• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

namhandsome1
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Hai 09/07/2012 4:12 pm

Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net

Gửi bàigửi bởi namhandsome1 » T.Hai 29/10/2018 11:47 am

lệnh thêm dữ liệu vào csdl Access của em nó bị báo lỗi. Mong các thầy và các bạn xem giúp lỗi ở đâu với ạ. Thanks các thầy và bác bạn.
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class SignUp
Private cnn As New OleDbConnection
Private da As New OleDbDataAdapter
Private dtb As New DataTable
Private command As New OleDbCommand
Private Sub loadDL()
ListView_Login.Items.Clear()
Dim i As Integer
For Each row As DataRow In dtb.Rows
ListView_Login.Items.Add(row("Username").ToString)
ListView_Login.Items(i).SubItems.Add(row("Password").ToString)
ListView_Login.Items(i).SubItems.Add(row("Full_Name").ToString)
i += 1
Next
End Sub
Private Sub SignUp_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
cnn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\QLKho\QLKhoThaiNguyen\QLKhoThaiNguyen\CSDL\CSDL.mdb"
Try
cnn.Open()
da = New OleDbDataAdapter("Select * from Login", cnn)
da.Fill(dtb)
loadDL()
cnn.Close()
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Error")
Finally
cnn.Close()
End Try


End Sub

Private Sub ListView_Login_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView_Login.SelectedIndexChanged
If ListView_Login.SelectedItems.Count = 1 Then
For Each list As ListViewItem In ListView_Login.SelectedItems
txt_TenTK.Text = list.SubItems(0).Text
txt_Pass1.Text = list.SubItems(1).Text
txt_NameUser.Text = list.SubItems(2).Text
Next
End If
End Sub

Private Sub cmd_Them_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd_Them.Click
Try
cnn.Open()
Dim sql As String = "INSERT INTO Login (Username, Password, Full_Name) VALUES ('" & Me.txt_TenTK.Text & "','" & Me.txt_Pass1.Text & "','" & Me.txt_NameUser.Text & "')"
command.CommandText = sql
command.ExecuteNonQuery()
cnn.Close()
loadDL()

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Thêm tài khoản thất bại")
End Try
End Sub
End Classngocvinh
Guru
Guru
Bài viết: 700
Ngày tham gia: T.Tư 23/04/2008 8:14 am
Đến từ: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 112 time

Re: Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net

Gửi bàigửi bởi ngocvinh » T.Năm 06/12/2018 1:54 pm

Nối với database
command.connection = cnn
.NET


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách