• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

khai báo class và không gian tên ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

khai báo class và không gian tên ?

Postby dong » Wed 13/03/2019 4:48 pm

Giả sử tạo website nạp dữ liệu vào griview từ thư viện class, khai báo thư viện để sử dụng nạp dữ liệu cho griview

Code: Select all

//file: ChitietSP.aspx
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Diagnostics;               // Debug
using KetnoiSQL;                            // báo lỗi

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack)
        {
            LoadData();
        }
    }

    string sSQL;
   private void LoadData()
    {       
        sSQL = "SELECT * FROM TABKHACHHANG ";
        sSQL += "ORDER BY MASOPHIEU;";       
       
        GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi
    }
   
}


//file: clsConnecSQL.cs

using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using XtraReport_shop;

namespace KetnoiSQL
{
    public class ClsConnecSQL
    {
        public static DataTable FillDatatable(string sSQL)
        {
           //Do somthing...
        }
    }
   
}mình đã khai báo không gian thư viện để sử dụng vẫn bị báo lỗi, nhờ các bạn chỉ giúp
using KetnoiSQL; // báo lỗi
GridView1.DataSource = ClsConnecSQL.FillDatatable(sSQL); //báo lỗi không tìm thấy không gian KetnoiSQLncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: khai báo class và không gian tên ?

Postby ncxn » Fri 15/03/2019 10:41 am

Thường thì phải
  1. using ROOT_Namespace.KetnoiSQL;

ROOT_Namespace: chuột phải vô project -> properties

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: khai báo class và không gian tên ?

Postby dong » Mon 18/03/2019 3:50 pm

mình cũng thử trường hợp của bạn rồi nhưng không được, bị báo lỗi, trong winForm mình khai báo như trên là chạy được nhưng trong webForm asp.net sao không hiểu không gian tên nhỉ

báo lỗi:
The type or namespace name 'KetnoiSQL' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: khai báo class và không gian tên ?

Postby ncxn » Tue 19/03/2019 8:29 am

À Web app thì nó không tự nhận như winform, trong file ChitietSP.aspx

  1. <%@ Import Namespace = "KetnoiSQL" %>
  2. //Do something
  3.  
Last edited by ncxn on Tue 19/03/2019 1:13 pm, edited 1 time in total.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: khai báo class và không gian tên ?

Postby dong » Tue 19/03/2019 10:53 am

bạn khai báo dòng trên vào file nào vậy ? mình chưa rõ chổ này bạn có thể nói rõ thêm không ? có vẻ bạn khai báo như biến môi trường nhưng trường hợp của mình là thư viện lớp dạng *.cs không phải kiểu thư viện *.dll, mình sử dụng C# ví dụ dòng lệnh trên bạn dùng cho vb.net thì phải ?


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests