• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

nnq999
Posts: 7
Joined: Fri 10/07/2015 4:30 pm
Has thanked: 3 times

Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby nnq999 » Sun 25/08/2019 10:42 pm

Em đang làm một ứng dụng (viết bằng VB) về quản lý ấn chỉ ô tô xe máy cho cơ quan, em đang vướng tại nội dung sau:
Mỗi lần nhập kho rất nhiều ấn chỉ (số seri tăng dần), em toàn phải Import giúp bộ phận kế toán từ excel vào SQL. Cách này bất tiện vì chỉ em mới làm được. Em muốn làm 1 Form có 2 textbox: textbox nhập số bắt đầu và textbox nhập số lượng ấn chỉ cần thêm. ví dụ: ô số bắt đầu là XM12345, ô số lượng nhập là 10. Sau khi bấm Button OK thì sẽ Insert vào CSDL 10 dòng dữ liệu, từ XM12345, XM12346, XM12347 .... đến XM12354.
Rất mong các bác chỉ dẫn ạ, em cảm ơn nhiều.hapvn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 32
Joined: Sat 04/07/2009 5:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby hapvn » Mon 26/08/2019 9:18 am

Thứ nhất đơn giản Text Mã ID = 3 Text Box: TextBoxTiềnTố , TextBoxSốBắtĐầu, TextBoxSốLượng
Sau khi nhấn nút xác nhận thì chạy

for i as integer = TextBoxSốBắtĐầu.text *1 to TextBoxSốBắtĐầu.text *1 + TextBoxSốLượng.Text * 1

End.......

nnq999
Posts: 7
Joined: Fri 10/07/2015 4:30 pm
Has thanked: 3 times

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby nnq999 » Mon 26/08/2019 7:42 pm

Cảm ơn bác Hapvn, em chưa rành cái này lắm, để em thử, có gì chưa rõ em lại hỏi bác lại chỉ giáo nhé.

nnq999
Posts: 7
Joined: Fri 10/07/2015 4:30 pm
Has thanked: 3 times

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby nnq999 » Wed 28/08/2019 7:26 pm

Em làm không được, bác cho xin code cụ thể hơn được không?

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 545
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 34 times
Contact:

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby muaphonui_2010 » Fri 30/08/2019 8:12 am

Bạn thử code này thử đúng ý ko nhé

Code: Select all

 Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'tuso.Text là textbox
        'soluong.Text là textbox
        If Len(tuso.Text) < 3 Then
            Exit Sub
        End If
        Dim txttuso As Integer = Convert.ToInt32(Microsoft.VisualBasic.Right(tuso.Text, Len(tuso.Text) - 2))
        Dim txtsoluong As Integer = Convert.ToInt32(soluong.Text)

        For i As Integer = (txttuso + 1) To (txttuso + txtsoluong)
            'Thực hiện insert dữ liệu, làm gì đó ở đây
            MsgBox(Microsoft.VisualBasic.Left(tuso.Text, 2) & i)
        Next
    End Sub

nnq999
Posts: 7
Joined: Fri 10/07/2015 4:30 pm
Has thanked: 3 times

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby nnq999 » Sun 01/09/2019 12:49 am

Em cảm ơn bác, nhưng em cho nhập thử số bắt đầu là 100, số lượng là 10,11... thì số thứ 10 là 1010(đúng phải là 110), số thứ 11 là 1011(đúng phải là 111) vậy nó là sao bác nhỉ?

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 545
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 34 times
Contact:

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby muaphonui_2010 » Sun 01/09/2019 7:22 am

Do đề bài bạn đua ra có 2 chữ rồi mới tới số, trong khi đó bạn thử thì bạn không có 2 ký tự chữ ở đầu nên nó sai.
Nếu trường hợp số hoặc chữ và số chung thì bạn dùng đoạn code này thử nhé.

Code: Select all

  Dim chuoichu As String = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM[{]};:,./?/*-+\|!@#$%^&()="

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        'tuso.Text là textbox
        'soluong.Text là textbox
        Dim txtsoluong As Integer = Convert.ToInt32(soluong.Text)

        Dim txtsochungtu As String = tuso.Text
        Dim kytuthuso As Integer
        Dim kytuthuchu As Integer
        For i = 0 To txtsochungtu.Length - 1
            If chuoichu.IndexOf(txtsochungtu(i)) >= 0 Then
                kytuthuchu = i
            Else
                kytuthuso = i
            End If
        Next
        Dim txtphanso As String = 0
        Dim txtphanchu As String = ""
        If kytuthuchu = Nothing Then
            txtphanso = Microsoft.VisualBasic.Right(txtsochungtu, Len(txtsochungtu) - (kytuthuchu))
        Else
            txtphanchu = Microsoft.VisualBasic.Left(txtsochungtu, kytuthuchu + 1)
            txtphanso = Microsoft.VisualBasic.Right(txtsochungtu, Len(txtsochungtu) - (kytuthuchu + 1))
        End If

        For y As Integer = (txtphanso + 1) To (txtphanso + txtsoluong)
            Try
                'Thực hiện insert dữ liệu, làm gì đó ở đây
                MsgBox(txtphanchu & y)
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show(ex.Message)
            End Try
        Next
    End Sub

nnq999
Posts: 7
Joined: Fri 10/07/2015 4:30 pm
Has thanked: 3 times

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Postby nnq999 » Mon 02/09/2019 3:06 pm

Vâng cảm ơn bác nhiều nhé!


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests