. (7,'H1','H2')  
 11.  
 12.  
 13. DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT,cot3 VARCHAR(40) , cot4 VARCHAR(40))
 14. INSERT INTO @T_Con1
 15. VALUES
 16. (1,1,'A3','A4')  ,
 17. (12,1,'B3','B4') ,
 18. (31,3,'C3','C4') ,
 19. (41,4,'D3','D4'),
 20. (42,5,'E3','E4'),
 21. (43,5,'F3','F4'),
 22. (44,5,'H3','H4')  
 23.  
 24. DECLARE @T_Con2 TABLE(idchung INT, id INT,cot5 VARCHAR(40) , cot6 VARCHAR(40))
 25. INSERT INTO @T_Con2
 26. VALUES
 27. (11,1,'A5','A6'),
 28. (12,1,'B5','B6'),
 29. (13,4,'C5','C6'),
 30. (14,4,'D5','D6')  
 31.  
 32.  
 33. DECLARE @T_Con3 TABLE(idchung INT, id INT,cot7 VARCHAR(40) , cot8 VARCHAR(40))
 34. INSERT INTO @T_Con3
 35. VALUES
 36. (11,5,'A7','A8'),
 37. (17,5,'B7','B8'),
 38. (18,6,'C7','C8'),
 39. (19,7,'D7','D8')  
 40.  
 41. DECLARE @T TABLE(id INT, cot1 VARCHAR(40), cot2 VARCHAR(40), cot3 VARCHAR(40), cot4 VARCHAR(40), row_id INT)
 42. DECLARE @T_Result TABLE(id INT, cot1 VARCHAR(40) NULL, cot2 VARCHAR(40) NULL,
 43.                         cot3 VARCHAR(40) NULL, cot4 VARCHAR(40) NULL,
 44.                         cot5 VARCHAR(40) NULL, cot6 VARCHAR(40) NULL,
 45.                         cot7 VARCHAR(40) NULL, cot8 VARCHAR(40) NULL,
 46.                         row_id INT)
 47. INSERT INTO @T_Result
 48. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2,
 49.        b.cot3, b.cot4,
 50.        NULL, NULL,
 51.        NULL, NULL,
 52.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY  a.id, b.idchung) AS row_id
 53. FROM @MeCha a
 54. LEFT JOIN @T_Con1 b ON a.id = b.id
 55.  
 56. INSERT INTO @T
 57. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2, b.cot5, b.cot6,
 58.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY a.id, b.idchung) AS row_id
 59. FROM @MeCha a
 60. LEFT JOIN @T_Con2 b ON a.id = b.id
 61.  
 62. UPDATE @T_Result
 63.    SET cot5 = b.cot3, cot6 = b.cot4
 64.   FROM @T_Result a
 65.  INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id
 66.  
 67. INSERT INTO @T_Result
 68. SELECT id, cot1, cot2,
 69.        NULL, NULL,
 70.        cot3, cot4,
 71.        NULL, NULL,
 72.        row_id
 73.    FROM @T b
 74. WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM @T_Result WHERE id = b.id AND row_id = b.row_id)
 75.  
 76. DELETE FROM @T
 77. INSERT INTO @T
 78. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2, b.cot7, b.cot8,
 79.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY a.id, b.idchung) AS row_id
 80. FROM @MeCha a
 81. LEFT JOIN @T_Con3 b ON a.id = b.id
 82.  
 83. UPDATE @T_Result
 84.    SET cot7 = b.cot3, cot8 = b.cot4
 85.   FROM @T_Result a
 86.  INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id
 87.  
 88. INSERT INTO @T_Result
 89. SELECT id, cot1, cot2,
 90.        NULL, NULL,
 91.        NULL, NULL,
 92.        cot3, cot4,
 93.        row_id
 94. FROM @T b
 95. WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM @T_Result WHERE id = b.id AND row_id = b.row_id)
 96.  
 97. SELECT * FROM @T_Result ORDER BY id
 98.  

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Postby muaphonui_2010 » Wed 19/02/2020 7:27 pm

Cảm ơn anh.
Anh có thể giúp lại em phần này với.
Vì thực tế 3 bảng con của em không bằng số cột với nhau.
Nên khi em áp dụng của anh vào thì em bị bí ở đoạn này
 1. UPDATE @T_Result
 2.    SET cot5 = b.cot3, cot6 = b.cot4
 3.   FROM @T_Result a
 4.  INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id

Nên em làm lại bảng dữ liệu nhờ anh giúp lại em với
(Với dữ liệu dưới thì: Bảng con 1 : có 7 cột, Bảng con 2: có 2 cột, Bảng con 3: có 5 cột : gồm ID)
Xin lỗi đã làm mất công anh.
[sql]
DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40))
INSERT INTO @MeCha
VALUES
(1,'A1','A2') ,
(2,'B1','B2') ,
(3,'C1','C2') ,
(4,'D1','D2'),
(5,'E1','E2'),
(6,'F1','F2'),
(7,'H1','H2')


DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT, cot3 Datetime , cot4 Datetime, cot5 VARCHAR(40), cot6 INT, cot7 INT)
INSERT INTO @T_Con1
VALUES
(1,1,DATEADD(MINUTE,11,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())), 'A5',52,2),
(12,1,DATEADD(MINUTE,12,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'B5',61,6),
(31,3,DATEADD(MINUTE,13,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'C5',75,52),
(41,4,DATEADD(MINUTE,14,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'D5',87,0),
(42,5,DATEADD(MINUTE,15,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'E5',95,6),
(43,5,DATEADD(MINUTE,16,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'F5',10,9),
(44,5,DATEADD(MINUTE,17,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'H5',11,62)

DECLARE @T_Con2 TABLE(idchung INT, id INT,cot8 VARCHAR(40))
INSERT INTO @T_Con2
VALUES
(11,1,'A8'),
(12,1,'B8'),
(13,4,'C8'),
(14,4,'D8')


DECLARE @T_Con3 TABLE(idchung INT, id INT,cot9 Datetime , cot10 Datetime, cot11 VARCHAR(40))
INSERT INTO @T_Con3
VALUES
(11,5,DATEADD(MINUTE,12,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'A11'),
(17,5,DATEADD(MINUTE,16,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'B11'),
(18,6,DATEADD(MINUTE,15,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'C11'),
(19,7,DATEADD(MINUTE,14,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'D11')
[/sql]
Và kết quả mong muốn như hình
Image
Xin cảm ơn anh.

FlyingFox
Guru
Guru
Posts: 832
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 325 times

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Postby FlyingFox » Thu 20/02/2020 6:37 am

Viết lại cách này cho dể thay đổi.
 1. DECLARE @MeCha TABLE(id INT,cot1 VARCHAR(40) , cot2 VARCHAR(40))
 2. INSERT INTO @MeCha
 3. VALUES
 4. (1,'A1','A2') ,
 5. (2,'B1','B2') ,
 6. (3,'C1','C2') ,
 7. (4,'D1','D2'),
 8. (5,'E1','E2'),
 9. (6,'F1','F2'),
 10. (7,'H1','H2')
 11.  
 12.  
 13. DECLARE @T_Con1 TABLE(idchung INT, id INT, cot3 Datetime , cot4 Datetime, cot5 VARCHAR(40), cot6 INT, cot7 INT)
 14. INSERT INTO @T_Con1
 15. VALUES
 16. (1,1,DATEADD(MINUTE,11,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())), 'A5',52,2),
 17. (12,1,DATEADD(MINUTE,12,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'B5',61,6),
 18. (31,3,DATEADD(MINUTE,13,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'C5',75,52),
 19. (41,4,DATEADD(MINUTE,14,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'D5',87,0),
 20. (42,5,DATEADD(MINUTE,15,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'E5',95,6),
 21. (43,5,DATEADD(MINUTE,16,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'F5',10,9),
 22. (44,5,DATEADD(MINUTE,17,(getdate())),DATEADD(MINUTE,21,(getdate())),'H5',11,62)
 23.  
 24. DECLARE @T_Con2 TABLE(idchung INT, id INT,cot8 VARCHAR(40))
 25. INSERT INTO @T_Con2
 26. VALUES
 27. (11,1,'A8'),
 28. (12,1,'B8'),
 29. (13,4,'C8'),
 30. (14,4,'D8')
 31.  
 32. DECLARE @T_Con3 TABLE(idchung INT, id INT,cot9 Datetime , cot10 Datetime, cot11 VARCHAR(40))
 33. INSERT INTO @T_Con3
 34. VALUES
 35. (11,5,DATEADD(MINUTE,12,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'A11'),
 36. (17,5,DATEADD(MINUTE,16,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'B11'),
 37. (18,6,DATEADD(MINUTE,15,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'C11'),
 38. (19,7,DATEADD(MINUTE,14,(getdate())),DATEADD(MINUTE,31,(getdate())), 'D11')
 39.  
 40. -- Temporary table
 41. DECLARE @T TABLE(id INT,
 42.                  cot1 VARCHAR(40), cot2 VARCHAR(40),
 43.                  cot3 DATETIME, cot4 DATETIME, cot5 VARCHAR(40), cot6 VARCHAR(40), cot7 VARCHAR(40),
 44.                  cot8 VARCHAR(40),
 45.                  cot9 DATETIME, cot10 DATETIME, cot11 VARCHAR(40),
 46.                  row_id INT)
 47.  
 48. -- Working table result
 49. DECLARE @T_Result TABLE(id INT,
 50.                         cot1 VARCHAR(40), cot2 VARCHAR(40),
 51.                         cot3 DATETIME, cot4 DATETIME, cot5 VARCHAR(40), cot6 VARCHAR(40), cot7 VARCHAR(40),
 52.                         cot8 VARCHAR(40),
 53.                         cot9 DATETIME, cot10 DATETIME, cot11 VARCHAR(40),
 54.                         row_id INT)
 55.  
 56. -- Table @T_Con1 - cot3, cot4, cot5, cot6, cot7
 57. INSERT INTO @T_Result
 58. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2,
 59.        b.cot3, b.cot4, b.cot5, b.cot6, b.cot7,
 60.        NULL,
 61.        NULL, NULL,NULL,
 62.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY  a.id, b.idchung) AS row_id
 63. FROM @MeCha a
 64. LEFT JOIN @T_Con1 b ON a.id = b.id
 65.  
 66. -- Table @T_Con2 - cot8
 67. INSERT INTO @T
 68. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2,
 69.        NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
 70.        b.cot8,
 71.        NULL, NULL, NULL,
 72.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY a.id, b.idchung) AS row_id
 73. FROM @MeCha a
 74. LEFT JOIN @T_Con2 b ON a.id = b.id
 75.  
 76. UPDATE @T_Result
 77.    SET cot8 = b.cot8
 78.   FROM @T_Result a
 79.  INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id
 80.  
 81. INSERT INTO @T_Result
 82. SELECT * FROM @T b
 83. WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM @T_Result WHERE id = b.id AND row_id = b.row_id)
 84.  
 85. -- Table @T_Con3 - cot9, cot10, cot11
 86. DELETE FROM @T
 87. INSERT INTO @T
 88. SELECT a.id, a.cot1, a.cot2,
 89.        NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
 90.        NULL,
 91.        cot9, cot10, cot11,
 92.        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY a.id ORDER BY a.id, b.idchung) AS row_id
 93. FROM @MeCha a
 94. LEFT JOIN @T_Con3 b ON a.id = b.id
 95.  
 96. UPDATE @T_Result
 97.    SET cot9 = b.cot9, cot10 = b.cot10, cot11 = b.cot11
 98.   FROM @T_Result a
 99.  INNER JOIN @T b ON a.id = b.id AND a.row_id = b.row_id
 100.  
 101. INSERT INTO @T_Result
 102. SELECT * FROM @T b
 103. WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM @T_Result WHERE id = b.id AND row_id = b.row_id)
 104.  
 105. SELECT * FROM @T_Result ORDER BY id

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Nhờ nối 4 bảng này thành 1 bảng SQL server

Postby muaphonui_2010 » Thu 20/02/2020 8:04 am

Cảm ơn anh.
Thật tuyệt vời, đúng ý 100% luôn hehehe. em đã áp dụng thành công rồi nha.


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests